Expertní skupina nabízí cíle Strategie 2030+ k diskusi

pondělí 6. května 2019 ·

Expertní skupina jmenovaná v lednu ministrem školství představuje návrh struktury cílů a strategických linií na období 2030+. A vyzývá k diskusi. Expetní skupina v tuto chvíli vidí dva hlavní strategické cíle, které jsou podle důležité samy o sobě. Jejich pojmenováni se ještě bude upřesňovat a stejně tak budeme muset zpřesnit, co přesně tyto cíle představují. Tyto cíle tedy jsou: 1) Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život; 2) Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání.


První cíl se týká toho, co si žáci a studenti, a vlastně kdokoli, kdo se nějak vzdělává, odnáší z procesu vzdělávání. Tento aspekt ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 chyběl. Bylo to pravděpodobně zčásti dáno i obavou, aby se vzdělávací politika nezačala orientovat na testovatelné výstupy, tak jak se to stalo v mnoha zemích. Tato obava je jistě reálná i u nás. Na straně druhé považujeme za důležité se k této otázce postavit čelem. Vzdělávací systém je stále častěji kritizován za to, že „neprodukuje“ absolventy, kteří mají kompetence a gramotnosti nezbytné pro 21. století. Je evidentní, že technologie, ale nejen ony, radikálně proměňují náš svět. Ale mění se i samotní studenti. Vede to k vážným úvahám a otázkám, co a jak máme vyučovat a co má absolvent na jednotlivých stupních vzdělávání umět. Rádi bychom ve strategii jasně řekli, že cílem vzdělávání není učivo prostě jen probrat, ale že, mají-li si studenti něco odnést, musí se procvičovat, vyhodnocovat atd. Že škola není institucí na hlídání dětí (alespoň rozhodně ne primárně), ale na rozvoj jejich potenciálů a schopností a kompetencí, které jim pomohou žít lepší osobní, občanský i profesní život. Pokud ale řekneme toto „A“, měli bychom říci i „B“. Tedy co znamená ono „naučit se“. Rádi bychom alespoň v obecné rovině zformulovali, jak by měl absolvent jednotlivých vzdělávacích stupňů vypadat. Práce na zpřesnění tohoto cíle je velmi nesnadná, a to již z důvodu jazyka, který používáme (například zda používat slova kompetence, gramotnosti atd.). Shoda na tom, jaké kompetence (gramotnosti, dovednosti ...) jsou a budou důležité se určitě bude hledat poměrně obtížně. Strukturovaná debata na toto téma se dlouhodobě poněkud zanedbala a teď se to těžko dohání, zvláště když Strategie 2030+ musí řešit všechny aspekty vzdělávání a vzdělávací stupně. Od Strategie 2030+ tedy v tomto ohledu nelze čekat zázraky a vymezení cílů bude spíše obecnější. Ale považujeme za důležité na toto nerezignovat.

Druhým strategickým cílem je snížení vzdělanostních nerovností. Tento cíl byl obsažen již ve Strate- gii vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Bohužel v něm nebylo dosaženo významných pokroků. Naopak závislost vzdělávacích výsledků na socioekonomickém zázemí rodiny a diferenciace kvality ve školství se v Česku spíše zvyšuje. Významně se zvyšují neodůvodněné rozdíly mezi školami a zejména pak rozdíly mezi kraji.

Jak těchto cílů dosáhnout?

V současné chvíli vidí experti čtyři základní strategické linie, tedy prostředky, kterými strategických cílů dosahovat:

1) proměna obsahu a způsobu vzdělávání;
2) podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání;
3) zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce;
4) zvýšení financování a zajištění jeho stability. Jednotlivé strategické linie jsou – a pravděpodobně i budou – v různé míře propracovanosti v závislosti na tom, nakolik se na ně dosavadní vzdělávací politika zaměřovala, nakolik k nim máme dostupné poznatky a nakolik se o nich doposud vedla odborná debata. Na jednotlivé strategické linie plánujeme realizovat speciální kulaté stoly, kde budeme již konkrétněji diskutovat, co by se mělo prioritně realizovat.

První strategická linie souvisí zejména (nikoli ovšem výlučně) s prvním strategickým cílem, tedy s proměnou samotné výuky a způsobu vzdělávání. Tuto linii tak má cenu začít podrobně rozpracovávat až tehdy, kdy si ujas- níme, čeho přesně chceme dosáhnout v rámci SC1. Půjde o celou řadu opatření. Vzdělávací strategie nechce a ani nemůže seshora určovat, jaké pedagogické techniky mají být ve vzdělávání realizovány. To je výhradně v kompetenci učitele. Strategie by ovšem měla hledat, a navrhnout, takové cesty, které umožní každému učiteli učit efektivně a odstranit bariéry, které mu v to brání. Pokud například učitelé nestíhají učivo dostatečně probrat a vyšší časová dotace předmětů není možná, pak je třeba učivo v RVP redukovat a soustředit se na jádrové učivo. Případná revize RVP ovšem tvoří jen část této SL. Existují i mnohé další cesty ke zlepšení, jako je nastavení lepší provázanosti vzdělávacích stupňů, úprava způsobu ověřování znalostí, efektivnější využívání neformálních způsobů vzdělávání nebo zlepšení kariérového poradenství.

Druhá linie, podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání, navazuje na Strategii 2020. Je potřeba znovu zopakovat, že vzdělávací systém může být jen tak dobrý, jak dobří jsou učitelé a ředitelé. Hodnocení Strategie 2020 ukázalo, že dosavadní podpora pedagogických pracovníků ve školách není dostatečná. Je potřeba dále podpořit celou řadu opatření. Nejde „jen“ o zvýšení platů učitelů, ale také o posílení pedagogických týmů o potřebné další odborníky, o úpravu systému dalšího vzdělávání, snížení administrativní zátěže a mnoho dalších opatření. Kromě učitelů je důležité zaměřit se také na podporu a rozvoj ředitelů. Oproti Strategii 2020 považujeme za důležité reflektovat, že ve školství působí celá řada nepedagogických pracovníků, kteří jsou pro chod školy také velmi důležití.

Třetí linie, pojmenovaná prozatímně jako zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce, je asi nejširší a spadá do ní největší počet problémů. Ačkoli zlepšení řízení vzdělávací soustavy bylo jednou ze tří priorit již Strategie 2020, tuto strategickou linii chápeme šířeji. Nejde jen o řízení ze strany centra, tedy MŠMT, na které se Strategie 2020 zaměřovala. Vyhodnocení uvedené strategie ukázalo, že jedním z hlavních problémů je nedostatečná komunikace a nedostatek důvěry mezi všemi aktéry: centrem, kraji, obcemi, školami, rodiči, výzkumnými organizacemi atd. Důvěra a komunikace je samozřejmě klíčová vždy. Zvláštní důležitosti ovšem nabírají v tak decentralizovaných systémech jako je ten náš. Znovu se také ukazuje, že v systému nám chybí střední článek řízení. Obce jsou často příliš malé a nemají dostatečné odborné a personální kapacity k řízení školství. Jak to ovšem ukazují zkušenosti z úspěšných vzdělávacích reforem, bez vybudování odborných kapacit v územích se dále neposuneme. S tímto souvisí i často diskutované odbřemenění ředitelů. Intenzivně přemýšlíme o tom, jak nastavit systém řízení tak, aby se ředitelé mohli věnovat především pedagogickému leadershipu. Do této strategické linie ovšem spadá i řešení dalších problémů, jako je lepší využití a dostupnost dat a zlepšení kvality a relevance výzkumu v oblasti vzdělávání. Tyto věci jsou složité a vzájemně propojené. I při přípravě Hlavních směrů například narážíme na to, že nejenže nám chybějí data, ale také počet skutečných zkušených odborníků na jednotlivá témata je značně omezený. V některých případech jde opravdu o pár jednotlivců, kteří jsou pak pochopitelně velmi přetíženi. To ale zásadně omezuje naši schopnost budovat odborné kapacity.

Konečně čtvrtá strategická linie je věnována otázce financování. Je dobře známo, že vzdělávání v ČR je trvale podfinancované, a to jak v prostorovém srovnání se zeměmi OECD, tak při časovém srovnání v rámci ČR. Důsledkem je zaostávání platů učitelů na všech stupních škol a nízká atraktivita učitelského povolání. Otázka financování ovšem není spojená „pouze“ s výší prostředků, ale také jejich alokací. Je také důležité připomenout,

Co bude dál?

Nejprve je nutné zdůraznit, že vše výše uvedené můžete již nyní komentovat doplňovat a dále navrhovat změny. A to přímo v dokumentu: http://bit.ly/2JomGbL
Vše je rovněž na webu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
Popř. zde na facebooku či prostřednictvím našeho mailu: edu2030@msmt.cz.


Celý text naleznete zde

14 komentářů:

laimes řekl(a)...
6. května 2019 11:17  

cíl1-zabezpečit fungování společnosti v regionu česko
cíl2- dát všem možnost se vzdělat,aby měli šanci se uživit
vytvořit takové vzdělávání,kde by měl člověk šanci získat co nejvíce znalostí a dovedností a měl šanci je během života doplňovat a měnit
oblasti ekonomiky: montovny,služby,doprava
stupeň vzdělání ponejvíce základní

tyrjir řekl(a)...
6. května 2019 14:27  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Michal Komárek řekl(a)...
6. května 2019 15:38  

Pane Týři, nezahlcujte diskusi svými exhibicemi, snažte se, prosím diskutovat věcně.

tyrjir řekl(a)...
6. května 2019 16:11  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
6. května 2019 16:49  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
6. května 2019 16:56  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
6. května 2019 17:48  

MŠMT: Máme cíle Strategie 2030+ k diskusi aneb Aktivistický kozel si zase zazahradničil?

Moje obavy, že půjde o do značné míry zideologizovaný aktivistický návrh, se naplnily v několika ohledech (viz i komentář výše 6. května 2019 17:14). Dále mi vadí, že například hlavní strategický cíl je formulován v rozporu ontogetickými a didaktickými zásadami (přiměřeně postupovat od věcí jednoduchých k věcem složitějším s ohledem na vývoj žáka):

1) Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život

Správná formulace by měla obsahovat posloupnost pojmů osobní, profesní a občanský život.

Jak mohou učitelé a zřizovatelé škol a veřejnost důvěřovat expertúm, kteří pochybně zformulovali i hlavní strategický cíl?

Být panem ministrem, takovouhle aktivistickou "strategii", při jejímž čtení si mnohý soudný človék poťuká na čelo už tehdy, když si přečte její hlavní strategický cíl, bych obratem "reklamoval u výrobce" například s tímto zdůvodněním:

Trváte-li na tom znění, předveďte mi na zahrádce, že lze sklidit úrodu, kterou pak zalejete a teprve pak zasejete semínka nebo zasadíte sazenice. Pěkně jste to, myslím, pohnojili.:)))

tyrjir řekl(a)...
6. května 2019 20:29  

tyrjir řekl(a)... 6. května 2019 17:14

...

Docela by mne zajímalo, co nevěcného je na stručném konstatování, že

- Po zpackané kurikulární reformě z roku 2004 (systém RVP/ŠVP) došlo k dalšímu zhoršení v podfinancovaném českém školství, které resortní a vědecké organizace nebyly dodnes schopny nebo ochotny řádně reflektovat, natož napravit.
- Rozpolceně komunikující a jednající učitelské spolky ani zřizovatelé škol se proti tomu důrazněji nepostavili a přibližně od roku 2010 přebírají iniciativu aktivistické organizace, které v některých ohledech suplují to, co by mělo dělat MŠMT a jeho organizace, PedF atd. V té expertní skupině absentují např. zástupci učitelů a zřizovatelů škol. Aktivistismu podléhající MŠMT a PedF do značné míry rezignovaly na svou odpovědnost. To je, myslím, docela zřejmá věc.
- Bude-li to takhle pokračovat, může se stát, že vznikne opět od praxe odtržený "strategický" dokument.

J.Týř

mirek vaněk řekl(a)...
7. května 2019 7:41  

V tomhle má pan Týř pravdu. Pokud bude expertní skupina podléhat ideologiím, nemůže to dobře dopadnout. Objektem školství je žák, jeho osobní a profesní rozvoj a nikoliv jeho politická zralost a občanská angažovanost. Je třeba zůstat při zemi a nikoli se vznášet v politických výšinách.
Stavět na studiích, které jsou často v přímém rozporu s realitou také není nejlepší nápad. Je třeba mít výsledky výzkumů a tvrdá data. V době ICT by to neměl být zas takový problém.

tyrjir řekl(a)...
11. května 2019 10:17  

MŠMT ČR JE NEZODPOVÉDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK?

Jsem názoru, že:

Zvlčilé (neplodnými aktivistickými výhony pučící a obrostlé) MŠMT neschopné nebo neochotné zajistit některé základní věci svěřilo Strategii 2030+ jakýmsi aktivistům, kteří spolupracují s dalšími aktivisty (Eduin, Eduzměna), kterým sekundují vrcholoví pracovníci MŠMT (státní tajemník MŠMT, ústřední školský inspektor). Ignoruje přitom, myslím, do určité míry svou resortní a vládní odpovědnost, zájmy rodičů, učitelů a zřizovatelů škol, vědu, požadavky praxe a veřejný zájem České republiky.

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html

Dále viz např.

ZVLČILOST MŠMT ČR a POŽADAVKY HEJTMANŮ
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/hejtmani-chceme-zmenu-ve-skolstvi-at.html

DIDAKTICKÁ DEMENCE NÚV a MŠMT PŘI REVIZI RVP
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

TORNÁDO KAT A VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

Michal Komárek řekl(a)...
11. května 2019 11:00  

Pane Týři, když už se chcete rozhorlovat, tak si alespoň zjistěte, kdo tu strategii připravuje. To, že jste alergický na předponu "Edu", ještě neznamená, že strategii připravují lidé z Eduzměny nebo EDUinu. Snažte se diskutovat věcně.

tyrjir řekl(a)...
11. května 2019 11:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
11. května 2019 11:11  

Jak jste, pane Komárku, přišel na to, že nevím, "kdo tu strategii připravuje" a že jsem "alergický na předponu Edu"? Snažte se, prosím, komentovat diskusi věcně.

tyrjir řekl(a)...
11. května 2019 13:10  

Podněty pro tvorbu Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR 2030+

V naší práci vycházíme z celé řady podnětů, podkladů, dat a informací. V první řadě na prvním místě byla hlavním zdrojem inspirace Analýza naplňovámí vzdělávací strategie do roku 2020 a také všechny souhrnné zprávy a analýzy jako je výroční zpráva ČŠI, Audit vzdělávacího systému (pozn. JT: Eduin) nebo Analýza výzev vzdělávání v České republice zpracovaná v rámci Eduzměny...


Toto je doslovná citace z dokumentu

Arnošt Veselý: Příprava Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+
Viz
https://docs.google.com/document/d/1VAF6BG-b9uXOrMVRJaHw6GcI9jTraRaaB0ZCW6799VE/edit?usp=drivesdk

Kdo si ten dokument přečte, zjistí, že pan profesor Veselý s naprosto vážnou tváří mluví doslova o "věšáku", jehož kostru tvoří především podněty ze sebehodnotící zprávy, ze zprávy aktivistické ČŠI, a podněty Eduinu a Eduzměny. Tuhle "kostru" (tou "kostrou k oblékání" opět cituji prof. Veselého) pak mají ostatní oblékat, na tenhle věšák mají věšet...

Jak jste, pane Komárku, přišel na to, že nevím, "kdo tu strategii připravuje" a že jsem "alergický na předponu Edu"? Snažte se, prosím, komentovat diskusi věcně a necenzurovat důvodné připomínky k aktivismu MŠMT ČR. Děkuji Vám předem za případné pochopení.


J.TýřČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.