Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

úterý 17. února 2015 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 a Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, v platném znění, dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015.


Dokument ke stažení: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015.docx

Vyhlášení dotačního programu
Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 a Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, v platném znění, tento dotační program.                                  
Čl. 1
Cíle programu
 1. Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o podporu kognitivního nadání žáků základních škol a středních škol (dále jen „škola“).
 2. Mezi další cíle programu patří:

 1. posílit zájem a motivaci nadaných žáků (dále jen „žák“) pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů;
 2. podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané obory a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech;
 3. podpořit účast žáků ve vzdělávacích aktivitách při dodržování zásady rovného přístupu ke vzdělávání, s ohledem na socioekonomický status žáka a jeho rodiny;
 4. posílit roli i mimoškolních vzdělávacích aktivit, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků;
 5. podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní;
 6. všestranně využít personální a materiální zázemí vysokých škol a výzkumných pracovišť pro rozvoj mimoškolního vzdělávání žáků.
Čl. 2
Předmět programu
 1. Ministerstvo v tomto programu poskytuje nestátním neziskovým organizacím, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže, právnickým osobám vykonávajícím činnost střediska volného času, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (dále jen „žadatel“) dotace ze státního rozpočtu na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v mimoškolních vzdělávacích aktivitách, jejichž obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a  technické obory.
 2. Žák musí být členem rodiny, kde příjem společně posuzovaných osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, tj. rodičů a nezletilých nezaopatřených dětí, nepřesahuje čtyřnásobek životního minima daného právním předpisem, účinným ke dni podání žádosti.
 3. Dotace je určena na financování mimoškolních vzdělávacích aktivit souvisejících se vzděláváním žáků ve věku 12 - 19 let, uvedených v čl. 3 bodu 5, které pořádá žadatel. Jednou z nezbytných podmínek pro poskytnutí dotace jsou vynikající vzdělávací výsledky žáka ve škole, dále také výsledky v soutěžích vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných ministerstvem, kvalita vybrané mimoškolní vzdělávací aktivity a socioekonomický status žáka a jeho rodiny.
 4. Dotace budou poskytovány v rámci disponibilních zdrojů určených pro rok 2015, které činí 1,2 mil. Kč.
 5. Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % požadované částky.
 6. Na dotaci podle tohoto programu není právní nárok.
Čl. 3
Postup při podání žádosti, příjemci podpory a podmínky podávání žádostí
 1. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka předá žadateli (čl. 2 odst. 1) žádost zpracovanou na formuláři podle přílohy č. 2 tohoto vyhlášení (dále jen „žádost žáka“. Způsob předání žádosti žáka určuje žadatel.
 2. Součástí žádosti žáka je také čestné prohlášení zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, že žák je členem rodiny, kde příjem společně posuzovaných osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, tj. rodičů a nezletilých nezaopatřených dětí, nepřesahuje čtyřnásobek životního minima daného právním předpisem, účinným ke dni podání žádosti.
 3. Žadatel shromáždí vyplněné žádosti žáků a zkontroluje jejich formální i věcnou správnost a následně podá souhrnnou žádost o poskytnutí dotace ministerstvu. Nedílnou součástí souhrnné žádosti jsou také žádosti žáků se všemi náležitostmi podle tohoto vyhlášení.
 4. Žadatel podává souhrnnou žádost na formuláři podle přílohy č. 3 k tomuto vyhlášení v jednom vyhotovení na adresu:
Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha l.
Žádost musí být doručena nejpozději do 31. 3. 2015. Tato lhůta je zachována, je-li nejpozději 31. 3. 2015 do 14 hodin podána žádost na Národní institut pro další vzdělávání nebo je-li nejpozději tento den prokazatelně doručena držitelem poštovní licence zásilka obsahující žádost adresovaná Národnímu institutu pro další vzdělávání.
 1. Z dotace je možné hradit pouze vzdělávací aktivitu v minimální délce trvání 25 hodin pracovní zátěže žáka. Vzdělávací aktivita musí být uveřejněná na internetu, žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti, musí být veřejně dostupné údaje o obsahu, rozsahu a formě vzdělávací aktivity a osobách, které danou vzdělávací aktivitu vedou a garantují obsah po odborné stránce. Vzdělávací aktivita se musí konat v průběhu roku 2015.
Čl. 4
Hodnocení žádostí
 1. Dotace bude poskytována na základě vyhodnocení dle bodového systému uvedeného v příloze č. 1 tohoto vyhlášení.
 2. Pro posouzení žádostí bude náměstkem ministra pro vzdělávání ustavena pětičlenná hodnotící komise, složená ze zaměstnanců ministerstva a podřízených organizací ministerstva.
 3. Hodnotící komise bude posuzovat úplnost a včasnost podání souhrnné žádosti a dále jednotlivé žádosti žáků podle následujících kritérií:
 1. úplnost žádosti a její včasné podání,
 2. vynikající výsledky žáka v oblastech vzdělávání odpovídajících zaměření vzdělávací akce,
 3. výsledky žáka v soutěžích vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných ministerstvem,
 4. případná identifikace konkrétního nadání žáka školským poradenským zařízením (pokud bylo vyjádření školského poradenského zařízení přiloženo k žádosti),
 5. další výsledky žáka v oblasti mimoškolních aktivit s ohledem na stanovená kritéria a úzce související s vybranou vzdělávací aktivitou (portfolio žáka),
 6. doložený obsah, rozsah a forma vzdělávací aktivity, do které se chce žák přihlásit nebo už je přihlášen, která rozvíjí tvořivost, podporuje odborný růst a podnikavost zejména v technických a přírodovědných oborech,
 7. rozsah případné spoluúčasti žáka na úhradě vzdělávací aktivity,
 8. motivace žáka,
i) socioekonomický status žáka a jeho rodiny.
 1. Komise předává výsledky hodnocení žádostí podle bodového systému, včetně pořadí žáků a návrhů výše finanční podpory, ministerstvu jako doporučení k rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Čl. 5
Poskytnutí a čerpání dotace
 1. Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rozhodnutí se stanoví časové a účelové určení dotace na úhradu aktivity uvedené v žádosti, které se žák zúčastní v roce 2015, a upraví se další podmínky v souladu s tímto vyhlášením a s příslušnými právními předpisy.
 2. Dotace se poskytuje žadateli bezhotovostně na účet u peněžního ústavu. Žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou zřizovanou krajem, se dotace poskytuje prostřednictvím rozpočtu kraje. Žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou zřizovanou obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, se dotace poskytuje prostřednictvím rozpočtu kraje a následně prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.
 3. Součástí vyúčtování dotace je prokázání splnění stanoveného účelu dotace, a to dokladem o absolvování vzdělávací aktivity nebo čestným prohlášením, že žák absolvoval dotovanou mimoškolní vzdělávací aktivitu a kopií dokladů osvědčující uhrazení nákladů spojených s touto skutečností.
 4. Dotaci lze použít pouze na úhradu vzdělávací aktivity. Dotaci nelze použít na úhradu nákladů, které byly před vydáním rozhodnutí uhrazeny, a nelze z ní hradit plnění, se kterým je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka ke dni podání souhrnné žádosti v prodlení.
 1. Základní informace o schválených žádostech, poskytnutých dotacích a výsledcích programu budou zveřejněny na webových stránkách ministerstva.
Čl. 6
Kontrola využití dotace
 1. Příjemce dotace zodpovídá za hospodárné, efektivní a účelné využití dotace.
 1. Nakládání s poskytnutou dotací podléhá kontrole podle souvisejících platných právních předpisů.
 1. Příjemce dotace je povinen poskytnout ministerstvu při výkonu kontroly potřebnou součinnost.
Čl. 7
Konzultace
Konzultace poskytuje Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, e-mail: fatkova@nidv.cz.
Čl. 8
Finanční vypořádání a předkládání zpráv využití dotace
 1. Příjemce je povinen vypořádat dotaci podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Spolu s vypořádáním příjemce předloží ministerstvu zprávu o způsobu využití dotace, která bude obsahovat stručné hodnocení vzdělávací aktivity včetně popisu přínosů pro žáka a doklad o absolvování vzdělávací aktivity (nebo čestné prohlášení o absolvování vzdělávací aktivity). Řídí se přitom podmínkami a termíny stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 1. Vyúčtování poskytnutých dotací předloží žadatel ministerstvu nejpozději do 31. 1. 2016.
Čl. 9
Účinnost
Tento program se vyhlašuje s účinností ke dni 13. února 2015.
PhDr. Marcel Chládek, MBA
ministr

1 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
17. února 2015 v 15:06  

Bude se posuzovat: "a) rozsah případné spoluúčasti žáka na úhradě vzdělávací aktivity
i) socioekonomický status žáka a jeho rodiny (příjem rodiny nesmí přesáhnout čtyřnásobek existenčního minima)"

Tak tedy fakt nevím, jestli chce ministerstvo podpořit ty movité či píše ty nemovité. Otázkou je,zda to tuší alespoň to ministerstvo.

A jen tak na okraj. Proč je to jen pro neziskové organizace? Neměla by podpora nadaných žáků směřovat spíše přímo do škol? Zvláště, pokud musí být k žádosti doloženo, o které žáky se konkrétně jedná? Ale zase na druhou stranu, těch 1,2 mil je stejně asi 200 Kč na jednu školu. To toho fakt podpoříme. Spíše to vypadá, že některá neziskovka má na MŠMT dost dobré známosti.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.