Barbora Grečnerová: Zapojování tabletů do výuky má smysl

pondělí 22. června 2015 ·

Tablety v posledních dvou až třech letech zavalily český trh, včetně toho vzdělávacího. Školy v rámci různých dotačních programů, jako byl například EU peníze školám, inovovaly své IT vybavení a velmi často se rozhodly právě pro tablety. O oblíbenosti tabletů u žáků a studentů není sporu, je však otázkou, jak snadno s nimi pracují samotní učitelé a jak efektivně jsou schopni je zařadit do běžné výuky. V příspěvku se zaměříme na čtyři oblasti vzdělávání, které podporují tablety.


Firmy dodávající hardware většinou nabízí krátké technické proškolení práce se zakoupenou technologií, které jen málokdy překročí hranice toho, jak tablet ovládat a jak do něj či z něj dostat data. Pro učitele je však zásadní především odpovědět si na otázku, proč mám se žáky tablet ve výuce vůbec používat, jaké jsou jeho výhody oproti jiným technologiím, kterými již škola disponuje. Jedná se opravdu o nástroj vzdělávání, nebo jen o zpestření výuky, kterým dá učitel zadosti znuděným žákům? V další fázi se poté učitel ptá, jak zorganizovat výuky ve třídě, v níž každý žák před sebou má tablet, na kterém se během okamžiku dostane polovina třídy na sociální síť nebo chat.

Evropský projekt Creative Classrooms Lab, podpořený grantem Evropském komise, reagoval na potřebu metodické podpory výuky s tablety. V rámci dvouletého projektu vzniklo celkem 7 výukových scénářů, které ukazují, jak lze tablety do výuky zapojit. Každý ze scénářů akcentuje určitou stránku  výuky, kterou tablety podporují. Scénáře jsou obecné a každý učitel si je upravuje dle svého vyučovacího předmětu a látky, kterou chce probírat. Jsou stejně dobře realizovatelné v matematice, přírodovědných či humanitních předmětech.

V rámci projektu se do pilotování zapojilo téměř 30 českých základních a středních škol a přibližně sedmdesát škol z dalších šesti zúčastněných zemí. Sedm oblastí definovaných ve scénářích jistě není kompletním přehledem všech metod výuky, k dosažení jejichž cílů tablety pomáhají. Jedná se však o centrální oblasti, které jsou spojeny s klíčovými kompetencemi 21. století a změnou způsobu vzdělávání. V následujícím příspěvku se zaměříme na první &#26#269;tyři oblasti a nastíníme, jakou roli v nich mohou hrát právě tablety.

Kolaborativní učení

Kooperativní učení je zastřešujícím pojmem pro rozmanité vzdělávací přístupy zaměřené na spolupráci mezi žáky nebo mezi žákem a učitelem. Žáci pracují ve skupinkách a vzájemnou spoluprací se snaží propracovat k pochopení předloženého problému, společně hledají řešení modelových situací nebo tvoří skupinové výstupy.

Samotná spolupráce je dovedností, kterou si žáci musí osvojit a dále ji rozvíjet. Mohou se opřít o cílené vedení učitele, který je vždy připraven jim poradit a pomoci. Při tomto typu učení stojí ve středu zájmu žáci, kteří sdílejí své nápady a vědomosti s ostatními. Velmi důležitá je interakce dětí při řešení konfliktů, čímž získávají zkušenosti a upevňují dovednosti: sebekritika, sebereflexe a sebehodnocení.
Spolupráce žáků může podpořit rozvoj celého spektra kompetencí potřebných v 21. století, například komunikační dovednosti, interpersonální dovednosti, dovednosti kolektivního řešení problémů, kooperace, týmová práce a vůdcovské dovednosti. Kooperace je základním předpokladem pro sdílení cílů a úloh mezi členy skupiny.

Tablety podporují kooperativní formy učení (např. učení se s vrstevníky, mobilní skupinovou práci a projektovou práci) a dále umožňují:
 • shromažďovat podklady a zaznamenávat pokrok v plnění úkolu: provádět vlastní online výzkum; psát si poznámky; shromažďovat, zapisovat a zakreslovat nápady; pořizovat fotografie; kdekoliv a kdykoliv nahrávat materiály (zvukově nebo ve formě video záznamu), diskutovat
 • výměnu informací: se spolužáky, učiteli, odborníky a jinými osobami, např. prostřednictvím aplikací Skype, Hangouts nebo prostředí Twinspace
 • sdílení  nápadů/spolupráci  online: používání nástrojů pro online spolupráci, komunikační nástroje, nástroje pro sdílení (např. cloudová řešení), blogy, sociální média, také mezi školami synchronizovaně nebo nesynchronizovaně pracovat na sdílených dokumentech
 • získávat zpětnou vazbu: od učitelů nebo ostatních, například prostřednictvím online vzdělávacích prostředí jako Edmodo, ClassDojo

Převrácená třída

Koncept „převrácené třídy“ obrací naruby tradiční metody výuky. Výklad látky probíhá online mimo třídu, nejčastěji formou domácího úkolu, v rámci něhož se žáci mají samostatně seznámit s vyučovanou látkou. V hodinách se pracuje na úkolech vzešlých ze studia látky. Učitel pro žáky vytvoří nebo vybere materiály (např. videa, dokumenty, prezentace nebo screencasty). Žáci si zdroje a materiály samostatně prostudují vlastním tempem mimo vyučovací hodinu. Při tom zjišťují, s čím mají potíže a jaká témata bude třeba probrat s učitelem ve škole.

Přístup založený na konceptu převrácené třídy se snaží čas strávený ve třídě s učitelem co nejvíce využít k diskusi, sdílení a prohloubení získaných vědomostí a také umožnění přístupu žáků k online obsahu a službám mimo prostředí třídy a mimo vyučovací hodiny. Učitelé by měli žákům zadat smysluplné, uskutečnitelné a pedagogicky relevantní mimoškolní aktivity a připravit vhodnou kombinaci školních a mimoškolních úkolů. Tento přístup těží z toho, že stále více žáků má doma přístup k internetu, počítačům a tabletům.

Role tabletů v rámci metody převrácené třídy je zřejmá. Tablety umožňují:
 • přístup k materiálu pro domácí samostudium: videím, dokumentům, internetovým stránkám, návodům, a to jak online, tak i offline
 • přípravu otázek pro práci ve třídě: zaznamenávat si odpovědi, postřehy a nevyřešené otázky (ve formě textu, zvukového záznamu, video záznamu)
 • vést komunikaci: komunikaci mezi žáky mimo prostředí třídy prostřednictvím online vzdělávacího prostředí, např. Edmodo, přípravu na vyučovací hodinu se spolužáky, rozebírání složitých problémů
 • poskytovat zpětnou vazbu k samostudiu žáků: online písemky, na nichž si žáci ověří svůj pokrok a učitelé získají zpětnou vazbu, aby věděli, kterým pojmům bude potřeba se ve třídě znovu věnovat
 • pracovat během vyučovací hodiny kooperativně: prostřednictvím nástrojů pro online spolupráci, sdílených dokumentů

Personalizace výuky

Cílem je personalizovat učení, to znamená navrhnout aktivity, které odpovídají potřebám, dovednostem, schopnostem a vzdělávacím prioritám jednotlivých žáků. Personalizované učení využívá veškeré dovednosti a zkušenosti učitele. Učitel musí znát schopnosti všech žáků, jejich silné a slabé stránky, aby mohl navrhnout vhodné a stimulující vzdělávací aktivity. Učitel například může pomocí dotazníků, portfolií a osobních rozhovorů zjistit, jaký styl učení žákům vyhovuje a jaké mají vzdělávací priority. Konečným cílem je vést žáky k tomu, aby převzali odpovědnost za proces svého vzdělávání. Podpora samostatnosti v učení se netýká pouze vyhledávání a osvojování vědomostí, ale také hodnocení a stylů učení se, který se může u jednotlivých žáků lišit, různými cestami dojdou ke stejnému výstupu nebo osvojení znalostí.

Tablety mohou podpořit personalizované učení jak na straně žáků, tak na straně učitelů:
 • prostřednictvím online nástrojů pro hodnocení, např. ePace, pomohou určit studijní typ žáka, a to podle jeho upřednostňovaného stylu učení, silných a slabých stránek 
 • poskytnou přístup k nástrojům pro správu třídy – umožňujících mít přehled o žácích a jejich pokroku, např. ClassFlow  
 • umožní připravit obsah přizpůsobený různým stylům učení – prezentace, videa, zvukový záznam atd.
 • umožní žákům hlasovat o upřednostňovaném obsahu výuky, např. prostřednictvím aplikace EasyPolls
 • v personalizovaném vzdělávacím prostředí na tabletu poskytnou žákům přístup k individuálnímu souboru zdrojů, včetně personalizovaných aplikací, obsahu nebo vzdělávacích aktivit, např. vzdělávacích her
 • umožňují vést záznam o individuálním učení a pokroku, např. prostřednictvím eportfolií, blogů
 • umožňují sdílet náměty, co se žáci budou učit, např. na blozích nebo aplikaci Padlet, zamyšlení a závěry o tom, co se naučili, a o procesu učení

Tablety proměňují roli učitele a žáka

Vzdělávání v 21. století přináší změnu role učitele, který se stává průvodcem vzdělávání spíše než nositelem informací. Výuka s tablety tento vývoj potvrzuje. Během výuky, v níž byly zapojovány tablety, byla role učitele a žáků tato:
Učitelé
 • Průvodci, pozorovatelé, poradci
 • Motivují žáky
 • Plánují typy činností dle individuálních potřeb jednotlivých žáků
Žáci a studenti
 • Zkouší si různé role v závislosti na svých zájmech a dovednostech (reportéři, prezentující, mediátoři, oponenti, vedoucí)
 • Poslouchají ostatní a hodnotí vlastní pokrok
 • Pracují samostatně i ve skupinách
 • Pracují na úkolech i mimo školu a v čase mimo výuku

Jeden postřeh nakonec

Výstupy projektu i smysl toho, proč by tablety měly být součástí dnešní školy, shrnuje výrok Mgr. Martiny Baseggio z Gymnázia Hladnov, která byla do projektu zapojena jako pedagogický expert.
Zavedení tabletů a ICT do výuky je dlouhý proces, který výrazně změní dosavadní školství. Tablety dávají žákům i učitelům možnost spolupráce, která nepotřebuje 45 minutovou hodinu ani ohraničenou třídu, je to vyučování založené na komunikaci, sdílení informací a zodpovědnosti za vlastní výstupy. Rozhodně je nové pro obě strany, učitele i žáky.

Zdroje:

Publikace shrnující výstupy projektu je k dispozici v příloze.

Všech sedm scénářů je k dispozici zde.

Webová stránka projektu: www.creative.eun.org

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1209 kBCCL - Publikace shrnující výstupy projektu

Převzato z RVP.cz

GREČNEROVÁ, Barbora. Zapojování tabletů do výuky má smysl. Metodický portál: Články [online]. 19. 06. 2015, [cit. 2015-06-22]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20097/ZAPOJOVANI-TABLETU-DO-VYUKY-MA-SMYSL.html. ISSN 1802-4785.

2 komentářů:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
23. června 2015 v 14:01  

Já nevím jestli si někdo všiml, ale tablety už děti tak nějak zavrhly. Používají spíše Smartphony, tak nevím. On ten vývoj je trochu rychlejší než Tabletoš.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. června 2015 v 15:03  

To to letí... ještě jsme ani nestihli dát do každé třídy meotar. A kdo jej nepoužíval, byl didaktickou zkamenělinou. Tak jakýpak smártfoun. Pofrčí smártajglázis. Nebo přímo čip za ucho s připojením na oční nerv, přeceee. To teprvá bude mít smysl do výuky.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.