MŠMT: Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (aktualizováno)

pondělí 12. ledna 2009 ·

Materiálem č.j. 230/2009-26 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy pro rok 2009 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program ve vzdělávání za účelem posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků.

Materiál včetně příloh č. 1 až 3 ke stažení:

Vyhlaseni_RP_na_r.2009_Posileni_urovne_odmenovani_nepedagogickych_pracovniku.doc Vyhlaseni_RP_na_r.2009_Posileni_urovne_odmenovani_nepedagogickych_pracovniku.doc (117kB DOC

Aktualizace: Podle vyjádření MŠMT byly školské odbory krajských úřadů (a jimi i školy) informovány o postupu zasílání žádostí již při Vyhlášení I. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009 Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce . Proto termín odeslání žádostí 9. ledna nebyl přes publikaci materiálu až 9. ledna změněn kvůli snaze vyřešit převod finančních prostředků na školy v nejkratším možném termínu. 

Vyhlášení rozvojového programu na rok 2009

Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků

č.j. 230/2009-26


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2009 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program ve vzdělávání za účelem posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků.


 1. Základní vymezení a cíle programu

Jde o nový rozvojový program v roce 2009, jehož cílem je navýšení prostředků určených na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků.

Finanční prostředky z uvedeného posílení rozpočtových zdrojů MŠMT jsou účelově určeny pouze pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení všech zřizovatelů.

Finanční prostředky obdrží právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení na evidenční přepočtený počet nepedagogických pracovníků hlavní činnosti na plně zaměstnané k 30.9.2008 za všechny zřizovatele.

 • U škol a školských zařízení RgŠ, která odměňují formou platu podle § 109 odst. 3 zákona
  č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) se jedná
  o evidenční přepočtený počet nepedagogických pracovníků podle skutečnosti vykázané jednotlivými školami a školskými zařízeními ve statistickém výkazu P1-04 v oddílu IV. za 1. – 3. čtvrtletí roku 2008.


 • U škol a školských zařízení RgŠ, která odměňují formou mzdy podle § 109 odst. 2 ZP se jedná o evidenční přepočtený počet nepedagogických pracovníků k 30.9.2008. Soukromé školy a školská zařízení1 nahlásí evidenční přepočtený počet nepedagogických pracovníků k 30.9.2008 příslušnému krajskému úřadu a ten následně sumarizovanou skutečnost oznámí odboru 26 MŠMT.

Církevní školy2 tuto skutečnost nahlásí přímo odboru 26 MŠMT.


Nahlášení počtu zaměstnanců již proběhlo pomocí formulářů u rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce pro rok 2009“, č.j. 24 130/2008-26.

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení obdrží finanční prostředky ve výši odpovídající podílu z celkového objemu finančních prostředků, tj.
334,4 mil. Kč, k celkovému evidenčnímu přepočtenému počtu nepedagogických pracovníků na plně zaměstnané k 30.9.2008 podle skutečnosti vykázané v oddílu IV. statistického výkazu P1-04 u škol a školských zařízení odměňovaných podle § 109 odst. 3 ZP a podle nahlášené skutečnosti příslušnému KÚ u škol a školských zařízení odměňovaných podle § 109 odst. 2 ZP. Tato částka se zaokrouhlí na celé tisíce Kč. V případě, že se jedná o právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovanou MŠMT, krajem, obcí, či svazkem obcí, která odměňuje podle § 109 odst. 3 ZP, bude výsledná částka rozdělena na platy a související zákonné odvody.


 1. Předkládání žádostí

Právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zřizovaná:

   1. krajem, obcí a svazky obcí, která odměňuje podle ustanovení § 109 odst. 2 zákoníku práce,

   2. registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,

   3. jiným subjektem než státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (tj. soukromým subjektem),

předkládá žádost včetně vyplněného formuláře pouze v případě, že tato právnická osoba neuplatnila svou žádost v rámci vyhlášeného rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ (č.j. 24 130/2008-26).

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení odměňující formou platu
(§ 109 odst. 3 zákoníku práce) žádost nepředkládají.

Právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zřizovaná podle a) a c) předkládá žádost příslušnému krajskému úřadu a právnická osoba zřizovaná podle b) předkládá žádost přímo odboru 26 MŠMT, a to na formuláři uvedeném v příloze.


 1. Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program

Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto rozvojového programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2009 na zvláštní účet kraje pro krajské a obecní školství a pro soukromé školství.

Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám na zvýšení výdajů na platy a související zákonné odvody.

Krajské úřady provedou rozpis takto poskytnutých prostředků do rozpočtů jednotlivých právnických osob na základě skutečnosti vykázané školami a školskými zařízeními RgŠ ve statistickém výkazu P1-04 v odd. IV. za 1. - 3. čtvrtletí 2008 odměňovaných dle § 109
odst. 3 ZP a u škol a školských zařízení RgŠ odměňovaných podle § 109 odst. 2 ZP podle nahlášené skutečnosti k 30.9.2008.

Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT dále přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovatelů uvedených
v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona.


 1. Ekonomické zabezpečení rozvojového programu

Na tento rozvojový program budou v rozpočtu MŠMT na rok 2009 vyčleněny finanční prostředky v úhrnné výši 334,4 mil. Kč.


 1. Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu

Vypořádání přidělených prostředků programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33 016 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2009, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

V Praze dne 9. ledna 2009

Mgr. Ondřej L i š k a

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT č.j. 230/2009-26

Příloha č. 1

Formulář pro Státní dotace - pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných podle bodu 2 a), c)

Žádost k ROZVOJOVÉMU PROGRAMU –
Zvýšení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků pro rok 2009

5

(vyplní žadatel ve všech bodech!)


       1. Identifikační údaje o předkládající organizaci

Škola nebo školské zařízení RgŠ

Název: -

.

ADRESA:PSČ:

Tel.:

Fax:

Mob.:


E-mail:

www:


       1. Informativní přehled o evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců na plně zaměstnané:

SOUKROMÉ ŠKOLSTVÍ) 1)

Jedná se o školy a školská zařízení, které nejsou zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, nebo registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy


*Evidenční přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané k 30.9.2008

vyplňuje se na 3 des.místa

Zaměstnanců CELKEM


z toho: PEDAGOGŮ


OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮKrajské a obecní školství odměňované podle mzdy (§109, odst.2 ZP)1)


*Evidenční přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané k 30.9.2008

vyplňuje se na 3 des.místa

Zaměstnanců CELKEM


Z toho: PEDAGOGŮ


OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ


* Jedná se o skutečný přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané k 30.9.2008, kteří jsou v pracovním poměru (tzn., že se nezahrnují zaměstnanci na dohody, kt. jsou mimo evidenční stav organizace). Počty se vyplňují za celou organizaci, nikoliv po součástech organizace.

1) Nehodící se nevyplňuje

       1. Příjemce žádostí: příslušný Krajský úřadPotvrzený originál žádosti (podpis a razítko), zasílejte poštou do 9. ledna 2009 na adresu příslušného krajského úřadu.


Poznámka: Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Zpracoval: …………………………. Statutární zástupce:………………………………

(vypsat hůlkovým písmem)

Datum:

Statutární zástupce: ………………………………

podpis

Razítko:


MŠMT č.j. 230/2009-26

Příloha č. 2

Formulář pro Státní dotace – předkládání „sumářů“pouze Krajskými úřadyŽádost k ROZVOJOVÉMU PROGRAMU –
Zvýšení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků pro rok 2009(vyplní krajský úřad ve všech bodech!)


 1. Identifikační údaje o předkládající organizaci

Krajský úřad


Název: -

.

ADRESA:PSČ:

Tel.:

Fax:

Mob.:


E-mail:

www: 1. Informativní přehled o evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců k 30.9.2008 Jedná se o skutečný přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané k 30.9.2008, kteří jsou v pracovním poměru (tzn., že se nezahrnují zaměstnanci na dohody, kt. jsou mimo evidenční stav organizace.
  Počty se vyplňují na 3 desetinná místa.


Evidenční přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané k 30.9.2008

SOUKROMÉ ŠKOLSTVÍ

Jedná se o školy a školská zařízení, která nejsou zřizována státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy

Krajské a obecní školství,odměňovaní formou mzdy
(§109, odst.2 ZP)

Zaměstnanci CELKEM

Z toho:PEDAGOGOVÉOSTATNÍ ZAMĚSTNANCI

 1. Příjemce žádostí:

a) Adresa:

MŠMT – odbor 26

Karmelitská 7,

118 12 Praha 1

b) Elektronické spojení: rehorko@msmt.czPotvrzený originál žádosti (podpis a razítko), zasílejte poštou do 16. ledna 2009 na adresu MŠMT.


Poznámka: Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Zpracoval: …………………………. Oprávněná osoba:…………………………….

(vypsat hůlkovým písmem)

Datum:

Oprávněná osoba:………………………………

podpis

Razítko:
MŠMT č.j. 230/2009-26

Příloha č. 3

Formulář pro Státní dotace – pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných podle bodu 2 b)Žádost k ROZVOJOVÉMU PROGRAMU –
Zvýšení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků pro rok 2009


(vyplní žadatel ve všech bodech!)


 1. Identifikační údaje o předkládající organizaci

Škola nebo školské zařízení RgŠ


Název: -

.

ADRESA:PSČ:

Tel.:

Fax:

Mob.:


E-mail:

www:


 1. Informativní přehled o evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců na plně zaměstnané:

CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

Jedná se o školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy

*Evidenční přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané k 30.9.2008

vyplňuje se na 3 des.místa

Zaměstnanců CELKEM


Z toho: PEDAGOGŮ


OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ


* Jedná se o skutečný přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané k 30.9.2008, kteří jsou v pracovním poměru (tzn., že se nezahrnují zaměstnanci na dohody, kt. jsou mimo evidenční stav organizace). Počty se vyplňují za celou organizaci, nikoliv po součástech organizace.


 1. Příjemce žádostí:

a) Adresa:

MŠMT – odbor 26

Karmelitská 7,

118 12 Praha 1

  1. Elektronické spojení: vecerova@msmt.cz

Potvrzený originál žádosti (podpis a razítko), zasílejte poštou do 9. ledna 2008 na adresu MŠMT.

Poznámka: Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Zpracoval: …………………………. Statutární zástupce:…………………………

(vypsat hůlkovým písmem)

Datum:

Statutární zástupce:…………………………..

podpis Razítko

1 Jedná se o školy a školská zařízení, která nejsou zřizovaná státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.

2 Jedná se o školy a školská zařízení zřizovaná registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.


1

MŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.