Nadační fond Eduzměna představil své plány a cíle

úterý 14. května 2019 ·

Nadační fond Eduzměna dnes na tiskové konferenci představil své plány a cíle. Zveřejnil také celou studii Analýza výzev vzdělávání v České republice. Podle ní k hlavním problémům českého školství patří:● Průměrná a klesající matematická a přírodovědná gramotnost, podprůměrná čtenářská gramotnost na konciZŠ (v rámci OECD).
● Riziko omezené schopnosti druhého stupně ZŠ navázat na kvalitu prvního stupně (trendy PISA vs. TIMMS).
● Velká závislost výsledků vzdělávání na socioekonomickém a kulturním statusu rodiny žáků = reprodukce nerovností.
● Velká diferenciace kvality škol na úrovni regionů i typů škol.
● Studenti často deklarují, že neradi chodí do školy – i well-being je podmíněn soc. statusem a typem škol.
● Nadprůměrné zasažení problémovými projevy chování (šikana apod.).
● Školní (ne)úspěšnost – podprůměrný, ale zvyšující se drop-out po ZŠ, neúspěšnost u maturit.
● Omezená mediální gramotnost a některé oblasti občanské výchovy (důvěra institucím, občanská angažovanost).
● Problémy a rozdíly v kvalitě odborného vzdělávání – nezaměstnanost absolventů některých učilišť a SOŠ v dobách ekonom. Stagnace.


Celou studii naleznete zde
Zprávu ČTK z tiskové konference naleznete zde

10 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
14. května 2019 15:03  

Eduzměna finančně podpoří Eduin a ČOSIV - to se máme na co "těšit"... :-(

Ivo Mádr řekl(a)...
14. května 2019 18:02  

Plány a cíle je možno vyjádřit jedním slovem - INKLUZE.

tyrjir řekl(a)...
14. května 2019 18:53  

EDUZMĚNA = AKCEPTOVANÝ SOUKROMÝ SUPLENT ODPOVĚDNOSTI AKTIVISTICKY PANÁČKUJÍCÍHO MŠMT ČR?

KDO JSME

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně...


KDO ZA TÍM STOJÍ

Poprvé v historii se stalo, že se čtyři velké české nadace spojily se společným cílem. Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF založily nový Nadační fond Eduzměna.


https://eduzmena.cz/o-nas/

- Po zpackané kurikulární reformě z roku 2004 (systém RVP/ŠVP) došlo k dalšímu zhoršení v podfinancovaném českém školství, které resortní a vědecké organizace nebyly dodnes schopny nebo ochotny řádně reflektovat, natož napravit.

- Rozpolceně komunikující a jednající učitelské spolky ani zřizovatelé škol se proti tomu důrazněji nepostavili a přibližně od roku 2010 přebírají iniciativu aktivistické organizace, které v některých ohledech suplují to, co by mělo dělat MŠMT a jeho organizace, PedF atd. V té expertní skupině absentují např. zástupci učitelů a zřizovatelů škol. Aktivismu podléhající MŠMT a PedF do značné míry rezignovaly na svou odpovědnost. To je, myslím, docela zřejmá věc.

- Bude-li to takhle pokračovat, může se stát, že vznikne opět od praxe odtržený "strategický" dokument.

MŠMT ČR JE NEZODPOVĚDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK?

Jsem názoru, že:

Zvlčilé (neplodnými aktivistickými výhony pučící a obrostlé) MŠMT neschopné nebo neochotné zajistit některé základní věci svěřilo Strategii 2030+ jakýmsi aktivistům, kteří spolupracují s dalšími aktivisty (Eduin, Eduzměna), kterým sekundují vrcholoví pracovníci MŠMT (státní tajemník MŠMT, ústřední školský inspektor). Ignoruje přitom, myslím, do určité míry svou resortní a vládní odpovědnost, zájmy rodičů, učitelů a zřizovatelů škol, vědu, požadavky praxe a veřejný zájem České republiky...

Podněty pro tvorbu Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR 2030+

V naší práci vycházíme z celé řady podnětů, podkladů, dat a informací. V první řadě na prvním místě byla hlavním zdrojem inspirace Analýza naplňováNí vzdělávací strategie do roku 2020 a také všechny souhrnné zprávy a analýzy jako je výroční zpráva ČŠI, Audit vzdělávacího systému (pozn. JT: Eduin) nebo Analýza výzev vzdělávání v České republice zpracovaná v rámci Eduzměny...

Toto je doslovná citace z dokumentu

Arnošt Veselý: Příprava Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+
Viz
https://docs.google.com/document/d/1VAF6BG-b9uXOrMVRJaHw6GcI9jTraRaaB0ZCW6799VE/edit?usp=drivesdk

Kdo si ten dokument přečte, zjistí, že pan profesor (ministrem školství jmenovaný předseda expertního týmu pro Strategii vzdělávání 2030+) Veselý s naprosto vážnou tváří mluví doslova o "věšáku", jehož kostru tvoří především podněty ze sebehodnotící zprávy, ze zprávy aktivistické ČŠI, a podněty Eduinu a Eduzměny. Tuhle "kostru" (tou "kostrou k oblékání" opět cituji prof. Veselého) pak mají ostatní oblékat, na tenhle věšák mají věšet...


http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html

Vyplývá mi z toho především tato otázka:

EDUZMĚNA JE ČI BUDE MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, VLÁDOU A PARLAMENTEM ČESKÉ REPUBLIKY AKCEPTOVANÝ AKTIVISTICKÝ SOUKROMÝ SUPLENT ODPOVĚDNOSTI PŘED TĚMI AKTIVISTY PANÁČKUJÍCÍHO A NEZODPOVĚDNÉHO MŠMT ČR?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
14. května 2019 20:15  

Analýza výzev vzdělávání v České republice
pro Nadační fond Eduzměna zpracovali Daniel Prokop a Tomáš Dvořák

Cílem této studie je provést rešerši a dodatečnou analýzu vybraných problémů v českém vzdělávání a poskytnout podklad pro zacílení opatření podporovaných Nadačním fondem Eduzměna založeným Nadací České spořitelny, Nadačním fondem Avast, Nadací Karla Janečka a Nadací OSF. Účelem není zcela komplexní analýza, ale zmapování vybraných nejdůležitějších problémů na výstupech českého vzdělávání a překážek, kterým čelí jednotliví aktéři ve vzdělávání. Studie ve svém zaměření vychází z obecného tematického zadání Nadačního fondu a jeho předpokládaných možných typů zaměření...

Studie vychází z existujících zdrojů. Jsou jimi zejména mezinárodní výzkumy (PISA, PIAAC, TIMSS, PIRLS, TALIS) využitelné pro studium vývoje jednotlivých oblastí gramotnosti a kompetencí českých žáků, nerovností ve vzdělávání apod. Dále již zpracované analýzy (výroční, tematické a další zprávy ČŠI, McKensie, OSF, EDUin, ČOSIV atd.), ad-hoc výzkumy realizované v dílčích oblastech vzdělávání, jako je mediální výchova, či mezi specifickými aktéry, jakými jsou aspiranti o učitelskou profesi (např. výzkumy MEDIAN, Jeden Svět na školách, Kalibro, SCIO atd.), a také akademické články českých i zahraničních autorů. Tato rešerše byla doplněna 4 skupinovými diskusemi –s experty v oblasti výzkumu a řízení vzdělávání , s řediteli a zřizovateli škol, s aktivními učiteli a se standardními učiteli...

5. 2. Fungování a řízení školství
Hlavní identifikované problémy: chybějící koncepce vzdělávání, časté změny politického zadání a silná decentralizace a autonomie ředitelů.
● U všech významných aktérů ve školství (učitelé, ředitelé, zřizovatelé apod.) je hlavním obecnýmpociťovaným problémem neexistence koncepce rozvoje českého školství...

● MŠMT nedostatečně naplňuje roli koordinačního centra vzdělávací politiky a rezervy existují také v metodickém vedení...

● Ředitelé pociťují, že mají vysokou zodpovědnost a omezené kapacity věnovat se jak provozním povinnostem, tak pedagogickému vedení. Podporu ze strany MŠMT vnímají jako omezenou a velmi často se obávají sankcí...

Spolupráce s neziskovými organizacemi je hodnocena v zásadě pozitivně. Objevuje se názor, že činnost neziskových organizací supluje roli státu (např. ve vzdělávání cizinců). Tedy že neziskové organizaceposkytují služby, které by měl vykonávat stát (FG – experti).

● Role nevládních organizací je často vnímána tak, že by neměly nahrazovat roli státu, ale spíše pracovat tam, kde mají učitelé a školy omezené kompetence a vliv. Např. práce se žáky a rodiči s nižším statusem, v problematických regionech/komunitách apod. (FG – experti).
● Tyto výše uvedené problémy jsou z obecného hlediska důsledkem několika příčin. Jednak na úrovni českého školství (MŠMT) absentuje informovaná tvorba vzdělávacích politik. Z toho plyne, že chybí povědomí a znalosti o současném stavu a absentuje podpora výzkumu a analýzy klíčových témat ...
● Není tak možné mapovat vývoj a výsledky vzdělávací soustavy; Česká republika se dokonce aktivně neúčastní důležitých mezinárodních šetření kvality vzdělávání (některá kola TIMSS, sekce výzkumu SILC atd.). Řešení těchto problémů a podpora informované tvorby vzdělávacích politik nemá v současné době podporu ze strany MŠMT (FG – experti)...


https://eduzmena.cz/wp-content/uploads/2019/05/Eduzme%CC%8Cna_A4_Studie-celek_III.pdf
.

tyrjir řekl(a)...
14. května 2019 20:21  

PŘÍLOHA 2: Na co nejsou data

V předložené studii jsou mapovány základní problémové okruhy českého školství podle hrubého tematického omezení zadavatele. Nicméně existuje několik oblastí a témat, na které tatosstudie neodpovídá. Níže uvádíme přehled těchto témat s vysvětlením:

... ● Z důvodu absence registru učitelů není možné sledovat odchody učitelů do jiných profesí. Podíl učitelů odcházejících z mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol tak není možné sledovat. S tím souvisí také nedostatek přesných informací o síle a zastoupení důvodů, které vedou učitele k odchodům z profese.

● Nejsou detailně prozkoumány důvody personálních problémů ve školství i jejich řešení – to se týká detailních výzkumů motivace středoškolských studentů (proč se nehlásí na PedF), motivace odchodů mimo školství i ochotu vysokoškolsky vzdělaných lidí stát se učiteli. Ke všem těmto tématům existují pouze dílčí studie (viz citované Scio), náznaky důvodů nespokojenosti z mezinárodních šetření či malé sondy (např. čerstvý výzkum STEM pro organizaci Učitel naživo o lidech z mimoučitelského prostředí).

● Řada expertů zmiňuje, že jedním z důvodů nerovností v českém školství je důraz na domácí úkoly – jejich zadávání může posilovat nerovnosti tím, že je dítě odkázáno na kompetence svých rodičů, které závisejí na socioekonomickém a kulturním statusu...

● V České republice není systematicky a dlouhodobě sledováno téma dovedností a motivovanosti českých učitelů. V této studii uvádíme výsledky výzkumu Krajčové a Münicha (2018); jde ovšem o výzkum, který má své limity a bylo by vhodné tato data doplnit dalšími výzkumy. Ve výzkumech PISA jsou dovednosti zkoumány sebedeklarací, což nemusí dostačovat.

● Analýza problémů, které souvisejí s řízením školství, je ve studii zkoumána pomocí skupinových diskuzí s experty, učiteli a řediteli škol, nikoli kvantitativním reprezentativním výzkumem aktérů. Dále jsme čerpali z dalších sekundárních zdrojů; např. zpráv MŠMT, auditu EDUinu a zpráv OECD. Nicméně tato problematika by mohla být detailněji prozkoumána s využitím dat PISA či TIMSS (ředitelské dotazníky).

tyrjir řekl(a)...
15. května 2019 0:25  

Při nedostatku lékařské péče začínají lidé umírat hned. Likvidací vzdělanosti občanů umírá budoucí prosperita státu. To zřejmě našim politikům žijícím od jedněch voleb ke druhým moc nevadí. Systém, ve kterém při dvoutřetinové produktivitě práce jsou v Česku jen třetinové platy oproti Německu, jim zřejmě vyhovuje, když v období začínajíciho tzv. Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 nahánějí děti do učebních oborů. Zdá se, že jenom proto, že nejsou české školství schopni nebo ochotni v důsledku tzv. Velké projektové lži řádně koncipovat, organizovat a materiálně zajišťovat.

Domnívám se, že takovíto politici s neoliberální "Vysokou ovčáckou" jsou pro Česko velké riziko. Doufám, že občané České republiky včetně učitelů našim politikům dost jasně ukáží, že lidi nejsou stádo ovcí. Možná by pro začátek postačilo důrazně jim položit dvě otázky:

1) Do čích kapes jde rozdíl mezi produktivitou práce a mzdami v Česku?
2) Proč MŠMT, vláda a Parlament České republiky dosud nezačaly řádně koncipovat, organizovat a materiálně zajišťovat české školství?

http://www.ceskaskola.cz/2018/07/robert-plaga-povinna-maturita-z.html

VÍTE, KTERÉ MINISTERSTVO JE DNES NEJJEDNODUŠŠÍ ŘÍDIT?
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ.
MINISTROVI POSTAČUJE ZAMLČOVAT NESCHOPNOST ČI NEOCHOTU MŠTMT VYKONÁVAT SVÉ POVINNOSTI A DOVOLIT MŠMT SKRÝVAT SE POD STŘECHOU AKTIVISTICKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ.

V současné době by se, myslím, patřilo položit Parlamentu, Vládě a MŠMT tyto otázky znovu a důrazněji. Společně s otázkou, proč tak v důležitých věcech, jaké nastolila Eduzměna, nekonají MŠMT a PedF,jak mají, a do značné míry často jen přicmrndávají (ministrují či ministrantují s druhými houslemi v ruce) soukromým organizacím.* Vina za tento stav není na straně těch soukromých orgnizací. Vina je, myslím přdevším na straně státu, který ten nepořádek v MŠMT dopustil, na strané Pedagogických fakult, které se tomu nepořádku nevědecky přizpůsobily, a na straně občanů včetně učitelů ředitelů a zřizovatelů škol, kteří ho až dosud tolerovali.

http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html

tyrjir řekl(a)...
15. května 2019 0:39  

JAKÁ A KDE JE VĚDECKÁ, ODBORNÁ A PROFESNÍ ÚROVEŇ A ČEST PEDAGOGICKÝCH FAKULT, MŠMT, NÚV ATD. NĚKDE U NEÚČELNÉHO A NEÚČINNÉHO ČERPÁNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU, DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH PENĚZ A SOUKROMÝCH ALMUŽEN? JAKÉ JSOU JEJICH DOSAVADNÍ VÝSLEDKY?

mirek vaněk řekl(a)...
15. května 2019 7:05  

Eduzměna objevila Ameriku. Teď to jen veřejně rozhlásit a zaplatit si reklamu, která je bude velebit.

Proč tyto subjekty nekonaly už dávno? Mají peníze, tedy mohou si zaplatit nátlakové akce, mohou ovlivňovat politiky.

Mnozí z nich už ve školství působí(H-mat apod.).

Spíš to vidím na příležitost k dalšímu čerpání peněz za účelem zlepšování školství tak, jak to známe už spoustu let.

Vyhlásí se obecné cíle, léta se zlepšuje, utratí se miliony a výsldkem je zjištění zhoršující se situace a tedy vyhlášení dalšího zlepšování.

Radek Sárközi řekl(a)...
15. května 2019 13:50  

Dobrý den,

tato organizace teprve zakládá právní subjektivitu, zatím fungovali jako neformální platforma.

S pozdravem
Monika Hrochová

Dobrý den,

mohu se zeptat, co je Unie rodičů? Našel jsem jen stejnojmennou společnost, která je aktuálně v likvidaci...

S pozdravem

Radek Sárközi

tyrjir řekl(a)...
15. května 2019 14:29  

Jsem moc ráda, že můžu být u vzniku tohoto velkého a jedinečného projektu propojujícího dárce, organizace, experty. Je skvělé, kolik lidí je ochotných spojit se za jedním cílem zlepšit vzdělávání v České republice. Je to práce na něčem, co má smysl.

Monika vystudovala na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK. Několik let působila v organizace META, o. p. s., která se věnuje podpoře migrantů v oblasti vzdělávání a pomáhá pedagogům při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Pracovala také v organizaci GLE, o. p. s., kde vedla projekty zaměřené na pomoc v začátcích podnikání pro cizince i rodiče na mateřské/rodičovské dovolené. Vedle práce pro NF Eduzměna pracuje také v Nadaci OSF na pozici koordinátorky vzdělávacích programů. V neziskových organizacích sbírala zkušenosti na pozicích projektové a programové koordinátorky, koordinátorky dobrovolníků i lektorky vzdělávacích programů na téma migrace a kulturních odlišností na školách. Ve volném čase ráda fotí.


https://eduzmena.cz/teams/monika-hrochova/

Monika Hrochová je hlavní koordinátorka programů EduZměny. Ředitelem je Zdenék Šlejška. V desetičlenné odborné radě Eduzměny jsou mj. Jindřich Fryč (státní tajemník MŠMT) a Tomáš Zatloukal (ústřední školský inspektor).

https://eduzmena.cz/o-nas/

Ještě nékdo pochybuje o aktivistickém charakteru EduZměny, expertního týmu pro Strategii vzdělávání 2030+ a o nezodpovědnosti MŠMT ČR (viz i komentáře výše)?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.