Anna Šabatová: Inkluzivní vzdělávání je jediná cesta proti životu v segregované společnosti

středa 13. srpna 2014 ·

Nová ombudsmanka Anna Šabatová má z předlistopadové minulosti jednu důležitou zkušenost. Jako členka disentu zažila, co to je být ve společnosti menšinou. Právě pomoc lidem, kteří z nějakého důvodu nepatří do hlavního společenského proudu, je jí velmi blízká. Děti se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nevyjímaje.

V Kanceláři veřejného ochránce práv jste působila už v letech 2001–2007 jako zástupkyně ombudsmana Otakara Motejla. V letošním roce jste se do úřadu vrátila. V čem se změnila situace v oblasti lidských práv za těch několik let?
Vztáhnu to k činnosti ochránce. V ní je problematika lidských práv mnohem více zastoupena, než tomu bylo v prvních letech existence této instituce. Souvisí to s rozšířením působnosti ochránce, ať už jde o ochranu osob omezených na svobodě a prevenci špatného zacházení s nimi, ochranu před diskriminací, nebo dohled nad vyhošťováním cizinců a podobně. Obecně bych řekla, že k porušování lidských práv v demokratické společnosti nedochází záměrně či s vědomým úmyslem práva porušit. Jde vždy více či méně o necitlivý výkon veřejné moci, opomenutí, neprofesionalitu v sociálních službách nebo dlouhodobě přetrvávající stereotypní pohled společnosti. Často porušení práv nemá jasnou a pro každého na první pohled rozpoznatelnou podobu.

Mění se pohled na základní práva?
Ano, mění. Třeba před deseti lety, když ještě neexistovala Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením, brali bychom samozřejmě jako porušení základních práv, kdyby se s lidmi v ústavní péči nějak špatně zacházelo, někdo by je tam omezoval nebo trestal nebo by dostávali špatnou stravu. Česká společnost se ale ještě nedívala tak kriticky na samotný fakt, že lidé stráví celý život v instituci. Po při­stoupení k Úmluvě musíme i toto nahlížet kriticky a snažit se to změnit.
Nebo jiný příklad. Před třinácti lety, když jsme začínali v Kanceláři prošetřovat první případy odnímání dětí, pracovníci sociálněprávní ochrany si nekladli příliš otázky, kdy už je zásah do rodinného života oprávněný a kdy je nepřiměřený. Dnes se vlastně do nového občanského zákoníku promítla judikatura Evropského soudu pro lidská práva, nálezy Ústavního soudu a sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu a daleko větší důraz se klade na preventivní sociální práci s rodinou. A tak bych mohla pokračovat. Důležité je o lidských právech mluvit, zajímat se o ně a dohlížet na jejich ochranu.

Ve funkci Veřejné ochránkyně práv působíte několik měsíců. Co se vám jeví jako stěžejní téma a na co se chcete v nejbližší době soustředit?
Je mou povinností věnovat se všem problémům, s nimiž se na mne lidé obrátí a které jsou v působnosti veřejného ochránce práv. Nemohu si vybírat a řešit jen něco. Nikdy jsem ale nezastírala, že jsou mi obzvlášť blízká témata týkající se ochrany práv osob omezených na svobodě a prosazování práva na rovné zacházení. Zvlášť u diskrimi­nace jsem přesvědčena, že ve společnosti stále přežívá spousta předsudků, které vedou k tolerování nerovného zacházení. Oběti diskriminace se v takové atmosféře mnohdy ani nechtějí bránit, aby svou situaci ještě nezhoršily. To není správné. Považuji proto za důležité snažit se překonávat stereotypy, měnit přístup politiků i celé společnosti k těmto tématům.

Česká republika je dlouhodobě kritizována za nerovné podmínky ve vzdělávání. V čem vidíte největší problém? Co se daří měnit? Je možné někde přidat?
Každé dítě má stejné právo na vzdělání. Samozřejmě ne každý se stane lékařem či inženýrem, ale na začátku života by stát měl všem dětem garantovat stejnou šanci. Je nepřípustné, aby stát zasahoval do života budoucích generací tím, že určitým dětem bude klást překážky v přístupu ke vzdělání. Mění se to pomalu, ale v souvislosti se současnou vládou a činností ministra pro lidská práva vnímám naději na možný posun k lepšímu. Ne­po­chybně bych více hovořila o rovných šancích ve vzdělání se zřizovateli škol a rodiči všech dětí. Tam často vidím obavy ze změn systému. Mělo by jasně zaznít, že rovné šance ve vzdělání jsou výhodné pro celou společnost, z lidského i ekonomického hlediska.

Často se mluví o inkluzivním vzdělávání jako o způsobu naplnění spravedlivého vzdělávání. V čem spatřujete jeho výhody a jaká jsou podle vás rizika spojená s jeho zaváděním do praxe?
Inkluzivní vzdělávání považuji za jedinou cestu, pokud nechceme žít v segregované společnosti. Děti se už od malička učí vnímat odlišnost jako něco přirozeného, rozšiřují si své sociální vnímání a sociální citlivost. To je něco, co naší společnosti trochu chybí. Překvapují nás projevy nejrůznějšího extremismu, ale i ten pramení z neschop­nosti chápat a respektovat odlišnosti a z předsudků. Právě překonávání předsudků ve společnosti považuji za nejobtížnější část zavádění inkluziv­ního vzdělávání. Vlastně je to jediné riziko, které v souvislos­ti s inkluzivním vzděláváním vidím. Nejde totiž o finanční náklady – co ušetříme na segregovaném vzdělávání, můžeme přesunout do inkluzivního. Hlavně je potřeba začít, netrávit čas hledáním dalších a dalších možných rizik a nechávat vyrůstat další generace bez možnosti řádného vzdělání. Největší nebezpečí vidím v tom, že celá řada pedagogů není na tento model vzdělávání připravena. Přitom učitel je základním stavebním kamenem celého systému. Bez jeho fundovanosti, nasazení a náležitého ohodnocení nemůže model inkluzivního vzdělávání nikdy fungovat.

V současné době se projednává novela školského zákona, která by mimo jiné měla změnit podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jaký dopad do každodenního života škol by podle vás přijetí návrhu novely přineslo?
Sebelepší zákon nezajistí rovnost a spravedlnost. Vždy bude záležet na mnoha faktorech a především na lidech (ne vždy právnících), kteří budou školský zákon aplikovat v praxi. Novela, kterou jsem měla možnost připomínkovat, je nepochybně dobrým začátkem. Je srozumitelná a má myšlenku, což je v dnešní době jev, troufám si říci, víceméně sporadický. Je mi sympatické, že míra podpory pro každého žáka bude hledána na individuální bázi. Děti se přestanou zbytečně nálepkovat do třech kategorií a vyjasní se práva a povinnosti, a tím i odpovědnost jednotlivých aktérů (školy, poradenského zařízení, dětí a rodičů). Na druhou stranu je účinnost novely stanovena až na rok 2017, s čímž nesouhlasím. Každý rok čekání prohlubuje neutěšený stav tisíců dětí. Také nesouhlasím s rozšiřováním kapacity nultých ročníků. Stát musí zaměřit své úsilí na budování mateřských škol. Tam vidím budoucnost rovných příležitostí.

Co si myslíte o situaci, kdy náš vzdělávací systém, potažmo školy, nutí rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami platit z vlastních zdrojů asistenta pedagoga?
To je jen jeden z příznaků toho, že naše základní školství není nastaveno na existenci různorodého prostředí a neumí s ním pracovat (lidsky, organizačně i finančně). Základní vzdělávání je přece bezplatné. Jelikož na asistenci často doplácí rodiče dětí se zdravotním postižením, může jít podle konkrétních okolností o diskriminaci, neboť u dětí bez postižení taková potřeba nevzniká. Rodiče se mohou u soudu domáhat upuštění od diskriminace a odstranění následku nepříznivého jednání. Za určitých okolností mohou žádat i přiměřené zadostiučinění v penězích. Rodiče však této cesty nevyužívají. Buď z neznalosti, anebo z obavy před zhoršením vztahu ve škole či na úřadě. Chápu i jejich nedůvěru v soudní systém, který rozhoduje těžkopádně a pomalu. Znám ale dobře příběh maminky jednoho autisty, která se nevzdala a dotáhla to až k Ústavnímu soudu. Negativní rozhodnutí soudu v jejím případě považuji za kraj­ně nešťastné. Paní však podává stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Jsem přesvědčena, že vyhraje, a držím jí palce. Svým stanoviskem ji ve Štrasburku podpořím.

Jakou školu byste si přála pro svá vnoučata?
Při této otázce mě napadají otřepaná klišé, kterým bych se chtěla vyhnout. Ale dobře. Určitě bych si přála, aby škola rozvíjela jejich přirozenou zvídavost, nehodnotila podle výsledku na škále 1 až 5, ale aby brala v potaz úsilí, které do práce vkládají, a hodnotila i celou cestu, kterou děti urazily od bodu A do bodu B. To dosud v českém školství postrádám. Chtěla bych, aby je škola naučila úctě k druhým a nenucenou cestou ukázala, že každý člověk má své přirozené místo pod sluncem a může se rozvíjet, pokud k tomu má vytvořeny podmínky. A samozřejmě, aby jednou na čas strávený ve škole vzpomínaly rády.

Článek je převzat s laskavým souhlasem z třetího čísla časopisu Škola all inclusive, který vznikl v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

11 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
13. srpna 2014 v 8:54  

Projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání je jistě dobrý nápad. Jen mi v tom názvu nějak vadí to slovo systémová, protože projekt je financován z ESF a je nad slunce jasnější, že až skončí přísun peněz z ESF, skončí i projekt. Tak tomu bylo i u obrovského množství dalších projektů OP VK z 1.2 Rovné příležitosti. Mnohé školy díky přísunu peněz z ESF nadějně inkluzi začaly, jenže pak se díky nutnosti pětileté udržitelnosti spíše dostaly do problémů, protože asistenty a speciální pedagogy musí platit ze svého, od státu na to dostanou pakatel.

Pokud chceme podpořit inkluzivní vzdělávání opravdu systémově, budeme muset sáhnout hluboko do naší státní kasičky a nespoléhat na podporu z ESF, která jednou skončí. Jistě namítnete, že je dobré alespoň nějak začít, ale my bohužel začínáme pořád dokola.

Paní Šabatová se navíc mylně domnívá, že bude stačit přesunout peníze ze segregovaného vzdělání do inkluzivního. To tedy rozhodně nebudou. Vždyť je to patrné už dnes, kdy příspěvek od krajů na asistenty pedagoga nedosahuje ani minimální mzdy a školy na ně musí doplácet z provozu nebo z peněz pro ostatní pedagogické pracovníky. Dokud nedostaneme do škol VŠ vzdělané speciální pedagogy, kteří budou pořádně zaplacení, budeme o inkluzi pořád jen nesystémově kdákat. Nebo si snad někdo opravdu myslí, že dělat asistenta v 8. a 9. třídě v hodinách matematiky, fyziky či chemie zvládne každý středoškolák s půlročním dálkovým kurzem?

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. srpna 2014 v 10:09  

Dokud nedostaneme do škol VŠ vzdělané speciální pedagogy

To myslíte, paní Adamová, ty speciální pedagogy, kteří teď působí ve speciálních školách, které jsou pro práci se speciálně potřebnými dědičkami uspůsobeny už leta?

Eva Adamová řekl(a)...
13. srpna 2014 v 14:21  

No tak jestliže chce paní Šabatová přesunovat žáky a finance ze segregovaného vzdělávání do inkluzivního, tak by skutečně část těchto speciálních pedagogů měla přejít do běžných ZŠ. Jenže to nemůže stačit, protože ve speciální škole např. pro děti s poruchami vidění jich má speciální pedagog na starosti třeba šest, v běžné škole bude mít pravděpodobně na starosti dítě jedno. Proto také říkám, že pokud budeme chtít zavést inkluzi pořádně a ne o ní jen systematicky tlachat, tak budeme muset hrábnout dost hluboko do státního rozpočtu. Jenže ono to vypadá, že ti navrchu by inkluzi chtěli, ale bez řádné finanční podpory škol. A to prostě nepůjde, může být v žákoně třeba i zlatem vymalováno.

Eva Adamová řekl(a)...
13. srpna 2014 v 14:33  

A ještě popíšu jak v současnosti vypadá "systém" inkluze.

1. Stav před inkluzí:
a) speciální a praktické školy pro děti s poruchami vidění, sluchu či mentálně postižené se speciálními pedagogy
b) běžné základní školy

2. Stav v průběhu zavádění inkluze:
a) speciální a praktické školy pro děti s poruchami vidění, sluchu či mentálně postižené se speciálními pedagogy, z nichž jsou děti přesunovány do běžných škol a přebývající speciální pedagogové přesunováni na úřady práce
b) běžné základní školy, na které jsou děti ze speciálních škol přesunovány a vzdělávány nikoliv speciálními pedagogy, ale asistenty pedagoga s maturitou mnohdy bez kurzu, kteří jsou zaplaceni minimální mzdou a učiteli, kteří o speciální pedagogice vůbec nic neví

Opravdu v tom chceme takto "systematicky" pokračovat a dojít k bodu 3?

3. Stav inkluze: absolutní chaos a bordel

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. srpna 2014 v 15:10  

Ono to začleňování speciálních dětí bude pokračovat tak, že s jejich vzrůstajícím počtem jich bude mít speciální pedagog na starosti víc. Samozřejmě. Pak někoho napadne, že by se děti mohly, v jejich zájmu, seskupovat podle typu jejich speciálních potřeb. Dalším stupněm ke kvalitě inkluze bude, že se děti budou, pro náročnost některých předmětů, těmto věnovat odděleně v prostorách k tomu uzpůsobených. Protože se dá předpokládat, že mnohé děti nebudou stíhat tempo dětí nespeciálních, vytvoří se v rámci inkluzivní školy speciální vyrovnávací a speciální paralelní třídy. Až jednoho krásného, slunečného dne někdo zvlášť osvícený vymyslí projekt speciální školy. Dá tomu řádnou publicitu a bude vymetat všechny zpravodajské relace a školní portály. Pro mnohé školy bude ovšem přechod na speciální školu poměrně jednoduchý, protože už nebudou mít vůbec žádné nespeciální žáky.

Unknown řekl(a)...
13. srpna 2014 v 17:22  

Diskuze vizionářů celkem o prázdninách chápu. Není co dělat, tak proč si alespoň na chvíli nezafantazírovat.

Absolutní inkluze všech dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nad finanční možnosti jakéhokoli státu. Nemluvě o stejně tak omezených lidských zdrojích. Dítě s těžkým zdravotním postižením se bez péče speciální školy prostě neobejde, protože součástí vzdělávání ve speciálních školách je nejen specálně pedagogická, ale i zdravotní a rehabilitační péče.
Paní Šabatová je stejná vizionářka jako hromada dalších laiků, kteří sice vykřikují o lidských právech dítěte, ale jsou schopni ho doživotně znevýhodnit pobytem v běžné škole, která na podobnou péči nemá nejen kantory, ale zkušenosti a především peníze.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. srpna 2014 v 20:06  

To se pletete.V tomhle státě je spousta vizionářů, kteří vědí,co by pro které děti bylo nejlepší a mají možnost a prostředky to prosadit. Jestli to taky vyhovuje těm dětem a jejich rodičům to je nezajímá. Já tomu říkám vnucená humanita.Paní Šabatovou jsem osobně zažila na kontrole v době,kdy dělal pod p.Motejlem. Možná, že ideály má pěkné.Ale speciálnímu školství a potřebám těchto dětí rozumí jako koza petrželi.A v tomto duchu probíhala i její kontrola v naší škole. Děti vidět nechtěla,poznala(údajně) podle papírů, jestli je tam dítě zařazeno správně nebo ne.
Musíte si tu všichni uvědomit, jaký je skutečný cíl inkluze těchto idealistů - jde především o inkluzi tzv. nepřizpůsobivých (to slovo si vymysleli novináři, tak ho používám). Ve jménu zařazování těchto dětí do základních škol nikoho nezajímá osud těch opravdu zdravotně a mentálně postižených. Je snaha zrušit Praktické školy, protože do nich chodí údajně moc romských dětí. Co to je proboha za taktiku? A co to veliké procento neromských dětí, kteří potřebují speciální péči ? To už tyto idealisty nezajímá. Oni si svůj úkol splnili. Velmi,velmi správně to zde shrnul Nico Pytlík. Je nutné něco i dobrého zničit(pod vlajkou humanismu,inkluze,dobrotivosti - (nazvěte si to jak chcete), aby se to po nějakém čase stavělo za drahé peníze (soukromé?) zpět.
Inkluzi tu chtějí tito rádobyodborníci provádět tak, že se najme armáda velmi špatně placených a na speciální pedagogiku nepřipravených asistentů. Oni budou tak stačit na to zapínat dětem knoflíky a vyndávat sešity z aktovky. Znalosti v oblasti jednotlivých postižeí nemají.Nemají logopedické znalosti a dovednosti.Neumí breilovo písmo,nezvládají velmi náročnou práci s autisty /(většinou to znají jen z Rain Mana,což byl legrační pán).Přitom třeba právě práce s autisty je nesmírně náročná.

Jan Hučín řekl(a)...
13. srpna 2014 v 21:59  

Děti se už od malička učí vnímat odlišnost jako něco přirozeného, rozšiřují si své sociální vnímání a sociální citlivost.

Přesně tak. To až někteří dospělí propadnou dojmu, že je třeba dosáhnout co největší rovnosti.

Unknown řekl(a)...
14. srpna 2014 v 9:56  

Souhlasím s názory kolegyň výše.

Každé dítě by mělo mít možnost vzdělávat se tam, kde je mu dobře a kde jsou na práci s ním připraveni. Vůbec neplatí, že pro každé dítě je "výhrou" dostat se do normální školy (a především je nutno důrazně rozlišit, mluvíme-li o postižení tělesném, nebo mentálním, to jsou úplně jiné problémy!!).

Kolektiv dětí, hlavně na 2. stupni škol, dovede být hrozně krutý a nespravedlivý ke všem, kdo se odlišují, a mentálně zejména. Zažila jsem tohle peklo s jedním z autistů, který se mi chodil svěřovat, snažila jsem se pomoci, ale systém nefungoval jak měl. Útoky žáků 6. a 7. tříd proti autistům se stupňovaly a děti i rodiče žádali, aby byli z jejich tříd vyřazeni, s uváděním důvodů ("narušují, nepřizpůsobiví, špatné vztahy, škodí, rozbroje, agrese, neučí se, ...). Chlapci nakonec skončili v psychiatrické léčebně a jiných ústavech, zralí na terapii. A to byli "pouze" autisté, tedy běžná diagnóza - a pro učitele i ostatní žáky problém jako Brno. A to prosím byly ve třídách dvě asistentky, ovšem zvládly opravdu jen to otvírání sešitů a zapisování průběhu hodin - hlášení pro kontrolní orgán. Na chování žáka a ostatních k němu neměly vliv spíše žádný.

Unknown řekl(a)...
14. srpna 2014 v 10:12  

"ono to vypadá, že ti navrchu by inkluzi chtěli, ale bez řádné finanční podpory škol"

Vážená paní Evo Adamová, máte ve všem naprostou pravdu a to včetně ostatních diskutijících.
Vskutku si nedokáži představit to, že do běžné školy hlavního vzdělávacího proudu budou včleňováni i jedinci s IQ nižším jak 70. Vezměte si běžnou třídu ZŠ o počtu žáků 30. To prostě nelze zvládnout. Viděl jsem v rámci několika projektů Comenius různé modely a přístupy. Chce to pouze jediné - vyčíslit kolik desítek miliard Kč by to vše stálo.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. srpna 2014 v 14:54  

Nejde o žádnou inkluzi, ale o romskou otázku. Je smutné, že ani paní Šabatová nemá odvahu to říci na rovinu.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.