Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2016

pondělí 16. května 2016 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2016 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.


Dokument ke stažení v PDFInformace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bude v procesu přezkoumání výsledků hodnocení zkoušek z didaktických testů (podle § 82 školského zákona) stejně jako v předchozích letech i v roce 2016 postupovat s největší možnou transparentností.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) vedle zadání testových úloh, písemných prací a klíčů správných řešení zveřejní validační protokol, který mimo jiné obsahuje výsledky validačního procesu (včetně vyjádření validační komise k souladu zadání s katalogy požadavků a rámcovými vzdělávacími programy), přijatá opatření CZVV k závěrům validační komise a její jmenné a profesní složení. Zveřejnění uvedených materiálů uskuteční CZVV nejpozději v den, kdy uvolní výsledky didaktických testů školám.

MŠMT před zahájením přezkoumání maturitní zkoušky na svých webových stránkách zveřejňuje základní informace, které mají žákům usnadnit orientaci v termínech, formálních náležitostech a krocích spojených s procesem přezkoumání maturitní zkoušky.

MŠMT vydává odůvodněná vyrozumění MŠMT, ve kterých reaguje na námitky žadatelů o přezkoumání maturitní zkoušky.

Do procesu přezkoumání maturitní zkoušky je začleněna Nezávislá odborná komise zřízená při MŠMT jako poradní orgán, která vystavuje odborné oponentní posudky k závěrečnému validačnímu protokolu CZVV a posuzuje identifikované specifické žádosti o přezkoumání maturitní zkoušky.

Seznam členů Nezávislé odborné komise MŠMT

(člen zaměstnavatel)

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – Ústav rozvoje a výzkumu vzdělávání

PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – Katedra českého jazyka a literatury

Mgr. Jitka ALTMANOVÁ Národní ústav pro vzdělávání

doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta – Ústav matematiky a statistiky

RNDr. Eva ZELENDOVÁ Národní ústav pro vzdělávání

doc. PhDr. Lucie BETÁKOVÁ, M. A., Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – Katedra Anglistiky

PhDr. Jitka TŮMOVÁ Národní ústav pro vzdělávání

Prof. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – Katedra německého jazyka a literatury

Mgr. Kamila SLADKOVSKÁ Národní ústav pro vzdělávání

PhDr. Simona KORYČÁNKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – Katedra ruského jazyka a literatury

PaedDr. Zuzana VLČKOVÁ Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Olga NÁDVORNÍKOVÁ, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav románských studií

Mgr. Daniel Hanšpach, M. A. Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Veronika CAMACHO
Masarykova univerzita Brno, Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií

Mgr. Martina HULEŠOVÁ, M. A. Národní ústav pro vzdělávání

Jak postupovat při podání žádosti o přezkoumání výsledku hodnocení společné části maturitní zkoušky z didaktického testu?

Před podáním žádosti o přezkoumání je potřeba zvážit všechny relevantní důvody pro podání této žádosti, výchozími podklady jsou:

 • vlastní zadání didaktických testů, klíče správných řešení a výsledky validačního procesu včetně vyjádření validační komise CZVV k souladu zadání s katalogy požadavků (validační protokol CZVV) – vše volně dostupné na webových stránkách www.novamaturita.cz,
 • kritéria pro hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky – volně dostupné na webových stránkách www.novamaturita.cz a MŠMT,
 • výsledkový portál žáka, který umožní zaslání vybraného dokumentu s výsledkem zkoušky společné části maturitní zkoušky (MZ) e-mailem. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na žákem zadanou e-mailovou adresu. Portál se nachází na adrese vpz.cermat.cz,
 • Záznamový arch žáka a Protokol o průběhu zkoušky z didaktického testu v učebně – dostupné ve škole, kde žák dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky z didaktického testu konal.

Pokud se žák rozhodne podat žádost o přezkoumání, musí tak učinit písemně (na podatelnu MŠMT, prostřednictvím poštovních služeb, datovou schránkou); žádosti lze podávat i prostřednictvím e-mailu podepsané uznávaným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Doporučujeme, aby žádost byla podána doporučenou poštou a na obálce označena „Žádost o přezkoumání“ (doručovací adresa: MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) nebo datovou schránkou.

Žadatel o přezkum má právo se vyjádřit k podkladům vyrozumění po dobu tří dnů od podání žádosti.

Náležitosti žádosti:


 • jméno a příjmení žadatele,
 • telefonní, případně e-mailový kontakt na žadatele,
 • REDIZO střední školy kde žák zkoušku konal,
 • Kód žáka, který je uveden na výpisu o výsledcích didaktických testů žáka,
 • doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky z didaktického testu zasláno,
 • označení didaktického testu/didaktických testů (uvedení zkušebního předmětu), jejichž výsledek chce žadatel přezkoumat (např. didaktický test z matematiky),
 • uvedení důvodu/ů námitky/tek žadatele,
 • žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky).

Žádost je třeba podat nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky, nejpozději tedy do 4. června 2016.

Výsledkový portál žáka

Portál má za cíl předat žákovi jednoduše a efektivně dokument, týkající se jeho výsledku a umožnit mu kromě jiného i rychlé a relevantní rozhodnutí o smysluplnosti případné žádosti o přezkoumání výsledků.
Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. „Autentizačního kódu VPŽ“. Ten je uveden na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který každý žák obdržel od ředitele školy.

Přes výsledkový portál dává žák souhlas s odesláním následujících dokumentů:

 1. Výpis výsledků didaktického testu žáka;
 2. Opravený záznamový arch didaktického testu žáka;
 3. Záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka;
 4. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka.

Záznam o hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury se prostřednictvím portálu nezasílá. Písemné práce z českého jazyka jsou hodnoceny hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy. Hodnocení ústních zkoušek společné části, které se rovněž hodnotí přímo ve škole, se přes portál rovněž neodesílá.

Co se děje po doručení žádosti na MŠMT?

Po doručení žádosti na MŠMT je každá žádost zaevidována a individuálně přezkoumána. Základním podkladem pro posouzení jednotlivých námitek žadatelů o přezkoumání je zadání didaktického testu, klíč správných řešení, validační protokol CZVV, záznamový arch žáka, protokol o průběhu zkoušky v učebně, kritéria pro hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a odborný oponentní posudek Nezávislé odborné komise MŠMT k závěrečnému validačnímu protokolu CZVV.

Na základě výše uvedených podkladů MŠMT rozhodne o důvodnosti nebo nedůvodnosti žádosti a posoudí jednotlivé námitky žadatele z formálního i odborného hlediska.

MŠMT žádost přezkoumá nejdéle do 30 dní od jejího doručení na MŠMT a vydá Vyrozumění MŠMT, které je žadateli odesláno doporučeným dopisem.

Pokud žadatel MŠMT žádá o přezkoumání průběhu a výsledku písemné nebo ústní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z těchto zkoušek, postoupí MŠMT tuto žádost dle místní příslušnosti krajskému úřadu nebo Magistrátu hl. m. Prahy. O postoupení žádosti příslušnému krajskému úřadu MŠMT žadatele písemně vyrozumí.

Nejčastější obecné námitky/podněty žadatelů

Podezření na organizační incident

Pokud je v žádosti žadatele identifikováno podezření na organizační incident, MŠMT žádost prošetří a o výsledku šetření informuje žadatele ve Vyrozumění MŠMT.

Nahlížení do materiálů

V souladu s § 82 odst. 4 školského zákona má každý, kdo konal didaktický test společné části maturitní zkoušky, právo nahlédnout do podkladů pro vydání vyrozumění, resp. do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. Dokumenty související s žákovou dílčí zkouškou konanou formou didaktického testu jsou každému žákovi dostupné na výsledkovém portálu žáka vpz.cermat.cz a na webových stránkách www.novamaturita.cz. Jedná se o dokumenty: vlastní zadání didaktických testů, klíče správných řešení a výsledky validačního procesu včetně vyjádření validační komise CZVV k souladu zadání s katalogy požadavků, kritéria pro hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, Výpis výsledků didaktického testu žáka, Opravený záznamový arch didaktického testu žáka, Záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka, Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka.

Uvedené právo zajišťuje i ředitel školy, ve které je uložen originál neopraveného záznamového archu žáka.

Dodatečné zohlednění zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žadatele o přezkoumání

Pro účely maturitní zkoušky a jejího uzpůsobení žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou žáci zařazováni do jednotlivých kategorií a skupin. Hlavním kritériem pro zařazení žáků s přiznaným uzpůsobením pro konání maturitní zkoušky (PUP) do jedné z kategorií a skupin jsou funkční důsledky (tj. konkrétní dopady určité vady, poruchy, onemocnění nebo postižení na činnost žáka) a z nich vyplývající vzdělávací potřeby. Označení kategorií podle druhu postižení (tělesné postižení, sluchové postižení, zrakové postižení, specifické poruchy učení a ostatní) je nutno chápat jako orientační, neboť rozhodujícím kritériem pro zařazení žáka do jedné z kategorií není jeho diagnóza, ale především funkční důsledek jeho zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění ve vztahu ke konání maturitní zkoušky. K zařazení žáků do kategorií a skupin se přistupuje individuálně, neboť ani u žáků se stejnou diagnózou nemůžeme předpokládat, že funkční důsledky zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění budou stejného rozsahu a stejné závažnosti.

Žák dokládá svůj nárok na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky posudkem školského poradenského zařízení, kterým je na základě odborného vyšetření zařazen do jedné z kategorií a skupin. Při stanovování míry uzpůsobení konání maturitní zkoušky berou školská poradenská zařízení v úvahu současnou praxi a průběh vzdělávání žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním a jeho skutečné potřeby.

Na tvorbě zadání maturitní zkoušky pro žáky s PUP spolupracují a záznamové archy hodnotí k tomuto účelu zvlášť proškolení pedagogičtí pracovníci – hodnotitelé. Hodnocení žáků s PUP se řídí kritérii hodnocení schválenými MŠMT. Uvedený postup zajišťuje, že žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním nejsou v průběhu konání maturitní zkoušky nikterak znevýhodněni.

Žák odevzdá posudek školského poradenského zařízení řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. Případnou změnu v posudku, či nový posudek související se změnou zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáka v době od podání přihlášky po konání zkoušek oznámí ředitel školy CZVV neprodleně. Ředitel školy po dohodě s CZVV rozhodne, zda je technicky možné zajistit úpravu podmínek konání maturitní zkoušky pro žáka s PUP ještě v daném zkouškovém období. V případě, že toto možné není, může ředitel školy na základě žádosti žáka rozhodnout o omluvení žáka z konání zkoušky v daném termínu a žák může konat zkoušku za upravených podmínek v termínu náhradním.

Zařazení žáka s PUP se děje na základě přihlášky k maturitní zkoušce a v rámci přezkumu výsledku hodnocení didaktického testu se neposuzuje!

Dodatečné zohlednění změny zdravotního stavu a rodinné/sociální situace v době konání zkoušek

Žák může písemně omluvit řediteli školy svou nepřítomnost u zkoušky z vážných důvodů (např. z důvodu změny zdravotního stavu nebo změny rodinné/sociální situace), které by mohly nepříznivě ovlivnit žákův výkon při konání zkoušky, nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. Pokud ředitel školy uzná důvody žáka za relevantní, má žák právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty 3 pracovních dnů může v závažných případech ředitel školy prominout. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, jedná se o projev jeho svobodné vůle se všemi důsledky z tohoto jednání vyplývajícími.

Dodatečné zohlednění změny zdravotního stavu a rodinné/sociální situace žáka v době konání zkoušek není při hodnocení jeho výsledku u již vykonaných zkoušek z právního ani pedagogického hlediska možné.

Žádost o výjimky z nastavených pravidel

Pravidla pro konání maturitní zkoušky stanovuje školský zákon a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. MŠMT nemá zákonné zmocnění k tomu, aby z nastavených pravidel udělovalo výjimky.

Tento postup považuje MŠMT za nutný, aby byl zachován rovný přístup žáků ke vzdělávání a k hodnocení výsledků jejich vzdělávání.

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.,
v. r. ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.