Vyhlášení mimořádného dotačního programu MŠMT na rok 2014 "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?”

pondělí 26. května 2014 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014 mimořádný dotační program v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.


Dokument ke stažení ve formátu DOCX

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje na rok 2014 mimořádný dotační program (dále jen Program) v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 (program č. 4). Vyhlášení je v souladu s usnesením vlády č. 92 z roku 2010 ve znění změny (příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479) Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

Program vychází z Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 a z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice. Program odráží aktuální problém v oblasti uplatnění mladých lidí na trhu práce.

Čl. 1
Základní vymezení a cíle Programu

Program je určen pro Informační centra pro mládež v České republice (dále jen ICM), případně jejich zřizovatele, kteří mají ve svých stanovách nebo zřizovací listině uvedeno provozování ICM nebo poskytování informací mladým lidem. Zřizovateli ICM mohou být:

a) školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání,
b) nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k následujícím typům:

 • občanská sdružení, zřízená do nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolky, vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají zdravotní, kulturní, vzdělávací nebo sociální činnost.

Hlavním cílem Programu je podpořit realizaci aktivit, které se budou konat v rámci Týdne informací pro mládež od 8. do 14. září 2014. Týden informací pro mládež proběhne v ICM po celé České republice s podporou Národního informačního centra pro mládež.

Další cíle programu:

 • Ukázat a připomenout mladým lidem, že právo na informace je jedním z jejich základních práv.
 • Seznámit mladé lidi s možnostmi podnikání prostřednictvím ICM.
 • Podnítit v mladých lidech zájem o podnikání.
 • Na základech příkladů dobré praxe představit úspěšné mladé podnikatele.
 • Seznámit mladé lidi s činností ICM v jejich regionu.


Čl. 2

Účelové a časové vymezení vynaložených prostředků

(1) MŠMT poskytuje finanční prostředky na základě žádosti o státní dotaci zaslané elektronicky v systému IS-mládež (http://is-mladez.msmt.cz).

(2) Minimální výše podpory je stanovena na 10 000,- Kč a maximální výše podpory na 30 000,- Kč na jedno ICM.

Uznatelné náklady jsou za období od data vyhlášení programu do 31. prosince 2014.

(3) Využití finančních prostředků:

Dotace může být využita pouze v souladu s obsahem projektu a na účely vymezené v rozhodnutí (mzdové prostředky, ostatní neinvestiční výdaje). Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk.

a) Dotaci nelze použít na :

 • úhradu výdajů na pohoštění,
 • dary a ceny,
 • úhradu pořízení investičního majetku,
 • platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí organizace na její nižší organizační jednotky,
 • výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci,
 • nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
 • nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností organizace,
 • leasing,
 • financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace,
 • úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
 • úhradu nákladů zahraničních cest a stáží
 • úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
 • úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti (OPPP) a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců organizace, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, 
 • vzdělávání, které nesouvisí s činností organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištěním.

b) Omezení čerpání dotace


 • Na provozní náklady kanceláře organizace lze použít nejvýše 20% z poskytnuté dotace. Mezi provozní náklady kanceláře lze zahrnout nájem kanceláře, energie, spoje, poštovné, tisk materiálů pro nižší články, kancelářský materiál, propagace, materiál na opravu a údržbu, oprava a údržba kluboven a zařízení organizace, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, místní vyhláškou stanovené poplatky (např. likvidace odpadu, apod.). Náklady kanceláře musí být jednoznačně vyznačeny a podrobně specifikovány v rozpočtu.
 • Náklady na zahraniční služební cesty nelze čerpat v rámci této výzvy.
 • Pro oblast vzdělávání lze čerpat finanční dotaci v částce nejvýše 350,- Kč na osobu a den.
 • Na ostatní aktivity lze čerpat dotaci do výše maximálně 70% skutečných nákladů projektu.

(4) Další vymezení účelu dotace:


 • projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a dalších zdrojů. Pokud je financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu,
 • pokud organizace nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, je daň z přidané hodnoty jejím způsobilým výdajem a jako osoba, která náklady na daň z přidané hodnoty nese výlučně a konečně, může tuto daň z dotace uhradit,
 • organizace, která čerpá státní dotace, je povinna vést podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • organizace je povinna dodržet parametry schváleného projektu. Jakékoliv změny v projektu lze provádět pouze na základě písemného souhlasu odboru pro mládež MŠMT,
 • poskytnutí dotace dle tohoto programu nezakládá nárok příjemci na poskytnutí dotace v následujících letech.

(5) Finanční prostředky poskytované pro tento Program jsou součástí rozpočtu odboru pro mládež v části určené na neinvestiční dotace, konkrétně program č. 4 (v rámci vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015).

Čl. 3
Způsob podání žádosti a její formální náležitosti


(1) Žádost se podává prostřednictvím informačního systému IS-mládež a poštou. V žádosti musí být vyznačeno, že projekt je předkládán do programu č. 4 – mimořádný dotační program „Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?" (viz čl. 3, odst. 4).


elektronická adresa podání žádosti: IS-mládež (http://is-mladez.msmt.cz)


Písemná žádost se zasílá na adresu:


Národní institut pro další vzdělávání
k rukám Mgr. Jaroslavy Novákové
Senovážné nám. 25
110 00 Praha
Tel.: 222 122 265

kontaktní osoba na MŠMT:

RNDr. Helena Knappová
tel.: 234 811 153
e-mail: helena.knappova@msmt.cz

(2) Žádost musí být podána elektronicky v IS-mládež a v písemné podobě doručena nejpozději do 14.00 hod dne 9. června 2014.

(3) Žadatel vyplní v elektronickém systému IS-mládež formulář žádosti včetně rozpočtu a vloží následující přílohy:


 • projekt na formuláři projektové žádosti (příloha č. 1),
 • výroční zprávu za rok 2013, příp. za r. 2012,
 • stanovy nebo zřizovací listinu,
 • IČO, pokud není uvedeno ve stanovách,
 • vyjádření samosprávy k předkládané žádosti


Vyjádření samosprávy nemusí předkládat:


 • žadatelé, kteří žádost předkládali na podzim 2013 v rámci programu č. 5 Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011 až 2015
 • střediska volného času a domy dětí a mládeže
 • ICM, která mají platnou certifikaci pro rok 2014
 • organizace, které jsou nositeli titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

Po vyplnění žádosti v IS - mládež si organizace vytiskne pouze:


 • žádost včetně rozpočtu (podepíše a orazítkuje),
 • projekt na formuláři projektové žádosti


- obojí zašle na adresu uvedenou v odstavci (1). Žádosti zaslané nebo doručené na adresu MŠMT nebudou do hodnotícího procesu zařazeny.

(4) Obálka musí být označena nápisem „Mimořádný dotační program Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?" Všechny dokumenty žádosti musí být se všemi přílohami svázány tak, aby nemohl žádný list vypadnout (např. vložení do papírových desek s rychlovazačem, sešití všech listů apod.). V případě, že obálka nebude řádně označena anebo všechny dokumenty nebudou svázány tak, aby žádný list nemohl vypadnout, budou tyto žádosti vyřazeny z hodnotícího procesu.

(5) Předkládaný projekt musí být zaměřen na naplňování cílů programu. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena. Žádost o dotaci musí splňovat výše uvedená formální kritéria. Žádosti, které tato kritéria nesplní, budou z hodnotícího procesu vyřazeny.

(6) Předkladatel může předložit ministerstvu nejvýše 1 projekt, který bude realizován v roce 2014. Základní jednotky organizací (články, kluby atd.) musí žádost o dotaci uplatnit prostřednictvím ústředí své organizace.

(7) Uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů v žádosti může být MŠMT považován za důvod pro zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace.

Zaslané projekty MŠMT žadatelům nevrací.

Čl. 4
Poskytnutí finančních prostředků

(1) Pro program je alokována částka 500 000 Kč.

Výsledky hodnotícího procesu budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/mladez do 30. července 2014.

(2) Na poskytnutí finančních prostředků v tomto Programu není právní nárok a proti rozhodnutí o neudělení dotace se nelze odvolat.

(3) MŠMT poskytne finanční prostředky organizacím formou Rozhodnutí o přidělení dotace nejpozději do 30. srpna 2014.

Čl. 5
Kontrola využití finančních prostředků

(1) Využití finančních prostředků NNO podléhá kontrole v souladu s platnými právními předpisy a vydanými Rozhodnutími o přidělené dotaci. Při kontrole budou ověřovány pouze originální doklady.

(2) NNO zašlou nejpozději do 31. ledna 2015 vyúčtování poskytnuté dotace spolu s vyhodnocením projektu.

(3) Formuláře pro vyúčtování i vyhodnocení projektu jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi.

Čl. 6

Tento Program se vyhlašuje s účinností ke dni 28. května 2014.0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.