Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v roce 2015

čtvrtek 2. května 2013 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 školského zákona katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2015.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk.

V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní
zkoušky konané po 1. lednu 2015.Cílem zveřejněných katalogů požadavků pro rok 2015 není zásadní změna struktury a rozsahu maturitní zkoušky bez řádné odborné diskuse. V katalozích jsou proto provedeny jen změny reagující na zkušenosti předešlých čtyř zkušebních období maturitní zkoušky, změny reflektující názory a náměty odborné pedagogické veřejnosti a změny a úpravy směřující ke konsolidaci struktury a srozumitelnosti textu, a to i s přihlédnutím k zachování meziroční srovnatelnosti zkušebních úloh a zadání.


Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v předmětech, z nichž se podle školského zákona koná
maturitní zkouška v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Součástí jednotlivých katalogů jsou příklady testových úloh a pro tzv. komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyky) i příklady zadání písemné práce a pracovního listu pro ústní zkoušku.


K obsahu, náročnosti a struktuře katalogů požadavků zamýšlených pro zkoušky společné části maturitní zkoušky pro rok 2016 se uskuteční rozsáhlá odborná diskuse za účasti mj. představitelů asociací středních škol, zástupců vysokých škol a Jednoty českých matematiků a fyziků. Tato diskuse se povede i s ohledem na plánované využití počítačem podporovaného testování při realizaci maturitní zkoušky (tzv. metoda CBT).Ve srovnání s katalogy požadavků platnými pro roky 2013 a 2014 upravují katalogy pro rok 2015 požadavky na vědomosti a dovednosti pro maturitní zkoušku odlišně v následujícím rozsahu:


Český jazyk a literatura


Část A – Očekávané vědomosti a dovednostiÚprava formulace: „Požadavky na žáka, který bude skládat maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky, jsou formulovány v souvislosti s RVP a zahrnují požadavky na vědomosti a dovednosti žáka v těchto oblastech: jazykové, komunikační a literární.“


1  Didaktický test


Doplněny požadavky v bodech:1.5
- rozezná typy promluv (přímá řeč, nepřímá řeč, polopřímá řeč, neznačená přímá řeč);
- rozezná vyprávěcí způsoby, rozliší monolog a dialog;
- identifikuje v textu námět, motiv, téma.

1.6
- přiřadí text k funkčnímu stylu, slohovému útvaru, určí slohový postup;
- rozliší prózu, poezii, lyrický, epický, lyrickoepický a dramatický text;
- identifikuje na základě textu charakteristické rysy literárních druhů a žánrů.

Přidání požadavku „orientuje se ve vývoji české a světové literatury“ (1.9)
- prokáže základní přehled o vývojovém kontextu české a světové literatury;
- identifikuje podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí;
- přiřadí text k příslušnému literárnímu směru.

Původní požadavek 1.9 „uvědomuje si interdisciplinární souvislosti a orientuje se v nich“ nyní uveden pod číslem 1.10.


3  Ústní zkouška

Změněna formulace bodu 3.1: „při charakteristice textu využívá znalostí literárněhistorického
kontextu“.Část B – Základní specifikace povinné zkoušky z českého jazyka a literatury


1  Didaktický test


Do didaktického testu byly přidány otevřené úlohy se stručnou odpovědí.2  Písemná práce


Změna formulace: „Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání stanoví pro každé zkušební období 10
tematicky různorodých zadání.“3  Ústní zkouška


3.1  Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce.


Rozšířena kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:


Přidáno: „Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla.


Vymezeno samostatně: „Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla.


Úprava specifikace kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: „Minimálně dvěma
literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.“


3.2  Pracovní listy

Úprava formulace: „Jednotlivé části obecné struktury zkoušky jsou konkretizovány v závislosti
na podmínkách každé školy.“

Doplněna informace o formální stránce pracovního listu:


-       rozsah pracovního listu nepřesáhne rozsah dvou stran formátu A4 (měřítko: písmo Times New Roman, velikost 11, řádkování jednoduché), minimální rozsah není stanoven;
-       „o rozsahu pracovního listu rozhoduje také funkčnost daných výňatků“.Matematika


Část A – Kompetence


Osvojení matematických pojmů a dovedností


-       na základě reálné situace sestavit výraz s proměnnými.

Část B – Tematické okruhy


1  Číselné obory


1.1    Přirozená čísla
-       rozlišit čísla soudělná a nesoudělná.
1.3  Racionální čísla
-       užít dekadického zápisu čísla.

2  Algebraické výrazy

2.2       Mnohočleny
-       užít pojem člen, koeficient, stupeň mnohočlenu.

3  Rovnice a nerovnice

3.1  Algebraické rovnice a nerovnice
-       správně užít pojmy rovnice (nerovnice) s jednou neznámou, levá a pravá strana rovnice (nerovnice), obor rovnice (nerovnice), kořen rovnice, množina všech kořenů rovnice (nerovnice);
-       užít ekvivalentní úpravy rovnice (nerovnice);
-       provádět zkoušku.
3.2  Lineární rovnice a jejich soustavy
-       řešit početně soustavy lineárních rovnic s více neznámými;
-       užít lineární rovnice a jejich soustavy při řešení slovní úlohy.

4  Funkce

4.1  Základní poznatky o funkcích
-       určit hodnoty proměnné x pro dané hodnoty funkce f;
-       přiřadit předpis funkce ke grafu funkce a opačně;
-       určit intervaly monotonie a bod, v němž nabývá funkce extrému;
-       užít definice logaritmu, věty o logaritmech, řešit jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice, logaritmování exponenciální rovnice.
4.5  Goniometrické funkce
-       užívat vlastností a vztahů goniometrických funkcí při řešení jednoduchých goniometrických rovnic.

7  Stereometrie

7.1  Tělesa
-       užít polohové a metrické vlastnosti v hranolu.

9  Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

9.1  Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti
-       rozpoznat kombinatorické skupiny (variace s opakováním …).

9.2  Základní poznatky ze statistiky
-       určit charakteristiky polohy (… percentil).


Cizí jazyky

Zde nedošlo k žádné změně.


Katalogy požadavků v archivu RAR na webu MŠMT.

Katalogy požadavků v PDF na Disku Google.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.