Sledujte 1. ročník odborné konference ŠKOLA PRO BUDOUCNOST, BUDOUCNOST PRO ŠKOLU online! (AKTUALIZOVÁNO)

čtvrtek 19. listopadu 2015 ·

Konference se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu od 9 do 17.30 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

AKTUALIZACE: MŠMT znemožnilo proti předchozím informacím vkládání videa a nepřenáší obraz, ale pouze zvuk. Přenos běží na adrese www.youtube.com/watch?v=pJFrGNzuSoA.
Podrobnosti o celé akci a organizační informace naleznete zde.

Konference je rozdělena do tří bloků, které kopírují tři priority ministryně Valachové a v rámci kterých vystoupí národní odborníci z oblasti teorie a praxe:

  1. společné vzdělávání žáků
  2. změny ve financování regionálního školství
  3. podpora profesního rozvoje učitelů

21 komentářů:

Unknown řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 9:02  

Proč bylo toto video odstraněno??

Janek Wagner řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 9:29  

Je to banda diletantů, přenos běží na https://www.youtube.com/watch?v=pJFrGNzuSoA.

tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 10:23  

Školy jsou tzv. pedagogický terén... Je tu potřeba ztotožnění se cílem a prostředky k dosažení cíle ... Komunitní a vzdělávací aspekt inkluze .... Potřeba mentoringu ... Ředitelé většinou souhlasí, ale žádají tzv. rozumnou inkluzi a zachování možnosti umístit díte i do speciálních škol ... Gaussova křivka: na druhém stupni ZŠ odejde mnohdy část pravého okraje (nadaní) a levý okraj zůstane ... Ne všichni ředitelé souhlasí ... Tíhu inkluze ponesou ZŠ ... Podmínky pro realizaci ... Informace a osvěta - nový portál? ... Inkl. vzdělávat všechny učitele skutečnými odoborníky ... 1. stupeň - celé spektrum, jsou tu i spec. pedagogové ... na 2. stupni váce problémů (vrabování pravého okraje GK), méně spec. pedagogů ... !!! Nutné velmi dobré finanční zajištění inkluze (zvětšit % z HDP) ... Bude větší administrativní zátěž - ulehčit a zaplatit ... Rozpočtové peníze na pomocný odborný personál !! ... Statečná rozhodnutí nejsou nutně moudrá ... (K. Laurenčíková, P. Němeček)

tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 10:39  

Počty žáků ve třídách nutno zmenšit ... Zákon je dobrý, systémová podpora zatím ne zcela ujasněná ... Zodpovědnost ponesou školy ... Obecnou vyhlášku nutno upřesnit - Katalog podpůrných opatření do září 2016 ... Čl. v tísni odhaduje náklady 35 tis. Kč na žáka ... xxx ... Nutnost spolupráce s rodinou ... Množství práce pro všechny učitele vzrůstá (do večera), fluktuace učitelů ... (s. Drbout, T. Habart, R. Jedličková)

tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 11:01  

Jak transformovat ZŠ praktické v ZŠ? ... Bude podpora zřizovatelům (obce a kraje) ? ... - ... Spol. vzdělávání založeno na týmové spolupráci a podpůrných opatřeních ... Jádrem účinnosti změny jsou pedagogové - bude potřeba účelná podpora a průběžná administrativa ... Podpora učitelů se musí vyrovnat z mnoha organizačními a materiálními požadavky... Drtivá většina obav je vlamováním se do otevřených dveří ... Námitky jsou k velkému rozsahu i k nedostatečnosti podpůrných opatření... Katalog PO je (rozpracovaný) ... MŠMT nese zodpovědnost - připomínkujme ... Katalog PO byl pilotován na 140 školách ... Otazník je nad objektivností diagnostiky ZP ... poslanec: inkluzi ovlivňují osoby zvenčí škol. resortu, kteří neučí... zajištení kvalitní výuky a pocit úspěšnosti inkludovaných dětí, prostředky, organizování inkluze - to jsou trvající problémy ... 1.9.2015 by neměla být ravoluce ale počátek evoluce ... nuttná obezřetnost a zpětná vazba ...-... BB: Role odborníků ze škol byla potlačena, velké slovo mají neziskovky z ulice ...Inkluze se týká především dětí, rodičů a učitelů, ti mají rozhodovat, nikoli nevládní organizace...-(I. Liedermanová, J. Zapletalová, S. Štech, T. Habart, poslanec Kořenek, B. Bohdalová)

tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 11:30  

Diskuse 1
Některé dotazy z pléna - Veřejnost má obavy, DVPP je s otazníkem, Co (u)dělají VŠ (PedF), Platy učitelů
- Jednání s MF není ukončeno, bude pokračovat i v r. 2016
- Na asistenty se dosud doplácí i z nenárokových složek učit. platů
- Co s diagnózami různých stupňů mohou udělat asistenti a co učitelé, ? sdílení asistentů ped.
- Pojetí úlohy asistenta pedagoga - nutní jsou i VŠ vzdělaní asistenti, psychologové apod.
- Nadaní žáci jsou na ZŠ zatím opomíjeni - vede to k jejich exkluzi do VG a soukromých škol. Toto je skutečný (výbušný) a zatím nedořešený problém. MŠMT ho zatím účinně neřeší.
- Pro těžší poruchy je nutná větší péče, i při neformálním vzdělávání (školní družina apod.)
- Proč se v inkl. vzdělávání nepočítá s výchovnými poradci na větší i plný úvazek? To je nedořešená žádoucí věc.
- Škola může reagovat jen na ty vnější požadavky, které odpovídají jejím možnostem.
- Nutno zmenšit počet žáků v běžné třídě. Vyhláška s tím počítá.
- ČŠI dostává pravomoc i k poradenským zařízením (§174 ŠZ)
- Připravují se novely více vyhlášek
- Učiteli se nesmí významně zhoršit pocit splnitelnosti na něj kladených požadavků. Musí mít metodickou i finanční podporu (plat)

Unknown řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 12:07  

Pane Týři,
díky za zápis, nestačila jsem si všechno zaznamenat.

tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 13:06  

Diskuse 2 - Financování regionálního školství - Úvod
Ústavní právo na vzdělávání a financování školství - čl. 33 Listiny ZP a Svobod - zřizovat jiné školy než státní je možné jen za stanovených podmínek - Úst. soud: Stát nese náklady na provoz škol, podporuje veřejné školy, ale není jeho povinností nést úplně všechny náklady... Systém financování vzdělávání je výkonem státní moci nastavený zákonem... Čl 100 Ústavy - kraje a obce mají právo na samosprávu, školství je jednou ze základních státem garantovaných služeb... Duální model výkonu st. správy: zákon přenáší výkon státní správy na samosprávy ... Co vše má být svěřeno samosprávám, aby nedocházelo k systémové podjatosti samospráv ? Jde o účelnost, transparentnost, předvídatelnost, právní jistotu, spravedlivý (zdůvodněné, rovné a jasné podmínky)
- Cílem MŠMT je systém financování i zjednodušit - Dnes jsou velké rozdíly mezi kraji (vůle v normativech, naplňování škol ....) - Nový systém má transparentně motivovat ke kvalitě a spolupráci.
- Nový systém financuje rozsah vzdělání, určuje pravidla pro úvazky, dělení tříd atd. Tarifní platy učitelů v něm budou plně zajištěny jako vykazovaný náklad. Nenárokové složky platů zahrnou i větší počty žáků ve třídě (např. 22 proti 17), třídnictví, kvalitu výuky atd. Počet úvazků ve škole bude dán počtem tříd ve škole. Nikoli počtem dětí ve škole. Stabilnější bude i financování THP. Do konce roku 2015 budou předpisy upřesněny. O navýšení finacování vzdělávání se ještě jedná s MF.
(P. Katzová, Z. Matušková, V. Pícl)

tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 14:44  

Diskuse 2 - Plénum k financování škol
- Peníze by se neměly ztrácet po cestě do škol. Není normální, když v jednom kraji mají učitelé průměrně o 1500 Kč méně než ve druhém.
- Kvalita školy je dána především výkonem stabilizovaného uč. sboru.
- Standardizace RVP přináší větší rizika na SŠ než na ZŠ. Víceoborové třídy v SOŚ budou zachovány a úvazkově financovány. Reforma nepreferuje vybrané vzdělávací obory.
- Kladem je, že financování se diskutuje v předstihu. Další diskuse a spolupráce se samosprávami na partnerském principu je potřebná. Nový systém financování RŠ nevytváří tlak na tzv. optimalizací (tj. redukci) počtu škol. To bude dál starostí krajů. Nechť zřizovatelé škol při financování provozu škol zvažují, jak řešit rozpor mezi dostupností a efektivitou provozu škol.
- Minimální počet 17 žáků na třídu je pro regionální školství číslo vysoké (menší počty lze mít jen na základě výjimky).
- Samosprávy by neměly doplácet na THP pracovníky a na investice do škol.
- Současný školský rozpočet neumožňuje dobře zajistit vše, co systém financování umožňuje. Hrozí, např. že zřizovatelé budou muset na některé věci doplácet z rezervního fondu. Inkluzí vzroste náročnost práce. Vzrůst by měly i nenárokové složky platů učitelů a ředitelů škol. Se současnou hromádkou peněz to nepůjde. Systém mnoho umožňuje, ale ne vše finančně zajišťuje. Jde o to, jaký školský rozpočet se podaří paní ministryni vyjednat.


tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 14:53  

Na tom odkazu konferenci sleduje cca 50 - 60 lidí. V České škole by jich myslím bylo víc. J. Týř

Unknown řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 15:35  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 17:01  

Diskuse 3 - Podpora prof. rozvoje učitelů, panelisté

Kariérní systém (KS) ano - ale jako součást širšího rámce profesní podpory učitelů (T. Janík, PedF UK):
Viz prezentace, která bude doufám k dispozici:
- Z učitelova vzdělávání musejí mít užitek žáci i učitel
- tzv. Profesionalizační kontinuum (PK)- postihuje osobní prof. rozvoj každého učitele - má 4 etapy a musí být zohledněn ve Standardu učitele.
- KS Kariérní systém resp. kariérní postup) mívá 2 - 4 stupně pro každého učitele.
- Je nutno pečovat i o začínající učitele. Jde o kvalitu výuky a výchovy a zamezení odchodů ze školy (fluktuace) - aby se stali stabilními samostatnými učiteli. V úvahu přichází obnovení funkce uvádějícího učitele (možný specializační příplatek, menší úvazek apod.)
- Pochvala potěší, ale tisícovka:) zahřeje.

Učitelské profesní standardy (K. Starý)
Viz prezentace, která bude doufám k dispozici:
- Učitelství je nerutinní profese. Kvalita práce je závislá i na vnitřní motivaci učitele.
- Učitel musí mít po celou profesní dráhu nějakou perspektivu a motivaci k osobnímu růstu. K tomu je potřeba mít dobré nástroje. Dokumenty nestačí, musejí být dobře zásluhově uplatňovány. Slyšen přitom musí být i hlas učitele a jeho kolegů.

F.Dobšík, odborář:
- Odbory chápu dosavadní problémy s tvorbou KS a nebudou tu tlačit na pilu. Podporují MŠMT ve snaze o zvětšení kvality vzdělávání a rozpočtového financování vč. platů učitelů. Jsou připraveny podpořit ministryni školství i v jednání o rozpočtu. MŠMT by nemělo jezdit po kruhovém objezdu a odbočovat z něj do pole:)

P. Pavlík, poradce:
Profesní rozvoj pedagog. pracovníků
Viz prezentace, která bude doufám k dispozici:
- Původní KS narazil na obecné předpisy (MPSV) - větší odměna za samotnou atestaci není možná. Má být za změnu v práci.
- Bude placená funkce uvádějícího učitele
- DVPP bude systematizováno
- Budou určeny Státní priority v DVPP (spolupr. s N´V a ČŠI)
- Budou standardy učitele
- Odměny pro učitele budou

M. Hřebecký, Eduin
- Necentralizovat DVPP na státní instituce, nechat prostor i pro neziskovky, které jsou nositeli inovací ve vzdělávání
- Redukovaný na 2 etapy s vyhlídkou na třetí etapu nestačí. Lépe by bylo počkat na celý KS.
- Uvádějící učitel - je tam gesce PedF? Není gesce ředitele školy? Mentoři pro uvádění by měli být generováni školou!
- PedF nejsou hlavní nositelé inovací. Českou pedagogikou hýbou "organizace z terénu".

P. Pavlík: Uvádějící učitelé budou ze škol. Bodou spolupracovat s PedF.

......(ředitelka školy): Informace o tvorbě KS mohly a měly být dány školám a ředitelům dřív KS musí umět individuálně hodnotit a oceňovat rozvoj každého učitele. Uvádění bude dvouleté. Dva roky budou tutoři z PedF jezdit do škol?

...... (ředitel SOŠ?): Není pamatováno na doplňující pedagogickou kvalifikaci odborných učitelů.

P. Pavlík: Účast PedF při uvádění učitelů pomůže PedF mj. i lépe vnímat osud svých absolventů

Další příspěvky z pléna:
- Nutno se zabývat kvalitou a efektivitou DVPP v různých školicích organizacích
- Jsou-li státní priority v DVPP, měl by takové DVPP platit stát, který je vyžaduje. Nikoli učitelé
- Poskytovatelů DVPP je mnoho. Je to nepřehledné. K systému DVPP mají co říci a zúčastní se i učitelské profesní organizace.

K. Valachová, ministryně školství: Závěr

- KS je nutné diskutovat s učiteli a řediteli škol, se zřizovatel škol a s veřejností. Diskutuje se o parametrech 3. stupně KS.
- Společné vzdělávání bude ještě diskutováno (např. podpůrná opatření). Je emocionálně vnímáno. Nutno dosáhnout větší shody.
- Financování reg. školství bylo zodpovědně připravováno. MŠMT se snaží zohlednit všechny aktéry v RŠ. Diskuse ještě běží a usiluje se o shodu. OECD dá stanovisko v únoru 2016.
- MŠMT se zabývá i zlepšováním organizace MŠMT a jím přímo řízených organizací
- Pro MŠMT je klíčové, jak se podaří vyjednat státní rozpočet v příštím roce.

Jsou to mé stručné poznámky z poslechu. Za případné nepřesnosti se předem omlouvám:)
J. Týř

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 20:10  

Konferenci jsem přetrpěl až skoro do konce, odešel jsem až při vystoupení pana Hřebeckého z Eduinu. Stručný obsah konference:
1) Víme, že inkluze nebude fungovat, protože polovina vzdělávací soustavy zůstane selektivní a bude se dál rozvíjet, ale spustíme inkluzi.
2) Reformu financování připravujeme, budeme o ní dál diskutovat, chce se i věřit tomu, že to nebude horší než dnes.
3) Kariérní řád nemáme vůbec připravený, ale víme, jak to funguje v Austrálii a máme základní teze a východiska.
Postřeh dvou přítomných poslanců: Stát mají řídit zvolení politici, ministerstvo by neměly řídit neziskovky (potlesk).

tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 21:55  


Při konferenci jsem uvařil vepřový uzený konec hřbetu se špenátem a bramborovým knedlíkem.
Složil jsem přitom taky básničku pro paní ministryni a naše statečné odboráře:

tyrjir řekl(a)...
19. listopadu 2015 v 22:01  

Školská rozpočtová

Foukej foukej foukej větříčku.
Shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě.
Dobré budou obě pět.
Respektive radši devět.
Miliard.

Jiří Týř

tyrjir řekl(a)...
20. listopadu 2015 v 8:20  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. listopadu 2015 v 8:52  

Vlivné nevládní organizace začínají ovládat české školství?

Inkluze levého okraje Gaussovy křivky doprovázená exkluzí a chřadnutím jejího pravého okraje je výbušný nesmysl

Na lepší péči o talenty na ZŠ peníze, zdá se, zatím nejsou. Pokud nebudou peníze i na lepší péči o talenty a průměrné žáky, povede inkluze levého okraje Gaussovy křivky do ZŠ, myslím, nutně ke zhoršení podmínek a úrovně vzdělávání. Učitelé a ředitelé to zřejmě taky vědí (viz např. příspěvek ředitele P. Němečka a poslance v 1. bloku konference 19.11.2015):
Ředitelé škol chtějí tzv. rozumnou inkluzi. Poukazují přitom na Gaussovu křivku. Připomínají, že tzv. statečnost nemusí být moudrost. Myslím, že to, jak se dnes chystá ne dost finančně zajištěná inkluze, není ani tak statečnost, ale možná spíš chybná koncepce. Na přílišný vliv nevládních organizací poukazují i někteří poslanci Parlamentu.
MŠMT a vlivné nevládní organizace to, myslím, fakticky opomíjejí tím, že říkají, že kvalita vzdělávání výše uvedeným postupem neklesne. Zřizovatelé škol k tomu, myslím, dost nepochopitelně mlčí.


Hybatelem inovací ve vzdělávání nejsou nejsou pedagogické fakulty ale vlivné nevládní organizace, kde si VŠ učitelé jaksi přivydělávají?

Eduin se prostřednictvím svého zástupce na konferenci prohlásil za hybatele inovací ve vzdělávání a chtěl by nemalý podíl na DVPP. Eduin si plete vzdělávání, ve kterém zastává i Antipedagogické postoje, se školským vzděláváním, které je založeno na Pedagogice. Současně Eduin říká, že si někteří učitelé z pedagogických fakult přivydělávají v eduinských aktivitách. Je nebo bude to v českém školství jako v Ústavou definované veřejné službě českého státu, tak, že vlivné nevládní organizace začnou při inovacích školního vzdělávání suplovat vědecké týmy pedagogických fakult?

Uvidíme, co k výše uvedeným nesrovnalostem řekne OECD. Domnívám se, že může doporučit, abychom v Česku dali obvyklých 6 % z HDP na vzdělávání a začali vzdělávání v Česku lépe organizovat. Doufám a věřím, že se paní ministryni, jako krizové manažerce českého školství, podaří tyto věci ve vládě vysvětlit a že získá pro české školství potřebné rozpočtové peníze.

Jiří Týř

tyrjir řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 0:17  

MŠMT máme proto, aby řádně pečovalo o školní vzdělávání, mládež a tělovýchovu v ČR
Ukládá mu to tzv. Kompetenční zákon, podle kterého MŠMT koordinuje (má koordinovat) veškeré vzdělávání v Česku. Ve školách probíhá tzv. formální vzdělávání, které je (má být) koncipováno, řízeno a uskutečňováno podle pedagogických zásad. Vedle školního vzdělávání se lidé vzdělávají i neformálně (například v různých neautorizovaných kurzech) a informálně (například při samostudiu). V moderní době vzrůstá podíl neformálního a informálního vzdělávání v celoživotním vzdělávání. To ale neznamená, že by se školy měly vzdávat zásad pedagogiky a podléhat antiautoritativním (antipedagogickým) trendům. Škola i učitelé jsou zákonem definovanými formálními autoritami. Měli by (musejí) přitom mít i neformální avšak na pedagogice založenou autoritu. Zdá se mi, že tohle mnozí pracovníci z MŠMT a jím řízených organizací plně nechápou. A podle toho to taky v českém školství a celoživotním vzdělávání vypadá. J. Týř

Unknown řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 9:16  

Já mám v poslední době spíš pocit, že MŠMT máme proto, aby zlikvidovalo povinné školní vzdělávání žáků postižených i nepostižených.

tyrjir řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 11:14  

Upřesnění a doplnění ad 0.17:
Kompetenční zákon ( zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky) praví v § 7:
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.
(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace podle zvláštního zákona1) a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu1a).
(3) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je podřízena Česká školní inspekce.
1) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
1a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Viz http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=31338&recShow=7&nr=2~2F1969&rpp=15#parCnt
J. Týř

tyrjir řekl(a)...
21. listopadu 2015 v 13:12  

Diskutujme: Jak reflektovala konference Budoucnost pro školy… problémy škol?

Za přínos konference považuji především informace z diskusních příspěvků jejích účastníků, informace dané některými přednášejícími a závěrečné vystoupení paní ministryně. Myslím, že další diskuse a příští (mnohem lépe online-lizovaná:) konference by se mohla a měla v příštím roce věnovat také těmto problémům:

Antipedagogické trendy: antiautoritativně (tj. antipedagogicky) pojatý kontruktivismus projevující se v napřiklad požadavku na tzv. svobodné školní vzdělávání často popírá základní výchovné a didaktické zásady . Tím je neprávem a hrubě dogmaticky znevažovaná autorita škol a učitelů. Objektivně se tím zhoršují se tím podmínky pro výchovu a vzdělávání ve školách. MŠMT, jím řízené organizace a pedagogické fakulty těmto trendům , myslím, naprosto evidentně dost účinně nečelí. Například na konferenci přítomnému zástupci nevládní organizace Eduin se zřejmě vůbec nepodařilo vysvětlit, že možnost uplatnění antipedagogických trendů v Dalším Vzdělávání Pedagogických Pracovníků (DVPP) je velmi velmi malá. Nedivme se za této situace tomu, že média berou zástupce Eduin jako odborníky na školství(!), kterými myslím, ve skutečnosti nejsou. Pedagogická osvěta médií je rovněž dosud nedořešený problém (vedoucí k jejich občasné až časté mimomísoidnosti:).

Feminizace v regionálním školství: V českých ZŠ a SŠ došlo k poškození práva dítěte být řádně vychováno i mužským vzorem. Podíl mužů v ZŠ a SŠ je dlouhodobě mnohem menší, než genderisty proklamovaných 40 %. Například v ZŠ je jen cca 15 % mužů.

Využívání EU dotací : Pořadí priorit a proporce rozdělení dotací je, myslím, stále ještě nedořešený problém. Značná část dotací nejde přímo do vztahu učitel-žák. Mizerně placení učitelé, zdá se, mají být stále víc školeni, tutorováni a mentorováni těmi, kdo sami neučí (!). Stálo by za to podívat se znovu očima řádného hospodáře na proporci mezi tím, jakou část EU dotací budou účelně a efektivně čerpat resortně řízené organizace, vysoké školy, samosprávami zřizované neziskové organizace a regionální školská a výchovná zařízení a učitelské profesní organizace (!). A také na to, jakou část EU dotací v té dotační dračce tzv. vyčerpají různé nevládní organizace.

J. Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.