Marcela Bernardová: Zrušení upravené přílohy Základního vzdělávání

pátek 27. března 2015 ·

Návrh novely školského zákona byl poslanci PČR přijat. Nedávno jsem slyšela vyjádření jak je dobré, že novela školského zákona byla přijata – otevírá se tím možnost čerpání až devadesáti miliard korun z fondů Evropské unie.


Je správné, že má ČR otevřenou cestu k čerpání finančních prostředků, na které by patrně bez novely školského zákona nedosáhla. Je správně, že právě školství má takovou váhu nejenom pro fungování ČR, ale především pro Evropskou unii.

Ujištění o tom, že se speciální vzdělávání rušit nebude (občas je přímo zmíněn termín základní školy praktické) zaznělo opakovaně ze všech stran. Dokonce i ze strany organizací, které prosazují neodbornou a plošnou inkluzi nejpozději včera. Není divu, jsou to ve velké řadě organizace, které s čerpáním finančních prostředků rády pomohou.

Jaká jednání budou nově probíhat?

Právě probíhají jednání o existenci upravené přílohy ve vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací (RVP ZV příloha LMP). NÚV připravuje zrušení přílohy LMP. Argumentem je zadaný požadavek ze strany MŠMT. Zrušení RVP ZV příloha LMP, upravující vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací je požadováno z různých míst, od ministerstev se zcela jinou působností, než je školství, až po organizace, jejichž členové ani nejsou schopni poskytnout své pedagogické portfolio – prostě proto, že žádné nemají.

Veřejnosti je opakovaně podsouvána myšlenka o segregačním speciálním vzdělávání podle upravené přílohy RVP ZV, která „prý“ diskriminuje žáky s lehkou mentální retardací. Dokonce se objevil názor, že tuto přílohu ve vzdělávání nepotřebujeme. V této souvislosti je zmiňována dvoukolejnost našeho vzdělávacího systému – nehovoří se o dvoukolejnosti v souvislosti s víceletými gymnázii, ani v souvislosti se středním vzděláváním, nebo alternativním školstvím, ale pouze v souvislosti se základním vzděláváním na školách samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, právě v souvislosti s upravenou přílohou pro vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací.

Zrušení upravené přílohy je plánováno bez náhrady

Co to znamená? Pokud by se měla upravená příloha zrušit (důvody jsou uváděny různé – název, dvoukolejnost základního vzdělávání, nepotřebnost této přílohy, nadbytečné zařazování žáků do tohoto vzdělávacího programu z řad romské populace, atp.) je nezbytně nutné vstoupit do RVP ZV a zapracovat možnost vzdělávat žáky s lehkou mentální retardací například do Oddílu D, Kapitoly 8. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu, vypracovaném podle RVP ZV. Bez zásahu do RVP ZV tato změna možná není. Řada lidí hovoří o skutečnosti, že tato kapitola již takové vzdělávání umožňuje a upravená příloha tak může být opravdu zrušena bez náhrady. Ano, umožňuje, ale bez odbornosti, individuálního a odpovídajícího přístupu k jednotlivým žákům s mentálním handicapem. RVP ZV vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací neřeší – tento typ zdravotního postižení řeší právě upravená příloha LMP. Kapitola 8., umožňuje vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (ADHD, poruchy chování, specifické poruchy učení, zdravotní znevýhodnění….), ale není určena pro vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Mentální retardace je v systému vzdělávání specifikem, které vyžaduje vysokou odbornost, dlouholetou praxi a také vzdělávací program, který umožní těmto žákům dosáhnout na co nejvyšší kompetence ve vzdělávání, namísto pouhé „výroby“ řady mladých lidí, prodlužujících fronty na Úřadu práce. Není pravda, že žáci, kteří absolvují vzdělání na základních školách praktických, jsou žáky, kterým je upřena možnost vysokoškolského studia. Jsou to žáci, ze kterých budou dobří řemeslníci a úspěšní absolventi odborných učilišť.

Upravený vzdělávací program pro žáky s lehkou mentální retardací je zcela ojedinělý a při realizaci odborného vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací bychom měli uvažovat především o jeho odborném využití, případně zdokonalení, ne o jeho prostém zrušení. Naprostá většina těch, kteří se snaží o zrušení upraveného vzdělávacího programu určeného pro žáky s lehkou mentální retardací, jsou v oblasti pedagogiky laiky, kteří nemají se vzděláváním těchto žáků vlastní pedagogickou zkušenost. Odborně se v problematice neorientují, neznají obsah tohoto upraveného vzdělávacího programu a ke školství by se neměli vyjadřovat jen jako laikové.

Zrušení upravené přílohy RVP ZV je požadováno bez jakéhokoliv povědomí žadatelů, jak by měli žáci s lehkou mentální retardací být dál vzděláváni. Systém základního vzdělávání ČR má v RVP ZV a RVP ZV příloha LMP velkou devizu v možnosti rovného přístupu ke vzdělávání – výstupem obou vzdělávacích programů je základní vzdělání. Speciální vzdělávání pak není žádnou druhou kolejí, ale samostatným odborným vzděláváním. Možná, že celý problém vychází z názvu upraveného vzdělávacího programu, pravděpodobněji však z naprostého nepochopení podstaty tohoto dokumentu. Upravená příloha RVP ve vzdělávání je velmi dobře vypracovaný materiál a pouhé katalogy podpůrných opatření tento vysoce odborný materiál nemohou nahradit.

Znění právních prováděcích předpisů bude dalším z nových jednání.

Objevují se názory, že s novelou školského zákona dochází k významné změně ve smyslu odstranění segregace ve vzdělávání a k velké změně ve financování speciálních vzdělávacích potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Myslím si, že školský zákon je bez prováděcích právních předpisů materiálem, který byl již dříve nazván „bianko šekem“. Posečkejme tedy s oslavou „narovnaného“ přístupu ve vzdělávání, jak se osvědčí nové změny v praxi a posuzujme jejich naplnění až po provedení jejich objektivního zhodnocení.

Možná je třeba vzít na vědomí, že se uvažuje také o redukci školských poradenských zařízení. Možná se uvažuje o zrušení SPC a jejich náhradou by mohla být školní poradenská zařízení. Vše tomu v souvislosti s tvorbou katalogů podpůrných opatření nasvědčuje. Nasvědčuje tomu také snaha o zrušení speciálního vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací a zachování speciálního vzdělávání na základních školách speciálních. Nakonec se naskýtá otázka, k čemu by ŠPZ byla dobrá, když katalogy podpůrných opatření jsou určeny pedagogům základních škol?

Bez upravené přílohy RVP ZV nelze hovořit o existenci základních škol praktických nebo možnosti odborného speciálního vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Zrušením možnosti vzdělávat odborně žáky s lehkou mentální retardací lze tento krok označit za popírání jednoho z principů demokracie – možnosti volby.

Je třeba si uvědomit, že existují a budou existovat žáci, kteří ke své úspěšné vzdělávací dráze v systému základního vzdělávání potřebují odbornou speciálně pedagogickou péči.

PhDr. Marcela Bernardová, Asociace speciálních pedagogů České republiky

17 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
27. března 2015 v 10:14  

Je to sice celé padlé na hlavu, ale zase na druhou stranu, když si nastudujete přílohu RVP pro LMP, zjistíte, že po mentálně postižených dětech se tam stejně chce zvládání učiva nad jejich možnosti (jen namátkově: cizí jazyk?, chemie např. kyseliny a hydroxidy?), takže jestli to nezvládají podle RVP ZV nebo podle přílohy pro LMP, je vcelku jedno. Jediné, co v něm je přínosné je jiná struktura učebního plánu (hodinové posílení pracovek). Ovšem zase si dost dobře nedovedu představit, jak se organizuje výuka podle přílohy pro LMP v běžné ZŠ, což prý je také možné.

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. března 2015 v 10:45  

Paní Adamová,oni to jakžtakž zvládají. To učivo je okleštěné, jazyk se učí hlavně frázemi, které by potřebovali v ciziněnapř. při turistice, fyzika je bez vzorců a výpočtů ,ta chemie také.Proto je to PRO LMP - aby alespoň něco byli schopní pojmout a měli jakés takés vedomosti. V matice končí desetinnými čísly,neučí se záporná čísla či práci se zlomky (zlomky mají orientačně).Ale máte pravdu.Budou tam sedět, zírat jak tele na nová vrata a snažit se pojmout tu svahilštinu, kterou pan učitelka přednáší.

Unknown řekl(a)...
27. března 2015 v 11:36  

Speciální vzdělávání je promyšlený a praxí ověřený systém vědomostí a praktických dovedností, které mohou žáci s mentálním postižením zvládnout. Pokud vzdělávací program s trochu nešťastným názvem Příloha pro LMP bude zrušen, ze základní školy praktické bude normální základka, možná se sníženým počtem hodin vyučování jazyků, takže Potěmkinova vesnice.
Bylo by potřeba se ptát inspekce, jak bude hodnotit žáka ZŠ, který v 8. třídě nebude zvládat vzdělávací obsah 6.ročníku? Jak bude hodnotit učitele, který ho to nedokázal naučit?
Pokud jde o ten název, program by se klidně mohl jmenovat Vzdělávací program pro žáky s poruchami učení, není žádný důvod tam explicitně uvádět mentální retardaci.

Eva Adamová řekl(a)...
27. března 2015 v 15:50  

"Pokud jde o ten název, program by se klidně mohl jmenovat Vzdělávací program pro žáky s poruchami učení, není žádný důvod tam explicitně uvádět mentální retardaci."

Zde si dovolím s Vámi nesouhlasit. Žák s poruchou učení např. s dyslexií by měl za pomoci asistenta či podpůrných opatření zvládat učivo běžné ZŠ. Žák s LMP ho zvládat nebude ani, kdyby jeho asistent byl pozlacený. Takže ten důvod tam je.

"V matice končí desetinnými čísly, neučí se záporná čísla či práci se zlomky (zlomky mají orientačně)."

Ano, to vím. Pro jednoho žáka, který je na hraně mezi běžnou ZŠ a zvláštní školou, jsem zakoupila pracovní sešity pro děcka ze zvláštní. A zděsila jsem se. Děcka ze zvláštní furt dokola dělí písemně desetinná čísla, což je z početních úkonů to nejsložitější, rozhodně složitější než počítání s jednoduššími zlomky či sčítání a odčítání celých čísel krokováním po číselné ose. Trošku mám po této zkušenosti obavy, že on ten systém speciálního vzdělávání zas až tak promyšlený není. Ty pracovní sešity jsou otřesné a nepoužitelné a pokud je ve zvláštní škole někdo používá, tak ty děcka lituju. Myslím si, že i v té zvláštní škole by se pomocí názoru dala matematika učit smysluplněji.

A ještě k těm RVP. Prosím vás, vždyť učivo RVP ZV 8. a 9. ročníku nezvládá ani na základní úrovni tak 20 % dětí, které nikdy nepropadly. Tak nevím, proč se tady vůbec vzrušujeme.

Unknown řekl(a)...
27. března 2015 v 17:03  

Pokud jde o název vzdělávacího programu,tak podle 10.revize MKN z roku 1992 se dyslexie, dysgrafie, dysortografie a další dys- poruchy správně označují jako "poruchy školních dovedností", nikoliv jako "specifické poruchy učení", jak tomu bylo dřív.
Takže termín "poruchy učení" je "volný" a dal by se vhodně využít.
Pracovních sešitů je na trhu velké množství a mají různou úroveň, je potřeba vybírat....

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. března 2015 v 18:40  

Nejen pracovní sešity,ale i učebnice jsou blbé.Proto je příliš nepoužívám. naštěstí mám za léta nasbírané a vytvořené portfolio pracovních listů,takže se bez těch blbých obejdu. Neplťte si speciální školství a učebnice. To je nebe a dudy.Spec. školství je propracované.O tom, že se vždy dá něco vylepšit tu hovořit nebudu. Tím, že nastavíme osnovy podle základky např. padnou hodiny pracovního vyučování, které pro tyto děti měly smysl, na úkor dalších předmětů, které pro ně smysl nemají. Budou mít zbytečně další jazyk, který stejně nebudou ovládat.Budou mít další hodiny fyziky nebo chemie, ve kterých stejně nebudou se mít co učit. Je to jako nalít litr vody do půllitrovky. Snažit se můžeme, že.

Eva Adamová řekl(a)...
27. března 2015 v 19:43  

"Pracovních sešitů je na trhu velké množství..."

No pro základní školy je jich opravdu mraky, ale pro zvláštní školy je to slabé a pro žáky s SVP, kde nic tu nic.


"Nepleťte si speciální školství a učebnice. To je nebe a dudy."

Samozřejmě chápu, že kantoři na zvláštních školách dělají, co mohou. Ale situaci, kdy stát není schopen vydat pro zvláštní školy dobré učebnice a kdy učebnice do různých předmětů pro žáky s dyslexií a dalšími poruchami v podstatě vůbec neexistují, já, nezlobte se na mne, nemohu brát za propracovaný systém speciálního školství a za dobré podmínky k inkluzi.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
27. března 2015 v 21:10  

Ona celá ta koncepce dvoustupňových vzdělávacích programů zabloudila do pralesa frází a nesmyslných telefonních seznamů, které kromě jejich nebohých tvůrců stejně nikdo nečte. Původně dobrá myšlenka RVP - ŠVP se utopila v moři kydů, RVP měl mít rozsah tak 2 stran (hlavní cíle, učební plán), ŠVP by mohl mít možná 4, 5 stran (předměty, strategie školy). Nechť učitelé dovedou každého žáka pokud možno k jeho maximu, ne? Bohužel naše vzdělávací politika je stále založena na bludné představě, že školství lze zlepšit sepisováním žvástů.

Slávina řekl(a)...
27. března 2015 v 23:08  

Neumím si představit, jak učitel ZŠ bude vybírat vhodný učební materiál , aby vyhověl potřebám a zohlednil individuální schopnosti všech dětí / 25 a vice / ve třídě.
Z názorů učitelů jasně vyplývá, jak je těžké vybrat odpovídající učebnici a pracovní sešit . Proč ? Je to jednoduché . Každé dítě , které potřebuje speciálního pedagoga je jiné . To není objev roku ! To je dávno známá pravda , kterou inkluzisti chtějí popřít . Nejspíš je evropská dotace tak mocná , že rázem změní intelekt dětí směrem vzhůru a schopnost učitelů efektivně dosáhnout osvojení učiva ŠVP u všech žáků i bez příloh .
No, možná se dostaneme v diskuzi až do Sparty .
Co je alarmující - pedagogická veřejnost mlčí až na drobné výjimky. Učitelé vyčkávají a doufají , že se inkluze neujme . Rodiče většinou netuší rozsah a dosah tohoto nápadu ! Pro mnohé je to stále pouze cizí slovo .
Výsledek inkluzivního vzdělávání nakonec může být u méně zdatných dětí stejný , jako by se vzdělávaly podle přílohy RVP LMP. Jak už v diskuzi zmínila kolegyně - asi 20% dětí RVP ZŠ už teď nezvládne.
Profil inkluzivního dítěte bude takový : velmi omezené
zvládnutí učiva ve všech předmětech mimo HV, VV a TV. Žádné praktické dovednosti ! Nesebevědomá osobnost , bez kamarádů.
O jednom takovém dítěti už vím !
Je to smutný příběh s nepříliš světlou budoucností .
Slávina

Jana Karvaiová řekl(a)...
28. března 2015 v 20:18  

Je zajímavé pozorovat,co se ve školství,potažmo speciálním ,děje. Zatímco oficiální proklamace znějí - nebudeme rušit praktické školy, budeme podporovat podpůrná opatření pro všechny kategorie žáků, potřebujeme více poradenských zařízení a psychologů. Bohužel, v terému probleskují zprávy zcela opačné. A jelikož se už stalo skoro pravidlem,že to, co probleskovalo se stalo pravdou, máme obavy. Potvrdila to paní Bernardová,když píše o rušení SPC a PPP. Nebo alespoň redukci. Vždyť to jde zcela proti inkluzi? To už fakt nechápu. Přitom v tzv. poradenském zařízení má být v rámci školního poradenského zařízení:
1/ředitel (i když není speciální pedagog
2/výchovný poradce (na co?)
3/preventista (ještě větší proč)
4/speciální pedagog(na celou školu jeden
Psycholog? - kde ho vzít? U nás je jeden na celý okres.
Peníze na dys-funkce mají být kráceny.
Cílem je asi toto. Pedagogům budou do rukou strčeny brožurky,jak učit postižené. V počtu dnes běžném - cca 26 žáků ve třídě, při inkluzi cca 3 - 6 žáků, to bude mazec. Mezi ty inkludované žáky nepočítám Romy,sociálně slabé nebo cizince. S těmi zase tak velké problémy nejsou. Stejně tak nejsou problémy s tělesně postiženými či žáky s lehčími smyslovými vadami.Všichni tito výše vyjmenovaní už jsou zařazeni do běžného školství dávno, navzdory nedostatku peněz. Problém je s žáky mentálně postiženými, autisty a psychiatricky nemocnými. Zrušení přílohy pro LMP je zhovadilost nejvyššího řádu. I když vyšší místa nám to určitě patřičně zdůvodní, prošpikují své projevy slovy o humanismu, demokracii, diskriminaci či segregaci. To, že mentálně postižený má prostě něco jako omezenou kapacitu motoru (když mám použít nějaký, byť ne úplně dostatečný příměr) o tom z těch výše nikdo nic neví. Všichni jsou přesvědčení, že když se těm dětem bude někdo více věnovat,budou v budoucnosti asi běžně maturovat a navštěvovat vysoké školy. Snílků bylo v historii lidstva vždycky dost. I Jára Cimrman říká, že někdo musí ukázat, kudy cesta nevede. Jenže to tak trochu odskáčou ty děti.
Ještě k učebnicím. Možná, že se již dávno počítalo s tím, že praktické školy nebudou a tak se již nikdo nenamáhal tvořit a schvalovat něco nového a lepšího.Já používám i z půdy snesené staré social. učebnice,protože je to často to nejlepší,co bylo vydáno.A ve fyzice nebo matematice tam nic ideologického není.

Unknown řekl(a)...
28. března 2015 v 23:36  

Paní Karvaiová,
máte svatou pravdu.Jenže jedna věc je pravda a druhá věc je potřeba pravdy, a právě ta tady teď chybí.
Pokud jde o učebnice, tak kdo by je měl psát? Zkušení učitelé, kteří by to dokázali, na to nemají čas. Výzkumný ústav pedagogický, kde nějaké učební texty vznikaly, byl zrušen a nikdo jiný na tom nemá zájem. MŠMT má starosti hlavně s inkluzí, a jak ty inkludované školy budou fungovat a z čeho se žáci budou učit, je mu teď asi jedno.
Mně je líto hlavně těch postižených dětí, které na to doplatí nejvíc a učitelů, na které se kladou čím dál větší nároky.

Slávina řekl(a)...
29. března 2015 v 0:08  

Paní kolegyně Karvaiová ,
naše stesky zde a na Eduinu čte málokdo z rodičů .
Vidím jediné řešení : společnou konferenci Asociace základních škol , Asociace speciálních pedagogů , zástupců MŠMT / nejlépe ministr/ a poslanců .
Jednání by mělo mít patŕičnou propagaci a být veřejné.
Vždyť v Parlamentu i v Senátu se takové jednání dá uskutečnit .
Zavedením plošné inkluze nejde pouze o dyskomfort pro učitele a žáky, ale o vzdělanost národa na mnoho let dopředu !
Zatím žijeme z minulosti a pohoršujeme se nad novinářskými chybami ve shodě podmětu s přísudkem a chybami typu : " by jste , by jsem ".
Ale nivelizací požadavků , k níž musí zákonitě dojít ve všech předmětech , bude úroveň vzdělání dost tragická.
Obrazně řečeno : nikdo nebude umět nic a všichni všechno !
Správně píšete , že tělesně a smyslově zdravotně oslabené děti mají možnost integrace dávno !
Děti mentálně hendikepované budou mít po realizaci zamýšlené inkluze mnohem těžší životní podmínky.
Jen ten, kdo s nimi pracuje ve škole a nebo je vychovává doma , může posoudit následky nedobrovolné inkluze do třídy 25 dětí , z nichž mnohé o empatii a slušném chování nemají ponětí !
Tady pak bude nejspíš na místě ono moderní domácí vzdělávání !
Myslím, že na vzájemnou velkou diskuzi už je nejvyšší čas !! Učitelé čekají a v zákulisí vrčí ! To není řešení .
Několik statečných odborníků nestihne dost možná katastrofě zabránit .
Ještě je možná maličko času na rychlé jednání.
Nenechme děti , jichž bude nejspíš stále více díky vyspělému zdravotnictví, napospas experimentu .
Slávina

Unknown řekl(a)...
29. března 2015 v 11:39  

"následky nedobrovolné inkluze do třídy 25 dětí "

25 dětí? U nás běžně 30!
A to je ještě velké štěstí, že 2 žáci v této třídě s tímto postižením neruší ostatní a hodinu v podstatě prospí. Asistenti se přitom můžou rozkrájet. Kde nic není, ani čert nebere. Bohužel. Do hrnku o objemu 1 litr se prostě více nevleze. To je realita. Při individuálním přístupu pak máme na jednoho žáka v průměru 1 minutu 30 sekund. A jen tak pro připomínku. Denně učím v 5 až 6 takových třídách.

Unknown řekl(a)...
29. března 2015 v 14:22  

Pane učiteli, to je opravdu hrozné. A ještě hroznější je, že se ti škůdci našeho školství, kteří tohle mají na svědomí, vydávají za jeho spasitele a rodičům i učitelům do očí lžou, že se to všechno dělá ve prospěch postižených dětí. :-(

Slávina řekl(a)...
29. března 2015 v 18:06  

Pane kolego Moudrý ,
uplatněte své příjmení a vstupte do Asociace speciálních pedagogů , kde budete mít slovo a možnost / snad/ i vyjednávání o změnách !
Vite, jak se asi cítí Ti dva chudáci, co tam jen fyzicky sedí
a duše jejich daleko, daleko je....?
Pokud si všichni učitelé budou jen tak poplakávat
na nesprávném místě, NIC se nezmění .
Jen bude pomalu ubývat zájmu o toto povolání a za ty peníze ...
Ale nejde tolik o peníze , jde o nereálná očekávání nekvalifikovaných lidí, kteří žvaní do profese pedagoga, ve stylu " mám právo na názor " ! a ten právě letí na vlně inkluze !
Znovu připomínám - pro většinu rodičů je inkluze slovo
cizí , pod nímž si představují v nejlepším případě větší počet romských dětí ve třídě, nic víc.
Vrátím se k dětem , které jsou tiše vzdělávány v davu. Nic si z deště informací nemohou odnést, protože mozková kapacita takto oslabených dětí to nedovolí . Většina pouček a vzorců splývá s šumem
ve tŕídě.
Nelze se tedy divit, že radost ze školních dní se scvrkne na očekávání víkendů a prázdnin.
Jaký bude dospělý život dětí s pomalým osobním tempem, dětí často šikanovaných , okřikovaných doma i ve škole , vždy neúspěšných ve srovnání s většinou třídy ? Ani trojky podle IVP nic neřeší - není trojka jako trojka , bohužel .
Pravdu o reálnosti plošné inkluze by měli sdělovat také ředitelé škol.
Ano, mají velkou zodpovědnost za všechno - nebudu rozepisovat. Ale mají také nižší úvazek a nejsou 21 hodin přímo s dětmi. Někdy učí jen dvě hodiny na velkých školách .Mohou na rizika a malou efektivitu upozornit .
Určitě by stálo za to vrátit se k problěmu plošné inkluze . Jde přece o budoucnost a vzdělanost národa .

Unknown řekl(a)...
30. března 2015 v 0:29  

29. března 2015 14:22
29. března 2015 18:06

Naprosto s Vámi souhlasím. Učím však na škole běžného vzdělávacího proudu a na průmyslovce. Systém školství, který se tady tak pracně vytvářel po mnoho desetiletí bude inkluzí velmi narušen. Někteří žáci vskutku potřebují menší kolektiv sobě rovných a podobných spolužáků. Je to vše cesta špatným směrem. O tom není pochyb. Většina kolegů se stáhla, v ničem se neangažují, část má evidentně syndrom vyhoření. Tito kolegové jen pasivně přijímají různé nesmysly a nařízení a inkluze je vůbec nezajímá. Mám obavy, že je to realita nejen v naší škole běžného vzdělávacího proudu. Učitele druhého stupně klidně označím za "hrdiny naší doby".

Slávina řekl(a)...
30. března 2015 v 21:53  

Pane kolego Moudrý ,
docela Váš postoj chápu . Manžel učil velmi dobře matematiku a rozhodně s novinkami inkluze nesouhlasí .
V hodinách měl kázeň a také naučil . Výukou žil .
Proto nestihl žádné vedlejšáky, volný čas věnoval přípravě na další hodiny - vyhledával zajímavé pŕíklady .V současné škole by nestihl probrat ani základní učivo .Navíc muži jsou ve školství vzácní a nejsou často příliš expanzivní ! Chtějí učit a mít k tomu podmínky !
Nejsou připraveni na to, že budou o přežití svých idejí
bojovat.....
Druhou polohou je to, že mají povinnost k vlastní rodině . Často není ze školství kam utéct .
Nejlepší životní energie už zůstala mezi dětmi , nová se hledá obtížně. Nejsou nadějné vyhlídky.
Doufejme , že rodičům nebude dlouho trvat a ozvou se...
Přeji Vám tedy hlavně zdraví .

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.