redakce: Informace o tvůrčí činnosti vysokoškolských studentů

sobota 2. října 1999 ·

Aktuální přehled o tvůrčí činnosti českých vysokoškoláků. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Formy a ocenění vědecké práce studentů Přírodovědecké fakulty UK Praha
Mgr. Studenti:
· "Sympozium", semináře po pokročilých praktikách a během diplomové práce, naněkterých katedrách i v angličtině. Příprava malé přednášky či plakátového sdělení -posteru- jako na vědeckých konferencích.
· Seminární práce (biologické obory především) - do 20 stran.
· Účast na Letních školách (i v zahraničí, jsou-li vypsána stipendia)
· Účast na (studentských) konferencích
· Diplomové práce - jsou vypracovávány v rámci grantů (GAER, GAUK a jiné)

Absolventi:
· Cena rektora UK - každoroční (ocenění diplomové práce i celého studia)
· Cena nadace Hlávkových -podobně
· Cena ministra MŠMT "Talent roku"

Phd. Studenti:
· Jejich doktorské práce jsou oceněny jako součást grantů - (z nich také mnohdy částečně honorovány.
· Cena Rhone-Poulenc (francouzská nadace) - chemie
· Výjezdy do zahraničí: konference, sjezdy, letní koly, workshopy
· Stáže v zahraničí (až několik měsíců -dosti časté)
· Francouzská stipendia na PhD: polovina roku ve Francii, polovina roku v ER
· 650 let UK: studentská soutěž
· FRVŠ: Tvůrčí činnost studentů (garant pedagog, odpovědný řešitel také pedagog, řešení a podání
zprávy pod vedením pedagoga) V roce 1997 na PřF UK: 21 takových projektů
· GAER: Granty pro absolventy doktorand. Studia. Pro roky 1998 - 2001: 2x (1x fyzikální chemie, 1x biologie)
Prof.RNDr. Danuše Sofrová, Csc. Členka Pracovní skupiny pro tvůrčí činnost studentů - poradní orgán RVŠ č.11

3. HUDEBNÍ FAKULTA JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Umělecká činnost studentů Hudebním fakulty JAMU
Koncerty
Hudební fakulta byla v roce 1998 pořadatelem 151 koncertů, z toho 5 orchestrálních a 14, které byly součástí Mezinárodních interpretačních kurzů. Místem konání byl ponejvíce koncertní sál Hudební fakulty.
Janáčkův akademický orchestr
Vystupuje především na fakultních koncertech a spolupracuje s komorní operou. Je však také zván k vystoupení při jiných příležitostech, například byl pověřen uspořádáním slavnostního koncertu v rámci oslav 80. Výročí založení MU v Brně.
Komorní opera
· uvedla v loňském roce tři inscenace
· je pravidelně zvána na festival do Poličky, jelikož programově uvádí opery B.Martinů
Laureáti mezinárodních a národních soutěží
· Katedra kompozice a dirigování: tři první ceny a tři čestná uznání
· Katedra zpěvu a operní režie: Cena za nejlepší interpretaci písní, Cena za nejlepší provedení české operní árie.
· Katedra klávesových nástrojů: dvě první ceny, dvě třetí ceny, čestné uznání.
· Katedra smyčcových nástrojů: jedna první cena, dvě druhé ceny
· Katedra dechových a bicích nástrojů: dvě první ceny
Soutěž o cenu Leoše Janáčka
· je pořádána na JAMU a v loňském roce se uskutečnil již 5. Ročník
· soutěže se účastní i studenti Hudební fakulty s vynikajícími výsledky
Mezinárodní kontakty
Fakulta uzavřela čtyři partnerské smlouvy s univerzitami v zahraničí. Uskutečňují koncertní hostování a stipendijní výměny.
Významné studentské aktivity
V tomto roce se studenti zúčastní jedenácti krátkodobých projektů v zahraničí.
Jaroslava Rozbrojová
Studentka hudebního managementu
Členka studentské komory RVŠ
Členka Pracovní skupiny pro tvůrčí činnost studentů - poradní orgán RVŠ č.11

4. DIVADELNÍ FAKULTA JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ
Umělecká činnost studentů Divadelní fakulty JAMU
Divadelní studio Marta
Umělecká tvorba fakulty je především soustředěna do absoloventských ročníků oborů činoherního a muzikálového herectví, režie, dramaturgie, scénografie, výchovné dramatiky pro neslyšící a divadelního manažerství, pro které je vyhrazeno studentské divadlo fakulty - Marta. Spolupracují zde i studenti z nižších ročníků. V loňském roce se uskutečnilo asi 130 představení.
Festival divadelních škol
Festival se koná na Divadelní fakultě JAMU s mezinárodní účastí a jsou zde udělována i ocenění.
Jaroslava Rozbrojová 5. STAVEBNÍ FAKULTA FAST VUT VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
Studentská tvůrčí činnost na stavební fakultě VUT v Brně
Ve školním roce 1998/99 byl na fakultě pořádán již čtvrtý ročník Studentské tvůrčí činnosti (STČ FAST 99). Fakultní kolo soutěže se uskutečnilo 27.5.1999 v prostorách areálu Veveří 95 a Žižkova 17 v patnácti odborných sekcích.
Aplikovaná fyzika ve stavebnictví
Geotechnika I - podzemní stavby
Geotechnika II - zakládání staveb
Kovové a dřevěné konstrukce a mosty
Pozemní komunikace I
Pozemní komunikace II
Pozemní stavby
Stavební mechanika
Technické zařízení budov
Technologie stavebních hmot a dílců
Stavební ekonomika a řízení
Životní prostředí
Železniční stavby
Vodní stavby
Stavební látky
Bylo přihlášeno 102 prací a účast 130 studentů. Soutěže se účastnili zejména posluchači třetího až pátého ročníku studia. Odborná sekce "Stavební látky" je vypsána pouze pro posluchače 1. ročníku . Soutěž v dané odborné sekci se uskuteční pokud je do sekce přihlášeno alespoň pět prací. Maximální počet přihlášených prací v jedné odborné sekci je 12. V případě vyššího počtu přihlášených prací jsou vytvořeny dvě samostatné sekce.
Odbornou úroveň prací i kvalitu obhajoby hodnotí v každé sekci odborná, minimálně tříčlenná porota, kde alespoň jeden člen (většinou předseda poroty) není zaměstnancem fakulty. Odborná komise stanovuje pořadí jednotlivých prací a její závěry jsou konečné. Ke každé soutěži je vydáván sborník anotací příspěvků, řazený po odborných sekcích s údaji o garantujícím ústavu, složení odborných porot, vedoucím práce a řešitelích. V akademickém roce 1998/99 se poprvé uskutečnilo 9.6.99 na Fakultě stavební VUT v Brně i celostátní kolo soutěže STČ stavebních fakult České republiky za účasti Stavební fakulty ČVUT Praha, Stavební fakulty VŠ báňské Technické univerzity Ostrava .
Celostátní kolo soutěže bylo vypsáno v sedmi odborných sekcích:
Stavební mechanika a konstrukce
Ekonomika a řízení stavebnictví
Geotechnika
Pozemní stavby, urbanismus a územní plánování
Technologie stavebních hmot a dílců
Dopravní stavby
Životní prostředí
Každá z fakult má právo přihlásit do odborné sekce maximálně dvě práce. Soutěž v sekci proběhla, pokud byly do dané sekce přihlášeny alespoň dvě práce z hostujících fakult v libovolném rozdělení a alespoň dvě práce z pořádající fakulty.
Další informace lze získat : Doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, Csc.
Proděkan pro vědeckou výchovu FAST VUT

Doc. Ing. Petr Jůza, Csc.
Předseda rady STČ VUT FAST

6. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Na VŠE je podporována tvůrčí aktivita studentů celoškolskou akcí ESOP (excelentní studentské odborné práce). Jednou za rok jsou vyhodnoceny nejlepší semestrální práce (5 z každé fakulty), které jsou pak publikovány ve zvláštním čísle sborníku Acta Oeconomica Pragensia. Diplomové práce se oceňují třikrát ročně podle terminu státních zkoušek, počet oceněných diplomových prací se liší podle počtu studentů jednotlivých fakult naší školy (tři až sedm). Další informace o ESOPu

RNDr.Jana Kouřilová
OVV VSE

7. FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE

Na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské existuje již řadu let vypracovaný a osvědčený způsob zapojení studentů magisterských a do jisté míry i bakalářských studijních programů do vědecko-výzkumné tvůrčí činnosti. Tvůrčí činnost studentů je podporována systémem tří tématicky navazujících prací:
1) rešeršní práce
2) práce na výzkumném úkolu
3) diplomová práce.
Tyto tvůrčí aktivity jsou součástí studijních plánů každého studenta na libovolném magisterském zaměření. Časově představují období nejméně tří let. V doktorském studijním programu je účast studentů ve vědecko-výzkumné tvůrčí činnosti přirozeně naprostou samozřejmostí. Uvedené aktivity jsou umožněny zejména širokou vědecko-výzkumnou základnou jednak přímo na fakultě, jednak v řadě spolupracujících vědecko-výzkumných pracovištích.
Tvůrčí činnost studentů je dále podporována interní Grantovou agenturou ČVUT, ve které je sekce pro doktorandy. Řada studentů jak magisterského, tak doktorského studia publikuje výsledky své tvůrčí činnosti v časopisech a sbornících z konferencí, a to včetně renomovaných mezinárodních publikací. K dispozici mají také časopis Acta Polytechnika, vydávaný ČVUT v Praze.
Doc. RNDr.Jan Mareš , Csc.
Proděkan pro pedagogickou činnost

8. POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

Aktuální informace o tvůrčí činnosti studentů
Kolegium rektorky Policejní akademie České republiky na svém zasedání dne 22. června 1999 projednalo a schválilo projekt Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) Policejní akademie ČR, který je připravován k realizaci od školního roku 1999/2000. Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů Policejní akademie České republiky všech forem studia. Výsledkem této činnosti je zpravidla samostatná písemná práce - studie nebo učební pomůcka (dále práce). Tento výsledek SVOČ se předkládá k odbornému posouzení a k veřejné obhajobě před odbornou komisí. Autorům nejúspěšnějších prací SVOČ jsou udělovány ceny, případně další ocenění. Cílem studentské vědecké a odborné činnosti je:
a) všestranně rozvíjet odborné zájmy studentů a podporovat rozvíjení těchto zájmů přiměřenými formami vědeckovýzkumné a odborné práce,
b) motivovat k potřebě poznávat společenské jevy, prohlubovat a rozšiřovat u studentů jejich odborné vědomosti, znalosti a zkušenosti, sledující jak profesní oblasti, pro které se studiem připravují, tak širší horizont společenských aktivit a dění,
c) vést k samostatnému tvořivému myšlení a k aktivnímu přístupu k řešení úloh v souladu s moderními postupy vědeckého poznání,
d) napomáhat vyhledávání talentovaných studentů a podporovat jejich další odborný růst.
První ročník SVOČ bude zahájen v říjnu 1999 a ukončen veřejnými obhajobami prací studentů v plánovaném termínu v dubnu - květnu 2000.

plk. doc. JUDr. Vladimír PLECITÝ, CSc.
Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky

9. ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Na fakultě proběhla v letošním roce studentská konference [SVOČ] ze které byl vydán sborník anotací.

Ing.Vladimir Hanzal ,CSc.
Administrátor SVOČ na ZF JU

10.INSTITUT VÝTVARNÉ KULTURY UNIVERZITY J.E. PURKYNĚ

Vzhledem k tomu,že náš ústav má charakter umělecko-průmyslové školy,je zjevné, že naši studenti nevyvíjejí žádnou vědecko-výzkumnou činnost a jejich práce je především tvůrčí z hlediska výtvarného. Naše činnost je tedy v rámci univerzity hodnocena jako činnost umělecká, která tvoří minimálně 70 procent veškeré práce studentů a je tvůrčí již ve své podstatě. Podrobnější informace o Institutu výtvarné kultury (IVK) jsou na webových stránkách UJEP.

Mgr. Jaroslav Polanecký
Zástupce ředitele IVK UJEP pro vědu a zahraničí

11. LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITY KARLOVY

Tvůrčí činnost studentů
Tvůrčí činnost studentů je realizována výzkumnou činností pod vedením školitele z řad pracovníků LF UK Plzeň. Výzkum probíhá v teoretických i klinických oborech všeobecné medicíny i stomatologie. Každým rokem studenti prezentují výsledky své práce na Studentské vědecké konferenci. V letošním roce se konference konala 12. května. Bylo odpředneseno 33 prací, zúčastnilo se 76 studentů a 56 učitelů. Všechny práce byly kvalitně prezentovány a vyznačovaly se vysokou odbornou úrovní, výbornou dokumentací výsledků. Podle ohlasů více než 130 účastníků předčila konference svojí úrovní mnohé odborné sjezdy a sympózia. Odborná porota, která měla velmi nelehký úkol, vybrat z každé sekce tu nejlepší práci a určit i absolutní vítěznou práci. Nejlepší soutěžící byli odměněni věcnými dary a finančními cenami za spoluúčasti sponzorů. Souhrny prací jsou uvedeny ve Sborníku abstrakt. Vítězné práce postoupí do České a Slovenské Studentské vědecké konference, která bude uspořádána 5.11.1999 v Brně. V loňském roce byla kromě konference fakulty uspořádána v Plzni i Celostátní studentská vědecká konference za účasti studentů z ČR i SR. V příštím roce počítáme s uspořádáním dvoudenní Studentské vědecké konference, kde druhý den konference bude vyhrazen pro doktorandy od II. ročníku v doktorském studijním programu.

Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý
Proděkan pro vědu, vzdělání a zahraniční styky

Jiřina Haasová
Oddělení pro vědu a vzdělání

12. PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

TVŮRČÍ ČINNOST STUDENTŮ
Tvůrčí činnost studentů se na Pedagogické fakultě MU rozvíjí na jednotlivých katedrách:
Katedra české literatury 1. Pod vedením PaedDr. Marie Pavlovské pracují divadelní soubory:
· Divadelní soubor 1. ročníku nastudoval francouzskou hru z 19. století Jak se z bělocha stal černoch (duben 1999 2 představení v divadle LABYRINT, květen 1999 po 1 představení v divadle LABYRINT, ve VAŇKOVCE, v Centru volného času v Lužánkách - ORNIS).
· Divadelní soubor 3. ročníku nastudoval hru A. Durremata Návrat staré dámy (květen 1999 3 představení - VAŇKOVKA, divadlo LABYRINT, HUSA NA PROVÁZKU, červen 1999 DIVADLO POD SCHODY).
2. Studenti se účastní Mezinárodních divadelních dílen (ve šk. roce 1998/99 celkem 13 studentů - SRN, Portugalsko, Anglie, Island).
3. Studenti 3. a 4. ročníku připravili výukové programy do škol (hudební, výtvarné), které byly uskutečněny jednak v LABYRINTU, jednak přímo na školách.
Katedra filozofie a občanské výchovy s kabinetem výchovy pro život v rodině připravuje na 24. listopadu 1999 soutěž o nejlepší studentskou práci na téma Člověk na přelomu tisíciletí. Soutěž je určena studentům pedagogických fakult z ČR a SR.

Katedra historie
1. Studenti katedry se pravidelně účastní celostátních kol studentské vědecké a odborné činnosti pořádané vysokoškolskými pracovišti historie v ČR.
2. Aktivní spolupráce studentů na seminářích pořádaných katedrou - např. únor 1999 - Malby ve Znojemské rotundě (organizace, vystoupení v rámci diskuse).
3. Archeologický výzkum velkomoravského výšinného hradiště sv. Hypolita ve Znojmě-Hradišti, kde má katedra výzkumnou základnu. Každoročně je archeologická prázdninová praxe organizována ve 3 čtrnáctidenních turnusech - každý turnus tvoří skupina 12-15 posluchačů.
4. Příprava diplomových prací na vyžádání obcí, škol, institucí a spolků - v roce 1999 2 diplomantky zpracovávají historii cechů a následně Společenství cukrářů a pekařů na Moravě a v Čechách (Společenství cukrářů ČR částečně hradí náklady - cestovné při studiu v archivech ve Vídni, Č. Budějovicích, Praze). Z obdobné spolupráce vznikla DP P. Čermákové Historie obce a školy v Nevojicích (PdF MU, Brno 1999), která byla i publikována.

Katedra chemie
pořádá každoročně v jarním semestru soutěžní přehlídku Studentské vědecké a odborné činnosti, které se mohou zúčastnit studenti závěrečného ročníku studia (příp. i dřívějších) všeobecně vzdělávacích předmětů oborů chemie s druhým aprobačním předmětem, kteří se dlouhodobě dílčím způsobem podílejí na odborné a výzkumné činnosti pracoviště pod vedením svých učitelů nebo pověřených konzultantů (alespoň 1 rok). Soutěžní přehlídka probíhá ve dvou sekcích - odborné a didaktické. Úroveň předložených výsledků práce hodnotí tříčlenná odborná porota jmenovaná vedoucím katedry.

Katedra matematiky
Mgr. Daniel Hort, student doktorského studia oboru Diskrétní matematika, během posledních 2 let studia samostatně vystoupil na výzkumných seminářích a zúčastnil se 2 vědeckých kolokvií pořádaných v ČR. Některé výsledky práce, získané ve spolupráci s prof. RNDr. Janem Chvalinou, DrSc., (školitelem) byly prezentovány na mezinárodní exkluzivní konferenci 56. Arbeitstagung Allgemeine Algebra 1998, se samostatně získanými výsledky vystoupil Mgr. Hort na Mezinárodním kongresu Algebraic Hyperstructures and Applications, pořádaném v Taormině (Sicílie) v červnu 1999, kde v okruhu zahraničních specialistů vzbudil zaslouženou pozornost (žádosti o separáty, kopie disertace, nabídka pobytu na Vanderbilt University). Aktivně se zapojil také do publikační činnosti:
Vědecké články:
· On certain compatibility types of binary relations on hypergroups determined by quasi-orders. Contributios to General Algebra 11 (1999), 113-125. (spoluautor J. Chvalina)
· Characterization of totally ordered sets by their various endomorphisms, recenzní řízení (1999), 8pp. (spoluautoři J. Chvalina a J. Moučka).
· A construction of hypergroups from ordered structures and their morphisms, recenzní řízení (1998), 9pp.
· 1-endomorphisms and totally ordered sets, preprint (1999), 4pp.
Populárně vědecké články:
· Maticová reprezentace binárních relací v množině, XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (Vyškov 1998), 139-144.
· Matematické fórum na Internetu, XVII. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (Vyškov 1999), 61-63.
Disertační práce:
· Hypergroups and Ordered Sets, 62pp., Pedagogická fakulta MU.

Katedra německého jazyka a literatury
uspořádala dne 12. května 1999 studentskou konferenci, která byla rozdělena do 4 sekcí (reálie, didaktika, lingvistika, literatura) za účasti 60 studentů. Součástí konference byla i soutěž - o vítězích v jednotlivých sekcích rozhodovali studenti na základě anonymní ankety. Konference se zúčastnil zahraniční host, odborník Goethova institutu v Praze, dr. Schneider.

Katedra speciální pedagogiky
1. Student Petr Staníček (2. ročník všeobecně vzdělávacích předmětů, obor speciální pedagogika-výtvarná výchova)
· se autorsky spolupodílí (s PhDr. Pavlem Mühlpachrem, Ph.D.) na vzniku skript Geragogika pro speciální pedagogy (vyjdou na konci roku 1999 na PdF MU);
· je spoluřešitelem navrhovaného grantu FRVŠ na rok 2000 s názvem Geragogické aspekty ve speciální pedagogice (řešitelem je PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.);
· zúčastnil se mezinárodní vědecké konference Pedagogika specjalna - Idea, Tresci, Rzeeczywistosc (Special Education - Idea, Essence and Reality) v Krakowě (Polsko) ve dnech 4.-6. června 1999, kde vystoupil v diskusi v sekci k problematice výuky speciální pedagogiky na naší fakultě.
2. Studentské konference
· 22.-26. března 1998 - 6 studentů 1. a 2. ročníku se zúčastnilo studentské konference v Budapešti (Maďarsko);
· Student Václav Friedmann se zúčastnil 23.-25. září 1998 mezinárodní studentské konference k 650. výročí Karlovy univerzity v Praze.
3. Tvůrčí činnost studentů interního PGS:
· Mgr. Vlastimil Čiháček (1996/97-1999/2000)
ČIHÁČEK, V. (Ed.) O autismu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno : MU, 1999, 31.
ČIHÁČEK, V. Školská integrace v Rakousku. Brno : MU, Univerzitní noviny. Ročník 5, 12/98, s. 12-13.
ČIHÁČEK, V. Mezinárodní spolupráce při péči o lidi s autismem v ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Brno : MU, Univerzitní noviny. Ročník 6, 4/99, s. 19.
2 odeslané a pozitivně recenzované příspěvky do časopisu Speciální pedagogika.
· Mgr. Zita Sýkorová (1996/97-1999/2000)
SÝKOROVÁ, Z. Škola pro všechny. In: VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 1998, s. 9-11.
SÝKOROVÁ, Z. Etopedie ve Finsku. Brno : MU, Univerzitní noviny. Ročník 5, 12/98, s. 11.

Granty:
Projekt Vzdělávací Nadace Jana Husa "Škola pro všechny", 1998, spoluřešitel.
Program Leonardo da Vinci Improvement of the Acces to Education and Employment at People with Special Needs. 1999-2001, spoluřešitel.
Výjezdy v rámci ročního plánu MŠMT ČR a konkurzů AIA:
Finsko, Univerzita Iyvaskyla, 1. 2.-31. 5. 1998.

Katedra tělesné kultury
1. Zapojení studentů PGS do grantových úkolů:
· Úkol MŠMT RS 98 019 (doc. Pavlík): Mgr. Roman Grmela, Mgr. Petr Krátký, Mgr. Dita Hlavoňová;
· Úkol MŠMT RS 97 091 (doc. Mužík): Mgr. Jan Zachrla, dr. Hana Toufarová;
2. Ve školním roce 1998/99 se zúčastnilo různých konferencí v ČR 10 studentů PGS.
3. Ve školním roce 1998/99 se zúčastnilo zahraničních pobytů 6 studentů PGS.

Katedra výtvarné výchovy
Studenti katedry pravidelně vystavují své práce v galerii Chodba na PdF MU, v Internetové kavárně na Lidické ul. v Brně, individuálně v různých galeriích a výstavních síních. Účastní se sympozií a výtvarných dílen v ČR i v zahraničí. Jejich práce prezentuje i internetová stránka Galerie STUART

Doc. PhDr.Naděžda Krsková , Csc.
Proděkanka pro vědu a výzkum

13. DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE

Den studentské odborné a vědecké činnosti na Dislokovaném pracovišti DFJP v České Třebové
Dne 19.5.1999 se na Dislokovaném pracovišti v České Třebové uskutečnilo první setkání vysokoškolských studentů k odborné a vědecké činnosti na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Setkání se zúčastnilo 34 studentů a pedagogů a bylo předneseno 13 odborných referátů. Tématicky referáty obsahovaly širokou oblast a prezentovaly výsledky práce z oblasti využívání výpočetní techniky v materiálovém inženýrství v oblasti používání nových perspektivních materiálů ve stavbě a konstrukci silničních i kolejových vozidel a to i v závislosti na možnostech jejich recyklace. Na setkání přijeli učitelé a studenti z Vysokého učení technického v Brně a také učitelé a studenti z Žilinské Univerzity v Žilině. Jednou z iniciátorek tohoto setkání byla paní Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. z VUT Brno, která přispěla svými dlouholetými zkušenostmi. Pomoc poskytlo i město Česká Třebová, které pro všechny účastníky připravilo upomínkové dárky. Studentská odborná a vědecká činnost je nedílnou součástí práce každé vysoké školy. Na Dopravní fakultě, která byla založena před šesti lety v Pardubicích a stala se nedílnou součástí Univerzity Pardubice, nebyla dosud příležitost se studentské odborné činnosti v širším měřítku věnovat. Proto je důležitý tento počin Dislokovaného pracoviště v České Třebové, který vytváří zárodek vzniku nové tradice na této fakultě.
Potěšitelný byl i zájem ze strany studentů, který jednoznačně prokázal, že této činnosti je třeba se věnovat a přes nepříznivé finanční podmínky vysokých škol hledat cesty k její realizaci. Je nezpochybnitelné, že investice do mladé technické generace se společnosti mnohonásobně vyplatí.

Doc. Ing. Břetislav Till , CSc.
vedoucí DPDFČT

redakce

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.