Polemika ke sporné maturitní úloze pokračuje: Otevřený dopis Oldřicha Botlíka Eduardu Fuchsovi a Josefu Kubátovi

středa 22. května 2019 ·

Vážení kolegové, ve dnech 15. a 16. května jste postupně zveřejnili na stránce www.eduin.cz své osobní reakce na mou kritiku nesouladu mezi zadáním úlohy 11 letošního maturitního testu z matematiky a jejím oficiálním správným řešením, které bylo dne 15. května zpřístupněno jako součást Klíče správných řešení na stránce www.novamaturita.cz. Šlo o Vaše osobní reakce, každý jste ovšem uvedl, že reagujete též jako člen příslušné schvalovací komise (MŠMT, resp. Cermatu).
Pokud Vašim vyjádřením správně rozumím, trváte na tom, že zadání úlohy 11 neumožňovalo maturantům představovat si úhly α, β jako dva různé objekty se stejnou velikostí.


(Zadání úlohy 11 maturitního testu)


Já naopak nevidím v takovém výkladu zadání úlohy 11 žádný problém – jako příklad různých úhlů α, β se stejnou velikostí jsem ostatně ve své kritice uvedl dvojici vrcholových úhlů. S nimi žáci běžně pracují. Nijak nepopírám, že jiní žáci zřejmě chápali „různé úhly“ jen ve smyslu jejich velikosti. To na věci nic nemění. Žák přece smí hledat takové reprezentace zadání, v nichž se vyzná, rozumí jim a usnadňují mu hledání odpovědi – přinejmenším pokud si on sám myslí, že usnadňují. Jsem dokonce přesvědčen, že správná výuka matematiky má u žáků podobné návyky dlouhodobě aktivně utvářet. Copak můžeme vyloučit, že mladý Carl Friedrich Gauss přišel na součet čísel 1 + 2 + 3 + … + 100 na základě grafické reprezentace úkolu, který mu jeho učitel zadal, aby ho zabavil?

(Gauss si uvědomil, že součty 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98 jsou stejné, obrázek je pro součet prvních sedmi přirozených čísel.)

Rovněž všechny čtyři letošní přijímací testy z matematiky pro žáky ucházející se o studium na šestiletých a čtyřletých oborech evidentně vycházejí z toho, že si uchazeči osvojili koncept „různých úhlů“ také ve smyslu „různých objektů se stejnou velikostí“ a dokážou ho při řešení úloh použít. Pro Vaše pohodlí uvádím takové úlohy v příloze na konci.

I když to tak možná nevypadá, nevidím hlavní problém v tom, že oficiální správné řešení neodpovídá zadání, ani v tom, že to členům příslušných schvalovacích komisí uniklo. Chyb se nelze zcela vyvarovat a při zkouškách se s nimi potýkáme a budeme potýkat opakovaně. Za naprosto zásadní problém ovšem pokládám to, co se děje nyní, protože to spoluutváří kulturu zacházení s žáky, kteří podobné centralizované zkoušky podstupují. Ať už jde o společnou část maturitní zkoušky, nebo o jednotné zkoušky přijímací. Domnívám se, že situace, ve kterých se ukáže, že zadání úlohy mohlo část zkoušených poškodit, je třeba řešit tak, aby nevznikaly zbytečné křivdy. Zatím se tak ovšem neřeší.

Oficiální místa, tj. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, se tváří, že je všechno v pořádku. A mlčí.

Vy dva, jako členové příslušných schvalovacích komisí, jste zveřejnili svá vyjádření, v nichž jste existenci chyby v Klíči správných odpovědí popřeli. Protože v matematice se pravda dokazuje, věřím, že bude nalezena. Domnívám se však, že Vaše kroky mohou její nalezení ztížit či oddálit, což může mnoha maturantům zbytečně zkomplikovat život.

Je možné, že jste tuto okolnost původně podcenili. Veřejně Vás proto vyzývám, abyste si svá vyjádření ještě jednou v klidu rozmysleli z odborného i lidského hlediska a zvážili, zda není rozumnější vzít je zpět.

S pozdravem

RNDr. Oldřich Botlík, CSc.


Příloha

Obr. 1: Z testu pro uchazeče o studium na šestiletých gymnáziích – 1. řádný termín


Obr. 2: Z testu pro uchazeče o studium na šestiletých gymnáziích – 2. řádný termínObr. 3: Z testu pro uchazeče o studium na čtyřletých oborech – 1. řádný termínObr. 4: Z testu pro uchazeče o studium na čtyřletých oborech – 2. řádný termín

15 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
22. května 2019 7:32  

Pan Botlík (opět) podsouvá polopravdy. Pokud tvrdí, že odpovědná místa mlčí, nemůže z toho dovozovat, že se riziko potenciálních křivd neřeší. Je totiž rozdíl mezi tím, vytrubovat každou šaškovskou čepici po náměstích nebo na druhé straně křivdy řešit. K tomu ale není potřebné řadu nedotčených o tom informovat, mezi nimi pana Botlíka.

Oldřich Botlík řekl(a)...
22. května 2019 8:19  

Pokud se "riziko potenciálních křivd" řeší, pak by snad měl Cermat přinejmenším poděkovat panu Botlíkovi, že na možnost vzniku křivd upozornil, a možná zabránil
- nespravedlivému posouzení odpovědí některých maturantů,
- diskreditaci zkoušky tím, že by zjevně neplnila cíl, který si vytkla.

Možná by panu Botlíkovi dokonce mohl poděkovat doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., který napsal, že jeho tvrzení považuje za nesprávné a nekvalifikované. Případně RNDr. Josef Kubát, který byl sice výrazně zdrženlivější, ovšem také trval na tom, že je všechno v pořádku a námitka O. Botlíka je nesprávná.

Ne snad, že by pan Botlík na nějaké poděkování čekal. Přece jen však udělal to, co měli udělat autor úlohy, autor testu, metodik pro matematiku v Cermatu, validační komise Cermatu (se členem J. Kubátem) nebo aspoň Nezávislá odborná komise MŠMT pro posouzení maturitního testu z matematiky (se členem E. Fuchsem). ALE NEUDĚLALI, AČKOLI JSOU ZA TO NEJSPÍŠ VŠICHNI PLACENI. NEMYSLÍTE?

Jestliže však víte, že se riziko potenciálních křivd řeší, pak máte zjevně informace, které zatím postrádám já i veřejnost. Informace INTERNÍ.

To vysvětluje tón prakticky všech vašich komentářů na tomto webu.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. května 2019 8:59  

Nejsem sice Cermat, ale myslím, že zhodnotit, poděkovat a případně oslavné písně složit, by se slušelo.

Přesto si neodpustím tvrzení, že kdyby svůj pronikavý intelekt a nehynoucí zápal pro věc pan Botlík namířil nějakým smysluplnějším směrem, možná bychom mohli už dávno být na Marsu, nebo rakovinu léčit jako angínu. Takto vyloženě plýtvá svým obrovským renesančním potenciálem, aby zachránil možná 10 zoufalců, kteří tam zcela náhodně lupli těch 112°, předstíraje u toho, že dotyční tak učinili proto, že fikaně prohlédli nepřesné zadání a chtěli nám kolegy malinko poškádlit. Pravda - pokud je to stálo maturitu, tak to asi nebyla ta nejlepší strategie pro ně, ale zřejmě jsou hrdinové, kteří bojují, jako Oldřich, za blaho celého kolektivu.

tyrjir řekl(a)...
22. května 2019 9:16  

Pokud pan Botlík konstatuje, že odpovědná místa mlčí, LZE a SMÍ SE z toho dovozovat, že se riziko potenciálních křivd řádně neřeší. Je totiž rozdíl mezi řádným řešením problému a například jeho "zametáním pod koberec". Není to poprvé, kdy paní Carcy autoritativně tvrdí zřejmé nesmysly. J.Týř


tyrjir řekl(a)...
22. května 2019 10:21  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
22. května 2019 10:22  

Není to poprvé, kdy paní Carcy autoritativně tvrdí zjevné nesmysly. Tvrdit je MŮŽE ale NEMĚLA BY. Když to dělá, nese následky toho, že si na kvalitu jejího uvažování udělájí logicky uvažující lidé příslušný názor.

Simona CARCY řekl(a)...
22. května 2019 11:27  

Pane Týři, zkuste se zamyslet nad rozdílem mezi pojmy "řešení problému" a "veřejné komentování každé jednotlivosti". I nadále můžete zase vy posuzovat kvalitu uvažování ostatních diskutujících nebo autorů příspěvků.

Oldřich Botlík řekl(a)...
22. května 2019 12:27  

Nepochybuji, že někteří žáci napsali výsledek 112°, aniž věděli, co činí - prostě našli v zadání číslo 112 a opsali je do záznamového archu. Co kdyby to vyšlo?

Úplně stejně ale nepochybuji, že někteří žáci napsali výsledek 248°, aniž věděli, co činí - prostě našli v zadání dvě čísla (360 a 112) a odečetli to menší od většího.

Kteří žáci to byli, to bohužel nevíme a ani to nelze zjistit. Nemůžeme ale přece svévolně vybírat ty, které tomu podle našeho názoru nerozumějí - to je zcela nepřijatelné eticky. Buď to nesmíme předpokládat u nikoho, kdo uvedl správný výsledek (což je podle mého názoru jediný schůdný přístup), anebo to musíme předpokládat u všech, kteří uvedli správný výsledek.

Ve druhém případě je ale načase státní maturitu z matematiky zrušit, neboť úloh, u nichž se z odpovědi v záznamovém archu dozvíme detaily postupu, je v testu jen pár.

tyrjir řekl(a)...
22. května 2019 12:41  

V češtině, němčině (angličtině i v ostatních jazycích) se vyskytují takzvaná Způsobová slovesa:

dürfen (smět), können (moci), mögen (mít rád), müssen (muset), wollen (chtít), sollen (mít povinnost), wissen (vědět)

http://www.nj.cz/slovesazp.html
http://deutsch.info/cs/grammar/modalverben

Způsobová (modální) slovesa uzpůsobují (upřesňují) význam hlavního slovesa ve větě tím, že upřesňují podmínky či vztah k činnosti vyjádřené hlavním slovesem (podmínky nebo okolnosti, za jakých to hlavní sloveso “významově funguje” nebo má fungovat)...

V užívání způsobových sloves lidé velmi často chybují z neznalosti nebo v citovém rozpoložení. Anebo v nich také úmyslně chybují. Často nám třeba někdo říká, že něco musíme udělat, nebo že to nemusíme ani máme za povinnost udělat, i když to tak není, a když ten, kdo nám to říká, by měl spíš říci, že on by chtěl, abychom to udělali... Nebo že se něco stát nemůže, i když se to stát může, smí. Atd. atd.

http://www.ceskaskola.cz/2018/10/portrety-zemana-do-kompostu-nemuze.html

Paní Carcy, NEMŮŽETE například postavit vázu do rohu místnosti s kruhovým půdorysem. NEMUSÍTE, MŮŽETE ale NEMĚLA byste plácat úplné hlouposti. Nechápete-li nebo nechcete-li chápat ani způsobová slovesa, je mi vás líto. Vaše rady si, prosím, nechte třeba pro někoho, kdo vás případně doučí základy logicky správného vyjadřování v češtině i jiných jazycích, do kterého patří i znalost a správné používání způsobových sloves. Uvidíte, jak na vaše rady bude reagovat. Pochopíte-li to, budou možná i vaše komentáře v diskusích o matematice věcnější.


tyrjir řekl(a)...
22. května 2019 12:50  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
22. května 2019 12:50  

Způsobová slovesa se spojují s infinitivem "činného" slovesa... Patří k základnímu vzdělání znát a správně použivat tato slovesa.

Q. E. D. řekl(a)...
23. května 2019 10:18  

NEMUSÍTE, MŮŽETE ale NEMĚLA byste plácat úplné hlouposti.

Já bych se doučil čárky ve větě. :)

tyrjir řekl(a)...
23. května 2019 13:11  

Výborně. 👍

Smysl života pana Botlíka je jen a pouze v tom, aby našel chyby u jiných. Je mi ho docela líto.


řekl(a) Q. E. D. 23. května 2019 10:06
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/polemika-ke-sporne-maturitni-uloze-11.html

Pokud vím, pan Botlík má i jiné zájmy (smysl života). Ten výrok Q. E. D. považuji za projev mimořádně hloupé poťouchlosti. Kdyby se takhle jako učitel choval k žákům, zasložil by napomenutí.

tyrjir řekl(a)...
23. května 2019 13:15  

Ten výrok Q. E. D. považuji za projev mimořádně hloupé poťouchlosti. Kdyby se takhle jako učitel choval k žákům, zasloUžil by napomenutí.

Asi se budu muset doučit abecedu, že, milé Q. E. D.? :)

tyrjir řekl(a)...
23. května 2019 14:37  

MATURITNÍ TESTY OD CERMATÍHO ŠIMLA MAJÍ VADNÉ (NEJEDNOZNAČNÉ) POČÁTEČNÍ INSTRUKCE

... 2 Pravidla správného zápisu odpovědí

· Odpovědi zaznamenávejte modře nebo
černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.
· Budete-li rýsovat obyčejnou tužkou,
následně obtáhněte čáry propisovací tužkou.
· Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

· Výsledky pište čitelně do vyznačených
bílých polí.

· Je-li požadován celý postup řešení, uveďte
jej do záznamového archu. Pokud uvedete
pouze výsledek, nebudou vám přiděleny
žádné body.
· Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole
nebudou hodnoceny.
· Chybný zápis přeškrtněte a nově zapište
správné řešení.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

· Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu
do rohu dle obrázku.
· Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, pečlivě zabarvěte původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.
· Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí
a jejich oprav bude považován
za nesprávnou odpověď.


https://www.statnimaturita-matika.cz/didakticky-test-2019

V instrukcích maturitních testů není výslovně uvedeno, že u "uzavřených úloh" (úloh s volbou odpovědi či odpovědí?!) má žák vždy zaškrtnout jen JEDNU správnou odpověď. Pokud by to tam bylo výslovně uvedeno, bylo by možné argumentovat, že žák má z kontextu úlohy poznat a zaškrtnout vždy jen JEDNU - tu nejsprávnější odpověď.

Když to tam uvedeno není, nelze se divit, že někteří žáci zaškrtnou třeba dvě odpovědi a že pak mohou vznikat a také vznikají diskuse o počtu "správných" řešení. Že si nějací kopálkové, liškové, strašlipkové apod. vědomky či nevědomky "kontextologicky" popletou kohoutek a kouhoutek*, úhel a velikost úhlu, vodní hladinu a průvodce apod.


Možná, být ministrem školství, povolal bych do té cermatí stáje přeci jen toho zvěrolékaře. :)

J.Týř

*
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/polemika-ke-sporne-maturitni-uloze-11.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.