Medaili MŠMT získalo 44 vynikajících pedagogů

úterý 28. března 2017 ·

Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministryně školství Kateřiny Valachové převzalo 44 vynikajících pedagogů a pedagožek. Na Den učitelů udělila ministryně Valachová také Plaketu Františky Plamínkové. Toto symbolické ocenění obdržela in memoriam učitelka Ludmila Vernerová. MŠMT tuto plaketu udělilo jako výraz odhodlání bojovat se šikanou a přispět k bezpečnějšímu prostředí ve školách.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1992, je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Kandidáty na medaili může navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Medaili 1. stupně letos obdrželo 26 laureátů, Medaili 2. stupně obdrželo 18 laureátů. Autorem medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2017:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost:

1. Mgr. Jiří Bakončík spoluautor projektu na podporu výuky matematiky „Matematika pro všechny“, autor volnočasového projektu v házení papírových vlaštovek, školu zapojuje do mnoha projektů a aktivit k zajištění odborného růstu pedagogů i zlepšení materiálního vybavení školy, jako odborník z praxe se zúčastňuje řady dlouhodobých projektů z oblasti vzdělávání; ve školství působí 31 let

2. Mgr. Bc. Hana Bažantová pravidelně zapojuje školu do mezinárodních projektů, zaměřuje se také na spolupráci se zdravotnickými a sociálními zařízeními i charitativními organizacemi s cílem přispívat k osobnostnímu rozvoji žáků, dlouhodobě také usiluje o aktivní účast hendikepovaných žáků v aktivitách školy, škola pod jejím vedením klade důraz na jazykové kompetence a vyvinula také vlastní projekt pro výuku angličtiny; ve školství působí 37 let

3. Mgr. et Mgr. Marie Bízková celoživotně se věnuje vzdělávání dětí předškolního věku, nyní v MŠ pro zrakově postižené, kde se zasloužila o proměnu školky po stránce personální, vzdělávací i materiální, shromáždila tým erudovaných odborníků, který poskytuje dětem komplexní péči, škola pod jejím vedením aktivně čerpá prostředky z rozvojových programů, jejím cílem je napomáhat samostatnosti a rozvoji dovedností dětí a ulehčit jim přechod do období školní docházky

4. PaedDr. Marie Cibulková jako učitelka a ředitelka školy nalezla při svém vytížení ještě čas na vytvoření učebnic a mnoha didaktických a metodických materiálů pro zlepšení výuky matematiky

5. PhDr. Monika Drdová l logopedka a učitelka, která se zasloužila o vybudování speciálního pedagogického centra a pedagogicko-psychologické poradny při věznici ve Vinařicích, a zaměřila se především na vzdělávání vězňů s těžkým zdravotním postižením

6. Ing. Petr Hajný jako ředitel Střední školy hotelové a služeb zásadně přispěl k rozšíření nabídky studijních oborů, navázáním spolupráce se sociálními partnery i profesními organizacemi značně rozšířil možnosti pro praktické vzdělávání žáků školy, díky široké mezinárodní spolupráci mají žáci zajištěny také pravidelné zahraniční stáže, které zúročují při úspěšné prezentaci školy v celostátních i mezinárodních soutěžích

7. Ing. Anna Hromková jako středoškolská učitelka zemědělských oborů zasvětila svou pedagogickou praxi především ekologii a stala se průkopnicí zavádění environmentálního vzdělávání do výuky na středních školách v ČR, organizačně zajišťuje nejen školní akce, ale i akce pro širokou veřejnost spojené s ekologií, několikrát se zasloužila o získání titulu „Ekoškola“; ve školství působí 30 let

8. Mgr. Jaroslav Kolarz z pozice učitele odborných předmětů a zástupce ředitele se kromě odborné pedagogické činnosti významnou měrou podílí i na organizaci a zajišťování odborných praxí studentů v zahraničí, které znamenají velkou výhodu pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce, aktivně se podílí na tvorbě různých školních projektů a zájmové činnosti; ve školství působí 20 let

9. Bc. Jaroslava Komárková je nejen výbornou pedagožkou, ale i manažerkou a významně oživuje kulturní a společenský život města Jičína, značně zkvalitnila výuku v základní umělecké škole, což se odrazilo i ve zvýšení zájmu o školu a v zásadním nárůstu počtu žáků, má vliv i na zapojení žáků do mimoškolních aktivit – především je třeba zmínit realizaci autorského muzikálu, který se svými žáky nastudovala

10. Mgr. Dagmar Křivková vynikající učitelka německého a anglického jazyka, především výuku němčiny pozvedla na vysokou úroveň, takže její žáci vždy slavili úspěchy v různých soutěžích a byli úspěšní i v dalším studiu na vysokých školách, svou odborností i moderními didaktickými postupy je vzorem svým kolegům; ve školství působí 32 let

11. Bc. Jaroslava Londová jako učitelka odborných předmětů připravila do praxe mnoho absolventů oborů cukrář, kuchař a číšník, specializuje se především na výrobky z perníkového těsta, své mimořádné schopnosti předává i svým žákům, a to i ve svém volném čase či o prázdninách, její žáci reprezentovali školu na mnoha mezinárodních soutěžích a ocenění za výrobky, které připravila se svými žákyněmi, se jí dostalo i z Buckinghamského paláce

12. Mgr. Eva Lukášová skutečná osobnost po stránce lidské i pedagogické, dlouhodobě rozvíjí výtvarné a estetické myšlení dětí, podílí se na mnoha projektech, vede kurzy keramiky, umí motivovat žáky i kolegy, erudovaná, všestranně nadaná a přitom skromná, vždy ochotná poradit a pomoci; ve školství působí 28 let

13. PaedDr. Eva Petřikovová za svůj profesní život připravila k dalšímu studiu mnoho úspěšných absolventů, kteří se dobře uplatnili na trhu práce díky zaměření školy na jazyky, ICT a výuku ekonomických disciplín, je spoluautorkou řady učebních dokumentů, kolegy je oceňována nejen pro své nasazení, ale i charakterové vlastnosti

14. Mgr. Lenka Šidáková jako učitelka prvního stupně vždy patřila k průkopníkům moderních metod výuky, zapojuje děti do aktivit spojených s ekologickou výchovou, organizuje volnočasové aktivity v rámci obce Velké Březno

15. Mgr. Věra Šustrová vždy se snažila o zavádění nových metod a forem práce, které by učinily vzdělávání pro žáky prvního stupně zajímavější a pestřejší, jako koordinátorka EVVO zapojuje školu a žáky do aktivit souvisejících s ekologickou výchovou, takže škola získala několikrát titul „Zelená škola“, vede žáky také k charitativní činnosti; patří mezi největší autority pedagogického sboru

16. Mgr. Monika Vodičková empatická a zapálená pro svou práci, respektovaná žáky i kolegy, aktivní sportovkyně, která se věnuje trénování žáků a výchově volejbalových nadějí, vede další sportovní kroužky, organizuje školní turnaje, se svou třídou připravuje programy pro děti z mateřské školy, její činnost v oblasti primární prevence na škole byla oceněna i ze strany ČŠI

17. RNDr. Eva Závětová stála u založení soukromého gymnázia na Praze 9, jehož je dlouholetou ředitelkou a úspěšnou učitelkou, a to nejen díky svým pedagogickým schopnostem, ale i lidským vlastnostem; pro úspěšné vysokoškolské studium oborů chemie a biologie připravila mnoho absolventů, je příznivkyní inovací ve výuce, zapojuje školu do grantových projektů, svým nasazením, důsledností a obětavostí je příkladem svým kolegům

18. Mgr. Marie Zemenová citace z návrhu žáků školy: „Navrhujeme paní profesorku za dlouhodobé a vynikající působení ve školství a za to, že vždy dokázala vtipně zapojit dění ve třídě do výuky, čímž nám dokázala přiblížit látku, za zajímavé a přínosné debaty v hodinách literatury, za to, že k nám přistupovala jako k sobě rovným, že byla přísná, ale spravedlivá, že nám vtloukala pravopis až do úplného pochopení, za lidský přístup.“

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost:

1. Jana Flanderková jako učitelka a ředitelka mateřské školy vychází vstříc potřebám dětí školním vzdělávacím programem „Život dětí pod Ještědem“, který využívá k výuce okolní přírodu, svým empatickým přístupem k dětem i rodičům přispívá k pozitivnímu klimatu ve škole a své zkušenosti také nezištně předává budoucím pedagogům; ve školství působí 40 let

2. Mgr. Milena Frelichová má rozhodující podíl na tvořivém rozvoji čtenářské gramotnosti i výtvarného projevu svých žáků, kteří školu úspěšně reprezentují v celostátních výtvarných soutěžích, svou příkladnou pedagogickou prací je vzorem pro své kolegy; ve školství působí 38 let

3. Mgr. Eva Fuchsová po dlouholeté pedagogické praxi se připojila ke skupině pracovníků zakládajících Soukromou ZŠ Integrál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přispěla k nastavení pravidel existence nové školy i režimu odpovídajícímu filozofii Škol podporujících zdraví, jako učitelka německého jazyka vštípila základy jazyka i žákům s těžkými poruchami učení, významnou měrou přispívá i k bohaté mimoškolní činnosti; ve školství působí 50 let

4. RNDr. Jiří Grygar, CSc. známý astronom a astrofyzik, autor více jak 100 odborných prací, knih, článků, člen několika mezinárodních vědeckých společností, je nejen významným vědcem, ale zasloužil se i o popularizaci astronomie - srozumitelnou a zábavnou formou zpřístupnil vědecké poznatky široké veřejnosti

5. Stanislava Hackerová jako dlouholetá pedagožka a vedoucí oddělení přírodovědy Domu dětí a mládeže svou erudicí a vztahem k přírodě a ekologii obohatila život mnoha dětí i svých kolegů, pořádala ekologické soutěže, za účasti všech škol a veřejnosti a ve spolupráci s městem Rumburk zorganizovala i akci „Oslavy dne země“; byla vždy oblíbená pro svůj kamarádský přístup k dětem, rodičům i kolegům; ve školství působila přes 40 let

6. Ing. Karla Havelková do výuky aplikuje moderní metody, pod jejím vedením žáci častokrát uspěli v krajských i celostátních soutěžích věnovaných ekonomickým předmětům, ve svém volném čase a bez nároku na honorář se často věnuje individuálnímu doučování žáků, její charakterové vlastnosti jako empatie, čestnost a pracovitost jsou příkladem i pro mnohé kolegy; ve školství působí 37 let

7. Mgr. Hana Hesová celý svůj profesní život se věnuje výchově a vzdělávání žáků prvního stupně, jako učitelka je přístupná novým trendům ve výuce i novým technologiím, vede děti také k lásce ke sportu a pohybu, takže její žáci dosahují i mnoha sportovních úspěchů v různých soutěžích, je oblíbená pro svou přátelskou a skromnou povahu; v letošním roce dovrší 40 let působení ve školství

8. Ing. Václav Kohout je uznávaným a vyhledávaným odborníkem v oborech elektrotechniky, stavebnictví a strojírenství, jeho žáci vždy disponovali nadprůměrnými znalostmi, které se projevovaly nejen při různých soutěžích, ale i při úspěšném studiu na vysokých školách, nadále působí na částečný úvazek v odborném učilišti a podílí se na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, takže v letošním roce může oslavit úctyhodných 50 let působení ve školství

9. Ing. Josef Kostohryz zasloužil se o rozvoj středního ekonomického vzdělávání, zejména v oblasti účetnictví, je nejen erudovaným odborníkem, ale i osobností s mimořádným kreditem, přispívá k budování přátelské atmosféry ve škole a je oporou žákům i kolegům; ve školství působí 42 let

10. Mgr. Jiří Kupka působí ve škole zaměřené na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením i se závažnějšími hendikepy či kombinovanými vadami, vytvořil vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor, využívá speciální metody a prostředky vzdělávání, velkou pozornost věnuje novým poznatkům v oblasti vzdělávání těchto žáků včetně využití canisterapie či hippoterapie – vše s cílem co nejlepšího zajištění mentálního a fyzického rozvoje svých svěřenců; ve školství působí 36 let

11. PhDr. Václava Masáková psycholožka, psychoterapeutka, výchovná poradkyně, zasvětila svůj profesní život práci ve školském poradenském zařízení, byla jednou z průkopnic supervize, velkou pozornost věnuje přípravě mladých psychologů a metodické podpoře kolegů ve školách, vždy naslouchající a empatická pomohla nekonečné řadě rodičů a dětí s jejich problémy

12. PhDr. Blanka Medlínová školní psycholožka a ředitelka pedagogicko-psychologické poradny se věnovala celý život s plným nasazením široké škále klientů a zároveň byla i vstřícnou kolegyní a mentorkou mladším spolupracovníkům, reprezentuje otevřený přístup v poradenské práci a patřila vždy k oporám poradenských služeb v hlavním městě

13. Ing. et Mgr. Jarmila Minaříková dlouhodobě se věnuje technickému vzdělávání, vyniká náročností k sobě, kolegům i žákům, ale zároveň i laskavým a chápavým přístupem, školu zdárně provedla mnoha systémovými změnami souvisejícími např. s kurikulární reformou, škola úspěšně čerpá prostředky z evropských fondů, zajišťuje pro žáky zahraniční stáže, i přes nepříznivý demografický vývoj zájem o školu neustále roste, což svědčí o kvalitě školy i jejího vedení

14. Mgr. Bohumír Mráz stál u zrodu hotelové školy v Teplicích a podílel se na zavádění nového oboru, tvorbě obsahové náplně i osnov, díky své erudici a zkušenostem vychoval několik generací úspěšných absolventů, byl tím typem vynikajícího pedagoga, na kterého kolegové i žáci vzpomínají celý život; ve školství působil 46 let

15. Ing. Jaroslav Ochodek jako učitel a garant předmětu informatika a výpočetní technika dosahuje se svými žáky dlouhodobě vynikajících úspěchů nejen ve studiu, ale i v soutěžích, včetně mezinárodních, jako autor a správce školního webu byl několikrát oceněn v celostátní soutěži SCool Web, je nejen zapáleným učitelem, který vychoval několik generací úspěšných absolventů, ale i nadšeným fotografem, který dokumentuje život školy i regionu Těšínska

16. Mgr. Jaroslava Pavelková pečlivá, důsledná, známá svým vysokým pracovním nasazením, je stále příkladem pro své kolegy, v letošním roce završí 52 let ve školství, z toho převážně na základních školách okresu Louny, dosud stále vyučuje

17. prof. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. celoživotně se specializuje na oblast vzdělávací politiky a pedagogiky, díky své erudici a vědecké činnosti je členkou několika vědeckých pracovních skupin, vědecké rady FF Univerzity Palackého a v minulosti působila také jako členka Akreditační komise pro vysoké školství

18. Ing. Ivan Sedlák jako dlouholetý učitel chemické techniky vychoval řadu úspěšných a uznávaných odborníků, je autorem publikací k výuce chemické techniky, byl respektovaným a erudovaným odborníkem, chápajícím kolegou, ale především oblíbeným učitelem, jehož žáci nominovali do ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR, kterou v r. 2006 vyhrál; ve školství působil téměř 50 let

19. Mgr. Rudolf Šimek jako učitel matematiky a tělesné výchovy dlouhodobě prosazuje netradiční metody a formy práce v těchto předmětech, žákům se věnuje i ve svém volném čase organizováním sportovních soutěží a turistických akcí, má výrazný podíl na utváření přátelských vztahů uvnitř pedagogického kolektivu školy, je oblíbeným třídním učitelem s výborným vztahem k žákům

20. Emilie Šimordová významně se zasloužila o rozvoj ZUŠ Hulín, rozšířila nabídku uměleckých oborů i výuky hry na nástroje, podílela se na vzniku několika hudebních a pěveckých souborů, které školu dlouhodobě úspěšně reprezentují, významně se podílí na náročné organizaci festivalu mládežnických dechových orchestrů, který má již 30letou tradici, ze školy vybudovala respektované centrum uměleckého vzdělávání

21. Mgr. Vlastislav Šobáň jako učitel tělesné výchovy, aktivní sportovec, instruktor a trenér vždy v žácích podněcoval lásku ke sportu a pohybu, jeho studenti často vítězili ve sportovních olympiádách, svým žákům se často věnoval i mimo školu a pořádal četné sportovně-tělovýchovné akce; je mimořádnou osobností a příkladem výborného učitele se skvělým vztahem k žákům, ve školství působil nepřetržitě 54 let

22. Mgr. Jaroslava Tomčalová více než 40 let působila jako učitelka ve škole pro žáky s lehkým mentálním postižením, aktivitami v oblastech výtvarné výchovy a pracovních činností přispívala značnou měrou k úspěšné socializaci těchto dětí, k upevnění jejich sebevědomí a v neposlední řadě se zasloužila také o prezentaci školy, s vysokým nasazením se vždy podílela na přípravě školních akcí, byla oblíbenou třídní učitelkou a nezištnou rádkyní pro mladší kolegy

23. PhDr. Jiří Uhlíř středoškolský učitel češtiny a dějepisu vždy motivoval své žáky ke kreativitě, do výuky přinášel inovativní myšlenky a postupy, byl průkopníkem informatiky a připravil i jednu z prvních učebnic tohoto předmětu, byl nejen oblíbeným a erudovaným učitelem, ale je i významným literárním a regionálním historikem Jaroměřska

24. Mgr. Dagmar Vezdenková dlouhodobě působí ve speciálním školství, je výraznou pedagogickou osobností, svou erudicí a lidským přístupem spoluvytvářela dobré jméno školy, jako skvělá organizátorka participovala na mnoha školních projektech; letos oslaví 45 let ve školství

25. Mgr. Hana Vojáčková pečlivá, obětavá a kreativní, je příkladem pro své kolegy, na škole vede zájmové kroužky, je úspěšnou koordinátorkou v oblasti sociálně patologických jevů; v letošním roce završí 38 let ve školství, převážně na základních školách v Žatci

26. Jaroslav Zaviačič celoživotně se věnuje strojovému zpracování textů, původně na mechanických a elektrických psacích strojích, později na PC, jeho posláním je šíření „klávesnicové“ gramotnosti, proto vyvinul se svými spolupracovníky unikátní systém programované výuky psaní, které využívají stovky škol v celé ČR, je organizátorem soutěží a přehlídek od začátečníků až po špičkové reprezentanty, zásadním způsobem se zasloužil o rozvoj počítačové gramotnosti ve školách

Plaketa Františky Plamínkové:

Ludmila Vernerová in memoriam

1 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
29. března 2017 v 6:24  

Předpokládám, že pro J. Grygara je to asi pátá. Pokud ne, tak je něco špatně.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.