Prestiž povolání – červen 2012

úterý 2. dubna 2013 ·

V červnovém šetření zkoumalo CVVM prestiž vybraných povolání u české veřejnosti. Učitelé jsou na 5. místě za zdravotními sestrami a před soudci.

Důvodem pro opakování výzkumu prestiže po jednom roce (obvykle je perioda delší - viz tabulka časového srovnání) bylo, že červnový výzkum probíhal na tzv. půleném souboru, takže bylo možné zadat dva mírně modifikované seznamy povolání, z nichž každý byl šetřen na cca 500 respondentech. Modifikace spočívala v tom, že několik vybraných profesí bylo v prvním případě uvedeno v mužském rodě, v druhém v rodě ženském, abychom prokázali případný vliv tzv. genderových stereotypů na prestiž povolání. Jinak, stejně jako v předchozích šetřeních, byl respondentům předložen seznam šestadvaceti profesí (viz tabulku na následující straně) s instrukcí: „Na seznamu jsou uvedena některá povolání. Vyberte povolání, jehož si vážíte nejvíce, a dejte mu 99 bodů. Pak vyberte takové, jehož si vážíte nejméně, a obodujte je číslem 01. Poté postupujte odshora dolů a všem zbývajícím přiřaďte body od 02 do 98 podle osobního uvážení.“ Oproti starším výzkumům byla v seznamu již v loňském roce doplněna zdravotní sestra a stavební dělník a vynechán soustružník a opravář elektrospotřebičů (jsou uvedeny v tabulce na místě odpovídajícím jejich poslednímu bodovému ohodnocení).


Nejdříve k časovému srovnání: Z tabulky je patrné, že povolání lékaře dlouhodobě zaujímá v žebříčku prestiže vybraných profesí první pozici. V posledním šetření udělilo lékařům 45 % respondentů maximum 99 bodů (téměř shodně v obou podsouborech, v loňském roce to bylo 42 %). K tomu je potřeba poznamenat, že úvahy o tom, že prestiž lékařů poklesne v souvislosti s akcí „děkujeme odcházíme“ se naším výzkumem nepotvrdily. Pro dokreslení: vědcům, kteří zaujímají místo hned po lékařích, udělilo toto maximum 15 % oslovených z příslušného podsouboru (vědkyním jen 6 %).

Je třeba uvést, že maximum 99 bodů bylo uděleno každé profesi alespoň jednou (tj. i těm profesím, které zaujímají poslední místa v žebříčku), ale více než tři procenta dotázaných (více než 30 respondentů v součtu z obou podsouborů) udělilo maximum jen knězi, soudci (3 %), zdravotní sestře, učiteli/učitelce na základní škole (4,5 %), vysokoškolskému učiteli (6 %). Oproti roku 2011 nedošlo k větším posunům.

Podobně pak jednobodovým minimem byly taktéž oceněny všechny profese alespoň jednou. Nejčastěji byl jedním bodem ohodnocen poslanec (27 % respondentů, což je o 7 procentních bodů více než v roce 2011), uklízečka (22%, o 4 % více než před rokem), ministr (11,5 %, o jeden procentní bod méně než před rokem) a kněz (10 %, o jeden procentní bod více než před rokem).

Vraťme se k žebříčku. Na třetím místě se podle průměrného bodového ohodnocení umístil vysokoškolský pedagog, který si oproti loňsku vyměnil pořadí s tehdy poprvé zařazenou zdravotní sestrou (ovšem obě dvě profese mají téměř shodné průměrné bodové hodnocení). Na pátém místě je učitel základní školy, který uzavírá skupinu profesí s průměrným hodnocením vyšším jak 70 bodů. Za touto skupinou následují na šestém až devátém místě profese s více než 60 body, a to v pořadí soudce, projektant, programátor a soukromý zemědělec. U soudce došlo oproti minulému roku k návratu na bodové ocenění z let 2004 a
2007, u ostatních tří profesí se prestiž v průběhu uvedených let vlastně nezměnila.

Následuje velká skupina rozmanitých a nesourodých profesí s hodnocením kolem 50 bodů (55-45 bodů, 10.-20. místo). Jejich bodové hodnocení se od loňského roku výrazně nezměnilo, kolísání průměrů v rozmezí dvou tří bodů sice způsobilo určitý posuny v pořadí, avšak v desetiletém srovnání není patrný žádný trend vzestupu či propadu prestiže některé z profesí z dané skupiny.

V poslední skupině s prestiží nižší než 45 bodů se umístily stejné profese jako před rokem (s výjimkou novináře, který si polepšil o dva body, což je ovšem posun, který není statisticky významný). Letošní výzkum potvrdil, že loňský propad poslance (o 9 bodů oproti roku 2007, letos ještě 2 body navíc) nebyl dočasný. Pro profesi poslance to znamenalo, že zaujala opět (dá se říci už stabilně) poslední místo v žebříčku námi vybraných profesí (za uklízečkou, která zatím vždy byla s určitým odstupem poslední). Ministr, který během desetiletí prošel největším propadem prestiže, zaznamenal letos sice zisk 2 bodů, ale to nestačilo, aby se v pořadí odpoutal od 24. místa v žebříčku a zaujal pozici z dřívějška (trvá tak umístění za sekretářkou, prodavačem).

Po roce znovu potvrzená nízká prestiž poslance a ministra, u kterých došlo ve sledovaném období (od roku 2004) k vlastně jediné opravdu významné změně prestiže, dokládá opravdu alarmující stav reflexe současné politické scény ve veřejném mínění. Zde již nejde o nedůvěru k jednotlivým politikům, či ke konkrétní členům vlády, ale o vztah obecné (ne)úcty k představitelům moci zákonodárné a výkonné v našem politickém systému. Katastroficky nízkou míru prestiže profese poslanců a ministrů je možné hodnotit jako určité ohrožení demokratických principů naší politiky.

Jinak celkově žebříček prestiže profesí vykazuje jen malou proměnlivost. Protože prestiž profese lze vnímat jako určitý průsečík sociální struktury společnosti (objektivních společenských nerovností) s její hodnotovou strukturou, tak toto zjištění znamená, že naše společnost je v tomto ohledu (až na politickou scénu) stabilizovaná.

Metodologická poznámka. S výjimkou vojáka z povolání, profesionálního sportovce, kněze a novináře mají všechny zkoumané profese bodová rozložení výrazně jednovrcholová a relativně nízký rozptyl, takže porovnání průměrů je zcela na místě. Průměr tak odpovídá nejčastějšímu bodovému hodnocení. Zmíněné čtyři profese mají spíše rovnoměrné zastoupení všech hodnocení bez výraznější převahy nějakých hodnot (tj. vetší rozptyl odpovědí). Žádná z profesí, ani kněz či voják z povolání, kde by to nejspíš připadalo v úvahu, nemá rozložení bodového hodnocení bipolární (tj. vysoký podíl těch, kteří připisují profesi vysokou prestiž a podobně vysoký podíl těch, kteří prestiž hodnotí jako nízkou).

Podrobnější analýza výsledné škály prestiže povolání prokázala očekávanou souvislost mezi sociálním statusem dotázaného a bodovým hodnocení řady profesí. Podle očekávání respondenti s vyšším vzděláním výše hodnotí prestiž vysoce kvalifikovaných profesí, kdežto níže hodnotí prestiž nekvalifikovaných profesí a naopak je to mezi respondenty s nižším vzděláním. Také se prokázala souvislost hodnocení prestiže s věkem. Podle očekávání starší lidé připisují vyšší prestiž kněžím, soukromým zemědělcům, truhlářům, zdravotním sestrám a poslancům a nižší prestiž programátorům a profesionálním sportovců. Všechny zmíněné souvislosti jsou ale jen těsně nad hranicí statistické významnosti (korelační koeficient dosahuje hodnot kolem plus mínus 0,12). Proto lze celkově konstatovat, že názor na prestiž jednotlivých profesí není výrazně ovlivněn
sociodemografickými charakteristikami, že jde o více méně zažitý (celo) společenský stereotyp (viz stabilita hodnocení v čase) s případnými čistěindividuálními názorovými odchylkami (viz případy, kdy profese s celkově nízkou prestiží získávají nejvyšší bodové hodnocení a naopak).

Jak už bylo řečeno, půlený šetřený soubor umožnil výše zmíněnou modifikaci seznamu profesí, jejíž cílem bylo zjistit, do jaké míry změna rodu v pojmenování profese ovlivňuje hodnocení její prestiže. Vliv rodu v pojmenování profese na prestiž jsme se pokusili zjistit i v loňském šetření, avšak tehdy jsme zvolili jiný postup. Ve zvláštní otázce, která následovala za standardním seznamem 26 profesí, jsme u několika z nich zjišťovali prestiž jejich ženských či mužských ekvivalentů. Výsledkem bylo zjištění, že se průměrné hodnoty prestiže ženských či mužských protějšků shodovaly, s výjimkou (zatím) neobvyklého „zdravotního bratra“. Další analýzy tehdy ukázaly, že i když jsou průměry shodné, tak jednotliví respondenti připisovali mužské a ženské variantě profese různá bodová hodnocení, avšak neprokázalo se, že se tak děje soustavně (např. že muži připisují vyšší prestiž mužským představitelům určité profese, ženy ženským představitelkám.)

Tabulka 2 ukazuje, že při použití jiné metody zkoumání jsou zjištění odlišná.


Na příkladu „vědec/vědkyně“, kdy rozdíl je 13 bodů ve prospěch vědce, je zřejmé, že uvedení profesí v ženském rodě, resp. v rodě mužském (zdravotní bratr v roce 2011) v seznamu profesí může pozměnit (u méně obvyklých ekvivalentů) prestiž určitých profesí tak, že dojde k jejich výraznému propadu na škále prestiže. Tento propad není vázán na sociodemografika a nijak neovlivňuje bodové hodnocení ostatních profesí v seznamu.

Technické parametry

Výzkum: Naše společnost 2012, v12-06
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav
AV ČR
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu
veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR
Termín terénního šetření: 4. 6. – 11. 6. 2012
Výběr respondentů: Kvótní výběr
Kvóty: Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk,
vzdělání
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Počet dotázaných: 511 (verze X) + 523 (verze Y)
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem
Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník
Otázky: EU.104 – X, EU.104 – Y
Zveřejněno dne: 20. července 2011
Zpracoval: Milan Tuček

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
2. dubna 2013 v 16:09  

Celkem jasný doklad, že hubou už se pro prestiž učitelů u nás udělalo až dost.
Teď už schází jen to mrzké finanční ohodnocení, a mohlo by začít fungovat i to, že se do toho povolání začnou hrnout i lidé, kteří a) hodně dobře přemýšlejí a b) musí si na sebe a své potomky vydělat.
Bohužel moc nevěřím, že jediné, co je třeba k tomu, aby potřebné peníze byly k mání - že přestaneme čekat, až zlodějnu vymýtí nějaký deus ex machina, a že potřebná nepohodlná rozhodnutí, nepříjemnou práci a namáhavé až bolící myšlení absolvujeme každý sám - u nás někdy nastane.

Anonymní řekl(a)...
2. dubna 2013 v 16:19  

2. dubna 2013 16:09

Vláda a MŠMT si natolik váží prestiže učitelů regionálního školství, že odebere z rozpočtu 20 miliard. Je to asi ve smyslu chudý učitel = vyšší prestiž.

Anonymní řekl(a)...
2. dubna 2013 v 16:44  

Chci spadnout o deset míst a brát o 5000,- víc.

Anonymní řekl(a)...
2. dubna 2013 v 18:08  

Vyměnil bych pořadí s ministry za jejich plat.

Pytlik Blaha řekl(a)...
2. dubna 2013 v 21:24  

Prestiž potřebuje posilovat zakomplexovaný blbeček.
Někdo se představuje svými tituly, někdo se obklopuje okázalým přepychem, někdo si nageluje hlavu, někdo si myslí, že jeho kvalitu zvýší jmenování do funkce nebo pravidelné okénko ve vip zprávách. Někdo ustavičně pindá v diskuzích.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.