Letní škola učitelů informatiky 2013

středa 20. března 2013 ·

Kabinet software a výuky informatiky, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Česká informatická společnost - sekce Moderní Programování pořádají v roce 2013 již jednadvacátý běh Školy učitelů informatiky ve dnech 19.–29. srpna 2013 v Lipnici nad Sázavou.

Škola učitelů informatiky je intenzívní dvoutýdenní internátní školení pro učitele informatiky na středních školách. V minulých letech proběhlo s velkým úspěchem již dvacet běhů této Školy, kterých se dohromady zúčastnilo přes 890 učitelů z různých druhů středních škol.

Cílem Školy je doplnit resp. zčásti nahradit středoškolským učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň Školy jen z toho, co by měli umět vaši žáci, ale chceme vám pomoci získat celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce.

Forma dvoutýdenního intenzivního internátního kursu se ukázala jako velmi účinná, protože umožňuje dokonalé soustředění jak účastníků, tak lektorů. Účastníci tak mohou získat daleko větší hloubku znalostí i lepší pracovní návyky, než jaké mohou poskytnout krátkodobá školení. Nezanedbatelným přínosem pro účastníky je i navázání osobních kontaktů s kolegy z celé republiky i s odborníky v oboru.

Přednášky, semináře i praktická cvičení na Škole vedou zkušení pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty a odborníci z praxe. Účastníci kursu dostanou učební materiály (v písemné formě i programy ke zkopírování), některé z nich jsou připravené speciálně pro tento kurs. Po skončení Školy vypálíme tyto materiály (doplněné o další vzniklé přímo na Škole) na DVD, které dostane každý účastník. Na Škole budou instalovány tři počítačové laboratoře, vybavené výkonnými počítači se 17" LCD monitory pracujícími v síti. Laboratoře budou sloužit jak pro praktická cvičení, tak pro samostatnou práci účastníků kursu. Kromě toho bude po celou dobu kursu účastníkům k dispozici rozsáhlá knihovna příruček a manuálů.

U účastníků předpokládáme především zájem o obor, chuť a schopnost k intenzívní práci. Na základě získaných zkušeností i přání učitelů poběží výuka na Škole učitelů informatiky souběžně ve dvou skupinách:

skupina A - zaměřená více na programování a
skupina B – zaměřená více na aplikace.

Pro výuku ve skupině B předpokládáme z konkrétních znalostí pouze znalost základů programování (v rozsahu obvyklém ve středoškolských kursech programování) a základy práce s uživatelským software (např. typu Microsoft Office). Proto je výuka v této skupině přístupná i těm, kdo informatiku neučí a chtěli by z ní získat solidnější vědomosti.

Výuka ve skupině A je určena těm, kteří již mají hlubší znalosti (např. účastníkům předchozích běhů naší Školy). Je vhodná i pro absolventy informatiky, protože náplní přednášek budou i nové partie, které se ještě nedávno nikde nepřednášely. Chceme tak účastníky kursu připravit i pro vedení speciálních seminářů, o které je na středních školách stále větší zájem.

Konkrétní náplň kursu pro obě skupiny bude přizpůsobena úrovni a zájmům účastníků. V některých z minulých běhů se tak skupina A de facto rozdělila ještě dále na dvě skupiny.

Důvody pro konání Školy

Zlepšení situace v zabezpečení škol výpočetní technikou a programy jen podtrhlo důležitost kvalitní přípravy učitelů i jejich systematického dalšího vzdělávání. O úrovni vyučování na škole rozhoduje v konečné instanci vždy učitel. I když je "na trhu" velmi mnoho různých "počítačových školení", nemají často potřebnou úroveň nebo nejsou svým zaměřením pro učitele informatiky příliš vhodná. Podstatným problémem bývá také jejich pro školy vysoká cena.

Při přípravě kursů pro učitele informatiky je třeba rozlišovat mezi obecně platnými principy oboru, které nezastarávají tak rychle, a pouhou dovedností ovládat několik konkrétních programů, které mohou rychle vyjít z módy. Nedostatky v základech oboru nelze napravit ani jinak kvalitními školeními o konkrétních programech. Na nich získávají účastníci odpověď pouze na otázku JAK dosáhnout toho či onoho efektu. Učitel, jehož odborná autorita se zakládá jen na takových vědomostech a nedokáže se v oboru orientovat, nemá dříve či později svým žákům co předat a musí se neustále obávat studentů, pro něž je informatika koníčkem.

Znalost základů oboru dává odpověď na otázky PROČ se to či ono dělá tak a ne jinak, případně jak jinak by se stejná úloha dala také řešit a v čem by jiný přístup byl přínosem a v čem by byl horší. Umožňuje učiteli získat nadhled i vlastní názor na vyučovaný obor. To je pro kvalitní výuku daleko důležitější než detailní znalosti technického rázu. Získat vlastní názor na obor však nelze pouhým čtením knih nebo jen docházkou na přednášky, ten se musí získat vlastní aktivní prací. Internátní forma školení a izolace účastníků i lektorů od každodenních problémů umožní účastníkům Školy získat v relativně krátké době solidní znalosti oboru. Stejných výsledků nelze dosáhnout sérií několika samostatných krátkých školení. Proto považujeme internátní formu v izolovaném prostředí za nenahraditelnou.

Organizace Školy

Kurs začíná v pondělí 19. srpna v poledne a končí ve čtvrtek 29. srpna v poledne. Neděle je volná. Jsme rádi, že se můžeme opět vrátit - i když asi již naposledy - na osvědčené místo do Lipnice nad Sázavou. Ubytování je v třílůžkových pokojích, sprchy a záchody jsou na chodbě. Jídlo je třikrát denně plus svačina.

Účastníci budou mít čtyři devadesátiminutové bloky organizované výuky (přednášky a cvičení u počítačů) denně, tři dopoledne, jeden v podvečer. Po obědě bude vždy 3 hodiny osobní volno. První den jsou tři bloky odpoledne, poslední den tři dopoledne. V okolí hradu je krásná příroda, zklamáni nebudou ani ti, kteří si z minulých let zamilovali Lipnici.

Na minulých ročnících Školy se ustálily následující formy výuky:

  • přednáška – zpravidla společná pro celou skupinu (jeden počítač s dataprojektorem, zpětný projektor, tabule)
  • cvičení u počítačů – zpravidla se skupina dělí na dvě části (13-14 počítačů - jeden až dva účastníci u počítače, dataprojektor)
Kromě těchto „povinných“ forem společných pro všechny, probíhají i další formy. Jejich obsah i rozsah se liší v jednotlivých ročnících i skupinách podle zájmů a odborné úrovně účastníků.

tutorování – se skupinou 6-8 účastníků pracuje během Školy individuálně jeden z lektorů – společně řeší především domácí úlohy z algoritmizace, které účastníci Školy každý den dostávají.

dýchání – organizovaná výuka pro menší skupinky v době volna. Je určena pro ty, kdo potřebují dohnat některé aspekty konkrétního tématu.
  • večerní nepovinné přednášky a besedy – obvykle spíše populární.
  • samostatná práce v laboratořích – laboratoře jsou v provozu po celou dobu konání Školy. Velmi často v nich někdo pracuje ještě ve dvě v noci.
  • práce na individuálních projektech, které účastníci na konci Školy předvádějí kolegům.
  • individuální konzultace
  • rozšiřující přednášky - probíhají především v druhém týdnu, někdy i paralelně s „povinnou“ výukou. Slouží k tomu, aby si menší skupina (pokročilých) účastníků doplnila specializované znalosti, o které mají zájem.
Náplň výuky

Jak jsme již napsali, bude většina výuky organizována ve dvou skupinách podle úrovně znalostí účastníků. Je však možné - pokud to půjde z rozvrhových důvodů - chodit na některé přednášky s druhou skupinou.

Na přednáškách získají účastníci orientační přehled o vybraných metodách a základních výsledcích teoretických disciplín informatiky (metody návrhu efektivních algoritmů, programovací techniky a jazyky, neprocedurální programování, umělá inteligence a robotika, počítačová grafika, databáze, atd.).

Praktickou výukou si účastníci kursu rychle doplní základní znalosti nutné pro práci s počítačem jak samostatným, tak v síti. Získají také nejdůležitější informace o počítačích a jejich operačních systémech (Windows , Unix). Pozornost bude také věnována práci s lokální počítačovou sítí, včetně praktických vědomostí a zkušeností, potřebných ke spravování sítě ve škole. Velká pozornost bude v obou skupinách věnována práci na Internetu. Dozvíte se mnoho o přípravě WWW stránek (HTML, CSS, DHTML, PHP, …) a získané znalosti si budete moci prakticky ověřit.

Skupina A si prakticky osvojí základní myšlenky nových programátorských technologií jako je např. objektově orientované programování a vytváření programů řízených událostmi. Hlavní část programátorského tréninku bude probíhat v jazyce C#. Účastníci se také seznámí se základy neprocedurálního programování. Pro zájemce může být organizována výuka programovacích jazyků C a C++ resp. Java.

Podstatnou složku výuky skupiny B bude tvořit kurs algoritmizace a programování. Naučí se také základům programování ve Visual Basicu.

Pro obě skupiny budou organizována praktická cvičení s konkrétními softwarovými produkty (např. Excel, Word, Access, PowerPoint, Flash, Gimp, Photoshop, Open Office, Dreamweaver atd.). Tyto produkty budou k dispozici pro samostatnou práci. Naučíte se programovat makra pro MS Office. Větší pozornost bude věnována jazyku Imagine Logo, který můžete využít ve školách. Podpoříme výměnu zkušeností z výuky jednotlivých oblastí středoškolské informatiky.

Účastníci kursu budou vedeni k tomu, aby během něho vytvořili a odladili vlastní softwarový projekt, který na závěr kursu předvedou ostatním. Na některých z minulých běhů překvapila jejich vysoká úroveň jak nás, tak i autory samé.

Lektorský kolektiv tvoří převážně pracovníci Kabinetu software a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a praktické výsledky. Zajišťujeme přípravu budoucích učitelů informatiky na MFF UK, pořádali jsme mnoho školení pro středoškolské učitele, napsali jsme řadu učebních textů, podstatným způsobem se podílíme na přípravě kategorie P matematické olympiády a na korespondenčním semináři z programování, máme zkušenosti s výukou na středních školách.

Cena kursu pro účastníky: ubytování 2350 Kč, stravné 2190 Kč a školné 4100 Kč. Pokud bude školné i ubytování zaplaceno do 10. května 2013, poskytujeme slevu 300 Kč na školném. Účastníkům, kteří byli přihlášeni na loňský běh, který jsme museli zrušit, poskytneme (další) slevu 400 Kč na školném.

Pošlete přihlášku hned, jak budete vědět, že na školu budete moci jet, nejpozději do 31.5.2013. Celkovou částku 8640 Kč, případně sníženou o slevy, je nutno zaplatit tak, aby došla na náš účet nejpozději do 10.6.2013. Protože víme, jaká je ve školství situace, pokud s tím budete mít nějaký problém, spojte se s námi.

Při větším zájmu, než můžeme zvládnout, vybereme účastníky podle data zaplacení resp. zaslání závazné přihlášky školou. Pokud by nebyla kapacita Školy vyčerpána, umožníme přihlašovat se i po tomto termínu.

Přijetí na Školu vám potvrdíme e-mailem ihned po obdržení přihlášky.

Pokyny k placení najdete na přiloženém letáku. Protože z vlastní zkušenosti víme, že finanční situace na školách bývá někdy velmi komplikovaná, je možné v individuálních případech dohodnout jiný termín placení.

Škola učitelů informatiky byla akreditována MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem 6500/2012-25-177.

Jde tedy pro financování účasti učitelů použít účelové prostředky od MŠMT.

Přihlášky zašlete na adresu: ČIS sekce MOP
Malostranské nám. 25
118 00 PRAHA 1
tel: 221 914 217, resp. 221 914 218 ; fax: 221 914 281
e-mail: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz

Na WWW stránce http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/ najdete další informace včetně skutečných rozvrhů několika minulých běhů Školy.

Dotazy na na e-mail : mop@ksvi.mff.cuni.cz

Za pořadatele

RNDr. Rudolf Kryl

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.