Rostislav Fojtík: Zkuste vlastní multimediální projekty (2) – jak na ně

pátek 19. ledna 2001 ·

V minulém díle jsem se zastavil u rozdělení práce s multimédií na využívání hotových aplikací a tvorbu vlastních prezentací, která může probíhat buď individuálně, nebo skupinově. Dnešní díl je věnován úvodnímu seznámení se základními multimediálními formáty i programovým nástrojem PowerPoint a pak samostatné práci žáka.

V minulém díle jsem se zastavil u rozdělení práce s multimédií na využívání hotových aplikací a tvorbu vlastních multimediálních produktů. Výhody vytváření vlastních projektů z hlediska výuky jistě není potřeba dále zdůrazňovat. Jedním z důvodů, který však učitele od podobné práce odrazuje je nedostatek zkušeností a málo znalostí a informací o tom, jak v daném případě postupovat.

Výuka zaměřená na tvorbu multimediálních projektů by se měla odvíjet ve čtyřech základních fázích:

  • Poznávání multimediálních formátů
  • Výuka ovládání aplikace pro tvorbu prezentací
  • Samostatná tvorba multimediálních prezentací
  • Tvorba multimediálních projektů ve skupinách
Než začnete multimédia ve výuce používat, je potřeba samozřejmě zvládnout základní práci s počítačem, úpravu a tvorbu textů a obrázků. V tématickém plánu by se tato kapitola měla objevit ke konci školního roku. Mělo by se jednat o jakési vyvrcholení výuky informatiky. Časový rozsah bude záležet na hodinové dotaci, technických možnostech školy a úrovní žáků. Kapitole můžeme například věnovat dva měsíce při hodině informatiky týdně.

1. Poznávání multimediálních formátů
Studenti by se měli nejen naučit ovládat softwarové aplikace, ale rovněž je vhodné do výuky zařadit i návod, jak vytvářet některé multimediální formáty a jak s nimi zacházet. Odmyslíme-li si text a jednoduché obrázky, s kterými už umí v této fázi pracovat, zbývá nám hlavně digitalizace dat, zvuk a video. Praktické práci s různými formáty by měla předcházet alespoň jednoduchá a co nejvíce srozumitelná teorie. Žáci by se měli seznámit s formáty obrázků jakou jsou například BMP, GIF, JPG, s formáty zvukových nahrávek WAV, MIDI, AU, MP3, RealAudio a video sekvencí AVI, MPEG, QuickTime, RealVideo a podobně. Při výuce se snažme postupovat co nejvíce názorně a ukazovat praktické ukázky jednotlivých multimediálních formátů. Je-li vaše škola připojena na internet, určitě pro vás nebude problém stáhnout si příslušné typy ukázek nebo je zde přímo žákům ukázat. Podívejte se například na následující adresy:

Obrázky a animované gify:

Zvuk a video:Ale ani na škole bez připojení není nutné si zoufat. Většina “počítačových“ časopisů nabízí na vložených CD ROMech velké množství ukázek i aplikací.

Po zvládnutí teoretických základů přichází na řadu ukázka praktická práce s jednotlivými multimediálními prvky. Protože žáci již zvládli tvorbu textu i jednoduchých bitmapových a vektorových obrázků, měli by se věnovat náročnějším a složitějším činnostem. Naskenovat svou fotografii, převést zvukovou nahrávku do počítače, vyzkoušet si zachytávání obrázků i videa a podobné aktivity budou pro studenty určitě velmi zajímavé.

2. Výuka ovládání aplikace pro tvorbu prezentací
Je potřeba žáky naučit pracovat s některým z jednoduchých nástrojů, který umožní vytvářet multimediální projekty. Volba produktu se bude odvíjet za prvé od technických a finančních možností školy. Druhým kritériem je pak způsob práce s aplikací a její vhodnost pro výuku.

Jakmile si vybereme produkt, následuje fáze seznámení s jeho možnostmi. Zde začíná první velký problém: Učitel mnohdy s aplikací neumí pracovat. Škol, které vysílají své zaměstnance na případná školení, mnoho není a učitel často nemá energii na to, aby sám bez pomoci zvládl úskalí programu. Leckterý český učitel rovněž stále ještě není schopen před žáky zcela otevřeně říct, že něco neumí. To raději zkouší klávesové zkratky a poučky z učebnic. Neumět ovládat některý softwarový produkt však není žádnou ostudou. Jen se podívejme s jakou dynamikou a rychlostí se objevují nové verze i zcela nové programy. Není v silách žádného člověka neustále sledovat veškerý vývoj. Mnohé postupy a způsoby práce jsou však velmi podobné, ne-li stejné. Společně s žáky je možné produkt prozkoumávat a hledat jeho výhody, možnosti i nedostatky. I tato „objevitelská“ práce je ve výuce důležitá a žáky mnohem více zaujme než nezáživné biflování pouček.

Pro žákovskou práci s multimédii je vhodné vytvářet multimediální prezentace. Mezi produkty, které lze k této činnosti využít bude asi nejobvykleji patřit MS PowerPoint. Tento nástroj je rozšířen na velkém množství škol a jedná se zároveň o jeden z nejčastěji používaných prezentačních nástrojů. Pro výuku je velkou výhodou existence jeho české verze, včetně české nápovědy.

V prvé řadě je potřeba, aby žáci zvládli ovládání aplikace, její úskalí a možnosti. Učitelovým úkolem je seznámit studenty se základními vlastnostmi softwarového produktu. Uvědomme si však, že není nutné v rámci vysvětlování jít až do těch nejmenších detailů. Nechejme něco na studentech, neuzavírejme jim prostor pro samostatné zkoumání a hledání.

Během výuky prezentační aplikace je dobré klást důraz na nácvik praktických dovedností. Každý stupeň výuky byl měl být řešen hlavně pomocí krátkých a jednoduchých praktických cvičení, jejichž hlavním cílem je dosáhnout určité úrovně v ovládání programu. Cvičení by měli žáci být schopni vyřešit za několik minut. Jedná se například o postupy při vytváření barevných schémat jednotlivých snímků prezentace, při vkládání textů, obrázků, grafů, zvuků či video sekvencí.

Literatura pomůže
Pokud s PowerPointem ještě neumíte pracovat, nijak nezoufejte. Nástroj patří do skupiny Microsoft Office a jeho ovládání je velmi podobné ostatním aplikacím a není nijak složité. K výuce prostřednictvím PowerPointu přistupujte až po té, co žáci zvládnou alespoň textový a grafický editor. K prvotnímu seznámení a částečně i k zdokonalení práce s aplikací doporučují přečíst si některou z knih zabývající se touto problematikou. Například knihu Ivo Magera s názvem PowerPoint 2000 z nakladatelství Computer Press, případně knihu, kterou napsal Radek Maca, se stejným titulem z nakladatelství Grada. Obě knihy nejsou drahé a určitě se vyplatí je zakoupit do školní knihovničky. Popřípadě si můžete opatřit knihy, jež popisují kompletní Microsoft Office. Jen si nejdříve ověřte, zda publikace obsahuje i kapitoly o PowerPointu. Doporučuji například: T. Kubálek, M. Luňáček, J. Srpová Microsoft Office 97, Computer Press; kolektiv autorů, Microsoft Office 97, Grada; Laura Acklen, Microsoft Office 2000 za 10 minut, SoftPress.

Pár tipů do začátku
Než začneme s žáky prakticky pracovat s PowerPointem, je potřeba je seznámit s jeho účelem a možnostmi. Hlavně u žáků základních škol doporučuji důkladnou a názornou demonstraci. Místo zdlouhavého povídání předveďte žákům připravenou praktickou ukázku. Před výukou si přichystejte prezentaci, ve které ukážete všechny hlavní rysy PowerPointu. Jako téma si vyberte například představení své osoby. S největší pravděpodobnosti nemáte na škole odpovídající techniku pro projekci vaší ukázky z počítače, a proto nahrajte svou prezentaci na jednotlivé počítače, případně na server vaší lokální sítě. Jelikož nebudete moci svou prezentaci ovládat, nastavte určitou časovou prodlevu při přechodech mezi jednotlivými snímky. Tato praktická demonstrace dá žákům mnohem více než pouhý učitelův výklad. Po té můžeme přistoupit se studenty k praktické činnosti.

Doporučuji začít vytvářet prezentaci pomocí některé z připravených šablon. Vybírejte postupně snímky tak, jak jsou uloženy v nabídce „Nový snímek“. Pro první prezentaci si na počáteční snímek napíší studenti název prezentace (např. Jaký jsem?) a své jméno. Druhý snímek bude obsahovat seznam s odrážkami, ve kterém žák napíše své zájmy. Třetí snímek bude složen ze dvou sloupců textů. V jednom žák uvede oblíbené a v druhém neoblíbené školní předměty. Předposlední snímek bude obsahovat tabulku o dvou sloupcích a pěti řádcích, ve kterých budou uvedeny známky z některých předmětů. Poslední snímek bude obsahovat text a klipart. Do textové části napíší studenti své osobní údaje a vyberou si libovolný klipart. Celkově činnost nezabere žákům více než jednu vyučovací hodinu. Jakmile zvládneme základní sestavení prezentace, můžeme se pustit do dalších úprav, jako je formátování textu, animace, časování, efekty, úprava obrázků apod. Pořad mějme na vědomí, že všechny nové poznatky je potřeba, aby si žáci okamžitě zkusili provést. Nejprve pod vedením učitele a následně sami. Tímto způsobem se můžete žáky naučit všechny zvolené možnosti PowerPointu.

3. Samostatná tvorba multimediálních prezentací
V okamžiku, kdy se žák dozvěděl a zvládl základní informace o multimediálních formátech a aplikaci, s kterou bude pracovat, přichází na řadu samostatná praktická činnost. Teprve při ní se skutečně naučí práci s multimédií.

Prvním úkolem učitele je vymyslet zajímavé a pro děti přitažlivé téma jejich prezentace. Tady záleží hodně na konkrétních podmínkách, věku a vyspělostí žáků či studentů. Mezi témata prezentací, které mohou zpracovávat jednotliví studenti můžeme zařadit například:
- já a mé zájmy
- má oblíbená hudební skupina, sportovní klub, sportovec, herec
- zájmový kroužek, skautský oddíl, sportovní klub…, který navštěvuji
- nejkrásnější místo, kde jsem byl o prázdninách
- místo, které bych rád navštívil
- mé domácí zvířátko

Druhým úkolem učitele je potřeba stanovit rozsah prezentace. A to jak po stránce obsahu, tak i po stránce formy. Je potřeba žákům jednoznačně říct minimální nároky kladené na jejich práci. U formy práce je vhodné se vyhýbat množství samoúčelných efektů a raději zvolit větší množství různých multimediálních formátů. Tvorba projektu by neměla být příliš časově náročná a žáci by ji měli zvládnout v několika hodinách (ideální je časový rozsah 2 až 4 vyučovací hodiny).

Vzhledem k možnostem jednotlivců, nebudou jejich práce obsahovat mnoho multimediálních prvků, které by žáci samostatně tvořili. Většinou se bude jednat o text a obrázky. Každá lepší prezentace by však měla obsahovat i fotografie. Protože vlastnictví digitálního fotoaparátu je zatím výsadou jen menšího počtu lidí, bude se jednat o digitalizaci běžných fotografií, které si děti donesou. Vybavit školu alespoň jednoduchým scannerem by nemusel být velký problém. Ceny přístrojů klesly na přijatelnou mez, přičemž jejich kvalita pro práci ve výuce je vyhovující.. Jeden scanner ve třídě plně dostačuje a žáci se během hodiny mohou u něj bez větších obtíží vystřídat. Dalším multimediálním prvkem, který mohou žáci do své prezentace zařadit, je zvukový záznam. Může jít například o kratičkou ukázku písně oblíbené hudební skupiny nebo nahraná ukázka vlastní hry na hudební nástroj. Druhý případ je možné zpracovat jako domácí úkol. Dítě si doma nahraje ukázku na běžnou magnetofonovou kazetu a ve škole ji přehraje přes zvukovou kartu z magnetofonu do počítače.

V okamžiku dokončení multimediální prezentace žákova práce nekončí. Bylo by chybou učitele pouze posbírat jednotlivé soubory a oznámkovat je. Prezentace se musí ukázat ostatním. Vyčleňme v rámci výuky dostatek času pro vlastní předvedení jednotlivých úkolů. Jen si všimněme, jaké problémy mnohým žákům základních, ale bohužel i středních škol, činí vyjadřování. Žák, který demonstruje své řešení, se nejen učí ovládat softwarový produkt, ale zvyká si rovněž na vystupování před lidmi, učí se vyjadřovat a obhajovat své myšlenky a názory. Po předvedení prezentaci musí následovat její ohodnocení. Opět by tato fáze neměla být pouze v rukou učitele. Chtějme po ostatních žácích, aby i oni ohodnotili úroveň prezentace, její kvality i slabší místa. Hodnotící žáci si pak lépe uvědomí všechny úskalí i možné postupy při tvorbě projektu. Zdokonalují se ve schopnosti obhajovat své názory, učí se diskusi a komunikaci. Teprve až své připomínky přednesou ostatní studenti, měl by ohodnotit práci učitel.

Příklad samostatné práce
Název projektu: Já a mé zájmy
Cíl projektu: Představit sebe a svou rodinu, uvést své hlavní zájmy, ukázat své schopnosti.
Výchovně vzdělávací cíl: Prohloubit znalosti žáků v ovládání MS PowerPointu a v oblasti multimediálních formátů. Zvýšit samostatnost a vyjadřovací schopnosti žáků.
Časový rozsah: 2 hodiny samostatné práce + 1 hodina pro praktického předvedení
Rozsah práce: Minimálně 8 snímků v MS PowerPoint
Minimální multimediální prvky v práci: text, obrázky, naskenované fotografie, zvuková nahrávka
Potřebný hardware a software: MS PowerPoint, počítače se zvukovou kartou a CD ROM, scanner, magnetofon, kabel pro spojení magnetofonu se zvukovou kartou

Jak postupovat při tvorbě multimediálních projektů ve skupinách se budeme zabývat v dalším dílu našeho miniseriálů.

Rostislav Fojtík

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.