Robert Plaga: zvládnout to můžeme jen společně!

sobota 28. března 2020 ·

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, Den učitelů byl před téměř sedmi desítkami let vyhlášen jako morální ocenění práce pedagogů. Dovolím si říct, že to v dnešním zcela mimořádném období platí ještě víc, než kdy dřív. Jak se říká, hodnotu věcí dokážeme často ocenit až ve chvíli, kdy je ztrácíme. V těchto dnech se musíme vyrovnávat se situací, kterou si nikdo z nás nedokázal před pár týdny ani představit, natož se na ni připravit. Žáci a studenti jsou doma a jejich výuka dálkovou formou je mnohem náročnější, než když seděli ve školních lavicích.Robert Plaga (msmt.cz)
Chtěl bych Vám u příležitosti Dne učitelů upřímně poděkovat za vše, co v současné době děláte. Že častokrát ještě mnohem usilovněji pečujete o své žáky a studenty, pracně připravujete studijní materiály a plánujete výuku na dálku s pomocí online nástrojů. Situace, ve které se nacházíme, ať chceme nebo ne, školství změní. Děkuji všem, kteří si to uvědomují a jdou této změně naproti.

Mé zvláštní poděkování u příležitosti Dne učitelů míří do mateřských škol, z nichž mnohé zůstaly v provozu, aby se mohly postarat zejména o děti lékařů, sester, hasičů, vojáků, policistů a dalších pracovníků, bez kterých by současný stav nešel zvládnout. Děkuji Vám, paní učitelky a další pracovníci z mateřských škol, kteří každý den s láskou v této mimořádně složité době připravujete pro děti program a zajišťujete jejich potřeby, za Vaši práci a nebojím se říct za Vaše poslání.

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, držme si palce. Zvládnout to můžeme jen společně!

S úctou Vám všem

Robert Plaga


Zdroj: MŠMT

44 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
28. března 2020 v 17:47  

DISTANČNĚ VZDĚLÁVACÍ ROBOT NA KONCI ŠKOLSKÉHO TUNELU
aneb
SMÍ MŠMT ČR NAHRADIT ŠKOLNÍ VÝUKU ZALOŽENOU NA POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE TZV. DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM?


Pokud je mi známo, Listina základních práv a svobod, Ústava ČR ani školský zákon neumožňují z ničeho nic jen tak naráz nahradit školní výuku založenou na povinné školní docházce žáků do škol, kde vyučují učitelé žáky v přímém osobním kontaktu, "domácí robotou" neúměrně zatěžující žáky a rodiče. Rodič má právo požadovat kvalitní vzdělávání v rámci tzv. povinné školní docházky a stát a školy mají povinnost poskytovat ho v jejím rámci. Jestliže školní docházka není možná například proto, že Vláda ČR nebo MŠMT ČR zakázaly školní docházku z důvodu virové epidemie, nesmějí podle mne tyto instituce, školy a jednotliví učitelé ani v rámci tzv. nouzového stavu požadovat na žácích a rodičích, aby se nedobrovolně podrobovali tzv. distančnímu vzdělávání pomocí počítačů.

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2020/03/eva-motykova-zadam-msmt-ucitele-o-mir.html
http://www.ceskaskola.cz/2020/03/ondrej-steffl-nestresujte-se-skolou.html#comment-6457003933559504860
http://www.ceskaskola.cz/2020/03/robert-plaga-zvladnout-to-muzeme-jen.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561/zneni-20190215tyrjir řekl(a)...
28. března 2020 v 18:28  

Ministr školství řekl, že poslední protivirové opatření, které bude zrušeno, bude zákaz povinné školní docházky. Proč tohle vlastně řekl? Chce snad děti, rodiče i učitele co nejdéle trápit jím podle mého názoru protiprávně vynucenou robotou nazývanou "distanční vzdělávání"? Pokud ano, co ho k tomu vede? Hloupost, kariérismus, strach ze své nezodpovědnosti, na kterou se možná během prázdnin pozapomene?

tyrjir řekl(a)...
28. března 2020 v 19:03  

Rodiny nemají žádnou povinnost mít počítače, chytré telefony ani internet. Rodiče také nemají povinnost plnit „příkazy“ školy ani dělat svým dětem učitele. Školy proto nemohou rozdávat pětky ani vyhrožovat neklasifikací, když děti něco nesplní. Nemohou to ani známkovat. Až se školy otevřou, musí počítat i s tím, že některé děti prostě nedělaly nic, protože neměly tu možnost. Věřím, že ministerstvo školství k tomu brzy vydá pokyny.

http://www.ceskaskola.cz/2020/03/ondrej-steffl-nestresujte-se-skolou.html

Samozřejmě, že je to tak. Stálo by za rozbor resp. za vyšetření, jaké pokyny MŠMT školám vydalo:

tyrjir řekl(a)...
28. března 2020 v 19:03  

Vzdělávání na dálku

MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívalo vzdělávání na dálku. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách. MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Absence se do třídní knihy nezapisují.

Vzdělávání na dálku může probíhat synchronně nebo asynchronně. V synchronním režimu (on-line) je učitel propojen se žáky zpravidla komunikačním software a klade nároky na propojení k síti, na počítačové vybavení a obě strany komunikují v reálném (stejném) čase. Toho není zpravidla možné v současné situaci dosáhnout, či jen u studentů středních škol, kdy lze předpokládat, že studenti mají svůj počítač, a mají tak podmínky u v dopoledních hodinách komunikovat s učitelem. Tato práce nevyžaduje asistenci rodičů. Tento způsob výuky nelze vyžadovat například u malých dětí, které potřebují asistenci rodičů a často sdílí jeden počítač pro domácnost. Lze využít doplňkově. V asynchronním režimu (off-line) učitel zadává žákům (studentům) úkoly, odkazy na výukové materiály, a to zpravidla emailem nebo aplikacemi pro školy. Nedochází k přímému propojení a komunikaci učitel-žák. Žák pak samostatně nebo s podporou rodičů úkoly plní a posílá splněné zpět učiteli. Tento způsob výuky je časově pro obě strany náročný a je nutné učivo redukovat. Tento způsob výuky by měl převládat.

Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro vzdělávání na dálku jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.)

Pro výuku na dálku mohou učitelé používat celou paletu dostupných nástrojů, které jsou teď často poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že i pro žáky se jedná o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní povinnosti, je zapotřebí, aby učitelé přistupovali k zadávání úkolů citlivě a měli na zřeteli možnosti konkrétních žáků. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči, co do množství i obtížnosti učiva.

V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. Škola má však poskytovat sama žákům co nejúčinnější podporu a zpětnou vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu na rodinu žáka. Rodiče mnohých žáků mohou být v těchto dnech velmi vytížení. Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku.

Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením.


http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

tyrjir řekl(a)...
28. března 2020 v 19:12  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
28. března 2020 v 19:13  

OTÁZKA PRO MŠMT

Na základě jakého právního předpisu požaduje MŠMT ČR na školách, žácích a rodičích, aby se v době zákazu školní docházky podrobovali tzv. distančnímu vzdělávání?

J.Týř

Eva Adamová řekl(a)...
28. března 2020 v 23:05  

Pane Týři, je zcela logické, že opatření, které se jako první zavádělo a které nejméně ekonomiku a státní pokladnu stojí, se bude rušit až jako poslední, i kdyby ta děcka měla být doma půl roku. A rozhodně o tom nerozhoduje Plaga, ale krizový výbor v čele s Primulou.

A zkuste mi prosím nastínit, co ta děcka vlastně mohou dělat? Docházka do školy - nic, kroužky a další hromadné volnočasové aktivity - nic, na ulici běhat - nic, na návštěvu k babičce - nic, na nákup - nic. Jestli jim neponecháme alespoň tu jistotu, že se do školy vrátí, a proto teď plní domácí úkoly, tedy alespoň jakési zdání normálnosti, tak nám jich polovina, až si začnou více a více uvědomovat tu hrůzu kolem sebe, a to nejhorší máme teprve před sebou, skončí na dětské psychiatrii.

Takže se tady přestaňte ohánět zákony, nerozumujte a kušujte.

tyrjir řekl(a)...
29. března 2020 v 0:20  


V ČESKU PŘESTALY PLATIT ZÁKONY A NASTALA DIGITÁLNÍ TOTALITA UPLATŇOVANÁ PROSTŘEDNITVÍM MŠMR ČR?

Takže se tady přestaňte ohánět zákony, nerozumujte a kušujte. Napsala 28. března 2020 23:05 paní Eva Adamová v diskusi u článku

http://www.ceskaskola.cz/2020/03/robert-plaga-zvladnout-to-muzeme-jen.html

Nezačínal takhle nějak fašismus?

Nejen má veřejně vznesená otázka pro MŠMT samozřejmě platí dál:

Na základě jakého právního předpisu POŽADUJE (!) MŠMT ČR na školách, žácích a rodičích, aby se v době zákazu školní docházky podrobovali tzv. distančnímu vzdělávání?


Doufám, že na ni MŠMT jasně a bez zbytečného odkladu odpoví.

tyrjir řekl(a)...
29. března 2020 v 0:34  

Rodičům postiženým podobnou sprostotou, jakou výše v diskusi předvedla Eva Adamová doporučuji obrátit se nejprve na ředitele příslušné školy.

mirek vaněk řekl(a)...
29. března 2020 v 0:58  

Nemá smysl filosofovat. Učitel nemá nic v ruce tak jako vždycky. A zákony až nám je zase někdo za měsíc omlátí o hlavu nám nepomůžou. Učitel vždycky prohraje. Ať dělá co chce a sebelíp.
Takže dělejme co se domníváme, že je pro slušné žáky to nejlepší. Ti neslušní, když se jim zachce, nás stejně udupou. No a v nejhorším případě půjdeme dělat něco jiného. Hlavně zdraví. Lituji jazykáře, těch bude s krachem cestovek na trhu převis.

Ministr školství si všiml(po letech), že škola se změnila. Jak to budeme dělat společně. Co? Konferenční online hovor s třicetičlenou třídou musí být mazec. A najdou se tací co to budou doporučovat.

Je to politik. Tak jako všichni. Než se rozhoupou k opatření musí vymyslet jak to národu podají, jak budou vypadat na tiskové konferenci. Raději budou 2 hodiny řečnit než by to řekli stručně za půl hodiny. Rychlé jednání a rozhodování od nich nečekejte. Neumí to a když, tak blbě. Na to by musel být krizový manažer a tým odborníků.(odborník znamená vědec- ředitel už je víc politik než vědec). V krizovém štábu to bude ředitel vedle ředitele(a určitě nejvyšší úrovně, kteří prostého hasiče či lékaře nedělali řadu let). Proto nějaké detaily s domovem důchodců či výukou online jsou pod jeich rozlišovací schopnosti. Dělají strategická rozhodnutí, jenže drobný detail jako pobíhající nakažený jim zvedne počty nemocných výrazně. Když je krize, může se i velká loď potopit kvůli malé závadě.
Vše je to o lidech. O schopných lidech. Máme se na co těšit.

tyrjir řekl(a)...
29. března 2020 v 1:34  

Pokud chce MŠMT na dětech, rodičích a školách něco zásadního POŽADOVAT (například přistoupení na náhradu povinné školní docházky tzv. distanční výukou na dálku vyžadující technické vybavení a součinnost rodičů), musí to mít oporu v zákoně. Pokud to oporu v zákoně nemá, nesmí to MŠMT na dětech, rodičích ani na školách POŽADOVAT tj. nařizovat. Smí je jen nabádat, aby takovou věc žáci, rodiče a školy dobrovolně dělali. V tom případě ale nesmí nařizovat školám, aby tyto dobrovolné aktivity klasifikovaly či vyvozovaly z toho pro žáky a rodiče negativní důsledky.

L.snirch řekl(a)...
29. března 2020 v 8:48  

Pan Vaněk:
"Konferenční online hovor s třicetičlenou třídou musí být mazec."
Zkusil jste to, že tak rozumradujete?

Učíme pomocí videokonferencí, celá škola, všech 40 učitelů, podle jednotné platformy Teams. Je to náročné na přípravu, ale:
1) promítáme a komentujeme třeba prezentaci (video se zastavením) přes sdílenou plochu
2) studenti si mohou vzít slovo a zeptat se, když potřebují
3) celá výuka je nahrávaná přes stream a umístěná do Teams (cca 200 Teams, každá třída a každý předmět má Teams) a kanálu (=celek v ŠVP), kde si ji student může kdykoliv přehrát
4) v Teams jsou umístěny výukové materiály
5) probíhá chat v rámci Teams
6) videohovory se sdílenou plochou mezi učitelem a studentem, či mezi studenty navzájem - kdykoliv
7) náklady jsou nulové, pro školy je platforma zdarma
8) náklady na domácnost - stačí mít notebook a internet (notebook škola zapůjčí z učeben)
9) docházka je 100 %
10) odpovědnost během videokonferencí (webinářů) u studentů - větší disciplínu jsem nikdy nezažil
11) studenti mají týdně okolo 20 webinářů podle rozvrhu
12) učitel má cca 12 webinářů podle rozvrhu
13) učitelé učí z domu - žádné dojíždění, organizaci práce si uděláte v čase jak vám vyhovuje (krom 12 hodin výuky, které mají pevný rozvrh), porady rovněž formou videokonference
14) učitelé i studenti se naučili výuku, kterou kdykoliv běžně uplatní na VŠ, v zaměstnání (snížené náklady na školení, porady z home office)

Příprava a proškolení učitelů trvala týden.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. března 2020 v 9:05  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
29. března 2020 v 9:07  

Jinak jako reklama pěkný. Taky jsem byl na školení, kde Microsoft vychvaloval sám sebe ;-)

Petr Portwyn řekl(a)...
29. března 2020 v 9:09  

Pan Vaněk
Konferenční online hovor s třicetičlenou třídou musí být mazec.
Ani ne. Oni s Vámi stejně mluví dva, tři. Ostatní sedí u compu a mlčí. Jsou přihlášeni, ale jen poslouchají.
Pokud je jmenovitě vyvoláte, tak zkusí odpovědět, ale přece jen proti společnému pobytu ve třídě je to takové mrtvé. V tomhle směru je to únavné - učíte do prázdna, nemáte zpětnou vazbu.
Když je ve třídě "mrtvá hmota" (dětem se nechce dělat), je to dost podobné. Rozdíl je v tomm, že přece jen vidíte řeč těla, nějaká zpětná vazba tam je. Tady když ukazujete sdílenou plochu a něco vysvětlujete, tak ty žáky vidět prostě nemůžete.

Prostě se ukázaly limity videokonferencí, ale přes teamsy nebo podobné nástroje to jde.
Pochopitelně záleží na motivovanosti jednotlivých studentů. Na 100 procent se samozřejmě nedostanete, ale na 80 či 85 už ano (teda u nás se dostaneme, na 2. stupni to asi bude slabší).

L.snirch řekl(a)...
29. března 2020 v 9:45  

"Jinak jako reklama pěkný. Taky jsem byl na školení, kde Microsoft vychvaloval sám sebe ;-)"
Popis toho, jak to jde, když pan Vaněk tvrdí že to nejde.

Co si pan Portwyn predstavujete pod takym absurdnym slovom reklama?

Petr Portwyn řekl(a)...
29. března 2020 v 10:11  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
29. března 2020 v 10:12  

Pan Snirch
Trochu nadhledu, prosím... humor je kořením života :o)

Vážně:
Klady Teams jste vychválil. Vidíte i nějaké zápory?
Resp. jaký je Váš názor na mé výhrady ke "konferenční" výuce?

L.snirch řekl(a)...
29. března 2020 v 10:28  

Jsem reálně popsal.
Říkáte tomu čert ví proč vychválil.
Ale to věc Vašeho zvláštního humoru, jak píšete. OK.

Zápory?
Pochopitelně je rozdíl mezi prezenční a distanční výukou strna osobního kontaktu.
Ale máme nyní na výběr?

Já popisoval reálný model-alternativu oproti stavu mnoha škol, které přes mnoho různých kanálů zahlcují spíše rodiče úkoly. Ale výuku vlastně nevedou.
Nebo to nevíte, že hodně škol v tomto modu jede?
Musíte i Vy uznat, že webináře mají proti této praxi desítky výhod. Komunikujete na dálku živě se studenty a vedete výuku i ve stávajících podmínkách.
Máte lepší nápad? Sem s ním. Těším se.

Fish řekl(a)...
29. března 2020 v 10:30  

Je občas vtipné vrátit se v čase, kdy si pedagogové a různé "spolky" stěžovali, že žáci jsou neustále přilepeni na mobilech a jsou neustále na internetu. Teď se to otočilo a tvrdí, že žáci nemají přístup k internetu, takže jim bráníme ve vzdělávání.

Ano lze souhlasit s tím, že distanční výuka je na hraně zákonnosti, ale to je vlastně i výuka na školách běžně. Stejně jako víme, že výuka musí být bezplatná a stejně žáci platí za vstupenky do zoo, kina, divadla, platí za dopravu, lyžařské kurzy, platí za vstupní čipy, šatní skříňky atd.

V současné chvíli jsme v situaci, že žákům nabízíme vzdělávání, chtějí-li přijmou ho. Pokud by ho školy nenabízeli, budou rodiče protestovat, že se jim doma děti nudí.
Jak se k tomuto postaví ČŠI je samozřejmě ve hvězdách, stejně jako MŠMT, které se po 14 dnech rozhodlo, že máme v podstatě vést něco jako třídní knihu. Naštěstí u nás ve škole, jsem to zavedli hned 12. 3., právě proto, abych žáky nezahltili.

Současný stav nám paradoxně umožňuje být více "inkluzivní", lépe diferencovat úkoly, umožnit nejen hromadné videokonference s nástinem nové látky, osobně zkušenost s 66 žáky, ale také variantu 1:1 pro dovysvětlení nebo pro výuku jazyků.

Na své dceři vidím, že se žáci sami spojují, aby vyřešili nějaký úkol společně, a řešit úkoly do školy je pro ně způsob jak prokrastinovat, aby se vyhnuli domácím pracem. :-)


Nicka Pytlik řekl(a)...
29. března 2020 v 10:55  

V současné chvíli jsme v situaci, že žákům nabízíme vzdělávání, chtějí-li přijmou ho.

Taková situace je tu od nepaměti.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. března 2020 v 11:16  

Pan Snirch
Nebo to nevíte, že hodně škol v tomto modu jede?
Není třeba vylamovat otevřené dveře :o) Prosím všimněte si mé formulace Prostě se ukázaly limity videokonferencí, ale přes teamsy nebo podobné nástroje to jde. Jistě jste pochopil, že my používáme Teams taky, jinak bych s tím patrně neměl dostatek zkušeností.

Výhod proti normální výuce moc nevidím - je to nouzovka, ale jak Vy píšete, nemáme na výběr.

Eva Adamová řekl(a)...
29. března 2020 v 11:19  

"V tom případě ale nesmí nařizovat školám, aby tyto dobrovolné aktivity klasifikovaly či vyvozovaly z toho pro žáky a rodiče negativní důsledky."

Pane Týři, přečetl jste si doporučení ministerstva k nastalé situaci? žádné takové nařízení tam nenajdete.

Cituji:"Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením."

Pokud tak někteří učitelé činí, dělají to většinou na nařízení ředitele školy případně z vlastní přehnané iniciativy.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. března 2020 v 11:20  

Je občas vtipné vrátit se v čase, kdy si pedagogové a různé "spolky" stěžovali, že žáci jsou neustále přilepeni na mobilech a jsou neustále na internetu. Teď se to otočilo a tvrdí, že žáci nemají přístup k internetu, takže jim bráníme ve vzdělávání.

Copak pedagogové... nejvíc řvou různí pomazaní experti. Pedagogové mají dost práce s online výukou.
Ovšem vtipné to bezesporu je :o)

mirek vaněk řekl(a)...
29. března 2020 v 11:44  

Pro pana Snircha.

Umím používat teams. U inteligentních lidí není problém třeba 100 účastníků.

Já mám učně a ty nemají teams, mnohdy ani windows. A doufat, že budou mít platformu, kterou dokonce použijí je naivní. Je problém se s nimi spojit. Některým rodičům musím volat telefonem, aby přiměli své děti si přečíst mail či kouknout do systému.

U maturitních oborů není problém cokoli. S inteligentním žákem si pošleme mail a nemusíme na sebe čučet přes síť. Úkoly splní kdy se mu chce. A vše je OK.

L.snirch řekl(a)...
29. března 2020 v 12:10  

"ty nemají teams"
Copak musí mít student teams? Má ho škola a zadarmo. Studentovi stačí internet. Když mají mail (psal jste), mají internet - je to tak?

"S inteligentním žákem si pošleme mail a nemusíme na sebe čučet přes síť."
Ona jde dělat předvádět vyučovaná látka přes e-mail? Jako že zadat e-mailem úkol je výuka?

mirek vaněk řekl(a)...
29. března 2020 v 14:02  

Když si to přečtete ještě jednou a zamyslíte se, pochopíte.

tyrjir řekl(a)...
29. března 2020 v 15:28  

MŠMT ČR "SPÁCHALO" ROZCESTNÍK KE SVÉMU POŽADAVKU UPLATNIT V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje

Viděli jste to?

:)))

tyrjir řekl(a)...
30. března 2020 v 8:17  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
30. března 2020 v 8:18  

JAKÉ JSOU VÝSLEDKY PLAGOVA AKTIVISMU?

Kdo nevěří důvodnosti výše uvedeného názoru, nechť se podívá na neuvěřitelně tristní výsledek Plagovy "státní" "Strategie vzdělávání 2030+" třeba tady:

Edu2030+
Stránka
To se mi líbí
1,4 tis. se to líbí


https://www.facebook.com/Edu2030plus/

V Česku je tuším cca 7000 škol s cca 140 tis. učiteli. Ministerské stránky stojí podle mne "za starou bačkoru". Facebook mají téměř všichni, a přesto tam ty podle mne alibistické "grantožroutsko aktivistické kompetenčně konstruktivistické bláboly" sledují jen necelé dva tisíce lidí. I Pepek Vyskoč, kdyby si udělal stránku, by možná měl větší sledovanost...

http://www.ceskaskola.cz/2020/03/konstantin-sulimenko-z-mozne-zruseni.html

tyrjir řekl(a)...
30. března 2020 v 12:38  

MINISTERSKÉ NAVRCH HUJ A VESPOD FUJ?
aneb
PROČ MINISTR ŠKOLSTVÍ PLAGA ZAVEDL DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A HODLÁ ZDRŽOVAT NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL?


Pane Týři, tato úřednická mašinerie je opravdu neskutečná. Byrokraticky jsou PŘIKAZOVÁNY složky evidence materiálů pro žáky a jednotlivé předměty. Viděl jsem to na vlastní oči u dvou olomouckých škol. A rodiče jen lítají a kopírují a pěkně nadávají na ředitelství škol. Je otázkou času dokdy si tenhle byrokraticko direktivní přístup nechají rodiče líbit. Jen aby po tomhle zdravotním zemětřesení nepřišlo po koronaviru zemětřesení personální. Napsal Ivo Mádr 30. března 2020 9:44

Pan Mádr ve svém příspěvku správně naznačuje, že tlak nepochází od ministerstva, jak se mylně domnívá pan Týř, ale od ředitelů některých škol, kteří se předhánějí ve vymýšlení byrokratických blbostí. A já se tomu nedivím, protože někteří ředitelé se v tom vyžívali vždycky. Těch zbytečných lejster, co byli schopni někteří vymyslet, si někteří kantoři užili dost i v dobách nekoronavirových. A jestliže se nebyli schopni ubránit tehdy, nejsou schopni se tomu bránit ani teď. Napsala Lenka Novotná 30. března 2020 11:50.

http://www.ceskaskola.cz/2020/03/eva-motykova-zadam-msmt-ucitele-o-mir.html

Začínám mít čím dál větší dojem, že podle mne protiprávní uplatnění POŽADAVKU MŚMT ČR na "co největší" avšak improvizované distanční domácí vzdělávání žáků nutící učitele vyučovat improvizovaně na dálku namísto v podle zákona určeném režimu povinné školní docházky může mít kromě "antivirových" důvodů i tyto nepřehlédnutelné důvody:

MŠMT ČR a jeho ministr se snaží udělat z nouze ctnost tím, že se snaží zbytečně dlouho nechávat žáky doma v protiprávním režimu například proto, že jsou si vědomi, že učitelé (z více než 85 % učitelky:) mají velký věkový průměr, špatný plat a špatnou náladu z mizerného koncipování a organizování počátečního vzdělávání. To by se mohlo projevit právě při návratu dětí do škol tím, že by mohla onemocnět tak velká část učitelů, že by to mohlo způsobit další zhoršení už tak bídného stavu školství v ČR. Nejen z mého pohledu tak to odsouvání nástupu dětí do škol je jakýsi zastírací manévr této bídy resp. zanedbaného stavu školství - manévr zastíraný údajnou legalitou a přínosností distančního vzdělávání. Navrch huj a vespod fuj, říkávala podobným věcem moje babička.

Na důkaz toho, že úmysl MŠMT a jeho ministra zrušit zákaz školní docházky v rámci nouzového stavu jako poslední nouzové opatření není obecně správný si tu dovoluji uvést odkaz na názor předního českého odborníka na virovou problematiku:

Jak pokročil vývoj vakcíny proti koronaviru? Co už o COVID-19 víme a co ještě zůstává nezodpovězeno? Hostem speciálu DVTV je biochemik a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Hostomský, který v tomto rozhovoru naopak uvádí, že návrat dětí do škol by mohl být jedním z prvních kroků při vycházení z nouzového stavu:

https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-je-koronavirus-tikajici-bomba-nakazi-se-vetsina-lidi-sl/r~e04a18e671e111eab408ac1f6b220ee8/

Ten rozhovor je dost dlouhý, ale stojí za poslech celý... O tzv. "falešné dichotomii" (upřednostnění ochrany ohrožené menšiny před ochranou produktivní většiny) se hovoří jako jedné ze čtyř základních variant řešení pandemického problému hned odpočátku. O puštění dětí zpět do škol jako o jednom z možných prvních kroků se hovoří v 39. minutě.

Určitá falešná dichotomičnost jednání MŠMT a jeho ministra ve výše uvedených ohledech je, myslím, docela zřejmá. Strpět ji lze podle mého jen do určité míry - dokud nezačne dělat víc škody než užitku - viz argumentace výše. Aby se to nestalo, záleží na zřizovatelích, ředitelích a učitelích škol, na rodičích i zaměstnavatelích, na členech Parlamentu ČR atd. Ustupovat v tom příliš, myslím, nelze.

tyrjir řekl(a)...
30. března 2020 v 12:39  

Co by podle mne mohli a měli teď MŠMT a jeho ministr a vláda udělat? Zmírnit POŽADAVEK na distanční vzdělávání na mírné DOPORUČENÍ a varovat ředitele a zřizovatele před výše popsaným přetěžováním žáků, rodičů i učitelů. Zahrnout učitele při návratu dětí do škol do připravované tzv. chytré karantény jako ohroženou skupinu zasluhující zvláštní péči... Včetně "kalorného" pro zvýšení imunity, kondice a dobré nálady.

J.Týř

PS: Znám ředitele školy, který už za bývalého režimu, když se mu to "ve sboru začínalo vařit", obstaral čuníka a uspořádal vepřové hody, na kterých si vše družně vyříkali. Vřele doporučuji všem od MŠMT níže. Třeba už "na čarodějnice" a nebude-li to možné, tak třeba až "na Jidáše". :)))


Michal Komárek řekl(a)...
30. března 2020 v 12:51  

Pane Týři, nešiřte konspirační teorie. Myslím, že i Vám je jasné, že ministr Plaga za současné situace nerozhoduje o tom, jak dlouho budou školy zavřené.

tyrjir řekl(a)...
30. března 2020 v 12:58  

Pokud jsem se spletl v osobě, omlouvám se. Na tom ostatním nic "konspiračního" není a doufám, že si to všechny odpovědné osoby jaksepatří "přeberou". :)))

tyrjir řekl(a)...
31. března 2020 v 0:51  

DEN UČITELŮ 2020: PRINCIP PADAJÍCÍHO HOVNA
aneb
PROKÁŽÍ ODPOVĚDNÉ OSOBY SVOU ZODPOVĚDNOST VŮČI MŠMT A OBČANŮM ČR?


Situaci, která podle vás (i podle mě nastala), se hovorově říká princip padajícího hovna. Úkolem učitelů bylo zabránit, aby to hovno dopadlo na žáky a na jejich rodiče. A vy mi tvrdíte, že učitelé dost dobře nemají na výběr, pokud nechtějí riskovat konflikty. Jinak řečeno, že jim nezbývá nic jiného, než dopustit, aby vznikly konflikty v rodinách a také mezi žáky a jejich rodiči na straně jedné a učiteli a školou na straně druhé. Jenom kvůli neochotě učitelů zpochybnit to, co možná vedení školy ani explicitně nechtělo.

To se tedy ovšem jděte vycpat, pane! I se všemi učiteli, kteří to hovno nechali padat dál.Napsal 28. března 2020 20:55 v diskusi výše pan Botlík panu poste restante.

http://www.ceskaskola.cz/2020/03/eva-motykova-zadam-msmt-ucitele-o-mir.html

Souhlasím s panem Botlíkem a souhlasím i s výše citovaným vyjádřením pana poste restante a s obdobně kritickými vyjádřeními dalších diskutujících v České škole. Jsou to podle mne docela zřejmé důkazy důvodnosti toho, co jsem i já v diskusi výše a jinde v ČŠ na toto téma napsal. Dovoluji si k tomu všemu ještě poznamenat:

1) Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR neznamená zrušení platnosti zákonů České republiky, není-li to v dokumentu o aktu vyhlášení výslovně resp. písemně uvedeno. Domnívám se, že to, co návazně na tento vyhlašující dokument MŠMT vydalo jako POŽADAVEK (resp. jako příkaz, pokyn či nařízení) vůči školám, žákům a rodičům je v rozporu přinejmenším se školským zákonem, který určuje školám, žákům a rodičům realizovat školní vzdělávání formou "povinné školní docházky" tj. vzdělávání v rámci osobního kontaktu do školy došlých žáků a učitelů škol. Nikoli jakýmsi pro školy, žáky a rodiče v některých ohledech protiprávně náročným "vzděláváním na dálku". Domnívám se proto, že výše zmíněný POŽADAVEK MŠMT je protiprávní.

2) V diskusi výše i v diskusi u dalších výše a níže citovaných článků v České škole je, myslím, uvedeno dost důkazů o protiprávnosti výše citovaného POŽADAVKU MŠMT ČR. Je tedy nyní na zodpovědných zřizovatelích, ředitelích, učitelích a rodičích, aby proti tomuto POŽADAVKU a proti jeho protiprávním následkům postupovali podle platných zákonů České republiky. Obava, že tento postup by možná mohl zodpovědným zřizovatelům, ředitelům a učitelům škol, rodičům žáků a snad i žákům "přinést nepříjemnosti" by podle mne neměla být opodstatněná, pokud dotyčné zodpovědné osoby dodrží řádný postup tj. postup podle zákonů ČR. Kdo jiný by měl takto ve veřejném zájmu postupovat, než v předchozích větách jmenované zodpovědné osoby a také zastupitelé, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, na něž se tyto zodpovědné osoby mohou obracet?


J.Týř


http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
http://www.ceskaskola.cz/2020/03/robert-plaga-zvladnout-to-muzeme-jen.html
http://www.ceskaskola.cz/2020/03/ondrej-steffl-nestresujte-se-skolou.html
http://www.ceskaskola.cz/2020/03/vera-ruzickova-kolegove-ucitele.html

Silvie A. řekl(a)...
31. března 2020 v 8:10  

protiprávně náročným

Tato formulace pěkně charakterizuje ochránce žáků před prací a před vzděláváním.

tyrjir řekl(a)...
31. března 2020 v 9:33  

POŽADOVAT PRO ALIBI VEDENÍ ŠKOL NEBO MŚMT NA UČITELÍCH A ŽÁCÍCH DOMÁCÍ TISK, RUČNÍ VYPLŇOVÁNÍ A SKENOVÁNÍ PRACOVNÍCH LISTŮ - JE ANEBO NENÍ TO "PROTIPRÁVNĚ NÁROČNÉ JEDNÁNÍ"?

1) Žáci a rodiče nejsou povinni vlastnit počítač, tiskárnu, skener nebo digitální fotoaparát. Ani někteří učitelé toto vše doma nemají. Vedení školy jim proto nesmí určit ani resp. právě v době "karanténního nouzového stavu" povinnost s nimi doma pracovat.

2) I kdyby to vše žáci a učitelé doma měli, je to nařízení věcně (právně, eticky, didakticky i pedagogiky) pochybné , když "důkazní hodnota" doma vytištěného, ručně vyplněného a oskenovaného pracovního listu je téměř nulová. Takový pracně vytvářený pracovní list podle mne není důkaz, že ho žák vypracoval sám. Spíš je to jen důkaz opomenutí, nedbalosti nebo špatného úmyslu vedení školy, které ho ve svém "doporučení" na žácích a učitelích požaduje resp. nařizuje

krtek řekl(a)...
31. března 2020 v 9:43  

Pane Týři, stát vyhlásil nouzové období, ne prázdniny. Proto u žáků, kteří komunikuji a posílají vypracované úkoly, eviduji jejich vyplnění, u řáků, kteří nekomunikují, neeviduji nic. Až se vrátíme do škol, evidenci proměním v hodnocení a žákům, kteří nekomunikovali, nabídnu dodělání příkladů nebo neklasifikaci. To je přece právně v pořádku.
Učitelé do školy mohou a mohou pracovat ze školy, jejich povinností je vést distanční výuku s žáky, kteří odpovídají.
Zbytek prosím řešte s ministerstvem a ČŠI.

tyrjir řekl(a)...
31. března 2020 v 9:51  

Silvie A. řekl(a)... 31. března 2020 8:10

protiprávně náročným
Tato formulace pěkně charakterizuje ochránce žáků před prací a před vzděláváním.


V každé totalitě se najdou drze dogmaticky jednající jedinci projevující loajalitu s její hloupostí.

tyrjir řekl(a)...
31. března 2020 v 10:05  

Učitelé do školy mohou a mohou pracovat ze školy, jejich povinností je vést distanční výuku s žáky, kteří odpovídají.
Zbytek prosím řešte s ministerstvem a ČŠI.


Napsal pan 31. března 2020 9:43

Souhlasím a prosbě vyhovuji. Ten zbytek řeším s učiteli, žáky, rodiči, zřizovateli škol, ministerstvem, ČŠI, vládou zastupiteli a členy parlamentu mj. i prostřednictvím České školy. :)))

tyrjir řekl(a)...
31. března 2020 v 11:33  

Učitelé ladí výuku na dálku a české rodiny občas paralyzuje objem domácí práce

„Minulý týden jsme nad domácími úkoly trávili skoro šest hodin denně,“ říká pod podmínkou anonymity matka jednoho z šesťáků pražské Základní školy Františky Plamínkové. Zadání ze španělštiny přepisovali do internetového překladače a chlapcovy odpovědi posílali známému ke kontrole. „Synovi občas padá hlava únavou a skučí, že už nemůže,“ říká žena, jejíž zkušenosti sdílejí i další rodiče, a to nejen z „prestižních“ státních či soukromých škol. Děti dostávají úkoly nejen z profilových předmětů, ale i z výtvarné či hudební výchovy, nebo dokonce z kroužků. Reportáž přináší týdeník Respekt.


http://www.ceskaskola.cz/2020/03/ucitele-ladi-vyuku-na-dalku-ceske.html

Vzdělávání na dálku

MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívalo vzdělávání na dálku. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách.


http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Co si to ten Respekt vlastně dovoluje? Proč o tom veřejně píše a neobrací se jen na MŠMT nebo ČŠI? Vždyť tohle vše MŠMT školám výslovně nařizuje tím, že "MŠMT POŽADUJE, aby školy v co největší míře využívaly vzdělávání na dálku"!

Protestuji proti šikaně k hloupostem MŠMT loajálních ředitelských a učitelských týpků ze strany "rozdováděného" Respektu!

:)))


tyrjir řekl(a)...
31. března 2020 v 13:27  

ad MINISTERSKÉ LEJNOPÁDY:

OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST A PRÁVO NA ODPOR

námět na žákovský pracovní list

Občanská neposlušnost

Od práva na odpor je potřeba odlišovat občanskou neposlušnost, která může být uplatněna i ve fungujících demokratických státech, protože se netýká reakce na systémovou destrukci, ale spíše individuálních excesů. Občanská neposlušnost je založena na vědomém porušování zákonů a jiných veřejnoprávních aktů kvůli jejich tvrzené nespravedlnosti, případně na protest proti nespravedlivé politice vlády, a to s ambicí ovlivnit smýšlení většiny, respektive rozhodování veřejné moci. Za občanskou neposlušnost by mohlo být považováno i extenzivní využívání práv, což by cíleně paralyzovalo veřejnou moc.[3]

Právo na odpor

Právo na odpor garantuje občanům legální možnost se postavit na odpor vůči každému, kdo by odstraňoval dané společenské a státní zřízení, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Je vyjádřením principu svrchovanosti lidu.

Právo na odpor, občanská neposlušnost a řada příbuzných jevů spadají do právního, morálního i politického odvětví filozofie. U práva na odpor se se stručnými definicemi paradoxně nesetkáme. U historicky mladší občanské společnosti se ale v Blackově právnickém slovníku pod heslem "Civil disobedience" můžeme dozvědět, že jde o formu porušování práva, která má demonstrovat nespravedlnost a neadekvátnost určitého konkrétního zákona. V jiné definici se popisuje tento pojem rozsáhleji: "Odpor může směřovat proti vnějšímu, jakož i proti vnitřnímu ohrožení politického společenství, proti vnitřnímu utlačovateli nebo proti instrukcím cizí vítězné moci, může být násilný resp. nenásilný, pasivní, nebo aktivní. Formy odporu sahají od atentátu po sabotáž, od občanské neposlušnosti po abdikaci ministrů nebo úředníků.[1]

V České republice je právo na odpor výslovně zakotveno v článku 23 Listiny základních práv a svobod[2] a je podmíněno dvěma skutečnostmi, které musí být splněny současně:

- odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod založeného Listinou základních práv a svobod a
- znemožněná činnost ústavních orgánů a účinného použití zákonných prostředků.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_odporODPOVĚZTE STRUČNĚ VLASTNÍMI SLOVY NA TYTO OTÁZKY:

1) Jaký je rozdíl mezi zákonem dovolenou (tj. legitimní) občanskou neposlušností a uplatněním práva na odpor?


2) Co SMÍ udělat učitel, ředitel školy, žák, rodič nebo jakýkoli občan ČR v případě hrubě protiprávního (excesívního) jednání jemu nařízených osob?


3) Co MÁ udělat učitel, ředitel školy, žák, rodič nebo jakýkoli občan ČR v případě hrubě protiprávního (excesívního) jednání jemu nařízených osob?


3) Co MŮŽE udělat učitel, ředitel školy, žák, rodič nebo jakýkoli občan ČR v případě hrubě protiprávního (excesívního) jednání jemu nařízených osob?


POKYNY K VYPRACOVÁNÍ
Teto pracovní list si doma vytiskněte a vyplňte ručně (jako důkaz toho, že jste je zpracovali sami a nekopírovali je od spolužáků) a oskenovaný ho pošlete emailem k archivaci do školy.

:)))


tyrjir řekl(a)...
31. března 2020 v 13:59  

ad MINISTERSKÉ LEJNOPÁDY:

OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST A PRÁVO NA ODPOR

Příklad správných odpovědí

1) Jaký je rozdíl mezi zákonem dovolenou (tj. legitimní) občanskou neposlušností a uplatněním práva na odpor?

Neposlušností reagují občané na jednotlivé protiprávní věci, odporem reagují na nefungování státu, je-li jim znemožněno dovolat se jeho fungování běžnými prostředky


2) Co SMÍ udělat učitel, ředitel školy, žák, rodič nebo jakýkoli občan ČR v případě hrubě protiprávního (excesívního) jednání jemu nařízených osob?

Smějí protiprávní jednání odmítnout a dovolávat se nápravy u odpovědných osob.

3) Co MÁ udělat učitel, ředitel školy, žák, rodič nebo jakýkoli občan ČR v případě hrubě protiprávního (excesívního) jednání jemu nařízených osob?

Mají protiprávní jednání odmítnout a dovolávat se nápravy u odpovědných osob zejména tehdy, když mají v dané věci nějakou důležitou povinnost (odpovědnost).

4) Co MŮŽE udělat učitel, ředitel školy, žák, rodič nebo jakýkoli občan ČR v případě hrubě protiprávního (excesívního) jednání jemu nařízených osob?

Mohou protiprávní jednání odmítnout a dovolávat se nápravy u odpovědných osob, mají-li k tomu schopnosti, zodpovědnost a odvahu.

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ
Teto pracovní list si doma vytiskněte a vyplňte ručně (jako důkaz toho, že jste je zpracovali sami a nekopírovali je od spolužáků) a oskenovaný ho pošlete emailem k archivaci do školy.

Váš pokyn považuji za nesmyslný. Vyplnil jsem to proto na počítači a posílám vám to emailem vám a s žádostí o zjednání nápravy také vám nadřízené osobě.

tyrjir řekl(a)...
31. března 2020 v 23:45  
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.