Výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.

úterý 1. července 2014 ·
INFOLINKA K VÝZVĚ: tel. 234 811 478,  Odbor investic MŠMT
I. Základní vymezení a cíl výzvy
Název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky
Evidenční číslo programu: 133 310
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) připravuje počínaje rokem 2015 zahájení programu pro poskytování investičních dotací na přípravu a realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.
Dotace může být poskytnuta na finanční krytí přípravných fází projektů jako podkladu žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4), Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Finanční krytí realizační fáze takového projektu je možné pouze do doby, kdy ještě nebude možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU programového období 2014 - 2020. Dotace může být rovněž poskytnuta v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby nebo jinou předpokládanou migrací obyvatel a základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí v lokalitách s nedostačující dostupností základního vzdělávání.
V této souvislosti si poskytovatel, v souladu se svými úkoly plynoucími z kompetenčního zákona, klade za cíl prostřednictvím řízené přípravy projektů dosáhnout co nejefektivnějšího využití budovaných kapacit v území a předejít budování nadbytečných kapacit předškolního a základního vzdělávání ve spádových oblastech, ale současně napomoci zajištění dostupných kapacit mateřských a základních škol v lokalitách ohrožených nedostupností podmínek plnění povinné školní docházky.
Účastníky programu
Účastníky programu jsou obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou školu nebo základní školu v právní formě
- příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřizované obcí
- nebo dobrovolné svazky obcí zřizující mateřskou nebo základní školu v právní formě
- školské právnické osoby vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřizované dobrovolným svazkem obcí
- příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřizované dobrovolným svazkem obcí.
Základní školou se v tomto programu rozumí základní škola podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, která v souladu s § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. musí mít školský obvod. Obec je povinna vyvinout aktivitu k zajištění podmínek plnění povinné školní docházky dětem podle § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Pokud obec sama nezřídí základní školu, je rovněž dohoda o společném školském obvodu a členství ve svazku obcí zřizujícím základní školu zdrojem relativní právní jistoty, že obec své povinnosti dostála.
V souvislosti se vznikem nových výukových kapacit musí zároveň dojít ke zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
Účelové určení dotace
Dotace v tomto programu budou poskytovány na investiční výdaje na vytvoření nových výukových kapacit v základní škole, kterou zřizuje obec nebo svazek obcí, a které se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje školský obvod, nebo v mateřské škole, kterou zřizuje obec nebo svazek obcí.
Vytvoření nových výukových kapacit lze uskutečnit formou
- výstavby nových prostor,
- přístavby,
- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.
Z dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod.
Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben, tzn. prostor, umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání zpravidla 28 žáků mateřské školy a 30 žáků základní školy, minimálně však 18 žáků prvního stupně nebo alespoň 25 žáků druhého stupně základní školy.
Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny. Jejich vytvoření lze v tomto programu financovat, pouze pokud je nezbytné k plnění povinností právnické osoby vykonávající činnost školy nebo zřizovatele vyplývajících ze zvýšení rejstříkové kapacity v důsledku vytvoření nových výukových kapacit a nelze je zajistit jinak než investicí.
Financování programu
Financování programu je navrženo jako kombinace prostředků státního rozpočtu, poskytovaných prostřednictvím programového financování kapitoly MŠMT, dotace z územních rozpočtů a vlastních zdrojů účastníka programu. Vlastními zdroji účastníka programu v oblasti investičních výdajů se rozumí investiční fond podle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo Fond investic podle § 137 školského zákona, jehož hlavním zdrojem jsou odpisy majetku, ke kterému má organizace příslušnost hospodařit. Výše spolufinancování účastníka programu na financování akce činí 15 % z celkových nákladů akce ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace minimálně však 5 mil. Kč v případě uskutečnění realizační (stavební) fáze projektu.
Do spolufinancování účastníka programu mohou být zahrnuty výdaje před vydáním Registrace akce, zejména náklady přípravy a zabezpečení akce (např. nákupy nemovitostí, projektová dokumentace, inženýrská činnost apod.).
Finanční prostředky budou poskytnuty na základě rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Příjemce je povinen dotaci vypořádat v termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Vzhledem k disponibilnímu množství finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2014 je maximální částka dotace v roce 2014 omezena částkou 15 mil. Kč na jeden projekt.
II. Obecné podmínky poskytnutí dotace
Věcné podmínky:
- ve školském obvodu obce nebo svazku obcí se při posledním termínu zápisu k povinné školní docházce před podáním žádosti o dotaci v tomto programu projevil nedostatek výukových kapacit v základním vzdělávání,
- výhled demografického vývoje ve školském obvodu obce nebo svazku obcí ukazuje, že stávající výukové kapacity pravděpodobně nebudou v příštích alespoň 10 letech dostačovat poptávce ze strany občanů obcí sdružených v příslušném školském obvodu obce nebo svazku obcí,
- nové výukové kapacity nelze vytvořit jiným způsobem, který by z hlediska okamžitých nákladů i bilance dlouhodobých nákladů a přínosů byl efektivnější,
- zřizovatel má záměr využívat nové výukové kapacity k základnímu vzdělávání alespoň po dobu 10 let od vyúčtování dotace,
- výukové kapacity musí být projektovány v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.“, kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních a ubytovacích zařízení.
Právní podmínky:
- právní existence žadatele,
- v případě, že žadatelem je svazek obcí, právní existence právnické osoby vykonávající činnost základní školy, v níž dojde k vytvoření nových výukových kapacit,
- jedná-li se o školskou právnickou osobu, postačuje její založení a podání žádosti o zápis do rejstříku školských právnických osob nejpozději od začátku školního roku, v němž bude zahájena realizace investičního záměru,
- v případě, že žadatelem je příspěvková organizace, rozhodnutí obce nebo svazku obcí, podle něhož může příspěvková organizace nabývat majetek v rozsahu a způsoby nezbytnými pro realizaci investičního záměru,
- žadatel je vlastníkem nebo se stane vlastníkem nemovitostí, které jsou předmětem investičního záměru,
- v případě realizace stavební části akce žadatel splnil podmínky pro uskutečnění investičního záměru stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Finanční podmínky:
- žadatel prokáže schopnost financovat investiční akci ve výši povinné spoluúčasti na rozpočtu akce stanovené v dokumentaci programu,
- žadatel není v prodlení s plněním svých povinností vůči veřejným rozpočtům.
III. Podání žádosti, formální náležitosti
Projektové záměry se podávají MŠMT v závazné formě stanovené v příloze k této výzvě. Ke každé žádosti musí být přiložen Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku obcí. Součástí žádosti nemusí být zpracovaná projektová dokumentace.
Do dotačního řízení budou zařazeny žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor investic
Karmelitská 7
118 12 Praha
Žádosti přijímá MŠMT poštou nebo datovou schránkou s datem podání nejpozději 31. 8. 2014, případně osobním podáním do podatelny MŠMT do 15 hodin téhož data.
Na základě vyhodnocení bude doporučen způsob financování podporou:
- z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4), Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (dále jen „IROP“)
- z IROP s financováním přípravy projektu z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) - program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
- financování realizace projektu z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) - program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
- financování realizace projektu z podprogramu Ministerstva financí 298 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Příloha výzvy: Priloha_vyzvy_ZS_MS.docx

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.