MŠMT: Úpravy ŠVP podle RVP ZV (z Infobalíčku ke společnému vzdělávání)

pátek 6. května 2016 ·

Jedním z kroků nutných pro zajištění podmínek vzdělávání žáků základního vzdělávání bylo vytvoření jednotného rámcového vzdělávacího programu.


Dokument ke stažení ve formátu DOC

Všechny školy, které dosud vzdělávaly podle ŠVP vytvořeného podle  RVP ZV, nebo podle Přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále též „LMP“), upraví svůj ŠVP tak, aby byl v souladu s upraveným RVP ZV (účinným od 1. 9. 2016). Rozsah změn se bude lišit podle toho, zda byl ŠVP v souladu s RVP ZV nebo s Přílohou 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP.

 1. Školy vzdělávající v souladu s RVP ZV

Úpravy ŠVP škol, které dosud vzdělávaly podle ŠVP v souladu s RVP ZV (účinným od 1. 9. 2013), se budou týkat následujících oblastí:

 1. Charakteristika ŠVP
  1. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále též „žáci se SVP“)
  2. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 2. Učební plán
 3. Učební osnovy

V celém textu ŠVP je třeba upravit terminologii tak, aby odpovídala právním předpisům (novela školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Jedná se především o náhradu označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním nově platným termínem žák se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně.

 1. Charakteristika ŠVP
V části Charakteristika ŠVP se změny týkají dvou podkapitol:
  1. zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzhledem k zásadnímu přepracování textu kapitoly Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v upraveném RVP ZV je nutné přepracovat text ŠVP, který popisuje zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v následujících bodech:
 • nově budou popsána pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (dále též „PLPP“) a individuálního vzdělávacího plánu (dále též „IVP“) žáka se SVP (v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.) s využitím Metodiky pro nastavování podpůrných opatření k vytváření PLPP; více na http://www.nuv.cz/bloky-titulka/zvyraznena-aktualita/t5.

dále je možné doplnit:
 • pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – např. zájmových organizací, vzdělávacích institucí atd.;
 • zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně pracovníků zajišťujících výuku předmětů speciálně pedagogické péče;
 • specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jakými jsou například dělení a spojování hodin, prodlužování přestávek, a dále v souladu s PO (Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) organizace vzdělávání žáka, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka vyučovacích hodin aj.;
 • přehled předmětů speciálně pedagogické péče (příklady jsou uvedeny v Průvodci upraveným RVP ZV www.rvp.cz/pruvodce); přesný popis toho, jak se bude měnit organizace vzdělávání při využívání tzv. disponibilních hodin;

  1. zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
Vzhledem k zásadnímu přepracování textu kapitoly Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných v upraveném RVP ZV je nutné přepracovat text ŠVP, který popisuje zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných, a to v následujících bodech:

 • nově budou popsána pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP (a v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., s využitím Metodiky pro nastavování podpůrných opatření k vytváření PLPP; více na www.nuv.cz/bloky-titulka/zvyraznena-aktualita/t5.


dále je možné doplnit:
 • zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky;
 • pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy – např. zájmových organizací, vzdělávacích institucí atd.;
 • specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků, jakými jsou například:
  • předčasný nástup dítěte ke školní docházce;
  • vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;
  • účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole;
  • obohacování vzdělávacího obsahu;
  • zadávání specifických úkolů, projektů;
  • příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;
  • nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit;
  • možnosti stáží.
 1. Učební plán
Rámcový učební plán byl v  RVP ZV pozměněn, učební plán v ŠVP musí být v souladu s upraveným rámcovým učebním plánem:
 • Na prvním stupni je v učebním plánu v ŠVP nutné případně upravit počet hodin vyučovacího předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. U základních škol, které nebudou provádět jiné zásadní změny v učebním plánu, půjde o případnou úpravu počtu hodin čerpaných ze vzdělávací oblasti Jazyka jazyková komunikace a počtu čerpaných disponibilních hodin. (Vzdělávací obsah se nezměnil, proto nemusí být učební osnovy z tohoto důvodu měněny. Tuto změnu lze případně upravit i v poznámkách k učebnímu plánu, pokud obsahovaly údaje o čerpání disponibilní dotace. Podobně lze informaci o změně čerpání upravit v charakteristice vyučovacího předmětu, pokud tyto údaje obsahovala.).
 • V učebním plánu, včetně poznámek k učebnímu plánu, je možné uvést předměty speciálně pedagogické péče, organizační změny související s prováděním podpůrných opatření – dělení hodin, prodloužení základního vzdělávání, odlišnou délku vyučovacích hodin apod.
 1. Učební osnovy
 • Do učebních osnov je možné zahrnout učební osnovy předmětů speciálně pedagogické péče (dále též „PSPP“):
  • pokud škola vyučuje různé předměty speciálně pedagogické péče pouze u jednotlivých žáků, uvede v části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ výčet předmětů speciálně pedagogické péče, jejichž výuku zabezpečuje. V případě, že škola chce poskytnout zákonným zástupcům žáků informace o pojetí předmětů speciálně pedagogické péče, je vhodné mimo výčtu v části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ uvést PSPP také v učebním plánu a v učebních osnovách uvést alespoň charakteristiku PSPP; zapracování předmětů speciálně pedagogické péče do učebních osnov potom škola provede po zahájení jejich výuky;
  • pokud škola nebo ve škole třída (častěji se bude týkat škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9) uvádí předměty speciálně pedagogické péče ve svém učebním plánu, je v ŠVP nutné uvést v učebních osnovách minimálně charakteristiky předmětu. V části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ uvést  výčet PSPP. Podrobnější rozpracování osnov je vhodné, pokud charakter předmětů speciálně pedagogické péče a jejich výuka ve škole má ročníkový charakter a rozpracování výstupů do ročníků je smysluplné. Časová dotace v tomto případě bude čerpána z disponibilních hodin. Současně by měly být uvedeny PSPP, které vždy zabezpečuje SPC (například orientace v prostoru pro nevidomé žáky).
 • V učebních osnovách vyučovacího předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Chemie, je vhodné v učivu upravit terminologii klasifikace jedovatých látek v souladu s platnými předpisy tak, jak je uvedeno v učivu vzdělávacího oboru Chemie (H- a P- věty, piktogramy a jejich význam).

Školy, které dosud vyučovaly podle ŠVP v souladu s RVP ZV (účinným od 1. 9. 2013), zapracují výše uvedené změny do svých ŠVP do 1. 9. 2016.
Minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů vzdělávání žáků s LMP nově uvedené v RVP ZV se do ŠVP zapracovávají jedním z následujících způsobů:
 • rozpracují se do obsahů vzdělávacích oblastí ročníků přímo v ŠVP, nebo
 • v kapitole Charakteristika ŠVP škola popíše způsob, kterým využije minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů, nebo
 • uvedou se v kapitole Charakteristika ŠVP jen jako odkaz na RVP ZV.
V případě doporučení školského poradenského zařízení (dále též „ŠPZ“) k úpravě výstupů vzdělávání a vytvoření IVP u žáka s LMP (od 3. stupně podpory) vychází škola, která nemá rozpracované minimální ročníkové výstupy v ŠVP, při tvorbě IVP z doporučené minimální úrovně výstupů v upraveném RVP ZV s přihlédnutím ke SVP žáka a využívá přitom metodického průvodce www.rvp.cz/pruvodce, ve kterém bude vypracována metodická podpora pro stanovení obsahů očekávaných výstupů pro každý ročník.

 1. Školy vzdělávající v souladu s RVP ZV Přílohou č. 2 pro žáky s LMP
Úpravy ŠVP škol, které dosud vyučovaly podle ŠVP v souladu s Přílohou 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP, se budou týkat především částí Charakteristika ŠVP [viz A. 1)], Učební plán a Učební osnovy. Změny, které musí tyto školy do svého ŠVP zapracovat, předpokládají vydání zcela nového ŠVP.  
Zásadní změna oproti úpravám ŠVP škol, které vzdělávaly podle RVP ZV, je v části Učební osnovy. ŠVP musí v souladu s RVP ZV (účinným od 1. 9. 2016) obsahovat rozpracované očekávané výstupy, včetně minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.  
Školy, které dosud vzdělávaly podle ŠVP vytvořeného na základě Přílohy č. 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP, musí své ŠVP uvést do souladu s RVP ZV (účinným od 1. 9. 2016) nejpozději do 1. 9. 2018.
Jelikož doporučení ŠPZ vydaná podle dosavadních právních předpisů jsou platná i po 1. 9. 2016, nejdéle po dobu 2 let, a tato doporučení většinou neobsahovala požadavek na vytvoření IVP (neboť doporučila vzdělávání podle Přílohy 2 pro žáky s LMP) postupuje škola při vzdělávání žáků s LMP tak, že vytvoří IVP podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vychází z upraveného RVP ZV (při tom využívá Průvodce upraveným RVP ZV www.rvp.cz/pruvodce). V případě, kdy škola má ŠVP v souladu s upraveným RVP ZV a jsou v něm zapracované očekávané výstupy vzdělávání po jednotlivých ročnících, vychází škola při tvorbě IVP z upraveného ŠVP.
Žáci, kteří budou k datu 1. 9. 2016 na druhém stupni a doposud se vzdělávali podle ŠVP vytvořeného v souladu s Přílohou 2 upravující vzdělávání žáků s LMP, dokončí základní vzdělávání podle takto vytvořeného ŠVP (tedy budou i nadále vzděláváni podle Přílohy 2 upravující vzdělávání žáků s LMP), a to v souladu s čl. 6 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV ze dne 22. února 2016.  
Na podporu obou skupin škol při úpravách či tvorbě ŠVP  budou postupně zveřejňovány další informace v Průvodci upraveným RVP ZV (www.rvp.cz/pruvodce), který je součástí Metodického portálu RVP.CZ.

1 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
6. května 2016 12:47  

A znáte tu O chytré horákyni?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.