Německý průmysl financuje vzdělávání, český má jen nesmyslné požadavky

pondělí 16. března 2015 ·

S vyhlášením tzv. roku průmyslu, jehož součástí je i ministerstvem školství posvěcený rok technického vzdělávání, se zvyšuje tlak českých průmyslníků na vzdělávací systém. Český průmysl v podstatě pouze předkládá požadavky a ministr školství je poslušně plní. Zároveň se reprezentanti průmyslu nechávají slyšet, že by rádi aplikovali tzv. duální systém vzdělávání, který se vyvinul v Německu. Z rozhovoru s Prof. Dr. Friedrichem Hubertem Esserem, předsedou „Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu“ (BIBB) v Bonnu (červen 2013, pro BL přeložil Milan Lelek) vyplývá, že německý průmysl má na odborné vzdělání v Německu skutečně velký vliv. Zároveň ale nese odpovědnost, většinu nákladů a o podobě a změnách ve vzdělávání spolurozhoduje se zástupci státu, spolkových zemí, odbory a sociálními partnery.


Promyšlenost a efektivita spolupráce, schopnost přizpůsobit odborné vzdělání podle soudobých trendů a možná návaznost německého učňovského vzdělání ve vysokoškolském sektoru jsou ale zprávou z jiného vesmíru, než na jaký jsme v ČR zvyklí. Jak navíc upozorňuje Esser, takový systém se vyvíjel po staletí a není možné ho aplikovat one-to-one. BIBB své know how sdílí s mezinárodními partnery. Český průmysl ale jen čeká a klade požadavky. Srovnejte principy duálního systému dle Essera s krajně nepoučenými požadavky pana Hanáka ze Svazu průmyslu, který zjevně netuší, jak duální systém funguje a přesto se na něj odvolává, dodává k tématu Bob Kartous.

Co je duální vzdělávací systém v Německu? Jaké jsou jeho silné stránky? Jsou Vám známy možnosti pro jeho další zlepšení?

Systém duálního vzdělávání v Německu, se vyznačuje úzkou a partnerskou spoluprací mezi vládou a průmyslem za oboustranného sdílení odpovědnosti za duální systém odborného vzdělávání. Sociální partneři a komory svazů mají silnou pozici v politice odborného vzdělávání a přípravy pro zaměstnání. Jádrem duálního systému odborného vzdělávání je učit se v rámci pracovního procesu, tedy v kombinaci prakticky orientované učení v podniku a teoreticky vedeného vzdělávání v odborné (učňovské) škole. Přes konsensuální spolupráci všech zainteresovaných stran je zajištěno, aby v rámci všech spolkových zemí platily shodné vzdělávací programy a shodné předpisy pro vzdělávání a pro požadavky na zkoušky. V praxi je kvalita systému zajištěna kvalifikovaným personálem, přičemž speciální předpisy pro způsobilost školitelů (Ausbildereignungsverordnung = AEVO) stanoví podmínky, za jakých okolností může být osoba uznána jako školitel ve smyslu zákona o odborném vzdělávání. Nakonec je třeba uvést, že k silné stránce duálního vzdělávání patří také institucionalizovaný výzkum a poradenství, protože vzdělávání a výzkum trhu práce přes BIBB umožňuje solustavné přizpůsobování odborného vzdělávání současnému technickému, ekonomickému a sociálnímu vývoji. Síla tohoto systému a praktické, úzké vazby s hospodářstvím, je ale zároveň i jeho slabinou, protože v konjunkturálně obtížných časech se dostává s určitým zpožděním pod tlak i trh odborné přípravy, protože podniky snižují objem vzdělávání.

Jak se realizuje souhra nositelů duálního vzdělávacího systému v Německu, tedy podniků, odborných (učňovských škol) a dalších na vzdělávání se podílejících institucí?

Duální systém tvoří jádro odborného vzdělávání. Asi polovina mladistvých usiluje po ukončení základního vzdělávání o vstup do systému duálního odborného vzdělávání. Kooperace mezi vládou, hospodářskými a sociálními partnery je realizována na několika úrovních. Ve společném gremiu na federální úrovni - BIBB výkonném výboru, který je také nazýván "parlament vzdělávání" - spolupracují se stejným podílem hlasů zástupci spolkové vlády, spolkových zemí, zaměstnavatelů a odborů. Toto gremium diskutuje o všech důležitých otázkách a je statutárním poradním orgánem spolkové vlády o zásadních otázkách odborného (učňovského) vzdělávání.

Spolková vláda spolupracuje také se sociálními partnery - za moderování BIBB. Vzdělávací předpisy jsou kurikulárním základem podnikového vzdělávání, odrážejí skutečnost trhu práce v oblasti kvalifikací a schopností. Se spolkovými zeměmi nakonec provádí koordinaci mezi provozním řádem a vzdělávacími osnovami odborných škol. (pozn., kurikulum definuje veškerou zkušenost učňů, kterou v rámci svého vzdělávání získávají).

Ve třetí úrovni, na úrovni vlastního vzdělávání, hrají podniky centrální roli. Uzavírají s učni zvláštní smlouvu, která upravuje práva a povinnosti obou stran. V této smlově se například závody zavazují, že budou učně vzdělávat podle stanovených úkolů odborné přípravy a budou učňům vyplácet odměnu za vzdělávání a práci v rámci duálního vzdělávání. Zabezpečení kvality výuky a závěrečné zkoušky převezmou příslušná místa, například hospodářské komory jako samosprávné orgány zastupující podniky.

Jak vypadá typické odborné vzdělávání mladých lidí v rámci duálního systému a na jakou odbornou kvalifikaci mohou dosáhnout?

Vezměme si jako příklad automobilového mechatronika (pozn., povolání mechatronika je průnikem vědomostí a zručnosti z oborů elektrotechniky, elektroniky, mechaniky, hydrauliky, informatiky, elektrotechnologie a strojírenských technologií.). Restrukturalizace automobilového mechatronika z roku 2003 je skutečným úspěchem. Vznikla sloučením dvou povolání, automechanika a automobilového elektrikářa. Automobilový mechatronik velmi rychle začal představovat nejoblíbenější řemeslo v Německu, které rok co rok vykazuje nejvyšší počet smluv pro řemeslnou výuku. Jak variabilní a adaptabilní je německý vzdělávací systém, dokazuje skutečnost, že toto odborné vzdělávání v duálním systému je v současné době znovu upravováno vzhledem k postupující modernizaci tak, aby následující praktická a teoretická příprava sledovala potřeby podniků v oblasti nejnovějšího technologického vývoje. To platí, například pro nové formy pohonu, jako je hybridní, nebo elektrický nebo pokud jde o technologie vysokého napětí, nebo například v souvislosti se zpracováním nových materiálů v konstrukci karoserií, jako jsou lehké karbonové karoserie.

Po třech a půl letech výuky automobilového mechatronika se také otevírají atraktivní možnosti dalšího vzdělávání a kariérního postupu. Může pokračovat ve vzdělávání na automobilového servisního technika, mistra nebo provozního hospodáře. Se zavedením evropské a německé rámcové kvalifikace (EQF/DQR) srovnatelnosti se otevírá možnost vstupu do vysokoškolského systému vzdělávání, protože automobilový technik-mistr je ekvivalentem bakaláře na úrovni 6 EQF a DQR. To zřetelně odráží atraktivitu kvalifikace německého vzdělávání a odborné přípravy ve vztahu k její rovnocennosti k úplnému střednímu nebo úplnému střednímu odbornému vzdělání, které jsou nezbytnou podmínkou pro vysokoškolské vzdělávání.

Jak je výuka financována?

Na financování odborného vzdělávání v Německu se podílí několik aktérů. Přitom je převážná část nákladů nesena podniky, které poskytují přípravu na povolání. Přebírají náklady na náhrady poskytované učňům a také náklady na vzdělávání v podniku. Spolkové země nesou náklady spojené s odbornými (učňovskými) školami. Případně je možné využít pro některá opatření spolkové dotace a to přes úřady práce.

Jakou roli hraje v BIBB v Německu, v Evropě a ve světě?

Zde bych se chtěl nejprve zmínil o tom, že jedním z centrálních národních úkolů BIBB je rozvoj a modernizace vzdělávacích systémů a vzdělávacích programů. BIBB má také za úkol připravovat základy pro řízení odborného vzdělávání a přípravy a to v rámci výzkumu vzdělávání, za účelem jeho řízení, a přípravy jeho inovací. Tak BIBB například zveřejňuje výroční datový report v rámci zprávy o oblasti odborného vzdělávání vydávaný Spolkovou vládou, který se již dávno stal standardním spisem pro odborné (učňovské) vzdělávání v Německu.

Ale BIBB je také platformou pro diskusi a poradenství v oblasti aktuálních politických otázek odborného (učňovského) vzdělávání a přípravy, jako je vývoj německého kvalifikačního rámce. Zde se sbíhají všechny nitky, sociální partneři, spolková vláda spolkové země zde sedí za jedním stolem.
BIBB se také podílí na mnoha síťových aktivitách po celém světě, a spravuje 30 kooperačních smluv v oblasti institucí a organizací, v oblasti politiky odborného vzdělávání na všech kontinentech. Právě jsme pozvali všechny partnery BIBB na pro první celosvětové setkání, u příležitosti mistrovství světa v učňů "WorldSkills" do Lipska.

Kromě toho se BIBB podílí na mezinárodních srovnávacích výzkumných projektech. Podílí se na evropských projektech a iniciativách a využívá své odborné znalosti v rámci konzultací a spolupráce s mnoha partnerskými zeměmi.

Jakým šancím a výzvám budete čelit v oblastech adaptace tohoto systému v jiných evropských zemích? Jde zejména o Itálii, se kterou máte uzavřenou smlouvu o intenzivní výměně expertů.

V posledních letech se ve světě zajímají o německý duální systém odborného vzdělávání vzhledem ke přizpůsobení tohoto systému podnikovým podmínkám. Mnozí dokonce hovoří o tom, že se z tohoto systému stal německý „export“. To je to, co nechci připustit, protože vzdělávací systémy není možno exportovat one-to-one. Duální systém odborného vzdělávání v Německu se vyvíjel v průběhu staletí.
Nicméně, je rozumné a vhodné šířit duální systém na základě základní ideje, že právě spojení praktické práci v podniku a teoretické výuky ve škole, představuje metodický princip pro hladký přechod učňů do světa práce. Na tom právě spolupracujeme mimo jiné s našimi italskými partnery.

BIBB je „společnou adresou“ pro odborné vzdělávání v Německu. Na základě výsledků BIBB v oblasti politiky odborného vzdělávání jsou navrhovány a realizovány programy a iniciativy nebo testovány modely inovativních přístupů v odborném (učňovském) vzdělávání a přípravě na povolání v průmyslu. To vše naznačuje naše hlavní oblasti odborného vzdělávání a přípravy v oblasti výzkumu, politického poradenství a praktické podpory tohoto vzdělávání - to vše z jednoho zdroje a ve vysoké kvalitě! Tento přístup „věda-politika-praxe-komunikace“, je také ve světle nových, velkých výzev pro odborné vzdělávání a přípravu, vzhledem k demografickým změnám a pokračujícímu trendu směrem k akademickému vzdělání je klíčem k úspěchu. Touto cestou půjdeme konsekventně i nadále.

Copyright: Goethe-Institut Řím

Převzato z Britských listů

1 komentářů:

Milan Keršláger řekl(a)...
16. března 2015 v 8:22  

Moc tomu článku nerozumím. Autor kritizuje kapitány našeho průmyslu, že by naše školství neměli řídit, protože tomu nerozumějí. Tj. autor je u nás proti diktátu kapitánů průmyslu a zároveň chce, aby tito kapitáni průmyslu rozhodovali o vzdělání v mnohem větší míře, jako je tomu v Německu. Jediný rozdíl je, že se tam mluví o nějakém finančním podílu průmyslu na (učňovském) školství. Jenže jakmile bude náš průmysl do školství přímo investovat, bude o něm rozhodovat v mnohem vyšší míře. A to zároveň autorovi vadí a je to vidět i v jiných podobně ladných článcích v poslední době. Tak o co vlastně jde? Skrytá podpora průmyslu nebo odpor k průmyslu? Vychází to jako to první... :-)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.