Ministryně Valachová ocenila vynikající učitele

úterý 29. března 2016 ·

Za vynikající či dlouhodobě vynikající práci předala dnes ministryně školství Kateřina Valachová v Hlavním sále Valdštejnského paláce učitelkám a učitelům z celé České republiky Medaile MŠMT prvního a druhého stupně.


"Jsem si vědoma, že učitelské povolání je obzvláště obtížné a zodpovědné – můžete zásadním způsobem pozitivně ovlivňovat životy mnoha dětí a žáků, nasměrovat je správným směrem, nejen v jejich vzdělávací dráze, ale i v té životní. Vaše role je pro společnost klíčová, a proto považuji za zásadní zlepšit podmínky pro vaši práci,“ řekla oceněným pedagogům při slavnostním ceremoniálu ministryně Valachová.

Medaile MŠMT je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Medaile uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy každoročně u příležitosti Dne učitelů 28. března. Medaile je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se od roku 1997.

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2016:

Medaile MŠMT 2016.pdf

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2016:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost


 1. Mgr. Ivana Bártlová učitelka prvního stupně, pro niž je typická inovativnost výuky, moderní způsob myšlení, vysoká kvalita práce, ale také kultivovanost, vstřícnost, vlídnost k dětem i kolegům, zapojuje školu do mezinárodních projektů a jako členka loutkařského souboru se stará i o kulturní vyžití dětí předškolního a mladšího školního věku; její zásluhou děti získávají pozitivní vztah ke kulturním hodnotám i vzdělávání
 2. Mgr. Jarmila Benýšková z pozice ředitelky školy usiluje o neustálé zvyšování kvality vzdělávacího procesu, pružně reaguje na poptávku zaměstnavatelů založením nových oborů v dálkovém vzdělávání, čímž vytvořila školu s nadregionální působností; školu úspěšně zapojuje do republikových i evropských vzdělávacích projektů
 3. Mgr. Vladimír Bican ředitel a spoluzakladatel soukromé školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením Schola Viva , který dlouhodobě usiluje o zlepšování podmínek pro inkluzivní a speciální vzdělávání, pro své žáky organizuje i volnočasové aktivity, školu zapojuje do mezinárodních projektů, škola obdržela ocenění Města Šumperk; v letošním roce slaví významné životní jubileum
 4. Mgr. Vladimíra Brandová dlouholetá instruktorka a oddílová vedoucí, úspěšně pracuje s nejstaršími dětmi, které připravuje na práci instruktorů, podílí se na přípravě schůzek, letních táborů i víkendových akcí, letos „oslaví“ 35 let nepřetržité práce s oddílem
 5. Kateřina Di Paola Zoufalová středoškolská učitelka a koordinátorka kulturního a společenského života Čechů v Itálii, ředitelka České školy v Římě, která dlouhodobě přispívá k popularizaci českého jazyka a osobnosti J. A. Komenského v zahraničí i k vzájemnému poznávání obou národů
 6. PhDr. Alena Hasáková učitelka českého jazyka, která umí nadchnout žáky pro „svůj“ předmět, pod jejím vedením žáci školy opakovaně dosahovali úspěchů v okresních i celostátních soutěžích v mateřském jazyce, je propagátorkou akce „Celé Česko čte dětem“, autorkou několika básnických sbírek i společenských her; v loňském roce oslavila významné životní jubileum
 7. Ing. Renata Chrástková je garantkou a lektorkou vzdělávání v pionýrském centru, podílí se na tvorbě pionýrských výchovných programů a působila i v týmu projektu zaměřeného na inkluzi a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, je přátelská, oblíbená a vždy ochotná poradit a pomoci
 8. Mgr. Zdeňka Kadláčková ve funkci ředitelky školy nepřetržitě pracuje na zkvalitnění vzdělávání dětí v malé obci, takže škola získala věhlas i v širokém okolí, zapojuje školu do republikových i mezinárodních projektů, dbá nejen na vzdělávání, ale i na mimoškolní aktivity, zlepšení stravovacích návyků dětí a významně pomáhá také rodičům při řešení výchovných problémů
 9. Kolektiv autorů portálu českého jazyka www.nechybujte.cz kolektiv autorů vytvořil užitečnou pomůcku pro žáky i učitele českého jazyka, portál obsahuje přehled pravopisu, objasňuje významy slov, je přehledný, uživatelsky přátelský, nejcennější částí portálu je aktuální výkladový slovník i to, že přístup na stránky je zdarma; na budování databáze se podílelo asi 20 lingvistů Ocenění převzala paní RNDr. Michaela Ševečková.
 10. Kolektiv pedagožek Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Karviná skupina 4 pedagožek působících ve třídách pro žáky s autismem ve složení Mgr. Dostálová, Mgr. Hulejová, Mgr. Křístková, Mgr. Lukovská; díky svým nadstandardním a inovativním přístupům dosahují úspěchů ve vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením, pedagožky se starají i o vyplnění volného času svých svěřenců a jsou nápomocny také jejich rodinám, školu zapojily i do mezinárodních projektů
 11. PaedDr. Marcela Komendová svou profesní kariéru zasvětila pomoci žákům s těžkým zdravotním postižením, díky neobyčejnému úsilí dosáhla toho, že přiměřené vzdělání je poskytnuto i těm, kteří v minulosti byli osvobozeni od školní docházky, ve výuce využívá alternativní metody, žákům zajišťuje rehabilitační péči, pobyty v přírodě, mimoškolní aktivity, veřejnosti, rodičům a školám různého druhu poskytuje odbornou pomoc, díky ní škola získala i mezinárodní renomé, ve školství pracuje 29 let
 12. Ing. arch. Nina Mainerová vybudovala síť výtvarných ateliérů po celé České republice poskytujících výuku výtvarného umění; činnost spolu s ní zajišťuje na 70 dobrovolníků, kurzy určené (nejen) dětem a mládeži navštěvuje cca 5000 účastníků, aktivně také podporuje charitativní projekty - např. Linku bezpečí, Klokánky, Hnutí Duha
 13. Mgr. Eva Moučková stála u zrodu tříd s hudebním zaměřením a u založení pěveckého sboru Sluníčko, vypracovala osnovy a koncepci hudebního vzdělávání, školní sbor pod jejím vedením působí nepřetržitě 20 let a slavil mnohé úspěchy doma i v zahraničí, je kronikářkou sboru, dlouho působila jako okresní metodička pro hudební vzdělávání
 14. Mgr. Michal Musil dlouhodobě působí při zajišťování a zlepšování podmínek středního vzdělávání v ČR, svůj profesní život spojil s vybudováním gymnázia J. Palacha, které se stalo pod jeho vedením vyhledávanou vzdělávací institucí, školu zapojuje do mezinárodních projektů, sám si neustále zvyšuje kvalifikaci, a to i v rámci zahraničních vzdělávacích programů, v letošním roce oslaví významné životní jubileum
 15. Martina Olivová, dipl. um. vynikající pedagožka v oblasti hudebního uměleckého vzdělávání, její žáci dosahují pravidelně úspěchů v krajských i celostátních soutěžích, mnohé své žáky přivedla i k profesi výkonných umělců, je zakladatelkou Divadla beze jména, s nímž ve svém volném čase nastudovala přes 50 hudebních představení, v rámci hudební výchovy se zaměřuje i na eliminaci respiračních chorob nejmenších dětí, je výraznou osobností nejen v rámci školy, ale i obce a regionu
 16. Mgr. Jaroslav Petrů spolupodílel se na vzniku SOU obchodního v Táboře, pro něž postupně získal nejnovější technické vybavení, které značně přispělo k modernizaci výuky - již po 5 letech existence škola získala v regionu mimořádnou pověst, postupně bylo začleněno i jazykové vzdělávání (škola mj. připravuje jazykové kurzy pro armádu podle norem NATO), věnuje se publikační činnosti, je autorem ŠVP
 17. Mgr. Jarmila Raindlová dlouhodobě vykazuje výjimečné výsledky v oblasti základního vzdělávání, neustále se snaží o zavádění nových forem vzdělávání především na 1. stupni, zapojuje školu do aktivit zaměřených na podporu matematických dovedností i charitativních činností, je autoritou nejen pro děti, ale i rodiče a kolegy, v letošním roce oslaví významné životní jubileum a zároveň i 40 let ve školství
 18. Mgr. Ján Rybárik ve funkci ředitele DDM Praha 2 se intenzivně věnuje rozšiřování činnosti kroužků a kurzů, jeho snahou je, aby i děti a mládež z centra metropole měly příležitost kvalitně trávit volný čas, zároveň působí zdarma jako dobrovolník v oblasti práce s dětmi a mládeží a zajišťuje širokou škálu akcí ve spolupráci s MČ
 19. Mgr. Ivo Schvan jako učitel základní školy se dlouhodobě věnoval žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, později ve funkci ředitele PPP významně přispěl k rozvoji, zlepšení kvality i rozsahu poradenských služeb, aktivně přispěl k budování sítě školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji, je vyhledávaným odborníkem v celém regionu
 20. PaedDr. Zdeněk Souček pod jeho vedením se škola stala fakultní školou PedF UK a prošla rozsáhlou materiální i didaktickou modernizací, jako metodik vedl řadu vzdělávacích seminářů pro své kolegy, ochotně a zdarma poskytuje odborné konzultace, publikuje v odborném tisku, v regionu je uznávaným odborníkem
 21. Mgr. Bc. Hana Stýblová škola pod jejím vedením se stala kvalitní a moderní vzdělávací institucí, paní ředitelka podporuje harmonický rozvoj osobnosti žáků, zapojuje školu do realizace mezinárodních projektů, pořádá kulturní a společenské akce pro rodiče i veřejnost, ve školství působí 34 let
 22. Ing. Tomáš Suchý vzdor náročnému povolání ředitele školy působí již 25 let jako dobrovolník – vedoucí pionýrské skupiny, aktivně se podílí na činnosti oddílů a klubů, organizování letních táborů; tato činnost je významná především v malých obcích, kde je omezená nabídka organizovaných volnočasových aktivit, je lektorem pionýrského vzdělávacího centra, dětem a mládeži se věnuje ve svém volnu a bez nároku na odměnu
 23. PhDr. Jaroslava Ševčíková učitelka přírodních věd a dějepisu, jejíž školní i mimoškolní aktivity dosahují skutečně úctyhodného rozsahu – oblast environmentálního vzdělávání, rozvoj čtenářské gramotnosti, multikulturní výchovu, další vzdělávání pedagogů, zapojuje školu do mezinárodních projektů a vede své žáky i k aktivnímu zapojení do veřejného a společenského života regionu
 24. Mgr. Martina Šolínová učitelka v malotřídní škole, která se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání, škola i díky paní učitelce získala věhlas v širokém okolí, sama se stále průběžně vzdělává, využívá nejmodernější pomůcky a dokáže děti motivovat k lepším výkonům
 25. Zdeněk Urbánek jako učitel hry na dechové nástroje vychoval řadu vynikajících hráčů, kteří dosáhli významných úspěchů v mezinárodních soutěžích a úspěšně pokračují ve studiu na konzervatoři či vysoké škole, má jedinečnou schopnost zaujmout žáky a nadchnout je pro učení, je mimořádným pedagogem i mimořádnou osobností
 26. Radek Zázvůrek spoluzakladatel pionýrské skupiny Veselí medvědi, kterou stále vede, vychovává nové instruktory a vedoucí, organizuje školení pro dobrovolnickou činnost, ale i charitativní akce a celorepublikové soutěže pro děti a mládež, svou profesní kariéru zasvětil práci s dětmi a mládeží a do této činnosti zapojil celou svou rodinu

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost


 1. RNDr. MgA. Zbyněk Blecha, CSc. původní profesí vysokoškolský učitel biologie a chemie se zároveň i věnoval hře na klavír a zpěvu, po studiu operního zpěvu na HAMU začal vyučovat na katedře hudební výchovy PedF UK, zasloužil se o založení ZUŠ v Jesenici, díky jeho pedagogickým schopnostem si mnozí mladí lidé našli cestu k hudbě a zpěvu; dodnes aktivně působí na ZUŠ a uvedené katedře při výuce zahraničních studentů, v letošním roce oslaví významné životní jubileum
 2. Jindřich Czerný úspěšný hudební pedagog a aktivní hudebník, vedoucí žákovského swingového orchestru, který se stal kulturním fenoménem města Ostravy, vychoval několik úspěšných profesionálních hudebníků; v letošním roce oslaví významné životní jubileum
 3. Mgr. Robert Gresl erudovaný odborník, který umí nadchnout své žáky přátelským a neopakovatelným způsobem i pro matematiku, ale zároveň jim zdůrazňuje i nutnost učit se cizí jazyky a rozvíjí v nich estetické cítění; v letošním roce slaví významné životní jubileum a 40 let práce ve školství
 4. Mgr. Jaroslava Hajduková Téměř 42 let se věnuje oblasti speciálního školství a zvláště dětem s mentálním postižením – již několika generacím dětí pomohla začlenit se do společnosti, je aktivní členkou Asociace speciálních pedagogů, nadále působí ve školství a nezištně předává své zkušenosti mladším kolegům
 5. Mgr. Alexandra Háková více než 40 let vyučovala na základní škole, byla oblíbenou třídní učitelkou i uvádějící pedagožkou, a nezištnou rádkyní pro mladší kolegy, díky její erudici, pedagogickým schopnostem i využívání moderních metod měli její žáci vždy nadprůměrné znalosti a dosahovali dobrých výsledků i v různých soutěžích, vždy se těšila respektu ze strany žáků, rodičů i kolegů
 6. Ladislav Hanus in memoriam jedna z předních osobností prvorepublikového školství, jehož další směřování on sám významně ovlivnil, od r. 1929 působil na „pokusné škole“ v Praze, během německé okupace byl činný v odboji a pomáhal pronásledovaným odbojářům vč. J. Fučíka, zahynul v koncentračním táboře Mauthausen v r. 1943 Ocenění převzala Mgr. Hana Holmanová, ředitelka ZŠ Křesomyslova; škola nese jméno Ladislava Hanuse.
 7. Anna Hlavatá – Pokorná in memoriam jako učitelka Státního ženského učitelského ústavu vybudovala tzv. „Legii malých“, spolek, jehož cílem byla péče o děti ze sociálně slabých rodin a jehož výchovné metody mají platnost dodnes; za účast v odboji byla vězněna a mučena, dožila se osvobození, zemřela však předčasně na následky trýznění Ocenění převzala PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.
 8. Mgr. Věra Kamenická dlouhodobě a s úspěchem usiluje o rozvíjení fyzikálního myšlení dětí na základních školách, realizuje vlastní pedagogické náměty zaměřené na fyziku, je nejen erudovanou učitelkou, ale i empatickou osobností se zájmem o problémy svých žáků i kolegů, ve školství působí téměř 42 let, v letošním roce oslaví významné životní jubileum
 9. Mgr. Jitka Kolářová po působení v několika základních školách se spolupodílela na založení Soukromé ZŠ Integrál zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, její empatický přístup k žákům i rodičům pomáhá úspěšně řešit mnohé složité situace a motivuje žáky k lepším výkonům, vede dramatický kroužek, ve výuce uplatňuje nové pedagogické postupy, ve školství pracuje více než 50 let
 10. Mgr. Jarmila Křížová od začátku 90. let se intenzivně věnuje dětem s vadami zraku, v každé škole, kde působila, však rozvíjí i bohatou mimoškolní činnost spojenou především s folklorem, propagace folkloru a Valašska jsou také předmětem její publikační činnosti, ve školství působí přes 40 let
 11. Mgr. Miloslav Makas ve funkci ředitele ZŠ Šumvald působil 33 let, významně se zasloužil o její rozvoj, jak v oblasti vzdělávání, tak i po stránce materiálně technické, při své práci vždy uplatňoval inovativní i zábavné metody výuky, žákům se věnoval i ve své volném čase při práci v technickém kroužku a při sportovní střelbě, je výraznou osobností regionu a vzdor svému věku – letos oslaví 90. narozeniny – se stále věnuje mladé generaci Ocenění převzal syn pan Miloslav Makas ml.
 12. PaedDr. Karel Milička oceňovaný učitel a manažer, spolutvůrce studijních programů vždy chápal, jak je pro žáky důležité ověření odborných znalostí v praxi, a proto škola navázala úzké vztahy s mnoha podniky v regionu, pravidelně zapojuje školu do mezinárodních projektů, a nezapomíná ani na rozvoj kulturního života Luhačovic – s kolegy i žáky se podílí na organizování Mezinárodních setkání spisovatelů, setkání začínajících autorů-středoškoláků Literární Luhačovice či celostátního festivalu Divadelní Luhačovice
 13. Jitka Nešverová klavíristka a klavírní pedagožka, která se významně podílí na uměleckém profilu dětského pěveckého sboru Radost, je přední korepetitorkou Státní opery, v hudební profesi, které se věnuje celý život, dosáhla výrazných celostátních i mezinárodních úspěchů
 14. Josef Pikl in memoriam učitel, člen druhého odboje, během německé okupace vězněn v koncentračním táboře, po převratu v r. 1948 byl opět obětí perzekuce; o dění v letech 1939 – 1975 vydal svědectví v „Pamětech jihočeského odbojáře“ Ocenění převzala PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.
 15. Antonín Pospíšil in memoriam středoškolský učitel, malíř, ilustrátor, vytvořil sérii didaktických závěsných obrazů, při své práci rozvíjel Komenského myšlenku „škola hrou“, na jejímž základě vytvořil další školní pomůcky ve formě leporela, ve výtvarné podobě zanechal významný odkaz nejen pedagogům, ale celé veřejnosti. Ocenění převzal syn pan Ing. Antonín Pospíšil.
 16. Václav Příhoda in memoriam středoškolský a vysokoškolský učitel a psycholog, významný reformátor prvorepublikového školství, inspiraci ke změnám získal během svého pobytu v USA, po převratu v r. 1948 a příklonu k sovětskému modelu vzdělávání se začal věnovat psychologii, je autorem rozsáhlého díla Ontogeneze lidské psychiky. Ocenění převzala PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.
 17. Mgr. Jarmila Rothanzlová dlouhodobě působí v dětském a mládežnickém hnutí, jako skupinová vedoucí působila při ZŠ v Pardubicích, zasloužila se také o organizování mnoha letních, putovních i vodáckých táborů v tuzemsku i zahraničí, a při této náročné činnosti ještě stačila absolvovat vysokou školu, dodnes pracuje s dětmi jako dobrovolnice a společně s manželem pečuje o táborovou základnu
 18. Ing. Vladislav Souček sbormistr a zakladatel školního pěveckého sboru Radost, který pod jeho vedením působí již 55 let, sbor se pravidelně a úspěšně zúčastňuje mezinárodních soutěží, koncertoval i na Pražském jaru, v hudební profesi, které se věnuje celý život, dosáhl výrazných celostátních i mezinárodních úspěchů
 19. Zdeňka Součková podílí se na vedení přípravných sborů i koncertního sboru Radost, je zakladatelkou chlapeckého sboru Pueri gaudentes, který jako jeden z mála českých chlapeckých sborů získal ocenění i v mezinárodním měřítku, v hudební profesi, které se věnuje spolu s manželem celý život, dosáhla výrazných celostátních i mezinárodních úspěchů, obdržela národní sbormistrovskou cenu
 20. PhDr. Vojmír Srdečný Dr. Srdečný je jedním z posledních žijících pamětníků studentských událostí v r. 1939, spolu s mnoha dalšími studenty byl zatčen a internován v koncentračním táboře, po osvobození a dokončení studií působil mnoho let na katedře tělesné výchovy na PedF v Hradci Králové a dodnes se věnuje pedagogické činnosti
 21. prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc. in memoriam loni zesnulý prof. Šabršula patřil k pamětníkům studentské perzekuce v r. 1939, za účast na pohřbu J. Opletala byl zatčen a internován v koncentračním táboře, později byl aktivním účastníkem povstání, po osvobození učil na středních školách, později stal se významným profesorem romanistiky na FF UK Ocenění převzala dcera paní Mgr. Miluše Radovská.
 22. Mgr. Dagmar Šimková celý svůj profesní život věnuje dětem a mládeži se zdravotním postižením a snaze o zlepšení kvality jejich života i vzdělávání, vybudovala školu, která poskytuje komplexní péči dětem a žákům od 3 do 21 let, díky zapojení do evropských projektů vytvořila nadstandardně vybavené pracoviště se špičkovým týmem pedagogů, jejím dlouhodobým záměrem zůstává budování školy rodinného typu
 23. Mgr. Milan Škrabal dlouhodobě a úspěšně působí v oblasti ústavní výchovy, neustále usiluje o zkvalitnění vzdělávací činnosti i zlepšení materiálních podmínek rodinných skupin dětí, zapojuje své svěřence do zájmových činností, v nichž jsou děti úspěšné i v rámci republikových soutěží, je autorem projektu „startovacích bytů“ pro děti opouštějící dětský domov, ve školství působí 40 let
 24. Eduard Štorch in memoriam učitel, metodik, archeolog, vychovatel, působil koncem 19. století na českých školách v Sudetech, později v Praze, z archeologické práce čerpal inspiraci pro své knihy, na nichž vyrostlo mnoho generací dětských čtenářů, z vlastních prostředků vybudoval tzv. Dětskou farmu v Libni, kde uplatňoval propojení výuky s pracovní výchovou a pobytem na čerstvém vzduchu Ocenění převzal PhDr. Lukáš Prokop, Ph.D., vědecký tajemník Památníku národního písemnictví.
 25. Alena Vesecká je nepostradatelnou osobností školy i obce Vyskytná, profesní život věnovala dětem i rozvoji místní školy, díky jejím aktivitám spojeným s Klubem mladých čtenářů vyhrávali žáci školy četné soutěže a obec navštěvovali mnozí spisovatelé, podílela se na tvorbě učebnic, jako v minulosti, tak i dnes stále organizuje kulturní a společenský život obce, začátkem tohoto měsíce oslavila významné životní jubileum
 26. Jaroslav Žák in memoriam středoškolský učitel, spisovatel, novinář, autor populárních knih, které se staly předlohou dodnes oblíbených filmů Škola základ života nebo Cesta do hlubin študákovy duše, působil do r. 1945 jako gymnaziální profesor, po osvobození jako spisovatel a žurnalista, po r. 1948 mu byla znemožněna publikační činnost, zemřel předčasně v nedožitých 54 letech Ocenění převzali PhDr. Lukáš Prokop, Ph.D., vědecký tajemník Památníku národního písemnictví, a Mgr. Karel Hübner, ředitel Gymnázia J. Žáka v Jaroměři.
 27. Mgr. Jarmila Žalská po celou dobu své pedagogické činnosti vykazuje nadstandardní výsledky, je propagátorkou nových forem práce v matematice a fyzice, díky svým pedagogickým schopnostem získala mnoho svých žáků pro studium přírodních a technických věd, ve svém volném čase organizuje i mimoškolní aktivity se zaměřením na přírodní vědy, má značný podíl na utváření pedagogického kolektivu školy

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.