MŠMT: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

pondělí 31. srpna 2015 ·

Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program ve vzdělávání.

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Čerpání finančních prostředků z tohoto programu bude možné jen do 31. 8. 2016 s možností věcné realizace schváleného projektu do konce roku 2016. MŠMT předpokládá, že další financování podpory v logopedické prevenci bude možné z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci šablon.

Termín pro přijímání žádostí je do 25. září 2015.

Veškeré informace jsou uvedeny v dokumentu ke stažení (DOCX) nebo v dokumentu online na OneDrive.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

V Praze 27. srpna 2015
Č. j. MSMT-23534/2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“):

Čl. 1

Cíl programu a forma podpory


(1) Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

(2) Obecného cíle programu bude dosahováno zkvalitněním logopedické prevence v práci pedagogů a zvýšení jejich kompetencí v oblasti pedagogického přístupu k dětem s narušenou komunikační schopností, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí pedagogů a motivací ředitelů škol k zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v mateřských školách a přípravných třídách základní školy.

(3) Podpora podle odstavce 1 se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona, která je účelově určená na úhradu nákladů v souladu s čl. 2. Dotace je určena právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou v souladu s § 47 školského zákona, zapsané ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) na náklady, které vznikly při vzdělávání v souladu s projektem podaným v tomto programu.

(4) Program se vyhlašuje na období kalendářního roku 2016.

(5) Doporučuje se při naplňování tohoto programu vycházet z Metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.


Čl. 2

Základní parametry projektu


(1) O poskytnutí finančních prostředků podle čl. 1 odst. 3 mohou žádat právnické osoby poskytující předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV“) všech zřizovatelů. Žádost o finanční prostředky podle čl. 1 odst. 3 se předkládá podle přílohy č. 1 k tomuto vyhlášení programu.

(2) Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt na jednotlivé aktivity podle odst. 3 nebo jejich kombinaci.

(3) V programu budou podporovány tyto aktivity v rámci jednoho projektu:

a) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) pro jednotlivce v minimálním rozsahu 60 hodin prezenčního vzdělávání zaměřeného na logopedickou prevenci (vzdělávací program musí být akreditovaný ministerstvem v souladu s Metodickým doporučením č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství). Vzdělávání bude uskutečňováno formou uceleného vzdělávacího kurzu poskytujícího základní informace o řeči a jejím vývoji, vybavení dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, vhodnost pedagogických přístupů k dětem s narušenou komunikační schopností (zejm. metody vzdělávání, motivace dětí, rozvoj spolupráce s rodiči).

b) Zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami pro rozvoj řeči a jazyka ve škole (např. vybavení počítačovou technikou s výukovými programy, obrázkové logopedické pomůcky a kartičky).

(4) Realizace projektu musí být součástí vzdělávání v dané škole a navazovat na cíle uvedené v RVP PV a na školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“). Nelze předkládat samostatné projekty bez kontextu se ŠVP.

(5) Výstupem projektů budou proškolení pedagogové zajišťující logopedickou prevenci na svých školách, příklady dobré praxe, případně pracoviště vybavená moderními pomůckami pro rozvoj řeči a jazyka.

(6) Projekt musí splňovat tyto parametry:

a) realizace projektu musí být zajištěna pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost v předškolním vzdělávání,

b) bude využit při vzdělávání dle ŠVP,

c) v žádosti projektu bude zpracován harmonogram, materiální a personální zabezpečení,

d) projekty musí být v souladu se státní vzdělávací politikou, v souladu s RVP PV.

(7) Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje, a to na:

a) úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem, především DVPP a cestovní náhrady,

b) úhradu na nákup materiálu, především, učebních pomůcek a literatury, bezprostředně souvisejících s projektem,

(8) Dotaci nelze použít na:

a) úhradu mzdových nákladů, odvody zaměstnavatele, ostatní osobní náklady,

b) úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami,

c) leasing, pronájmy, splátky půjček, na odpisy majetku,

d) platy/mzdy a ostatní osobní náklady,

e) provedení účetního či daňového auditu,

f) pokuty, penále a sankce,

g) výdaje na pohoštění a dary,

h) poplatky bankám.

(9) Požadovaná dotace na jeden projekt nesmí přesáhnout pro školy s maximálním počtem 50 dětí předškolního věku 15 000 Kč, pro školy s počtem 51 - 100 dětí předškolního věku 30 000 Kč, pro školy s počtem 101 - 300 dětí předškolního věku 50 000 Kč a pro školy s více jak 300 dětmi předškolního věku 80 000 Kč. Požadavek na dotaci může činit až 100 % nároku plynoucího z věty předchozí. Cena za jednoho účastníka vzdělávacího kurzu se bude odvíjet od platných ceníků jednotlivých akreditovaných kurzů.

(10) Projekt bude realizován v období uvedeném v čl. I odst. 4). Finanční prostředky mohou být čerpány nejpozději do 31. 8. 2016.

(11) Ministerstvo si vyhrazuje právo výstupy z projektů, považované za dobrou praxi, uveřejnit na webu www.rvp.cz.

Čl. 3

Předkládání žádostí


(1) Žádost předkládá právnická osoba pouze v jednom písemném vyhotovení (bude akceptováno také doručení prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem) a zároveň zašle žádost v jednom vyhotovení elektronicky (formát MS Word) a v předmětu e-mailu uvede název školy. Nepřijímají se žádosti zaslané faxem, nebo v odlišném elektronickém formátu.

(2) Žádost předkládá právnická osoba na formuláři uvedeném v Příloze č. 1.

(3) Žádosti se zasílají na adresu:

písemné vyhotovení: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor vzdělávání

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

nebo datovou schránkou

ID datové schránky: vidaawt

elektronické vyhotovení: logopodpora@msmt.cz

(4) Obálka bude označena slovy „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“.

(5) Písemné i elektronické vyhotovení žádosti musí být doručeno na ministerstvo nejpozději do 25. 9. 2015, a to do 14 hodin.

(6) Návrh projektu musí poskytovat dostatek podkladů pro posouzení projektu podle všech kritérií, uvedených v příloze č. 3 tohoto programu.


Čl. 4

Hodnocení žádostí a výběr projektů


(1) Řádně doručené žádosti budou ministerstvem vyhodnoceny a seznam podpořených žádostí bude zveřejněn nejpozději do 31. 12. 2015 na internetových stránkách ministerstva.

(2) Pro hodnocení žádostí ministerstvo stanoví sedmičlennou výběrovou komisi jmenovanou náměstkem pro řízení sekce vzdělávání.

(3) Zaslané projekty se předkladatelům nevracejí, a to ani v případě neschválení dotace.

(4) Uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů v žádosti nebo rozpor identifikačních údajů právnické osoby uvedených v žádosti s jeho identifikačními údaji zapsanými ve veřejných rejstřících může být ministerstvem považován za důvod pro zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace.


Čl. 5

Financování programu ze státního rozpočtu


(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu na realizaci předložených žádostí na základě výsledků jejich vyhodnocení. Na poskytnutí finančních prostředků ministerstvem není právní nárok. Ministerstvo si vyhrazuje právo nesdělovat důvody neposkytnutí dotace, popřípadě důvody poskytnutí dotace v nižší než požadované výši.

(2) Finanční prostředky se poskytují v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 školského zákona, a ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

(3) V případě právnických osob, které nezřizuje stát nebo registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky pro právnické osoby se sídlem na území daného kraje příslušnému krajskému úřadu formou dotace na zvláštní účet kraje.

(4) Finanční prostředky podle odstavce 3 poskytne ministerstvo na základě rozhodnutí adresovaného kraji, v němž se krajskému úřadu uloží poskytnout finanční prostředky jmenovitě uvedeným právnickým osobám, a to ve výši stanovené rozhodnutím.

(5) V případě, kdy příjemcem finančních prostředků státního rozpočtu je právnická osoba zřízená státem budou finanční prostředky poskytnuty na základě rozpočtového opatření dle § 54 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V případě, kdy příjemcem finančních prostředků státního rozpočtu je právnická osoba zřízená registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, budou finanční prostředky poskytnuty na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(6) Žádná z aktivit uvedených v žádosti nesmí být financována zároveň z operačních programů spolufinancovaných z Evropské unie.

(7) Uznatelnost nákladů podpořených v rámci tohoto programu bude od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydání rozpočtového opatření).


Čl. 6

Kontrola, vyúčtování a hodnocení schválených projektů


(1) Veřejnosprávní kontrolu nakládání s finančními prostředky podle § 163 odst. 1 školského zákona u právnických osob všech zřizovatelů je oprávněna provádět Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Ministerstvo bude vykonávat kontrolu výkonu v přenesené působnosti, popřípadě finanční kontrolu v oblasti nakládání s finančními prostředky z kapitoly 333-MŠMT.

(2) Vyúčtování a věcné vyhodnocení poskytnuté dotace se provede na formuláři, který je přílohou č. 2. Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Další pokyny k vyúčtování budou uvedeny v Rozhodnutí vydaném podle čl. 5 odst. 4 a 5.

(3) Vyúčtování a věcné vyhodnocení zašle právnická osoba v písemné podobě na adresu místně příslušného krajského úřadu, v případě právnických osob zřizovaných registrovanými církvemi a náboženskými společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy ministerstvu, a to nejpozději do 31. 1. 2017.

(4) Dotaci mohou právnické osoby použít pouze v období ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo vydáním rozpočtového opatření do 31. 8. 2016 a v rámci finančního vypořádání jsou povinny ji za daný rozpočtový rok v plné výši vypořádat.

Čl. 7

Účinnost


Tento rozvojový program nabývá účinnosti dnem 27. srpna 2015

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

náměstek pro řízení sekce vzdělávání1 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
31. srpna 2015 v 6:40  

Tohle moje hlava nějak neber. Jelikož jsem speciální pedagog a znám se i s jinými speciálními pedagogy, nesetkala jsem se s tím, že by nás někdo oslovil, abychom šli dělat logopedické preventisti nebo metodiky. Přitom já osobně mám státnice z logopedie a ve škole provádím logopedickou prevenci a nápravu již léta. Teď se budou za drahé peníze, v 60 hodinách učit lidi nápravě? Prevenci?
Má to logigku?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.