Jana Zapletalová reaguje na otevřený dopis: Nevtahujme, prosím politikaření do péče o děti

pátek 27. října 2017 ·

Vážená paní náměstkyně, protože dopis o společném vzdělávání mi nebyl doručen, ale objevil se na sociálních sítích, reaguji obdobně. Důvodem mé reakce je sdělení, které ve svém dopisu uvádíte na moji adresu. Dovolím si tedy odpovědět. (O reakci požádala Janu Zapletalovou Česká škola)

Jana Zapletalová (eduin.cz)
Školský zákon ve vztahu ke vzdělávání dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami hovoří především o tom, že je třeba každého žáka vzdělávat v souladu s jeho zájmem, kdy úkolem §16 ŠZ je zajistit nejen rovná práva, ale také rovné podmínky.

Současně školský zákon hovoří skutečně o „běžné škole“ a o školách, třídách, odděleních a skupinách, které jsou zřizovány dle §16 odstavec 9 ŠZ (dříve často označované jako školy speciální). Z toho také vyplývá, že se již v zákoně předpokládalo, že u nás nebude žádná totální inkluze, ale systém, který umožní podpořit žáky běžných škol, kteří mají širokou paletu speciálních vzdělávacích potřeb a vedle toho i systém speciálních škol. V těchto školách (míněno „běžných“) je již mnoho let vzdělávána řada žáků tělesně postižených, s vadami zraku, sluchu, s poruchami učení, s poruchami chování, s lehkým mentálním postižením, s narušenou komunikační schopností, s autismem, s duševními onemocněními atd. Pro tyto děti školy běžné neměly prakticky žádnou podporu, podmínky pro vzdělávání těchto žáků měly a stále mají běžné školy ztížené především počtem žáků, kdy ve třídách je až 30 (někdy i více) žáků, neměly ani mnoho možností získat potřebné kompenzační pomůcky a další formy podpory. Asistentů pedagoga bylo velmi málo, možnost získat dalšího pedagoga nebo školního psychologa, školního speciálního pedagoga byla minimální, prakticky pouze z projektů. Tyto možnosti dnes školy mají, podporuje se především nejširší skupina žáků s poruchami učení, s poruchami chování, s narušenou komunikační schopností, kterých je ve školách nejvíce. Přistupují k tomu ale i žáci z odlišného kulturního prostředí, žáci žijící v odlišných životních podmínkách i žáci nadaní a všichni ostatní znevýhodnění žáci.

Podpora je i pro děti a žáky, kteří jsou v družině nebo ve školním klubu.

Školy, zřízené dle §16 odstavec 9 školského zákona ale nemají stejné podmínky jako školy „běžné“, a to z řady důvodů: mají snížené počty žáků na 4-6 žáků, kteří mají taková znevýhodnění, že nemohou být vzděláváni ve větším počtu žáků a dále třídy pro 6-14 žáků. Současně do doby změny financování získávají tyto školy nadále tzv. zvýšený normativ, který umožňuje, aby ve třídě byl vedle učitele další pedagogický pracovník, obvykle asistent pedagoga. MŠMT navíc navýšilo rezervu krajům, aby se finanční prostředky pro vzdělávání v těchto školách posílily. (pozn. otázky financování neřeší metodický orgán ŠPZ) O rovných podmínkách můžeme tedy hovořit, až dojde ke změně financování a všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít pouze podpůrná opatření.

Je zřejmé, že výše normativu je různá v různých krajích a tím se také stává, že někde normativ postačuje na model 1+1, jinde i na 1+2. Krajské úřady přistupují k řešení různě, například Jihomoravský kraj zpracoval metodické doporučení, které dává v kraji jasná pravidla, kdy je možné čerpat v těchto školách a třídách další prostředky z podpůrných opatření. Ostatně jak sama píšete, krajské úřady mají roli toho, kdo kontroluje žádosti o poskytnutí asistenta pedagoga a navíc jsou KÚ současně většinovým zřizovatelem školských poradenských zařízení.

Zástupkyně krajského úřadu v Plzni na poradě v NÚV potvrdila, že se Plzeňský kraj snaží pečlivě dodržovat §16 odstavec 11 školského zákona, přistupuje obdobně k řešení požadavků škol, tedy aby požadavky vycházely z potřeby a byly v souladu s pravidly hospodárnosti …... tedy s §11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Školská poradenská zařízení nebyla nikdy vybízena k zákazu čerpání podpůrných opatření ze strany škol zřízených dle §16 odst. 9, to je naprostá lež. Naším cílem je dětem pomáhat, nikoliv vytvářet ostrakizující prostředí. Kolegům bylo sděleno, že mají vždy pečlivě zvažovat podmínky školy a zájem žáka, toto se vztahovalo především k asistentům pedagoga, vzhledem k zachování zvýšeného normativu, ne k dalším pomůckám, kompenzačním pomůckám a učebnicím. MŠMT zpracovalo metodické doporučení, jak máme postupovat v těchto případech, kdy se jedná o školu zřízenou dle §16 odst. 9, které je k dispozici na webových stránkách MŠMT od ledna 2017.

Je tedy určitě velký rozdíl mezi zákazem a čerpáním ve zdůvodněných případech. O případech, kdy je to naprosto nezbytné víme velmi dobře, obrací se na nás školy, rodiče i ŠPZ.

Analytická data získaná za první rok uplatňování pravidel §16 školského zákona ostatně potvrdila, že nedošlo k migraci žáků ze speciálních škol do běžných, že je stále nejpočetnější skupinou ve školách „běžných“- skupina žáků s poruchami učení a chování, s narušenou komunikační schopností.

K přechodu žáků pak docházelo na základě žádosti rodičů, častým důvodem je, že v regionu není specializovaná škola. Takových žáků není mnoho a vždy je třeba vycházet z jejich zájmu a z toho, nakolik škola skutečně dokáže u závažných problémů žáků zajistit odpovídající podmínky pro jejich vzdělávání ve škole. Jsou i další otázky spojené se zjednodušením systému, s podporou žáků, kde je problematické vytvoření optimálních podmínek- jedná se o děti autistické, duševně nemocné, o děti s poruchami chování a s poruchami pozornosti. Což je skupina žáků, kteří byli ve školách běžných i před novelou školského zákona a jejich vzdělávání vždy vyžadovalo zvýšenou péči pedagogů i ŠPZ.

Nevtahujme proto, prosím, politikaření do péče o děti, je smutné, že stát dokáže najít finanční prostředky na řadu oblastí ve společnosti a když se jedná o prostředky na vzdělávání našich dětí, tak zvažujeme, zda je vlastně máme nebo ne. Odhadnout přesně počty dětí pro další období bude vždy složité, zvláště pokud se jedná o nové skupiny žáků a nelze je predikovat na základě zkušeností (školská zařízení, kulturně odlišní atd). Role MŠMT je pak složitá. Řada problémů je totiž spojená i s otázkami sociálními a zdravotními, které by neměly být řešeny pouze MŠMT. Novela školského zákona otevřela řadu otázek, které byly ve školství neřešené po mnoho let.

Možná, pokud bychom o věcech komunikovali i jinak než jen prostřednictvím sociálních sítí, podařilo by se lépe domlouvat o tom, jak postupovat, abychom naplnili potřeby našich dětí.

Školská poradenská zařízení a i my jako metodický orgán a podobně i vy jako zřizovatelé těchto zařízení, jsme dostali velmi těžký úkol, se kterým se snažíme pracovat, zlepšovat a zpřesňovat průběh zavádění podpůrných opatření. Kolegům v ŠPZ patří obrovský dík za velký kus práce. Bohužel mají novou roli spojenou i s „přidělováním“ PO a tedy objemu finančních prostředků, která je velmi nevděčná a spojená i s hlediskem hospodárnosti a odpovědnosti.

PhDr. Jana Zapletalová

28 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
27. října 2017 v 10:29  

....Školská poradenská zařízení a i my jako metodický orgán a podobně i vy jako zřizovatelé těchto zařízení, jsme dostaly velmi těžký úkol, se kterým se snažíme pracovat, zlepšovat a zpřesňovat průběh zavádění podpůrných opatření....

to by se zvěrolékaři stávat nemělo - shoda přísudku s podmětem

Simona CARCY řekl(a)...
27. října 2017 v 14:11  

Díky za opravu, pane redaktore, snad příště...

Eva Adamová řekl(a)...
27. října 2017 v 17:07  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Michal Komárek řekl(a)...
27. října 2017 v 18:05  

Paní Adamová, chápu, že na věc máte jiný názor a že Vás názor paní Zapletalové či pana Štecha může rozčilovat, ale tohle bylo vážně přehnané... Hezký večer!

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. října 2017 v 19:05  

Myslím, že reakce paní Adamové byla zcela adekvátní. jinak pro ty, co ji nezaznamenali - visí to na pedagogickém infu, kde se necenzuruje. Pod stejným článkem

Michal Komárek řekl(a)...
27. října 2017 v 19:28  

Když paní Karvaiová zmiňujete ten článek na pedagogicke.info: Paní Zapletalová psala text pro Českou školu. Pedagogicke.info text převzalo a v perexu píše - snad s údivem? - že text visí na České škole nikoli na nějaké oficiální stránce, třeba NÚV nebo MŠMT. Je to prosté: Česká škola požádala paní Zapletalovou o reakci, protože je v Otevřeném dopise obviněna z nabádání k nezákonné činnosti. Nechtěli jsme Otevřený dopis publikovat bez reakce. Na rozdíl od pedagogicke.info, kde reakce přebírají od České školy... Paní Zapletalová zároveň zmínila, že MŠMT chystá svoji oficiální reakci, tedy nebylo třeba je k ní vyzývat... Hezký večer!

Ygrain řekl(a)...
27. října 2017 v 19:46  

A vy jste snad někde uvedl, že Česká škola o reakci požádala? A je snad nějaký důvod, proč by MŠMT nemělo odpověď uveřejnit i na svých stránkách (tedy kromě toho, aby se od ní mohlo distancovat, kdyby se snad ukázala politicky nevhodná).
Pokud jde o pedagogicke.info: web kladoucí si za cíl shromažďovat články z oblasti školství opravdu, opravdu není povinen oslovovat adresáty otevřených dopis a žádat je o reakce. Jakmile se tato reakce objevila, přesně v souladu se svým zaměřením ji přebral.
Jako pokus kopnout si do Janka Wagnera dost ubohé.

Jirka řekl(a)...
27. října 2017 v 19:47  

"Velebnosti, mně se chce taky blejt!"

Pokud vím, tak za císaře pána i dělnických prezidentů se cenzurovalo jen to, co moci škodilo. Proč nemohl zůstat odstavec, kterým paní Adamová popisuje plýtvání veřejnými prostředky? Nebude asi jediná, která to každý den vidí a zabránit tomu nemůže.

"A jen tak na okraj. Na naší základce živíme úplně zbytečně asistentku k mentálně postižené žákyni, u které jsme nezaznamenali ani sebemenší přínos tohoto podpůrného opatření. Dívce by bylo jednoznačně lépe v praktické škole a asistentka by byla volná pro nějakého žáka v praktické škole s kombinovaným postižením. A nákupy pomůcek? Pro tyto typy žáků není co koupit, protože o nějakých kvantech speciálních učebnic na trhu si můžeme nechat jenom zdát, a tak se prostě něco koupí, aby se prachy utratily. Pakárna na entou."

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. října 2017 v 19:55  

Paní Zapletalová zareagovala na dopis paní hejtmanky.
paní hejtmanka asi není blbá a nejdříve si ověřila fakta, než něco takového sepsala.
A má úplně pravdu, paní Zapletalová se snaží seč může, ale nejspíš marně.
Je zcela jasné, že ministerstvo řece nebude samo o sobě psát něco v to smyslu, že dost věcí udělalo unáhleně, nepromyšleni, tedy evidentně blbě.To se dnes nenosí, nějaká sebekritika. Pořád omílají tezi o velkém přesunu dětí ze zvláštních, který se nekonal. Já ani nevím, kde k té myšlence přišli. To snad nikdo netvrdil, leda novináři a to jsou přeci experti na všechno. Většina odborníků psala přesný opak - o pomalém a plíživém rušení speciálního školství, které bude nenápadné.
A fakta jsou fakta

poste.restante řekl(a)...
27. října 2017 v 20:18  

V kontextu jen o pár řádků níže uvedené odpovědi ministra, ve které svaluje na speciální školy odpovědnost za neschopnost MŠMT odhadnout náklady na inkluzi pro příští rok a "nenápadně" naznačuje možnost "trestat", je odpověď paní Zapletalové obzvláště "výživná".
Takže se kolegyni Adamové také nedivím.
Napsala jen to, co si mnozí učitelé myslí.

Jo a tvrdit, že na MŠMT "jsme dostali velmi těžký úkol, se kterým se snažíme pracovat" a všechna ta další omáčka z líbivých slovíček, je poněkud farizejské.
Oni si ten "úkol" vymysleli, rozhodli o něm a všem ostatním ho vnutili. To, že se jim dnes konečně dostává i kritiky je jenom zasloužené.
Pořád to není ani setina toho, v čem musí žít a co snášet učitelé na školách.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. října 2017 v 20:19  

i my jako metodický orgán ... jsme dostali velmi těžký úkol

Blbost. Zapletalová není obyčejný metodický orgán, ale významná spolupachatelka toho těžkého úkolu. Ten úkol nemusel být tak těžký, kdyby Valachová nekvaltovala, aby měla bodík za splněný úkol a zavděčila se Bruselu.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. října 2017 v 20:24  

Školská poradenská zařízení a i my jako metodický orgán a podobně i vy jako zřizovatelé těchto zařízení, jsme dostali velmi těžký úkol, se kterým se snažíme pracovat, zlepšovat a zpřesňovat průběh zavádění podpůrných opatření.

Jenže hov.. padá až úplně dolů, paní Zapletalová. I při zavádění podpůrných opatření.

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. října 2017 v 20:32  

Již jsem reagovala. Vše sepsala. Uvidíme zítra.

Michal Komárek řekl(a)...
27. října 2017 v 20:56  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Michal Komárek řekl(a)...
27. října 2017 v 20:56  

Ygrain, musím s politováním konstatovat, že máte velmi povrchní a pochybné představy o novinářské profesionalitě a etice. Hezký večer!

Jirka řekl(a)...
27. října 2017 v 21:03  

Pokud to nebylo v rozčilení, pane Komárku, zkuste požádat chlebodárce, aby Česká škola nezdvojovala vložené příspěvky. Sám s tím bojuji tím, že musím vypnout prohlížeč dříve, než mohu pokračovat v prohlížení. Alespoň něco by se na tomto webu zlepšilo.

Eva Adamová řekl(a)...
27. října 2017 v 21:14  

Já tedy musím s politováním konstatovat, že se v poslední době dá spíše hovořit, a to nejenom v souvislosti s inkluzí, o povrchní novinářské profesionalitě a pochybné novinářské etice. Ale co mne osobně "uklidňuje", je vysoce profesionální a etický přístup Zapletalové se Štechem. Ty jejich kecy v kleci jsou fakt k zblití.

Inkluze na školách je zatím o hromadě zbytečných papírů, nákupech jakýchkoliv pomůcek, protože relevantní na trhu nejsou, a o asistentech, kteří jsou se svým vzděláním a schopnostmi valné části postižených dětí v běžných školách k ..... .

Josef Soukal řekl(a)...
27. října 2017 v 21:28  

To tedy o etice píše opravdu ten pravý.

Ygrain řekl(a)...
27. října 2017 v 21:57  

"To tedy o etice píše opravdu ten pravý."

Dtto.

Hlavně že jsem si eticky plivnul na Wagnera, že, kvůli absenci informace, kterou jsem neuvedl. Že vás hanba nefackuje, pane Komárku, protože nikdo jiný to asi neudělá.

Michal Komárek řekl(a)...
28. října 2017 v 7:42  

Ygrain připadá mi, že stále nevidíte podstatu problému: Není v tom, že jsem nenapsal, že o reakci požádala paní Zapletalovou Česká škola, i když v tomto bodě kritiku přijímám. Přišlo mi, že je to zřejmé, ale měl jsem to uvést a doplním. Podstata je ale v něčem jiném: Že pedagogicke.info publikovalo Otevřený dopis, ve kterém je přímé tvrdé obvinění konkrétní osoby a nepožádalo ji o reakci. Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
28. října 2017 v 9:17  

Obviňující články se zde objevují stále - samozřejmě výběrově - a nevím o tom, že by šéfredaktor napadené instituce či osoby alespoň informoval.
Drobný příklad viz zde: http://www.ceskaskola.cz/2017/07/karel-lippmann-odbornost-vzdelani-ve.html R. Ibrahim (Kolár) na České škole nepublikuje a ČŠ zjevně nesleduje, prakticky nemá šanci se o kritice dozvědět - přitom by stačilo poslat mu odkaz na adresu do ÚČL. Učinil to K. Lippmann nebo M. Komárek? Velmi o tom pochybuji. Dodávám, že K. Lippmann přitom zřejmě záměrně zkresluje zaměření mých čítanek, v případě R. Ibrahima pak zcela dezinterpretuje výchozí záměr jeho studie, zřejmě opět proto, aby mohl vyvodit předpřipravené závěry.

janak řekl(a)...
28. října 2017 v 9:21  

Takových, kterým se chce ze Štecha a jeho "proinkluzivních" poskoků blít, je nás už hodně. Všechny vymazat nemůžete, pane Komárku - spíše byste se měl zamyslet nad tím, proč tomu tak je a proč už saháme k tak silným slovům.

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. října 2017 v 9:23  

Pane Komárku, měl jste někdy čest hovořit s paní Zapletalovou přímo? Já ano, a ne jednou. Příští týden s ní budu hovořit zase. A věřte mi, není to nic příjemného. Např. na konferenci UPS ještě před zavedením inkluze a před sestavením vyhlášky 27 se dušovala veřejně, že přeci není tak blbá (její slova), aby nechala ty postižené děti učit nekvalifikovanými učiteli, a že je budou učit speciálové. Zapomněla (určitě omylem) doplnit, že je budou učit celou jednu nebo dvě hodiny týdně!Existuje videonahrávka, kterou si můžete pustit. Na jiných poradách na dotazy a připomínky z pedagogické obce, tedy na připomínky vycházející z praxe těch dotyčných , odpovídá povýšeně a ironicky. Fakta se dají hezky mlžit, podávat neúplná, podávat způsobem poloplné sklenice, a to NUV i MŠMT zvládá velmi bravurně.
Ministerstvo dnes hodnotí inkluzi. ne,to je jen hodnocení statistických fakt a ještě neúplných. NUV si provedla mezi ŠPZ anketu, ovšem zase jen v malém omezeném okruhu. Ministerstvo se neráčilo totéž udělat na školách. V jeho analýzách si pouze počteme nějaká fakta z vykázaných výkazů. Ve kterých jsou chyby! které spolu zároveň občas nekamarádí, protože užívají zcela špatnou terminologii. Ale analýza z toho leze hezká. Jenže do analýzy by také měla patřit data sebraná od rodičů. Od dětí či od pedagog na školách. A to by se mělo sbírat anonymně, nebo´t va tmossféře všeobecného halleluja pro inkluzi se mnozí již bojí )kdepak a kdypak já to už zažila???) říkat pravdu nahlas.

Josef Soukal řekl(a)...
28. října 2017 v 11:06  

Paní Jano, jednu reakci na váš text najdete v e-mailu.

Josef Soukal řekl(a)...
28. října 2017 v 22:06  

Je snížený počet žáků ve třídě v bývalých speciálních školách podpůrným opatřením nahrazujícím jiná podpůrná opatření v běžných školách? Je jim adekvátní vždy, v některých případech, nikdy?
Jak by mohly ekonomicky přežít školy s nízkým počtem žáků ve třídě bez zvýšeného přísunu financí? Nezřizovaly se tyto školy proto, aby měli potřební žáci lepší podmínky pro vzdělávání? Budeme jim nyní tyto podmínky brát s odůvodněním, že žáci jiných škol jsou na tom hůře?

Josef Soukal řekl(a)...
29. října 2017 v 11:18  

Reakce Jany Karvaiové zde: http://www.pedagogicke.info/2017/10/jana-karvaiova-kdo-tu-vlastne-opravdu.html

mirek vaněk řekl(a)...
30. října 2017 v 9:17  

Vážení, publikuje se jen to, co se hodí. Statistiky se zamlčují nebo falšují. Majitel média těžce ovlivňuje jeho zaměření. Jen ti diskutující učitelé tomu vadí, protože popisují vlastní zkušenost.
Někteří pracovníci ministerstva nepochopili, že doba se změnila a nepřipustit diskuzi už pár let není in. A učitelé jsou opravdu, ale opravdu nas...í.

O doporučení pro ŠPZ omezit podpůrná opatření kvůli nedostatku peněz jsem slyšel taky i na jižní moravě. Takže to bude určitě jen výmysl plzeňské hejtmanky.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
30. října 2017 v 19:35  

A rozsudek D.H. není politikaření?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.