Strategický záměr Digitální vzdělávání/Touch your future

úterý 14. ledna 2014 ·

Přinášíme předkládací zprávu a dokument, který vzala vláda na vědomí a uložila MŠMT jeho rozpracování.Předkládací zpráva (PDF)
Strategický záměr Digitální vzdělávání/Touch your future (PDF)

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Vládě je pro informaci předkládán materiál Strategický záměr  „Digitální vzdělávání /Touch your future“ zpracovaný spolu s akademickou sférou působící v gesci MŠMT a se spolupracující vnější expertní sférou, a dále s orgány a složkami Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.


Strategický záměr je předkládán vládě jako informace o zahájení Zpracování Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů, jak vyplývá z opatření uvedeného v Digitálním Česku 2.0 (Usnesení vlády č. 203 ze dne 20. 3. 2013, bod II/7 a Příloha, opatření č. 16). Strategický záměr je tak navrhován jako součást strategie Digitální Česko 2 v kapitole 5.6. Digitální gramotnost, elektronické dovednosti (e-skills). Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů vznikne ve spolugesci MŠMT s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které bude hlavním gestorem. Předkládaný materiál proto nyní informuje o východiscích a strategickém uchopení otázky digitalizace ze strany MŠMT a o potřebné mezirezortní spolupráci při budoucím  naplňování.


Strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ usiluje o systémovou aplikaci nejpokročilejších digitálních technologií, zejména informačních a komunikačních (ICT), jejich distribučních platforem, nástrojů a koncových uživatelských zařízení při vzdělávání ve školách všech stupňů, rovnocenně i v mimoškolním a v celoživotním vzdělávání, a zároveň ve všestranném užití ve veřejném prostoru – s úhrnným záměrem zásadní modernizace vzdělávání, v rámci celkového rozvoje znalostní a vědomostní společnosti evropského typu.


Ve své úvodní etapě záměr „ Digitální vzdělávání/ Touch your future“ navrhuje výběrové provozní nasazení zařízení typu touch-pad/tablet do školního prostředí a zde probíhajícího vzdělávacího procesu, s plným využitím všestranných interaktivních funkcí těchto zařízení, jejich napojení na otevřené zdroje multimediálního edukačního obsahu, a tím s možností v této „digitální škole“ zásadně inovovat a modernizovat vzdělávání.


Takto nasazené touch-pady/tablety slouží jako personalizované terminály otevřeného systému, který cílevědomě agreguje a deponuje všestranně vzdělávací, vědecké, speciálně oborové a kulturní informace a vědomostní obsahy. V projektu je kladen zásadní důraz na resortní, vzájemně klastrovou spolupráci MŠMT s akademickou sférou.


Vzhledem k aktivnímu užití digitalizovaného vzdělávacího obsahu a aplikaci zprostředkujících technologických nástrojů je preferována interaktivní jazyková výuka s povinnou angličtinou jako lingua franca. Zásadní je interaktivní výuka matematiky, elementární finanční gramotnosti, přírodovědných oborů a rovněž  i humanitních oborů.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jde tímto způsobem vstříc mladé generaci, kterou lze takto nejen motivovat pro modernizované způsoby vzdělávání, ale zároveň napomáhat její celkové kultivaci, orientaci a aktivnímu začleňování do společnosti.


Pozorným kontaktem a respektem k takto se projevujícím pohybům a proměnám v soudobé společnosti se tak přirozeně dostáváme do souběhu s progresivními světovými trendy. Aktivní nasazení progresivních digitálních technologií pro modernizaci vzdělávání, konkurenceschopnost na trhu práce a celkově pro rozvoj informační a vědomostní společnosti evropského typu v tomto smyslu plně odpovídá dlouhodobé základní orientaci MŠMT na tyto vůdčí trendy.


Koncepční přístup ze strany MŠMT k těmto zásadním proměnám ve vzdělávacím procesu zahrnuje programově i ohledy k pedagogické veřejnosti - profesní příprava pedagogů směrem k aktivnímu využívání ICT ve výuce a celková systémová příprava je neodmyslitelnou podmínkou komplexního uchopení celého procesu.


Průřezový charakter navrhovaného strategického záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ předpokládá od počátku účast dalších resortů státní správy – záměru tak vtiskuje meziresortní charakter. V tomto smyslu MŠMT koordinuje jeho obsahovou a organizační přípravu zejména s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.


Modernizační principy ve vzdělávání, jak je prosazuje strategický záměr, jsou implicitně uplatňovány i v příslušných evropských operačních programech (Integrovaném operačním programu), kryjí se zde s cíli regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti, ve svém kulturním významu také s posilováním regionálních identit, s péčí o sociální inkluzi a emancipaci periferních struktur národní společnosti.


MŠMT hodlá pro realizaci strategického záměru  zajistit rozhodující část svého financování ze zdrojů mimo státní rozpočet. Vedle analýzy všech tuzemských, dosud nevyužitých možností, včetně možného podílu podnikatelské/ komerční sféry jako způsobu účasti jednotlivých složek občanské společnosti na celospolečensky závažném projektu, se předpokládá – vzhledem k reprezentativnosti celého záměru – financování projektu z kohezních programů EU pro rozpočtové období 2014-2020, v rámci příslušných operačních programů, popř. samostatných programů (např. program Life-Long-Learning), které mají trvalou podporu Evropské komise a mohou být realizovány s pomocí k tomu ustavených agenturních struktur ustavené agentury (NAEP). S vyloučením zatěžujících dopadů přispíval by projektu státní rozpočet jen spolufinancováním, podle pravidel čerpání evropských fondů.


Strategický záměr „Digitální vzdělávání / Touch your future“Strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ – zamýšlený i ve svém dalším rozvoji v synergickém řešení ze strany zúčastněných orgánů veřejné správy, resp. organizací působících v jejich gesci – usiluje o systémovou aplikaci nejpokročilejších digitálních technologií, zejména informačních a komunikačních (ICT), jejich distribučních platforem, nástrojů a koncových uživatelských zařízení při vzdělávání ve školách všech stupňů, rovnocenně i v mimoškolním a v celoživotním vzdělávání, a zároveň ve všestranném užití ve veřejném prostoru – s úhrnným záměrem zásadní modernizace vzdělávání, v rámci celkového rozvoje znalostní a vědomostní společnosti evropského typu.

Ve své úvodní etapě, navazující na dlouhodobou strategii a aktuální potřeby MŠMT, inspirované zároveň dynamickými pohyby, jaké se ve světovém měřítku dějí v souvisejících oblastech, strategický záměr „ Digitální vzdělávání/ Touch your future“ navrhuje výběrové provozní nasazení zařízení typu touch-pad/tablet do školního prostředí a zde probíhajícího vzdělávacího procesu, s plným využitím všestranných interaktivních funkcí těchto zařízení, jejich napojení na otevřené zdroje multimediálního edukačního obsahu, a tím s možností v této „digitální škole“ zásadně inovovat a modernizovat vzdělávání.

Takto nasazené touch-pady/tablety slouží jako personalizované terminály otevřeného systému, který cílevědomě agreguje a deponuje všestranně vzdělávací, vědecké, speciálně oborové a kulturní informace a vědomostní obsahy. Jsou takto čerpány především z paměťových institucí, archivů a databází, včetně audiovizuálních, které v rámci resortu školství působí zvláště ve vysokoškolské a univerzitní sféře či jako součásti vědeckých ústavů Akademie věd ČR; obdobně také ve veřejných institucích v gesci dalších resortů státní správy (např. národních kulturních institucí v resortu Ministerstva kultury ČR), které se účastní strategického záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ jako dodavatelé specifického obsahu.

V navrhovaném systému jsou uživatelům poskytovány vzdělávací obsahy nejen v jejich tradiční textové podobě, příp. s doprovodným obrazovým, avšak převážně statickým materiálem, ale také v multimediálních, tj. především audiovizuálních formátech. Ve výběru a v interaktivní práci s těmito obsahy a formáty fungují koncová uživatelská zařízení (vedle touch-padu/tabletu také standardní notebook, ale i smart-phone) jako personalizované jednotky, tj. on-demand jednotlivého uživatele či podle odlišených potřeb a specifických záměrů jednotlivých vzdělávacích zařízení. Obrazně: Klasické učebnice v jejich fixovaně textových/knižních podobách a v široké škále obsahů, které nabízejí, jsou soustředěny a jako digitalizované jsou alternativně recipovány na displeji jednotlivého uživatele; s nekonečnou možností příjmu dalších, doplňkových a tematicky komplementujících vzdělávacích obsahů, ve všech dostupných multimediálních formách;  s možností další interaktivní práce s těmito obsahy – zahrnující jak jejich další, doplňkovou, samostatně prováděnou agregaci, kompozici a re-kompozici, editaci ve všech mediálních formách, včetně tiskové, a dále i všestranné sdílení a šíření.

V technickém smyslu fungují touch-pady/tablety jako příjmová zařízení v rámci otevřeného informačního systému, s centrem v digitálním depozitáři/repozitáři, kontinuálně budovaném a doplňovaném agregací multimediálních obsahů z externích, veřejných i neveřejných zdrojů; rozvíjených v digitálním depozitáři v případných kompozicích do vzdělávacích nástrojů; v portálových výstupech šířených dále také v sociálních sítích i prostřednictvím hybridních (TV/web), tzv. „nových médií“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jde tímto způsobem vstříc mladé generaci, již uvyklé digitálním nástrojům, síťové komunikaci a šíření, a s jejich pomocí i rychlé práci s informacemi. Pozorným kontaktem a respektem k takto se projevujícím pohybům a proměnám v soudobé společnosti se tak přirozeně dostáváme do souběhu s progresivními světovými trendy, které přitom doslova předznamenávají budoucnost („Touch your future!“). Mladou generaci – jež zatím využívá ICT především ve svém volném čase – lze tak to nejen motivovat pro modernizované způsoby vzdělávání, ale zároveň napomáhat její celkové kultivaci, orientaci a aktivní začleňování do společnosti. Tento jev ještě výrazněji rezonuje v rozšíření předkládaného strategického záměru do dimenze mimoškolního a celoživotního vzdělávání, kde zřetelněji přistupují také efekty implicitní sociální inkluze a prevence.

Nezanedbatelným se přitom jeví, že specifické technické možnosti a funkcionality digitálních technologií a jejich nástrojů v rukou uživatelů také napomáhají odstraňovat bariéry v přístupu ke vzdělání a vzdělávání celoživotnímu, přičemž nabízejí jedinečné edukační nástroje pro zdravotně handicapované, stejně jako umožňují distanční vzdělávání dlouhodobě hospitalizovaných či pobývajících v zahraničí – celkově se s pomocí aplikovaných digitálních technologii významnou měrou rozšiřuje dostupnost vzdělávacích zdrojů a možností.

Tam, kde mladší věkové skupiny, podobně jako jednotliví zřizovatelé škol, ve spolupráci s komerčními poskytovateli vzdělávacích nástrojů a obsahů, samy hledaly a hledají vlastní cesty v aplikaci digitálních technologií k získávání informací a vědomostí, někdy i disparátní a vzájemně nekomplementární, považuje MŠMT za nezbytné těmto oprávněným snahám nadřadit jednotné systémové řešení a tyto procesy rámcově konceptualizovat – přičemž považuje sebe samo v jejich celkové koordinaci za nezastupitelné. Aktivní nasazení progresivních digitálních technologií pro modernizaci vzdělávání, konkurenceschopnost na trhu práce a celkově pro rozvoj informační a vědomostní společnosti evropského typu v tomto smyslu plně odpovídá dlouhodobé základní orientaci MŠMT na tyto vůdčí trendy. Byla deklarována již v tzv. „Bílé knize“, přijaté vládou ČR v roce 2001, a do dnešních dnů je aktualizována vzhledem k pokračujícímu radikálnímu vývoji v informačních a komunikačních technologiích, transformována do informační politiky resortu jako prováděcí strategie tohoto klíčového dokumentu. Rozvíjí se rovněž v souladu s politikami Evropské komise v oblasti vzdělávání a celoživotního učení, přičemž je tato orientace a strategie formulována do konkrétních cílů v žádostech o podporu evropskými operačními programy, jak se uskutečňují podporu operačními programy ESF v gesci MŠMT, případně Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V zájmu koncepčního a systémového přístupu je tak třeba v intencích předkládaného strategického záměru usilovat o aplikaci progresivních digitálních technologií nikoli v jejich pouze pasivním a nekoordinovaně živelném zavádění do školního prostředí (zůstáváme dostatečně poučeni negativními zkušenostmi s akcí „Internet do škol“), ale v komplexní šíři, zároveň s péčí o dodávaný vzdělávací obsah. V tomto smyslu je nezbytné, aby byl vzdělávací obsah ze strany MŠMT  konceptualizován, oborově diverzifikován, se základní orientací v něm; aby byl rovněž tento obsah při ve své otevřenosti poskytován jako odborně garantovaný a v rámci základních pravidel. Jen takové založení digitálního vzdělávacího obsahu může tvořit relevantní protiváhu ne vždy takto zajištěným vzdělávacím obsahům, jaké jsou dodávány tržním segmentem, v široké škále jejich poskytovatelů. Je to důležité zvláště v situaci, kdy někteří komerční dodavatelé, kteří živelně spolupracují s jednotlivými školami nebo jejich zřizovateli, umísťují v experimentálních akcích do vzorků školních skupin touch-padová zařízení v uzavřeném okruhu, tj. využívající výhradně jimi zároveň dodávaný či prostředkovaný obsah.

Oproti nahodilosti takovýchto separátních řešení je koncepční utváření vzdělávacího obsahu od počátku podmínkou úspěchu zamýšleného strategického záměru. Jeho celková otevřenost spočívá také v tom, že je ve vzdělávání užit s volnou vazbou – všeobecně hierarchizovaný, utříděný v centrálním digitálním depozitáři jen s ohledem na oborovou diverzitu a na rámcové vzdělávací programy, je dodáván v komplementární vazbě na stávající vzdělávací obsahy, dodávaný především s předpokladem iniciativního přístupu jak ze strany školního prostředí, tak v interaktivní práci jednotlivých žáků/uživatelů.

Koncepční přístup ze strany MŠMT k těmto zásadním proměnám ve vzdělávacím procesu zahrnuje programově i ohled k pedagogické veřejnosti, ne vždy ještě připravené a ochotné k užití digitálních technologií ve vzdělávání. Důsledkem bývá pak nejen nevyrovnaná úroveň digitalizace výuky v jednotlivých školních zařízeních, ale také generační propast, jaká se otevírá mezi žáky, s digitálními technologiemi důvěrně obeznámenými, a učiteli, kteří pro neobeznámenost v této věci ztrácejí před svými žáky autoritu. Profesní příprava pedagogů směrem k aktivnímu využívání ICT ve výuce a celková systémová příprava tohoto pohybu je v tomto smyslu neodmyslitelnou podmínkou komplexního uchopení celého procesu.

Při otevřené zdrojové škále, ze které je vzdělávací obsah v rámci strategického záměru poskytován, je kladen zásadní důraz na resortní, vzájemně klastrovou spolupráci MŠMT s akademickou sférou – s univerzitami, vysokými školami, vědeckými ústavy a jejich klastrovými uskupeními, jakožto dodavateli, producenty a kompozitory specializovaných vzdělávacích obsahů, případně i jako jejich distributory, prostřednictvím tzv. nových médií a odpovídajících alternativních platforem.

Status paměťové instituce dostává v tomto uspořádání i ústřední jednotka, jakou je v navrhovaném systému digitální depozitář, soustřeďující a informatizující agregované obsahy (v úvahu tu přichází funkční napojení digitálního depozitáře, svého druhu digital  library, na Národní technickou knihovnu, která je svou národní autoritou rovnocenná Knihovně Akademie věd ČR, resp. Národní knihovně v rámci národních kulturních institucí, jež se obě do přípravy předkládaného strategického záměru koncepčně zapojují).

Rovnocenně je takto ve strategickém záměru využíván obsah z veřejných zdrojů, jaký mohou prostředkovat další, ve strategickém záměru zúčastněné orgány a instituce veřejné správy, přičemž zvláště cenný vklad poskytují národní kulturní instituce, spravující fondy národního kulturního dědictví.
Zaváděcí, pilotní fáze strategického záměru„Digitální vzdělávání/ Touch your future“ v prvním náhledu předpokládá umístění touch-padových zařízení do vybraných tříd základních a středních škol ve všech krajích  České republiky. Hardwarové a softwarové systémové pozadí, budované a uplatňované za účasti předních zahraničních dodavatelů, po soutěžním porovnání jejich vzájemných komparačních výhod a zkušeností, je standardizované, s podmínkou otevřenosti jejich systémů a s vyloučením jednostranné vazby na monopolně dodávané a tímto způsobem uzavřené edukační obsahy. Vzdělávací obsah, který strategický záměr pro pilotní touch-padovou síť poskytuje, je zpočátku aplikovaný ve vzdělávacím procesu jen volně, doplňkově vázaný na školní vzdělávací programy a stávající učební, textové i netextové pomůcky. Tam, kde jsou vzdělávací programy a tradiční pomůcky a postupy pro konkrétní zkušenost žáků nezastupitelné (např. při samostatném provádění pokusů, v pracovním vyučování apod.), nabízí napříště multimediální forma doplňkovou audiovizuální referenci, popř. dokumentaci (např. hudební či výtvarnou při výuce uměleckých oborů apod.)
Větší uplatnění digitalizovaného vzdělávacího obsahu prostřednictvím touch padových zařízení se uskutečňuje postupně, v souladu s rozšiřující se infrastrukturou ICT, koordinovaným posilováním příslušných síťových kapacit a základní vybavenosti v daném školním prostředí; také s přihlédnutím k dosavadním dílčím experimentům, uskutečňovaným mimo rámec státní správy, ve spolupráci s jejich úspěšnými řešiteli jako jedněmi z příštích potenciálních účastníků postupně budovaného otevřeného systému. (Konkrétní harmonogramy těchto a dalších postupů budou vypracovány v návazném materiálu.)

Vzhledem k aktivnímu užití digitalizovaného vzdělávacího obsahu a aplikaci prostředkujících technologických nástrojů je již v této fázi preferována interaktivní jazyková výuka (zároveň s vhledem do mentálních lingvistických struktur vyučovaných jazyků, transformovaných dále do struktur kognitivních), s povinnou angličtinou jako lingua franca. Zásadní je interaktivní výuka matematiky a nabývání elementární finanční gramotnosti. Principiálně preferované přírodovědné obory mohou být díky multimediálním (audiovizuálním) formám tlumočeny nestaticky, v jejich dynamické – fyzikální, chemické či biologické – procesualitě, s možností bohaté obrazové dokumentace. Široká možnost dokumentace platí i pro humanitní obory, které vtiskávají elementární kulturní vědomí a historickou paměť, s pomocí toho, jak jsou v nejvyšší možné míře tlumočeny a dokumentovány v  multimediálních formách, což je umožněno systémovým napojením na databáze národních kulturních institucí. – Sama multimediální výchova a interaktivní práce na touch-padech/tabletech nejen precizuje počítačovou gramotnost žáků, ve své nadstavbě posiluje také civilizační propojení tradiční literacy se soudobým „univerzem technických obrazů“ – směrem k univerzálnímu „telematickému společenskému dialogu“ (Vilém Flusser).

Experimentální mezinárodní ověření v partnerských zemích makroregionální visegrádské strategie, tj. Slovenska, Polska a Maďarska, umožněné s podporou Mezinárodního visegrádského fondu (a započaté již v česko-slovenské klastrové spolupráci v akademické sféře obou zemí), konfrontuje a pilotně implementuje strategický záměr „Digitální vzdělávání/Touch your future“ v zemích obdobné historicko-civilizační zkušenosti, nově budujících prostor občanské veřejnosti, shodně nacházejících obnovenou evropskou identitu.
Po této mezifázi – poté, co by strategický záměr dosáhl podpory Evropské komise – následuje jeho rozvoj v dalších dvou vybraných, krajně diverzitních kulturních prostředích členských zemí EU. Spolupracujícími experty MŠMT jsou navrhovány země s Českou republikou srovnatelné –„v Evropě" se rovněž emancipující, kulturně a jazykově přitom zásadně odlišné Irsko a Estonsko. Irsko jako „starší“ člen EU, se zkušenostmi efektivního využívání evropské pomoci, s možností referenčního užití lingua franca angličtiny jako druhého státního jazyka v zemi; Estonsko pro značné pokroky ve skokové modernizaci veřejného života prostřednictvím ICT. Česká republika tu jako iniciátor strategického záměru působí zároveň jako koordinátor této evropské trilaterální spolupráce, přičemž využívá zkušeností svých zahraničních partnerů jako srovnávající benchmark pro domácí rozvíjení strategického záměru, v komplementární vazbě na stávající vzdělávací obsahy, v jeho průběžné systemizaci.

Závěrečná fáze strategického záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ se kryje s paralelním rozšířením a aplikací interaktivních digitálních technologií a nástrojů ve veřejném prostoru České republiky. Od tohoto stavu se také odvozuje celoplošná implementace touch-padových zařízení a jejich systémového pozadí ve vzdělávací soustavě, jako primárních nástrojů (zdrojů informací) ve školním vzdělávání, které by bylo plně založeno na interaktivní práci uživatelů s digitalizovaným multimediálním obsahem, do té chvíle již konceptualizovaném a garantovaném. Dosud existující osvědčené textové učební zdroje, by byly digitalizovány, popř. multimediálně doplněny a po autorskoprávním ošetření rovněž zařazeny do modernizované výuky, také spolu s dosavadními, nově auditovanými výukovými nástroji, které dodává tržní segment. Ustaven je systémový rámec těchto změn, v příslušných procesních, legislativních či technických aspektech.

Průřezový charakter navrhovaného strategického záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ předpokládá od počátku účast dalších resortů státní správy – strategickému záměru tak vtiskuje meziresortní charakter. V tomto smyslu MŠMT koordinuje jeho obsahovou a organizační přípravu zejména s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Spolupráce s Ministerstvem kultury ČR - strategický záměr navazuje na snahy MK o jednotnou digitalizační strategii, v odpovědi na výzvu Evropské komise z roku 2008, zaměřenou na digitalizaci kulturních obsahů („kulturního dědictví evropských národů“) a jejich sdílení, mj. ve společné Evropské digitální knihovně. Rozvojové jádro Českého vědomostního klastru, který nyní pod patronací MŠMT soustřeďuje aktivity akademické sféry v digitální agregaci vědomostních obsahů a jejich sdílení připravilo v r. 2009 – v kooperaci s Národní (digitální) knihovnou ČR – pro fondy národních kulturních institucí působících v gesci MK ČR (Národní knihovna, Národní galerie, Národní památkový ústav, Památník národního písemnictví, Národní filmový archiv, Národní muzeum, Národní technické muzeum ad.), jednotnou digitalizační koncepci iFONTES“. Jejím cílem bylo standardizovat dosud dílčím a nejednotným způsobem prováděnou technickou digitalizaci a následnou informatizaci kulturních fondů, které v případě fondů MK ČR shrnují celý tezaurus národního kulturního dědictví. Hlavním cílem bylo sdílení těchto elektronických reprezentací, primárně pro účely vzdělávací a vědecké, zároveň s respektem k autorskému právu při jejich poskytování. Odtud je odvozen i princip agregace externích veřejných obsahů pro jejich multimediální poskytování ve vzdělávací sféře, jak ji razí základní funkcionalita systémového řešení ve strategickém záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“. MK ČR zde přitom působí nejen jako poskytovatel digitalizovaného obsahu, ale i jako autonomní uživatel pořízených elektronických dat a reprezentací, např. pro evidenci a kvalitnější správu movitého i nemovitého kulturního dědictví, které je digitální reprezentací de facto konzervováno, dále např. pro prezentační účely apod. Příkladně tu lze užít kooperace MK ČR s regionální veřejnou správou, tj. s krajskými úřady, resp. s jejich odbory kultury, při sdílení a propagaci místní (lidové, zejména folklorní) kultury, a tím i rozvoji místních identit, v rámci celoživotního vzdělávání.

Podobně MŠMT diskutuje přípravu strategického záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zde s ohledem na koordinační roli MZV při propagaci ČR v zahraničí a speciálně ve visegrádské spolupráci: strategický záměr má totiž značný potenciál pro další rozvoj spolupráce visegrádských zemí v oblasti vzdělávání, která by se tak mohla stát pilotním strategickým záměrem V4 podporovaným Evropskou unií. V koordinaci s MZV usiluje MŠMT pro potřeby visegrádské, resp. středoevropské spolupráce o agregaci a sdílení tematických multimediálních obsahů z oblasti kultury, vědy a vzdělávání, pilotně zatím rozvíjené prostřednictvím Českého vědomostního klastru, dle zadání Mezinárodního visegrádského fondu. Funkčně užité digitální technologie by se do budoucna měly stát nástrojem širší propagace České republiky v zahraničí, např. v možné distribuci multimediálních obsahů prostřednictvím nových médií do Českých center v zahraničí, na pořádané světové výstavy a tematické přehlídky, podobně jako pro potřeby institutů působících v gesci MZV, resp. ve vzájemném využívání jejich digitalizovaných databází (příkladem může být sdílení obsahů s Evropským institutem šoa – ESLI, působícím v gesci MZV, a jejich užití ve vzdělávacích programech věnovaných tomuto a dalším souvisejícím tématům apod.).

Obsahovou (dílčí) meziresortní spolupráci v agregaci a sdílení digitalizovaných obsahů předpokládá strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ také s dalšími orgány ústřední veřejné správy: na prvním místě se takto strategický záměr obrací k Ministerstvu vnitra ČR, v jehož správě působí Národní archiv, který jako paměťová instituce soustřeďuje ve svých fondech základní dokumenty české státnosti, uvažované rovněž pro digitální sdílení a edukační užití; a podobně i k oblastním archivům či k akreditovaným archivům národních kulturních institucí, spravovaným Archivní správou MV ČR. Celkovou koordinaci předpokládá strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“, s ohledem na  péči MV ČR o širší uplatňování ICT, interaktivních zařízení a alternativní distribuce ve veřejném prostoru, zvláště v šíření aktuálních servisních informací, jejichž komplex obecně vzdělávací depozit strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ komplementárně doplňuje.

Dále strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ usiluje o obsahovou spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR - v agregaci a sdílení multimediálních obsahů, které prezentují „národní přírodní dědictví“, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti; stejně jako v případě MK ČR se tu neodmyslitelně profiluje regionální dimenze agendy MŽP ČR; s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem dopravy ČR - v agregaci a sdílení obsahů průmyslového dědictví (MŠMT zde prostřednictvím Českého vědomostního klastru využívá dlouhodobé aktivity Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT,  historického kartografického výzkumu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L. či v Historickém ústavu AV ČR; případně MK ČR a regionálních středisek Národního památkového ústavu, jedná-li se o průmyslové objekty jako identifikované kulturní památky); s Ministerstvem zemědělství ČR, v jeho gesci nad Národním zemědělským muzeem a jeho fondy; s Ministerstvem národní obrany, spravujícím vojenské památníky a hřbitovy jako součásti národní historické paměti apod.

Tak jako v případě MK ČR mohou ve strategickém záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ zúčastněné resorty modifikovaně sdílet pořízená elektronická data a reprezentace ke svým vlastním, kompetenčně určeným činnostem, k evidenci a správě svěřeného resortu, k prezentačním účelům apod. MŽP ČR např. k evidenci a ochraně chráněných či ohrožených území životního prostředí; MPO ČR a MD ČR k  mapování průmyslových brownfields a někdejších liniových staveb, za účelem jejich případné transformace či revitalizace; MV ČR k soustředění digitálních evidencí a prostorových modelů kulturního dědictví, pro jeho ochranu policejními a hasičskými sbory v případě požáru či jiného ohrožení apod.

V organizaci záměru „Touch your future“ předpokládá MŠMT těsnou součinnost s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, zejména po úvodní etapě, v situaci následných dopadů na trh práce v učitelských profesích, v zkvalitňování úrovně připravenosti pedagogické veřejnosti na modernizaci vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií (nezbytnými se zde jeví výukové a rekvalifikační programy).

Pro koordinaci s Ministerstvem financí ČR hodlá strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ zajistit rozhodující část svého financování ze zdrojů mimo státní rozpočet. Vedle analýzy všech tuzemských, dosud nevyužitých možností, včetně možného podílu podnikatelské/ komerční sféry jako způsobu účasti jednotlivých složek občanské společnosti na celospolečensky závažném strategickém záměru, se předpokládá – vzhledem k reprezentativnosti celého záměru – financování strategického záměru z kohezních programů EU pro rozpočtové období 2014-2020, v rámci příslušných operačních programů, popř. samostatných programů (např. program Life-Long-Learning), které mají trvalou podporu Evropské komise a mohou být realizovány s pomocí k tomu ustavených agenturních struktur ustavené agentury (NAEP). S vyloučením zatěžujících dopadů přispíval by strategickému záměru státní rozpočet jen spolufinancováním, podle pravidel čerpání evropských fondů. Strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ zároveň uvažuje i o možných přínosech, např. s ohledem na postupnou eliminaci výroby klasických tištěných školních pomůcek (učebnic, ale např. také pracovních sešitů) a finanční zátěže, jakou to každoročně přináší. V pilotním a posléze celoplošném pokrytí domácího školního prostředí touch-padovými  zařízeními se uvažuje komplexní pořízení tohoto hard-ware s přispěním autorizovaných světových výrobců, aniž by však došlo k svazujícímu spojení jen s jedním z nich; zároveň s podmínkou, že zvolená zařízení pracují v otevřeném systému, bez vazby na monopolně dodávaný obsah, že je lze podle specifických domácích potřeb modifikovat.

Zvláštní význam ve strategickém záměru „Digitální vzdělávání/Touch your future“ připadá spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a s jemu odpovídajícími orgány oblastní a místní veřejné správy. Primárně se uskutečňuje v transferu základní matrice strategického záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ a napojení na veřejné informační zdroje ve sféře regionálního školství, s pilotní aplikací navrhovaných technických a technologických standardů a jejich využití ve vzdělávání, jak by se uskutečnilo v jednotlivých krajích České republiky. Těmto cílům vychází mj. vstříc záměr MMR ČR posilovat v regionálním měřítku broadbandovou síť. V součinnosti s MMR ČR chystá strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ zahrnout i spolupráci s nestátními, regionálními a místními institucemi občanské společnosti. Obsahově přispívají složky MMR ČR např. agregací a sdílením dat a obsahů z oblasti turistického ruchu (resp. rekreačního sportu a trávení volného času) a místních veřejných služeb, v návaznosti na jejich regionální a místní infrastruktury, kde všude MMR ČR uplatňuje svou kompetenci. Modernizační principy ve vzdělávání, jak je prosazuje strategický záměr „Digitální vzdělávání/ Touch your future“, jsou implicitně uplatňovány i v příslušných evropských operačních programech (Integrovaném regionálním operačním programu), nad nimiž má  MMR ČR gesci; kryjí se zde s cíli regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti, ve svém kulturním významu také s posilováním regionálních identit, s péčí o sociální inkluzi a emancipaci periferních struktur národní společnosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které jako orgán ústřední veřejné správy koordinuje ve strategickém záměru „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ akademickou, univerzitní a vědeckou sféru v této její klastrové spolupráci s ústřední i regionální veřejnou správou, usiluje všestranně – přinejmenším v rámci své strategie celoživotního vzdělávání – o programovou účast třetího člena klastrové „tripartity“, tj. sféry občanské společnosti v předkládaném strategickém záměru. Vzájemného poskytování a sdílení digitalizovaného obsahu jsou v linii strategického záměru účastny tmelicí složky občanské společnosti, jednotlivé podnikatelské subjekty, církve, nestátní neziskové organizace, místní společenství a spolky, média ad., s šancí přispět strategickým záměrem „Digitální vzdělávání/ Touch your future“ k celkové společenské integraci a rozvoji.
2 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
14. ledna 2014 v 11:59  

"Zásadní je interaktivní výuka matematiky, elementární finanční gramotnosti,
přírodovědných oborů a rovněž i humanitních oborů."

Chvála bohu, že nechtějí, aby děti na těch tabletech hráli fotbal, plavali a dělali výmyk.

krtek řekl(a)...
14. ledna 2014 v 12:36  

Ale ping pong by s tím hrát šel, krájet cibuli v rámci rodinné výchovy také, podložka pro pájení a lepení by z toho také šla udělat.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.