Medaili MŠMT získalo 40 vynikajících pedagogů

středa 28. března 2018 ·

Medaile MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, byla dnes ve Valdštejnském paláci udělena 40 vynikajícím pedagožkám a pedagogům. Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1992, je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.


Kandidáty na medaili může navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Medaili 1. stupně letos obdrželo 16 laureátů, Medaili 2. stupně obdrželo 24 laureátů. Autorem medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

"Právě učitelé a vzdělávací instituce byli a jsou nositeli mnoha změn. Je proto třeba zajistit učitelskému povolání co nejlepší podmínky, atraktivitu a prestiž, kterou si zaslouží. Jsem rád, že se naše politická reprezentace průřezově shoduje na tom, že podfinancování českého školství je třeba rychle řešit. Do roku 2020 je proto naším společným cílem, aby plat učitele dosáhl na 130 % průměrné mzdy v České republice. Vychovávat budoucí generace je totiž nanejvýš zodpovědný úkol, a tomu musí odpovídat i odměna," říká ministr Robert Plaga.

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2018:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost:

1. Mgr. Jan Dirlbeck - jeho pedagogická činnost dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky, a to včetně oblasti výchovy talentů ve fyzice, je organizátorem akce „Věda před radnicí“ podporované městem Cheb, loňského roku oslavil významné životní jubileum a zároveň i 40 let působení ve školství.

2. Mgr. Eliška Flekačová - zodpovědná a obětavá ředitelka školy, která již 31 let přispívá k vytváření příjemného pracovního prostředí nejen pro žáky, ale i své kolegy, pravidelně zapojuje školu do mezinárodních projektů vč. programu Erasmus+ (dříve Comenius), žáci pod jejím vedením pravidelně dosahují předních umístění i ve výtvarných soutěžích; udělení medaile je oceněním její dlouholeté úspěšné pedagogické činnosti u příležitosti ukončení funkce ředitelky školy.

3. Milada Hnitková - významná ostravská pedagožka spojila svůj život s hudbou a vyhledáváním a výchovou talentovaných zpěváků, její žáci se vždy umísťovali na předních místech hudebních soutěží, zaslouženým vyvrcholením její pedagogické práce je loňské pěvecké vystoupení jejího žáka za doprovodu Janáčkovy filharmonie a jeho následné přijetí na JAMU; paní Hnitková letos slaví významné životní jubileum (80 let) a 60 let působení ve školství.

4. doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. - je významnou osobností didaktiky geografie a teorie a praxe terénního vyučování, vyvrcholením jeho vědecké orientace je založení integrovaného odborného pracoviště v Jedovnici, které slouží pro terénní vyučování žáků základních a středních škol z celé republiky, je spoluzakladatelem a organizátorem zeměpisných olympiád; celý profesní život se věnuje rozvíjení teorie a praxe geografického vzdělávání v ČR, koncem loňského roku oslavil významné životní jubileum.

5. Mgr. Marie Kadlecová - respektovaná a kreativní učitelka, se smyslem pro humor a citlivým vztahem k dětem, kterým se věnuje i ve svém volnu především organizováním činnosti školního divadla, erudovaná kolegyně vždy ochotná pomoci a poradit mladším kolegům; udělení medaile je oceněním její dlouholeté úspěšné pedagogické práce při ukončení aktivní činnosti.

6. Anna Káňová - na pozici vychovatelky a vedoucí vychovatelky působí již 52 let, je neustále aktivní v rozšiřování nabídky zájmové mimoškolní činnosti, kromě zajišťování různorodých kroužků i kulturních aktivit vede děti také k zájmu o pozdější dobrovolnickou práci, např. návštěvami klientů Domova pro seniory.

7. PhDr. Emílie Kostrbová - 33 let působila jako učitelka češtiny a dějepisu na Gymnáziu v Bučovicích, byla organizátorkou olympiád z českého jazyka a dějepisu i pravidelných návštěv brněnských divadel, oblíbená a erudovaná učitelka je držitelkou vyznamenání Čs. obce legionářské, v r. 2008 získala i titul nejoblíbenějšího učitele ČR v anketě Zlatý Ámos.

8. Mgr. Ludmila Moravcová - téměř 40 let se věnuje práci v oblasti základního školství v Liberci, a přesto neztrácí elán ani chuť pro práci s dětmi, aktuálně v pozici ředitelky školy, která nabízí kvalitní základní vzdělání i množství mimoškolních aktivit, podpora, kterou paní Moravcová věnuje přírodovědné výuce, se projevuje úspěchy žáků v matematických a fyzikálních olympiádách, škola pod jejím vedením také zásadním způsobem přispívá k úspěšnému začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

9. Ing. Vanda Palowská - celý profesní život zasvětila výchově a vzdělávání, jako ředitelka školy výrazně přispěla k rozvoji odborného školství v Českém Těšíně, školu zapojuje do mnoha projektů, zajišťuje pro žáky zahraniční stáže, podporuje nadané a nezapomíná ani na péči o slabší žáky, škola pod jejím vedením získala několikrát titul Ekoškola včetně titulu mezinárodního, v letošním roce oslaví významné životní jubileum.

10. Mgr. Miloš Sobotka - ve funkci ředitele školy se zaměřil na její rozvoj nejen v oblasti zlepšování kvality vzdělávání, ale i po stránce materiální a technické, a jelikož kvalita pedagogické práce pro něj zůstává prioritou, i on sám se neustále vzdělává, školu zapojuje do nejrůznějších projektů a zvládá i roli člena obecního zastupitelstva, ve školství působí již 39 let.

11. Jana Stránská - přísná, spravedlivá a velice oblíbená učitelka prvního stupně, uvádějící učitelka vždy ochotná poradit a pomoci mladším kolegyním, dětem a mládeži věnovala často i svůj volný čas organizováním kulturních a sportovních aktivit, vždy vedla své žáky k dodržování pevných morálních zásad, které sama projevila svými postoji v letech 1968 a 1989, je skutečnou pedagogickou osobností Královedvorska; loňského roku oslavila významné životní jubileum (80 let) a zároveň více než 40 let působení ve školství.

12. RNDr. Stanislav Šamánek - téměř 50 let působil pedagogicky na generace žáků, u nichž dokázal vzbudit zájem o fyziku a přírodní vědy vůbec, byl respektovaným a oblíbeným učitelem,,autorem metodických a didaktických dokumentů pro výuku fyziky, popularizátor fyzikálního a přírodovědného vzdělávání, který uplatnil své široké znalosti i jako externí vysokoškolský pedagog; udělení medaile je oceněním jeho dlouholeté úspěšné pedagogické činnosti ukončené v r. 2014 ocenění převezme p. ředitel RNDr. Jan Chudárek.

13. Mgr. Václav Štencel - jedna z nejvýraznějších osobností středního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, jako ředitel sportovního gymnázia má zásluhu na vytvoření a propojení systému vzdělávání a péče o sportovně nadanou mládež, úspěšnost systému se projevuje ve výborných umístěních žáků školy na různých sportovních soutěžích, žáci školybyly také členy sportovních týmů, které získaly titul „Sportovec roku“; škole byl propůjčen čestný název “Sportovní gymnázium Emila a Dany Zátopkových”.

14. Mgr. Miluše Trpáková - na všech základních školách, na kterých působila, se vždy snažila zavádět do výuky nejnovější metody, zároveň se i zasazovala o rozšiřování tělovýchovných aktivit; nejen svými pedagogickými schopnosti, ale i svými charakterovými vlastnostmi byla vždy příkladem žákům i kolegům; ocenění se uděluje za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost a u příležitosti ukončení profesního působení ve školství.

15. Ing. Jan Vachel - celý profesní život zasvětil rozvoji lesnického učňovského školství, ve funkci mistra odborného výcviku a později zástupce ředitele i ředitele Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantě vždy poskytoval svým žákům „něco navíc“ tím, že je ve svém volnu připravoval na různé soutěže, v nichž často získávali ocenění, výrazně přispěl i k modernizaci technického zabezpečení školy a stál u zrodu mezinárodní soutěže v práci s motorovou pilou „Hejnický dřevorubec“.

16. Karel Virgler - celý život působí jako hudebník a sbormistr dětského pěveckého sboru „Rolnička Praha“, kterému věnuje veškerý svůj čas, připravuje několik oddělení sboru od nejmenších po velký koncertní sbor, Rolnička koncertuje doma i v zahraničí, vystoupila i na Pražském jaru, za úctyhodných 40 let existence souboru vychoval generace zpěváků, z nichž mnozí v hudební činnosti nadále úspěšně pokračují.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost

1. Mgr. Eva Bicanová - ve funkci ředitelky základní a mateřské školy neustále usiluje o zlepšení kvality a modernizaci vzdělávání, kolegové, rodiče i žáci oceňují její neotřelé nápady a nové metody, které zavádí do výuky, v letošním roce oslaví významné životní jubileum a 30 let působení ve školství.

2. PaedDr. Tomáš Bouda - bývalý fundovaný vedoucí krajského odboru školství a člen mnoha expertních skupin působil dlouhodobě zároveň jako lektor dalšího vzdělávání pedagogů, v posledních letech jako externí vysokoškolský pedagog uplatňuje svou odbornost a široký rozhled především v oblasti přípravy budoucích učitelů i v oblasti jejich dalšího vzdělávání.

3. Mgr. Věra Danišková - oblíbená učitelka, členka odborného týmu Kraje Vysočina zaměřeného na výchovu nejmladší generace v technických oborech, podílela se na vývoji a testování technické stavebnice pro nejmenší děti, která se stala významnou učební pomůckou na základních školách v celém regionu.

4. doc. Ivan Foletti, MA - je autorem výjimečného počinu v oblasti pedagogicko-výchovné a vědecké práce s názvem „Migrating Art Historians“ (Migrující historici umění) uskutečněný ve Švýcarsku a Francii během letního semestru r. 2017 a zaměřený na výzkum fenoménu středověkého poutnictví; projekt je příkladem spojení experimentální, projektové a kolektivní výuky, doc. Foletti je oceňován jako erudovaný vědec i přátelský a motivující pedagog.

5. Mgr. Silvie Häuserová - erudovaná pedagožka, která prosazuje inovativní metody a formy práce směřující ke zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, empatická, s přirozenou autoritou, vždy ochotná pomoci, pod jejím vedením škola získává stále větší prestiž mezi odbornou i laickou veřejností města Opavy.

6. Mgr. Doris Homolková - kromě své práce svědomité a oblíbené třídní učitelky a zástupkyně ředitele se vždy ve svém volnu a bez nároku na odměnu plně věnovala svým žákům, pro které organizovala mimoškolní aktivity především v oblasti hry na hudební nástroje a zpěvu, organizovala školní vystoupení a osobně se zapojovala do organizování většiny školních akcí; v letošním roce ukončí po 31 letech své působení ve školství.

7. RNDr. Jan Chudárek - dlouhodobě usiluje o zvýšení kvality matematického vzdělávání a jeho popularizaci, školu zapojuje do regionálních i mezinárodních projektů – Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť je jako jediná v ČR zapojena do mezinárodního programu „Global Classroom“; pod jeho vedením dosahují pedagogové výborných výsledků v práci s talentovanými žáky i v oblasti jazykového vzdělávání; v letošním roce oslaví významné životní jubileum a 36 let působení ve školství.

8. Mgr. Eva Jiříková, CSc. - nadstandardním způsobem se již řadu let angažuje v oblasti přírodovědného a environmentálního vzdělávání ve školách v celé republice, je autorkou výukových programů, spoluautorkou učebnic, přednáší, sama vyrábí pomůcky, nezištně předává své zkušenosti mladším kolegům, její činnost v oblasti environmentálního vzdělávání byla již mnohokrát zaslouženě oceněna.

9. Ing. Katarína Kalvodová - je úspěšnou pedagožkou oboru výuky hry na klavír, díky své profesionalitě a empatii dokáže pracovat úspěšně i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, o své zkušenosti se nezištně dělí i s mladšími kolegy; paní Kalvodová v letošním roce slaví významné životní jubileum.

10. Mgr. Josef Kovařík - oblíbený učitel prvního stupně, který dětem a mládeži věnuje i svůj volný čas, jeho aktivity sahají od vlastivědných výletů, přes dobrovolnickou práci pro město, sportovní soutěže až po propagaci šachů, jejichž výuku jako nepovinného předmětu dokonce prosadil i ve škole, jeho příkladný přístup k dětem se rozhodl ocenit tímto způsobem i zřizovatel školy.

11. Mgr. Milan Lehocký - už 37 let působí na stejném pracovišti - Střední odborná škole a Středním odborném učilišti Dubno, kde vykonával postupně několik funkcí až po pozici ředitele školy, ze školy postupně vybudoval moderní a konkurenceschopné vzdělávací zařízení s širokou nabídkou oborů, včetně oboru, který připravuje profesionální hasiče a policisty; a jak podotýká navrhovatelka ocenění: „Pan Lehocký je příkladem toho, že práce učitele má smysl“.

12. PhDr. et Mgr. Iva Lokajová - propaguje zavádění moderních metod do výuky, zejména v oblasti etického a jazykového vzdělávání, pravidelně zapojuje školu do republikových i mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ (dříve Comenius), dlouhodobě a úspěšně se věnuje mimoškolní práci se sociálně znevýhodněnými žáky, v letošním roce slaví významné životní jubileum a zároveň 30 let působení ve školství.

13. Pavla Martinásková - název mateřské školy, jíž pí Martinásková dala název „Školka plná pohody“, odráží pocity rodičů i dětí, které školku pod jejím vedením navštěvují, podporuje činnost pěveckého sboru, který má za sebou mnoho úspěšných vystoupení včetně účasti na koncertu Hradní stráže, formou prožitkového učení vede děti k zájmu o přírodu i pozdější dobrovolnickou práci.

14. Mgr. Pravoslav Němeček - v pozici ředitele vybudoval ze “své” základní školy moderní vzdělávací instituci s kvalitní nabídkou vzdělávacích aktivit, která byla později rozšířena o základní uměleckou školu; žáky zapojuje do mnoha regionálních i mezinárodních projektů, čímž dále přispívá ke zlepšení jazykového, technického a přírodovědného vzdělávání, škola významně podporuje i výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je také veřejně činný a působí jako lektor NIDV.

15. Ing. Hana Palacká - oblíbená a respektovaná pedagožka, vždy ochotná poradit a pomoci, jako učitelka ekonomických předmětů se snažila vždy důsledně spojovat teorii s praxí, a proto se také zajišťovala spolupráci školy s mnoha významnými firmami, vždy dbala na kvalitu vzdělávání, dobré klima ve škole i zpětnou vazbu od žáků a rodičů,

16. PaedDr. Ivana Pavlíková - ve funkci ředitelky školy výrazně přispěla k jejímu rozvoji jak v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti modernizace, ale zároveň kladla velký důraz na zajištění přátelského klimatu, zapojila školu do mnoha projektů včetně podpory přírodovědného a technického vzdělávání, zavedla kontinuální logopedickou péči již od mateřské školy.

17. Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. - profesionální a fundovaná odbornice v oblasti sborového a komorního zpěvu má neuvěřitelnou šíři činnosti, neboť je sbormistryní 4 pěveckých sborů v Bystřici nad Pernštejnem, v nichž působí děti a žáci od 3 do 18 let, a další 3 sbory vede v místě svého bydliště, se svými svěřenci se zúčastňuje pravidelně soutěží, přehlídek, koncertů, charitativních vystoupení, všechny sbory pod jejím vedením dosahují skvělých výsledků na hudebních soutěžích, pí Pospíšilová letos oslaví 25 let činnosti v uměleckém školství.

18. Luděk Smutný in memoriam - skvělý učitel matematiky a fyziky, chápavý, přátelský, věnoval svým žákům i velkou část svého volného času, vedl je k vzájemné úctě a ohleduplnosti, k lásce k přírodě, horám, turistice, k ekologickému chování v době, kdy naše společnost toto slovo ještě ani neznala, tragicky zahynul v r. 1967 v pouhých 37 letech; jeho bývalí žáci, kteří letos slaví 55 let od maturity, na něj dodnes vzpomínají jako na skutečnou pedagogickou osobnost. Ocenění převzal p. Ing. Martin Smutný.

19. Mgr. Michaela Soukupová - patří mezi zakladatelky soukromé školy pro žáky se specifickými poruchami učení, její výuka se vyznačuje pestrostí, snahou o individuální a citlivý přístup reflektující schopnosti každého žáka, aktivně využívá nové trendy ve výuce, zároveň vede výtvarné kroužky a podílí se na organizaci téměř všech školních akcí.

20. PaedDr. Rostislav Šmíd - jeho filozofií je škola jako instituce, která má nabízet jak počáteční vzdělávání, tak i programy celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost, a proto se zasadil o řadu vzdělávacích a investičních projektů, na něž získal finanční prostředky i z privátní sféry, své aktivity zaměřuje na poskytování kvalitního vzdělání nejen pro žáky své školy, ale i ostatních škol v regionu a veřejnosti, takže škola působí jako přirozené centrum vzdělávání celého Uherskobrodska.

21. Mgr. Vlastimil Špinka - nadstandardní úsilí věnuje zařazování informatiky do výuky, škola pod jeho vedením má dlouhodobě vynikající výsledky také v oblasti podpory a rozvoje čtenářské gramotnosti, je autorem a iniciátorem mnoha školních projektů, mj. školy jako komunitního centra vzdělávání v Poděbradech, což je spojeno s realizací univerzity 3. věku; v letošním roce slaví významné životní jubileum a 36 let působení ve školství.

22. Mgr. Stanislav Toman - je spoluautorem unikátního projektu popularizujícího technické vzdělávání „Stavíme z Merkuru“, aktivně působí v projektu spolupráce školy a firem, díky jeho důslednému využití dotačních titulů získala škola špičkové technické vybavení na úrovni technických firem, je pedagogem s přirozenou autoritou a navíc i sportovec a oblíbený hudebník.

23. Ing. Helena Vaňková - jako vyučující ekonomických a grafických předmětů neustále zlepšuje podmínky výuky svého oboru – zavedla ve škole efektivní programovou výuku psaní na klávesnici a jako první v ČR i předmět Aplikovaná ekonomie, díky jejím pedagogickým schopnostem se žáci školy umísťují na předních místech v soutěžích psaní na klávesnici, a to včetně soutěží mezinárodních.

24. Mgr. Jitka Zemanová - oblíbená učitelka prvního stupně, pro niž je její povolání skutečným posláním, dětem se věnuje nejen v době vyučování, kdy organizuje zážitkové programy nebo projektové vyučování, ale i v čase svého volna, kdy organizuje různé mimoškolní akce bez nároku na jakékoliv finanční ohodnocení.


Zdroj: Tisková zpráva MŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.