Ministr ocenil 42 vynikajících pedagogů Medailí MŠMT

pátek 27. března 2015 ·

Ministr školství Marcel Chládek předal oceněným učitelům Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. a 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se uděluje ve dvou stupních – 1. a 2. stupně - a jejich udělování se řídí Statutem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Medaile uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy každoročně u příležitosti Dne učitelů 28. března. Medaile je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se od roku 1997. Lze ji udělit také in memoriam.

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost

Mgr. Jan Ćwierz
dlouhodobě usiluje o zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků a osob se zdravotním postižením a úspěšně se věnuje začleňování a udržení sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávacím procesu
Mgr. Petr Filip
erudovaný odborník, který umí nadchnout své žáky pro přírodní vědy, takže již 17 let škola slaví úspěchy v mezinárodních projektech, v letošním roce oslaví významné životní jubileum
Mgr. Jaroslav Fuksa
úspěšný hudební pedagog, popularizátor hudebního vzdělávání, dlouhodobě se věnuje výchově mladých hudebníků, spoluautor legislativních norem i učebních dokumentů, je zakladatelem Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy
Mgr. Jana Gavendová
přes 20 let buduje úspěšné vzdělávací zařízení, které poskytuje všestrannou péči dětem se zdravotním postižením, zasloužila se o zavádění nového vzdělávacího systému pro žáky s těžkým mentálním postižením
PaedDr. Petr Habrnál
v pozici ředitele ekonomicky stabilizoval krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogů a vytvořil erudovaný a stálý tým spolupracovníků, který nabízí učitelům přes 1000 vzdělávacích programů, zapojuje se do projektů EU a přispívá ke zvyšování kvalifikace učitelů Moravskoslezského kraje
Martina Havlová
učitelka a ředitelka, stála u zrodu základní umělecké školy, která se stala renomovaným vzdělávacím zařízením, jehož absolventi školu úspěšně reprezentují i v dalším profesním životě
Bc. Eva Helisová
jako učitelka přípravné třídy základní školy odvádí nadstandardní a inovativní práci v oblasti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádnou péči věnuje dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
RNDr. Lenka Honová
ředitelka největší zlínské ZŠ zapojila školu do řady projektů včetně mezinárodních, dlouhodobým důrazem na budování vztahů vzájemné důvěry a respektu mezi učiteli, žáky a rodiči vytvořila výjimečnou vzdělávací instituci, v letošním roce oslaví významné životní jubileum
Ing. Josef Hypr
zasloužil se o rozvoj středního odborného vzdělávání a zachování tradic a propagace tradičních stavebních řemesel, vytvořil nadstandardní materiálně technické podmínky pro výuku ve všech oborech a výrazně přispěl k rozvoji úseku celoživotního učení, škola pod jeho vedením dosahuje vynikajících výsledků i na mezinárodních výstavách
Bc. Michal Jiroušek
jako učitel odborného výcviku a spoluzakladatel Sdružení aranžérů se významně podílí na přípravě různých odborných soutěží a zároveň i přípravě svých žáků, kteří pod jeho vedením dosahují významných úspěchů, je spoluautorem metodiky odborného výcviku, podílí se na tvorbě mezinárodních projektů programů mobility
Pavel Jurkovič - in memoriam
výrazná a inspirující osobnost hudební pedagogiky, hudebník, zpěvák, instrumentalista, zavedl do výuky nové formy hudebně výchovné práce – první propagátor Orffova didaktického systému, popularizátor hudby a hudebního vzdělávání, autor učebnic, nositel řady domácích i mezinárodních ocenění
Ocenění převzala dcera MgA. Barbora Jurkovičová
Bc. Marie Kabátová
v pozici učitelky odborných předmětů i výchovné poradkyně dosahuje dlouhodobě významných úspěchů díky svým pedagogickým schopnostem i lidským vlastnostem, připravila pro praxi stovky absolventů oborů hotelnictví, cestovního ruchu a gastronomie, mezi jejími odchovanci jsou i špičkoví odborníci, kteří vaří v michelinských restauracích
Mgr. Václav Kosina
jeden z nejlepších ředitelů a manažerů Královehradeckého kraje, jehož kvality oceňují nejen kolegové a žáci, ale i zřizovatel, za jeho vedení se škola přetransformovala v jednu z nejmodernějších a nejrenomovanějších škol v kraji
Mgr. Alena Králová
je příkladem pro své kolegy neustálou snahou o zavádění nových a pro žáky zajímavých forem a metod práce, zapojuje školu do různých projektů zaměřených na podporu řemesel, je oporou a nezištnou rádkyní i svým kolegům
Ing. Radoslav Kučera
významně se zasloužil o rozvoj středního ekonomického školství, spoluvytvářel a ověřoval nové metody, podílel se na tvorbě RVP, je autorem a spoluautorem učebnic pro střední školy, jeho kolegové oceňují nejen jeho odborné, ale i jeho lidské vlastnosti
PaedDr. Petr Martínek
se svými studenty dosahuje mimořádných výsledků v krajských a republikových soutěžích, je nejen erudovaným odborníkem, ale i oblíbeným pedagogem, o jehož popularitě svědčí to, že vyhrál historicky první anketu o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos
PaedDr. Libor Mojžíš
dlouhodobě se zaměřuje na oblast výchovy a vzdělávání hendikepované mládeže a usiluje o zlepšení podmínek pro její vzdělávání, je spoluautorem několika učebnic, podílí se na celostátních projektech ESF, letos oslaví 25 let ve funkci ředitele speciální střední školy
Mgr. Dagmar Nogová
žáci školy pod jejím vedením dosahují opakovaně úspěchů v celostátních zeměpisných a jazykových soutěžích, organizuje mnohé další akce spojené jak se životem školy, tak i města, je úspěšnou pedagožkou, která práci pro svou školu a žáky věnuje i velkou část svého osobního volna
Mgr. Miloš Novák
zdatný organizátor, manažer i vynikající pedagog vytvořil stabilní pedagogický sbor, svou erudicí i přátelským přístupem ke kolegům a žákům je skutečným vzorem pro každého učitele
Bc. Eva Nováková
25 let působí ve funkci ředitelky MŠ, kde založila i první speciální logopedickou třídu v Sychrově, zapojila školku do mezinárodních a přeshraničních projektů, ve školství působí 40 let
PhDr. Věra Podhorná
poradna pod jejím vedením se úspěšně vyrovnává se zvyšujícím se počtem rizikového chování ve školách, věnuje mimořádnou péči nejen nadaným dětem, ale i těm ze sociálně znevýhodněného prostředí, zapojuje zařízení do mezinárodních projektů a intenzivně se věnuje i modernizaci poradenských služeb
Mgr. Zdenka Říhová
do své pedagogické činnosti vždy vnášela inovativní prvky, hledala nové metody výuky, sama pro děti vyráběla didaktické pomůcky, skvěle pracuje i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zapojila školu do evropského projektu, ve školství působí 33 let
Mgr. Jan Škrabal
oblíbený pedagog a respektovaný trenér, zakladatel systému atletických soutěží na Opavsku, škola pod jeho vedením získala již po třiadvacáté titul nejúspěšnější atletické školy v ČR, zasloužil se o pořádání atletických závodů s mezinárodní účastí pro hendikepované žáky
Ing. Michal Šmucr
výrazná osobnost středního školství na Prostějovsku, zkušený manažer, který v rámci projektů ESF zajistil modernizaci školy i prostředky na vzdělávání pedagogického sboru, gymnázium pod jeho vedením se významně podílí na organizaci kulturního a společenského života města
Mgr. Bc. Jaroslava Turková
vynikající působení při zajišťování a zlepšování podmínek středoškolského vzdělávání, za jejího působení se gymnázium stalo významnou vzdělávací institucí s individuálním přístupem k žákům, patří jí také velké zásluhy o zlepšení podmínek pro žáky se zdravotním hendikepem
Ing. Petr Vepřek
úspěšný pedagog i manažer schopný motivovat své kolegy i žáky, zasadil se o vznik vyšší odborné a střední průmyslové školy v Šumperku, podílel se na vzniku a ověřování nových studijních oborů, zapojil školu do mnoha regionálních i celostátních projektů
Mgr. Hana Vlčková
nejen učitelka češtiny a tělesné výchovy, ale skutečný „spiritus agens“ školy a města – organizátorka sportovních soutěží i s mezinárodní účastí, kulturních akcí, přednášek, Dětských dnů pro děti ze vsetínských mateřských škol, úspěšná spoluautorka miniprojektu v rámci příhraniční spolupráce, v letošním roce slaví významné životní jubileum
doc. MUDr. František Vorel, CSc.
jeden z nejrenomovanějších odborníků v oboru soudního lékařství, který vychoval několik generací odborníků, autor a spoluautor mnoha odborných publikací, v letošním roce oslaví významné životní jubileum a zároveň 30 let pedagogické činnosti

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost:

Mgr. Ludmila Bílá
učitelka a zakladatelka soukromé střední a vysoké školy se zasloužila o rozvoj vzdělávání na Kolínsku, její úspěchy byly oceněny i titulem „Osobnost města Kolína“, ve školství působí od. r. 1958
RNDr. Dag Hrubý
jedna z nejvýraznějších osobností gymnaziálního vzdělávání, erudovaný matematik, který dokáže předávat s humorem své učitelské zkušenosti a lásku k matematice gymnazistům i studentům matematicko-fyzikální fakulty, autor mnoha učebních textů, publikací a článků, nositel pamětní medaile za dlouhodobou činnost pro českou matematiku
Mgr. Blanka Jakoubková
letos završí 53 let působení ve školství v okresu Louny, po celou dobu svého profesního působení je příkladem mladším kolegům jak vysokým pracovním nasazením, tak i obětavostí, důsledností a láskou k dětem
Mgr. Zdeňka Jirková
zařízení pod jejím vedením poskytuje širokou škálu volnočasových aktivit, v celorepublikových i mezinárodních soutěžích slaví úspěchy především kroužek country tanců, jako pedagožka se dlouhodobě stará o smysluplné trávení volného času rakovnických dětí a mládeže a svým svěřencům se věnuje i na úkor vlastního volného času
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
dlouholetý pedagog, autor publikací, organizátor mnoha mezinárodních kongresů a konferencí, aktivní funkcionář odborných společností doma i v zahraničí nositel řady domácích i mezinárodních ocenění v oboru neurologie
Mgr. Jan Mácha
náročný učitel, který zároveň vždy naslouchal svým žákům a byl ochoten řešit i jejich soukromé problémy, jako učitel i ředitel školy byl vždy kolegům i žákům autoritou, rádcem i vzorem, v loňském roce dovršil 50 let práce ve školství
doc. Mgr. Václav Martinec
uznávaný divadelník, choreograf a pedagog herectví a mluveného slova, výrazná a respektovaná osobnost, která ovlivnila řadu kolegů, známý i v mezinárodním měřítku
Ing. Bohumír Novák
zásadním způsobem se podílel na budování školy, přispěl ke zřízení nového studijního oboru „Diagnostika motorových vozidel“, byl spoluautorem skript a instruktážních filmů, podal řadu zlepšovacích návrhů, jako učitel technických předmětů působil ve školství 51 let
doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.
vyznamenán za celoživotní pedagogickou a odbornou činnost v oboru geografie; autor mnoha vědeckých publikací a skript, erudovaný odborník a úspěšný pedagog, vnímavý k potřebám svých studentů, vychoval mnoho profesně úspěšných geografů
Eva Suchánková
významná osobnost speciálního a uměleckého školství na Olomoucku, celý svůj profesní život zasvětila práci s dětmi, kterým se věnovala nejen v době školního vyučování, ale organizovala bohatou mimoškolní činnost, která zahrnovala sport, tanec, divadlo, po celou svou aktivní činnost nezapomínala ani na vlastní profesní rozvoj a neustále se vzdělávala, začátkem letošního roku oslavila významné životní jubileum
Mgr. Zuzana Šimková
mimořádně se zasloužila o zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, svým lidským a profesionálním přístupem podporuje individuální možnosti rozvoje jednotlivých žáků, založila poradenské centrum na podporu rodin žáků, aktivně vyhledává nové trendy v péči o hendikepované osoby v tuzemsku i zahraničí
Mgr. Hana Štolbová
po celou dobu jejího působení na gymnáziu dosahovali její svěřenci mimořádných úspěchů v přírodovědných soutěžích, zasloužila se o vysokou kvalitu výuky těchto předmětů, svými charakterovými a morálními vlastnostmi byla vždy příkladem kolegům i žákům, ve školství působila 41 let, v uplynulém roce ukončila aktivní činnost, v letošním roce slaví významné životní jubileum
PhDr. Václav Švepeš
dlouhodobě se podílí na rozvoji odborného vzdělávání i vytváření pracovních příležitostí pro mladé lidi, podílí se na aktivitách, které přispívají ke smysluplnému trávení volného času žáků ze sociálně znevýhodněného prostřed, íje iniciátorem regionálních soutěží, v nichž se žáci školy umísťují na předních místech, v letošním roce slaví významné životní jubileum
PaedDr. Karla Vítková
pedagogicky i manažersky zvládá náročnou činnost ředitelky atypického rozsáhlého specializovaného vzdělávacího zařízení s 2/3 hospitalizovaných dětí a žáků, i žáků se širokým spektrem speciálních vzdělávacích potřeb, škola pod jejím vedením se dlouhodobě úspěšně prezentuje na soutěžích a přehlídkách, a to i v mezinárodním měřítku

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.