Alena Hesová: Digitální technologie ve výuce společenských věd

středa 21. října 2015 ·

Článek přibližuje možnosti, jak využit digitální technologie ve výuce společenskovědních předmětů. Zabývá se digitálními kompetencemi žáků a představuje několik konkrétních témat, kde lze efektivně společenské vědy a digitální technologie propojit.

Rozvoj digitálních kompetencí žáků

Rozvoj digitálních kompetencí žáků je nesporně jedním z cílů vzdělávání v 21. století. Důležitost této sféry života podtrhuje také Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která představuje cíle a navrhuje opatření vedoucí k cílům, které si vytyčila. V souladu s touto strategií se proto zaměřuje pozornost také na digitální vzdělávání ve výuce.

Společenskovědní předměty mohou být na první pohled digitálnímu vzdělávání značně vzdálené. Pokud si ale představíme současné žáky, kteří digitální technologie v mimoškolním životě používají zcela běžně, a pokud si představíme život, na který je má škola připravit, nemohou digitální technologie ve společenskovědním vzdělávání zůstat stranou.

Podle Strategie jsou „učitelé bezesporu klíčovými aktéry, kteří implementují digitální technologie do školního vzdělávání a kteří mohou realizovat jejich potenciál přímo ve výuce“. [1] Klíčem pro propojení společenských věd a digitálních technologií je inspirace běžným životem. „Právě v mimoškolním prostředí jsou digitální technologie používány běžně a mnohdy jinými a současně inspirativními způsoby, z nichž by mohlo těžit i školní vzdělávání.“ [2] Obzvláště ve společenskovědním vzdělávání bychom ale neměli zapomínat také na negativní aspekty, které se při používáním digitálních technologií mohou objevovat (závislost na internetu, kyberšikana, porušování autorských práv, zneužití osobních údajů atd.)

Podle Strategie na školách „stále převládá transmisivní výuka zaměřená na přenos informací od učitele k žákovi nad výukou zaměřenou na žáky, kdy je žák aktivním činitelem výuky“. [3] Při výuce zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí je opravdu důležité, aby žák byl aktivním činitelem výuky – aby si mohl nástroje a aplikace „osahat“, vyzkoušet a aby mohl své zkušenosti sdílet se spolužáky.

Společenskovědní vzdělávání a digitální technologie v kurikulárních dokumentech

Tímto článkem bychom chtěli přinést konkrétní podněty pro využívání digitálních technologií ve společenskovědních předmětech. Pojem společenskovědní vzdělávání používáme souhrnně pro označení vzdělávacího obsahu:
 • ve vzdělávacích oborech Výchova k občanství, Člověk a svět práce (tematický celek Svět práce), v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV);
 • ve vzdělávacích oborech Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce, v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G);
 • ve vzdělávacích oblastech Společenskovědní vzdělávání, Občanský vzdělávací základ, v průřezových tématech Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání (RVP SOV);
Digitální technologie pak úzce souvisejí se vzdělávacími obory Informační a komunikační technologie (RVP ZV) a Informatika a informační a komunikační technologie (RVP G) a oblastí Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a průřezovým tématem Informační a komunikační technologie (RVP SOV).

Digitální občanství, digitální občan

Digitální občan je osobou, která využívá informační technologie proto, aby se zapojil do společnosti. Jedná se o osoby, které pravidelně a efektivně používají internet. Digitální občanství představuje koncept, který pomáhá porozumět tomu, co by děti, žáci, uživatelé měli vědět pro efektivní využívání technologií. Digitální občanství lze definovat jako normy odpovědného chování s ohledem na používání technologií. Koncept digitálního občanství pak zahrnuje devět oblastí [4]:
 1. digitální přístup (rovnoprávnost v přístupu k technologiím)
 2. digitální komerce (nákup a prodej prostřednictvím technologií)
 3. digitální komunikace (elektronická výměna informací)
 4. digitální gramotnost (proces vyučování a učení o technologiích a jejich využití)
 5. digitální etiketa (pravidla chování při používání technologií)
 6. digitální právo (dodržování zákonů a odpovědnost při používání technologií)
 7. digitální práva (práva a povinnosti každého občana v digitálním světě)
 8. digitální zdraví (fyzická a psychická pohoda v digitálním světě)
 9. digitální bezpečnost (ochrana před zneužitím v digitálním světě)
Digitální občanství představuje komplexní pojem a přístup k využívání digitálních technologií ve všech oblastech života.

Aktivní občan

Jedním z témat, kde lze propojit společenské vědy a digitální technologie, je téma aktivní občan. Představit si pod tím můžeme to, jak může být člověk občansky aktivní prostřednictvím digitálních technologií. Konkrétními tématy jsou pak především volby, místní samospráva a „kontrola“ politiků. K tématům volby můžeme doporučit portál http://kohovolit.eu/ a jeho aplikaci http://volebnikalkulacka.cz/ [5], která v době voleb nabízí pro uživatele dotazník, jenž porovnává s volebními programy politických stran a jehož výsledek pak v procentech vyjádří souhlas respondenta s volebními programy politických stran. Portál nabízí ale i další funkce, například možnost napsat přímo politikům (http://napistejim.cz/) nebo získat informace ze zpracovaných analýz a infografik.

Dalším rozsáhlým portálem jsou stránky http://www.nasstat.cz/. Zde najdete informaci o přerozdělování daní, činnosti zastupitelů nebo problémech obcí. K těm se pak vztahují podstránky http://www.rozpocetobce.cz/, kde lze najít rozpočty obcí, včetně jejich vývoje v čase. Pracovat se dá také se stránkami http://demagog.cz/, které hodnotí výroky politiků v médiích. Zajímavé jsou také stránky http://www.lepsimisto.cz/, prostřednictvím kterých lze upozornit na nějaký problém v našem okolí. Problém je potřeba lokalizovat, popsat, případně vyfotit. Web předá podnět příslušnému úředníkovi k řešení. Na stránkách pak můžeme najít informaci, zda byl problém vyřešen. Pracovat lze také se stránkami http://www.transparency.cz/, prostřednictvím kterých lze nahlásit případ korupce nebo sledovat případy korupce na mapě. Využít lze také stránky Kurzů občanské protikorupční obrany http://kops.transparency.cz/.

Autorská práva

Dalším tématem, které integruje digitální a společenskovědní vzdělávání, jsou autorská práva. Prolíná se zde práce se zdroji a vyhledávání a používání informací na internetu s tématem duševní vlastnictví, ochrana práv, volné užívání zdrojů. Téma se žáků velmi těsně dotýká, dnešní mladá generace vnímá stahování a sdílení jako přirozenou součást svého života. Téma je vhodné představovat žákům z několika úhlů – jak z pohledu uživatele, tak z pohledu autora. Součástí v&yayacute;uky by mělo být seznámení s právy, povinnostmi, sankcemi.

Autorské právo je legislativně vymezeno autorským zákonem [6]. Ten je pro potřeby výuky značně rozsáhlý, navíc právnické texty nemusí být žákům zcela srozumitelné. Přesto doporučujeme s textem autorského zákona pracovat. Výuka může probíhat například ve skupinách formou skládankového učení [7], kdy každá skupina dostane jiný text. Skupiny si pak vzájemně texty a „své“ klíčové pojmy představují a učí se vzájemně od sebe. Pro žáky je jistě nejzajímavější rozbor konkrétních příkladů a diskuze o nich.

Učitelům v přípravě lekcí může pomoci například příručka Autorská práva a ilegální stahování [8], kterou připravilo N&aacutaacute;rodní centrum bezpečnějšího internetu, nebo Rubrika pro mladé [9] na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Nalézt tam lze například brožurku Duševní vlastnictví nebo komiksy Patenty, Ochranné známky, Autorské právo, které srozumitelnou formou přibližují tato témata mladým lidem.

Pro mládež je velmi důležitá hudba a video, včetně jejich sdílení. Proto je dobré věnovat se ochraně autorských práv také v této oblasti. Informace pro rodiče a pedagogy poskytuje například Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu [10]. Na mladé lidi je zacílena kampaň Buď toho součástí. Podporuj muziku [11]

Populárně-naučná a zábavná dvouminutová videa pak představuje projekt Jak na internet? [12] K tématu autorského práva doporučujeme videa z části Jak publikovat na internetu a Na co si dát pozor. Videa mohou být evokací nebo výchozím stimulem pro diskuzi, skupinovou práci, domácí úkol nebo mohou být využita pro shrnutí tématu, výhodou je, že jsou k nim připraveny také výukové materiály.

Pro úplnost doplňujeme, že učitel má při používání autorského díla pro vzdělávací účely výjimku (která se nevztahuje na šíření a sdílení cizího autorského díla) [13]. Vyučující má být pro žáky v dodržování autorského práva vzorem a má tak pomoci žákům upevnit správné strategie pro práci s informačními zdroji. V souvislosti s výše uvedenou výjimkou nedoporučujeme, aby podle ní postupovali žáci – mohli by si ta zafixovat postupy, které pak nebudou moci v praktickém životě uplatnit.

Online bezpečí

Navazujícím tématem může být problematika online bezpečí. Dnešní žáci jsou generací, která tráví čím dál více času online. Uvažují ale tito mladí lidé o tom, jakou mají online identitu, jakou zanechávají digitální stopu, jak se chovat na internetu bezpečně, jaká rizika na ně čekají a jak mohou nebezpečné situace řešit? Téma online bezpečí není spojeno jen s používáním digitálních technologií ve škole, ale především s přístupem k internetu v různých zařízeních mimo školu.

Pro rodiče, žáky i učitele mohou být šikovné stránky http://www.bezpecnyinternet.cz/, který nabízejí obsah pro různé uživatele. Problematiku online identit pak řeší kampaň a web http://www.seznamsebezpecne.cz/. Najdete zde n&##283;kolik zábavných, ale přesto populárně-naučných videí, užitečné je také Desatero bezpečného internetu.

Certifikovaný program primární prevence pak přinášejí stránky http://www.e-bezpeci.cz/, který je zaměřen například na témata kyberšikany, sextingu, stalkingu apod.  Užitečné také mohou být stránky http://www.in-generation.com/cs/, které mají sekci pro studenty, učitele a rodiče. Zkratka IN v názvu zastupuje slovo internet.

Aktivity přímo pro žáky naleznete také v Příručce pro rodiče. Jak zajistit bezpečnost dětí [14]. Stejně jako u předchozího tématu je možné využít videa ze stránek http://www.jaknainternet.cz/, k problematice online bezpečí doporučujeme videa z tématu Na co si dát pozor. Společně s tématem online bezpečí doporučujeme také otevřít téma rizikovosti sociálních sítí a problematiku závislosti na internetu.

Práce a zaměstnání

Další tematikou, kde se propojuje digitální svět a společenskovědní vzdělávání, je problematika práce a zaměstnání. Na mysli máme především orientaci na národním i mezinárodním trhu práce, přípravu životopisu online, využívání internetových portálů pro hledání práce a v obecné rovině práci s digitálními technologiemi vůbec, která je žádanou pracovní dovedností.

Užitečným pomocníkem může být Europass [15], který je souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Europass se skládá ze životopisu a evropského pasu dovedností, jehož nejvyužívanější složkou je jazykový pas [16]. Stejně jako u předchozího tématu i zde je možné využít videa ze stránek Jak na internet?, konkrétně k tématu Jak hledat práci na internetu? Jednou z možností je využívání profesionálních sítí. Výukovou lekci zaměřenou na představení a používání sítě LindedIn [17] naleznete v navazujícím praktickém článku s názvem Online životopis - síť LinkedIn.

Online spotřebitel a online bankovnictví

Posledním tématem, na které bychom v tomto článku chtěli upozornit, je problematika online spotřebitele a online bankovnictví. Tato témata jsou v těsné souvislosti s finanční gramotností [18] a se spotřebitelskou výchovou. Nakupování i spravování financ&iiacute; prostřednictvím internetu je dnes běžné. Žáka je proto vhodné na tyto situace připravit. Porozumění právům a povinnostem včetně jejich uplatňování a dovednost posuzovat výhody a rizika finančních produktů a finančních služeb jsou klíčovými dovednostmi pro dnešní finanční svět.

Stránky Jak na internet? nabízejí například videa a metodiky pro téma Finanční služby na Internetu a Nakupování na internetu. Jak lze žáky seznámit s elektronickým platebním systémem PayPal [19] si můžete přečíst v dalším navazujícím praktickém článku s názvem Internetová peněženka.

[1] Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 [online]. Praha: MŠMT, 2014 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/34429/. Str. 7.
[2] Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 [online]. Praha: MŠMT, 2014 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/34429/. Str. 7.
[3] Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 [online]. Praha: MŠMT, 2014 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/34429/. Str. 7.
[4] Viz RIBBLE, Mike. Nine Themes of Digital Citizenship. Digital Citizenship: Using Technology Appropriately [online]. [cit. 2015-06-26]. Dostupné z: http://www.digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html
[5] Doporučujeme žáky upozornit na to, že aplikace je dobrá a relevantní pouze tehdy, pokud je založena na pravdivých informacích a kvalitních algoritmech. Protože do aplikace jako uživatelé nevidíme, musíme počítat i s rizikem zkreslování informací a s možností zmanipulování výsledků.
[6] Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), viz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
[13] Více informací poskytne například materiál MŠMT s názvem Otázky a odpovědi k aplikaci autorského zákona ve školách, nebo v metodickém materiálu Práva učitele a nová média ve vyučování nebo ve wiki hesle Autorské právo pro učitele.
[18] Více informací naleznete v digifoliu na adrese http://rvp.cz/financni-gramotnost nebo na stránkách http://www.psfv.cz/
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Digitální technologie ve výuce společenských věd.
Citace a použitá literatura:
[1] - Autorské právo pro učitele. 2014. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/...].  
[2] - Bezpečný internet . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.bezpecnyinternet.cz/].  
[3] - Buď toho součástí. Podporuj muziku . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [https://www.facebook.com/podporujmuziku].  
[4] - Demagog.cz: Factcheck politických diskusí . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://demagog.cz/].  
[5] - Digital citizen. . 2015. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_citizen].  
[6] - E-bezpečí. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.e-bezpeci.cz/].  
[7] - Europass . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.europass.cz/].  
[8] - FALADOVÁ, Adéla. Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol. . 2011. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/u/11387/VYBRANE-OTAZ...].  
[9] - Finanční gramotnost. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://rvp.cz/financni-gramotnost].  
[10] - Finanční gramotnost. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://rvp.cz/financni-gramotnost].  
[11] - In(ternet) generation . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.in-generation.com/cs/].  
[12] - Informace pro rodiče a pedagogy. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.ifpi.cz/informace-pro-rodice-a-pedagogy...].  
[13] - Jak na internet? . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.jaknainternet.cz/].  
[14] - Jazykový pas. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.europass.cz/jazykovy-pas/].  
[15] - KohoVolit.eu . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://kohovolit.eu/].  
[16] - Kurz občanské protikorupční sebeobrany. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://kops.transparency.cz/].  
[17] - KYNCL, Libor. Skládankové učení. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.liborkyncl.estranky.cz/clanky/metody-rw...].  
[18] - Lepší místo . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.lepsimisto.cz/].  
[19] - LinkedIn . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [ https://www.linkedin.com].  
[20] - LUKÁŠOVÁ, Kateřina; PACÁK, Rastislav. Autorská práva a ilegální stahování: Metodický materiál pro pedagogické pracovníky . 2012. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-mate...].  
[21] - NapišteJim.cz. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://napistejim.cz/].  
[22] - NášStát . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.nasstat.cz/].  
[23] - Otázky a odpovědi k aplikaci autorského zákona ve školách . 2009. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/file/10229_1_1/download/].  
[24] - Proč se finančně vzdělávat? . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.psfv.cz/].  
[25] - Příručka pro rodiče: Jak zajistit bezpečnost dětí na internetu . 2008. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [https://www.upc.cz/pdf/SaferInternet.PDF].  
[26] - RIBBLE, Mike. Digital Citizenship: Using Technology Appropriately . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.digitalcitizenship.net/ ].  
[27] - RIBBLE, Mike. Nine Themes of Digital Citizenship. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html...].  
[28] - Rozpočet obce. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.rozpocetobce.cz/].  
[29] - Rubrika pro mladé. 2014. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.upv.cz/cs/vzdelavani/rubrika-pro-mlade....].  
[30] - RUTOVÁ, Nina. Skládankové učení. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/skladankove-uceni...].  
[31] - Seznam se bezpečně . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.seznamsebezpecne.cz/].  
[32] - Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/file/34429/].  
[33] - ŠMÍDOVÁ, Tereza. Staying safe online. 2015. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19725/STAYING-SAFE...].  
[34] - Transparency International Česká republika . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.transparency.cz/].  
[35] - Volební kalkulačka 2015. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://volebnikalkulacka.cz/].  
[36] - Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). . 2000. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121].  Převzato z RVP.cz

HESOVÁ, Alena. Digitální technologie ve výuce společenských věd. Metodický portál: Články [online]. 20. 10. 2015, [cit. 2015-10-20]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/20287/DIGITALNI-TECHNOLOGIE-VE-VYUCE-SPOLECENSKYCH-VED.html. ISSN 1802-4785.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.