Helena Průžová: Na okraj k hodnocení slohových prací aneb Maduryta z češtiny

pondělí 24. září 2012 ·

Dobrý den, chtěla bych vám oznámit, že dovolenou kterou jsem si u vás objednala byla nejhorší v mém životě. Nevlídný personál nejsou člověku schopni pomoct.

Reaguji na otevřený dopisu Mgr. Josefa Soukala a PhDr. Jiřího Kostečky, Ph.D., který se týká státních maturit. Jejich letošní, druhý ročník byl doprovázen silně negativním mediálním obrazem, na němž se vedle osobností či organizací, které se vůči státním maturitám kriticky vymezují dlouhodobě, podílela i tzv. seriózní, a dokonce i veřejnoprávní média. Výčet konkrétních příkladů by vydal na samostatný článek, zmíním tedy za všechny text s názvem Maturitní fiasko má pokračování od Lídy Rakušanové, která dává do souvislosti sebevraždu mladého Vietnamce (podotýkám, že tato nešťastná událost následovala po neúspěchu při ústní části zkoušky) a údajný nátlak na hodnotitele. Naprostou neznalost věci pak korunuje zmínkou o neexistenci jednotných kritérií, jak slohové práce posuzovat. Jako autoritu cituje neúspěšnou kandidátku na trenérku hodnotitelů, jejíž text automaticky převzaly weby se vzdělávací tematikou, denní tisk i veřejnoprávní média jako pravdivý, ačkoli by kritickým přístupem k tomuto materiálu zjistili, že obsahuje lživé informace. Navíc téměř denně vycházely články přesvědčující širokou veřejnost o tom, že „přemýšlivý a chytrý sloh“ dostane automaticky za pět, a v době, kdy bylo vyřízeno – v naprosté většině zamítavě – přes 3 000 odvolání, vyšel článek upozorňující na „hromadné přepisování vysvědčení“, jež bude následovat poté, co CERMAT vyřídil „pár“ odvolání. Veřejnoprávní televizí byly oslovovány osobnosti či společnosti, které vystupují proti státním maturitám, a jejich názory byly prezentovány jako berná mince – nikdo se nenamáhal alespoň „prozkoumat“, či dokonce poctivě analyzovat celou situaci a nabídnout veřejnosti i jiný úhel pohledu. V hodinách mediální výchovy se přímo nabízí sdělení tohoto typu předložit žákům a konfrontovat s Etickým kodexem novináře.

Neváhali jsme a šli proskoumat co nám nabýdnou. / A to je asi vše co by mě na dané téma napadlo.

Výroky politiků od května do těchto dnů nasvědčují tomu, že o průběhu a výsledcích maturit mají s nejvyšší pravděpodobností podobně zkreslené informace jako veřejnost. Přitom právě naše politická reprezentace tím, že státní maturitu neustále odkládala, či dokonce slibovala její zrušení, nese výraznou část viny na nejistotě současných i budoucích maturantů i jejich učitelů a ředitelů. Zřejmě si totiž neuvědomuje, že podoba maturit ovlivňuje skladbu předmětů a jejich hodinovou dotaci, a tím mj. i úvazky učitelů. Nejzávažnější je však samozřejmě situace maturantů, kteří se připravovali podle platných podmínek, a najednou je jim „shůry“ řečeno, že všechno bude zase „postaru“ – tentokrát ovšem „postaru“ již v rámci nové maturity. Tyto změny přijme pravděpodobně velká část maturantů s povděkem, protože pro ně bude maturita jednodušší, ale politici jimi opět ukazují, že raději zmírní nároky, než aby popouzeli plnoleté maturanty a jejich blízké výroky o zhoršujících se výsledcích ve vzdělávání a nutných opatřeních. Je to totiž takový předvolební rituál, podobně jako výkřiky o nutnosti státní maturity rovnou zrušit.

Rytuáli které se týkají duchovna což jsou modlitební rituáli, vnímání a přenášení sil meditací to jsou všechny tradiční dějství lidstva. Myslím si že lidstvo by mělo takovéto rituáli dodržovat a měli by se dědit z generace na generaci což se ve většině případů děje, protože jsou to děje které si nešem celá tisíciletí nešem a většina se jich neuchovalo.

Svůj text nepíšu z pozice člověka, který by se snažil za každou cenu obhájit CERMAT. Ještě před několika lety jsem se s každou novou změnou v oblasti maturit či s každým novým pilotním testováním a požadovanými školeními stávala vůči této instituci stále kritičtější. Výhrady mám nadále vůči některým testovým úlohám. Ovšem po absolvování seminářů z nedávné doby, které mj. suplovaly výuku didaktiky na vysokých školách tím, že byla zavedena měřítka pro hodnocení ať už ústního, nebo písemného výkonu, a také po zjištění některých informací (příčiny zavedení a zrušení „kánonu“ literárních děl k ústní zkoušce, doplňování nabídky pracovních listů alespoň částečně podle seznamů škol) a zejména po letošních zkušenostech jsem si sama učinila názor na to, jaká pochybení nastala na straně CERMATu, MŠMT, politiků, jaký podíl mají na svých vlastních neúspěších maturanti a jaký vliv – nejen na výkony maturantů, ale i na jejich přístup k vzdělávání a ke státní maturitě – mají jejich učitelé a školy. A podstatným problémem je právě neochota mnohých učitelů podřídit se kompromisu: nikdy totiž nebude možné vymyslet takovou zkoušku, aby se učitelům, či dokonce žákům, „zavděčila“. Málokterý učitel je ochoten odhlédnout od toho, na co byl sám roky zvyklý, a nemyslet pouze na svou vlastní výuku a na „omezení“, jimž by se pak měl během vlastní maturitní zkoušky přizpůsobit. To, že je na mnohých školách laťka nastavena katastrofálně nízko, nebo že je slovy J. Soukala maturita dokonce „cinknutá“ a učitelé jsou vedením školy nuceni maturity „dávat“, je vůbec nezajímá. Budeme se raději tvářit, že nic podobného neexistuje. A pokud ano, nikdo za nic nemůže. Jako učitelé jsme v nezáviděníhodné pozici – máme to mnohdy dokonce i náročnější než zdravotní sestry:

Zdravotní sestry, také neustále poslouchají různé stížnosti, jakoby byly zodpovědné ony. Pro většinu lidí jsou terčem, jejich špatné nálady. Jim to, ale přece nemůže vadit, jsou to zdravotní sestry, které místo zdravotních služeb mají vykonávat, ještě službu, jako hromosvod. […] Žádná z nich by neměnila, protože za žádnou práci velká odměna. Žádná zodpovědnost ani těžká práce. V jejich kůži bych nechtěla být, protože pracovat jen kvůli lásce a vášni musí být strašná nuda. Povolání zdravotní sestry je opravdu povolání za všechny prachy, které za to opravdu stojí.

Přitom musí být jasné, že stav, kdy maturitu – slovy jedné kolegyně ze ZŠ – dostane každý, kdo má jméno a tělo (a dostane se předtím bez přijímacích zkoušek na střední školu), je neudržitelný. Důsledky snižujících se nároků a chybějící motivace ke studiu jsou pak nejpatrnější ve stěžejních všeobecných předmětech: v matematice, češtině a cizích jazycích. Velmi výrazně se propad úrovně velké části současných maturantů projevil ve slohové části maturity, která byla letos poprvé hodnocena externě – patrně k němu došlo z natolik relevantních a důležitých důvodů, že je loni na podzim schválila naše politická reprezentace.

Rozebírali jsme jak se to mohlo stát a došli jsme nato, že za vším stála lehkovážnost a aji dlouhá cesta.

Přes zřetelný posun směrem k objektivizaci (hodnocení neznámého žáka podle stanovených kritérií, s možností konzultace a supervizí), kterou s sebou letošní hodnocení maturitních prací přineslo, je nazýváno nejen novináři, ale dokonce i náměstkem ministra školství (p. Fryč) za „subjektivní“. Je vnímáno jako hodnocení nehodnotitelného, neřkuli za subjektivnější než dříve, či jako snaha vměstnat individuální projev žáka do „tabulek“, jako nespravedlnost vůči slohově netalentovaným a spíše technicky zaměřeným žákům, či dokonce jako příliš vysoko nastavená laťka, zejména pro žáky SOŠ a SOU. Proti tomu můžu namítnout, ať si každý přečte deset zadání z jarního i podzimního termínu a sám posoudí, zda jsou tyto nářky oprávněné, a zejména ať porovná současnou podobu maturitní práce s oněmi čtyřstránkovými texty, které se psaly ještě před dvěma roky. Viděno realitou letošních maturitních prací si opravdu nedokážu představit, jak se na  mnohých školách maturovalo. Stále mi vychází obrovská disproporce: na jedné straně delší rozsah a řekněme „intelektuálnější“ témata a výrazně lepší výsledky dříve, na druhé straně kratší rozsah, témata přístupnější i slabším žákům a prakticky zaměřená – a výrazně horší výsledky? K argumentu veřejnosti, že ne  každý je dostatečně „talentovaný“ k tomu, aby napsal maturitní sloh úspěšně, můžu dodat pouze to, že když to zvládnou maturanti ze strojní či stavební školy (obě s učilištěm) v našem městě s neúspěšností jeden, resp. dva studenti z celé školy, pak není důvod, aby to nezvládli jiní žáci a jinde. Pro úplnost připojuji, že na škole se zmiňovanou téměř stoprocentní úspěšností nepůsobil ani jeden hodnotitel s certifikací pro letošní maturity. O tom, že maturitní práci napsat skutečně lze, jsem se přesvědčila i u žáků, kteří na jaře byli ve slohové části neúspěšní a nyní na podzim opravovali pouze ji. Připravili se dobře a maturitu na rozdíl od některých jiných „závodníků“ zvládli úspěšně.

Každou chvýli to vypadalo, že jse převrátíne dřív než dokončíme závod. 

Svoje názory mohu opřít o prostudování zhruba 700 prací z období dvou let státní maturity, pocházejících z různých škol (v rámci přípravného projektu, školení, ostrého hodnocení). Hlavní závěr, který jsem učinila, se mi ovšem nepíše lehce. Mohu totiž potvrdit to, co tvrdí PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D., odborník na stylistiku a didaktiku češtiny a – zdůrazňuji – učitel s 30letou praxí. Ten úroveň jazykových dovedností velké části současných maturantů považuje za naprosto alarmující. V maturitních pracích jsem se setkala s „odvjetvým“, „z příjemněním“, „na demnou“, „nevyně“, „zpráce“, „promě“, s „chvýlý“ či „raním vztáváním“ patřícím mezi „rytuáli“. Cizinec by mohl při čtení textů dojít k názoru, že skloňování a časování v našem jazyce je silně subjektivní a nahodilé („Můj příběh bychom začal v jedné vesnice.“), a jakmile se někde vyskytnou „kluci“, „chlapi“ či jakýkoli mužský element, v přísudku se musí zákonitě objevit ypsilon. Podotýkám, že myšlenková úroveň textů v naprosté většině odpovídá jazykovému ztvárnění a že nejde o účelově zvolené příklady: textů s dvaceti hrubými chybami na stránku a na samé hranici srozumitelnosti mi pod rukama prošlo opravdu mnoho. Raději neodhaduji, jaké by byly výsledky maturity z češtiny, pokud by se její tvůrci nechali inspirovat hlasy z lidu a zahrnovala by zkoušku z pravopisu. Pro část žáků by se mohla stát opravdu oním nepodkročitelným minimem – ovšem doslova – a maturita by se pak pro ně patrně nemusela „vyvíjet“ zrovna příliš nadějně.

Ráno když jsem šel pro snídani, tak mi přes cestu přeběhla černá kočka a já jsem si zapoměl odplivnout a hned jsem věděl že se ten den nebude vyvýjet dobře.

V tomto kontextu vnímám návrhy komise ministra Fialy a zakomponování těchto návrhů do zákona jako opatření, které je ve skutečnosti krokem zpět – právě směrem k oněm zmiňovaným maturitám, které může „dostat“ každý. Týká se to nejen slohu, ale i dalších předmětů. Přestože měl být po odkladech zaveden další předmět a maturita z cizího jazyka se měla stát povinnou, stát ustoupí těm, kteří na maturitní zkoušku nejsou dostatečně připraveni. Místo intenzivnější práce ve škole (výuka stylistiky či cizího jazyka je na mnohých školách silně podceňována) a svědomitější domácí přípravy žáka tedy vše zůstane „při starém“, respektive ještě o krok zpět. Ušetření 50 milionů je pak opravdu populistickým gestem, pokud se jedná o úsporu pouze pětiny nákladů za cenu zrušení dalších předmětů a vyšší úrovně zkoušek (nikde se také nezmiňuje, že velká část prostředků – uvádí se 276 milionů korun z celkových nákladů – byla čerpána z fondů Evropské unie). Navíc je v návrhu zákona zmíněno to, že hodnocení slohových prací z ČJ již nemá platit Centrum – nabízí se tedy otázka, zda se vůbec v celkových nákladech počítá s finančním ohodnocením práce učitelů z domovských škol, kteří mají od příštího roku opět opravovat práce svých vlastních žáků. Někoho vyhodí, ale leccos možná „překousnou“ – nebo jim to bude důrazně doporučeno.

Nikdy jsem nezažila aby mě zaměstnanci hotelu vyhodili z lehát u moře nebo u bazénu. Tohle všechno bych překousla ale ta strava to uš bylo moc. Výběr jídla byl minymální.

Že budoucí podoba maturit představuje pouhé „zmrazení“ na dva roky motivované „péčí“ o kvalitu maturity, je nesmysl. Jednou již zrušenou vyšší úroveň zkoušek půjde jen těžko obnovit. Ani kdyby si ji nezvolilo řádově více maturantů než v prvních dvou ročnících, je velkou chybou ji rušit; směřovat totiž vzdělávání na gymnáziu, příp. u vybraných předmětů na SOŠ ke zkoušce, kterou složí s přehledem kvintán či žák prvního ročníku, jenž na ZŠ zvládl výborně český jazyk a matematiku, by bylo absurdní a zřejmě málokdo tento pravděpodobný vývoj domýšlí skutečně do důsledků. Úvahu o tom, zda je pro stát lepší mít maturitu z více předmětů garantovanou státem a využitelnou pro vysoké školy, nebo zda je lepší, aby všechno obstarávaly soukromé firmy a nechávaly si za zkoušky – a samozřejmě za různé přípravné testy k nim – platit od studentů, již nechávám zcela na Vás.

Myslím si že nejsem jediná komu se tato dovolená nelíbyla. Děkuji za pochopení naschledanou.

Mgr. Helena Průžová

Autorka si výslovně nepřeje, aby byl tento text zveřejněn na webu EDUin.

Pozn.:

Články, na které odkazuji v úvodu, jsou myslím všeobecně známé a dohledatelné na serverech
www.idnes.cz (http://zpravy.idnes.cz/spatne-hodnoceni-slohovych-praci-u-statnich-maturit-pcp-/domaci.aspx?c=A120607_211338_domaci_brd)
a www.novinky.cz (http://www.novinky.cz/domaci/271184-maturitni-vysvedceni-se-budouprepisovat-ve-velkem.html). Sebevraždu Vietnamce s tvrzeními D. Hochmannové dala do souvislosti
Lída Rakušanová v textu Maturitní fiasko má pokračování:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Lida-Rakusanova-Maturitni-fiasko-na-pokracovani-235282.

111 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 5:31  

Věřím, že tento příspěvek z terénu probere i ty, kteří mne podezřívali, že do svých článků účelově vybírám nejhorší ukázky slohů a ty pak recykluji.
Opakuji znovu a znovu: takováto je slohová a myšlenková (!)úroveň jedné třetiny středoškoláků; u té druhé je jen nepatrně lepší.
Ti, kdo neurvale, lživě či jen bez ověření fakt útočili na centrální hodnocení maturitních slohů, zlikvidovali jediný opravdu účinný nástroj, jak tento tristní stav začít měnit. Jenže předtím by se ukázala v plné nahotě pravda.
A proto honem zpět k cinknuté maturitě.
jiří Kostečka

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 7:10  

V diskuzích o maturitách zazněl námět (myslím, že jeho autorem byl Ondřej Šteffl), aby se texty maturitních slohovek povinně zveřejňovaly (společně s jejich hodnocením) na webu školy. To je myslím dobrý nástroj veřejné kontroly. V tomto článku i v článcích pana Kostečky se jen vytrhávají obzvláště nepovedené citace (navíc bez uvedení zdroje; je to vůbec legální?), takto bychom měli všichni k dispozici celé slohové práce...

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 8:40  

Vážený pane Sárközi,

vidím, že Vás bych nepřesvědčila ani citacemi ze sta maturitních prací. Dobře. Beru na vědomí.

Na možnost zveřejnění celých prací se zkuste zeptat na CERMATu. Já bych byla rozhodně pro.

Co se týče způsobu citování, zde by asi nebylo na místě uvádět, že se jedná o žáka č. xxx. Mám povoleno z prací citovat, ale zveřejnit je ve formě naskenované práce (s písmem žáka) podle mých informací nelze.

Helena Průžová

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 8:48  

Ano, je škoda, že se nemohou práce zveřejňovat celé. To bychom se teprve divili! Je smutné, pane Sárközi, že urputně odmítáte věřit zkušeným kantorům, kteří tyto práce měli pod rukama a neviděli pouze "vlastní píseček"...

(Jana K.)

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 9:51  

je škoda, že se nemohou práce zveřejňovat celé.

Až k tomu případně dojde, vyvinu nemalé úsilí pro to, aby se obdobným způsobem zveřejňovaly i pracovní výkony učitelů.
Asi marně, ale vyvinu. Ty mnohdy velmi "povedené" DUMy jsou jen takovou špičičkou.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 9:56  

Myšlenkové pochody lidí, kteří obhajují nezbytnost i účelnost druhé vyšší úrovně státní maturity (proč zrovna jen druhé a ne třeba třetí, čtvrté, páté?) a argumentují při tom výplody studentů, kteří evidentně nemají ani na splnění té první - nižší úrovně, jsou mi naprostou záhadou.
Tím, že zároveň nechápou, že průšvih hodnocení vyšší úrovně tkví zejména v neochotě hodnotitele (jak CERMATu, tak jednotlivých hodnotitelů, kteří proti postoji CERMATu nic neudělali, ač zajisté mohli - minimálně se od něj veřejně distancovat) si veřejně stát za svým, tj. poskytnout maturantovi celou práci s vyznačenými chybami a zdůvodněným hodnocením, navíc projevují velikou aroganci.

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 10:00  

poskytnout maturantovi celou práci s vyznačenými chybami a zdůvodněným hodnocením

To se neděje???
Tak to je tedy síla!!!

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 10:52  

Nezaznamenal jsem, že by autorka nebo pan Kostečka citovali z prací výborných nebo alespoň průměrných. Pročpak? Že by chtěli čtenáře trochu zmanipulovat? ;-)

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 11:05  

Pro pana P.B.:
To není síla, že se centrálně opravované maturitní práce neposílají zpátky do škol. Neděje se to nikde ve světě, kde se k centrálnímu hodnocení přistoupí. Umí si někdo představit, jak by se dala taková akce zorganizovat? Navíc každý češtinář potvrdí, že má své hodnoticí značky a podtržítka atd. - žádná "metodika podtrhávání" se nestanovila. Existuje ovšem pokyn, aby hodnotitel vyznačil viditelně chybu a na okraj maturitní práce napsal její přiřazení ke kritériu - např. 2B. Řada hodnotitelů k tomu připíše i např. "anakolut". Jak by se ale řešila situace, kdyby pisatel nebyl s tímto zápisem spokojen? Hodnotitel by s ním korespondoval na dálku, nebo přijel na jeho školu?
Naznačený způsob opravy slouží i přehodnocovatelům při odvoláních, aby se orientovali, co prvního hodnotitele vedlo k tomu, že na dané textové pozici vyznačil chybu či nedostatek; a k tomuto účelu slouží uspokojivě, pakliže jeden nebo druhý svou práci neodflákne.
Pokud jde o jmenovité zveřejňování prací, myslím, pane Sárközi, že by Vás ty dvě třetiny maturantů, o jejich úrovni tu je řeč, hnali kolem republiky třikrát dokola. Ona jedna věc je hulákat anonymně na EDUinu, že studenta poškodil přísný hodnotitel, a druhá vyvěsit i se jménem autora maturitní sloh, za který by se styděl i páťák.
Jiří Kostečka

poste.restante řekl(a)...
24. září 2012 v 11:15  

Myslím, že není nutné se navzájem obviňovat z čehokoliv. Chci věřit, že ačkoliv se to na první pohled nezdá, všem nám jde o dobrou věc. Jen jsme často natolik "zabetonovaní" ve svých paradigmatech, že odmítáme uznat byť jen stín pravdy v náhledu a postoji toho druhého.
Už několikrát jsem napsal, že úroveň písemného projevu maturantů (a nejen jich) je tristní. Věřil jsem, že právě centrální hodnocení tuto skutečnost odhalí v plné nahotě.
Můžeme uvádět stovky ukázek z jedné i druhé části klasifikačního spektra. Jistěže máme mezi studenty budoucí autory a vítěze literárních cen, ale směrodatné je spíše to, že medián zbytku se posunul směrem hodně dolů. Většina češtinářů na středních školách mi potvrdí, že už úroveň vstupních znalostí ze základní školy je prachbídná. A s elementárními neznalostmi pravidel pro shodu podmětu s přísudkem, nebo dokonce vyjmenovaných slov, už se to u většiny žáků na střední škole příliš mnoho nezlepší. (To není ani v nejmenším myšleno jako výtka vůči učitelům ZŠ - jejich situaci znám velmi dobře.)

Pokud chceme v tomto ohledu něco změnit, pak centrální hodnocení písemných prací byla cesta správným směrem. Byť rozhodně ne jediná a ta nejdůležitější.

Stále více se kloním k názoru, že kombinace hodnocení centrálního a školního hodnotitele by variantou optimální.

Zrušení centrálního hodnocení úplně, je pak tou nejméně šťastnou volbou.

P.S: Pokud chceme zveřejňovat podepsané práce žáků na internetu, pak by, myslím, bylo korektní, zveřejňovat také podepsané texty jejich hodnocení. Dozajista by to přispělo ke zkvalitnění práce nejen žáků... :-(

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 11:34  

Počet lidí v Česku, kteří chtějí bez ohledu na své schopnosti, bez námahy a úsilí, lživě, podvodně a nezaslouženě, získat vysvědčení, maturitu, vysokoškolský diplom, práci, postavení, funkci, užitek, moc a jsou ochotni pro ten účel vykonávat jakoukoliv špinavou práci, roste již patrně exponencielně. Paradoxem je, že zákonnost a pořádek chtějí všichni, ale mnozí tomu rozumí tak, že jeho dodržování a vymáhání se týká jen těch ostatních, nás ne. A tak všechny cesty, které vedou k poznání pravdy jsou nepřijatelné. Ukázaly by totiž, jak na tom je ve skutečnosti každý jeden, my všichni, celá společnost bez rozdílu.
Když pěkně umyjete svině, první co udělají je, že se vrhnou do bahna a s požitkem se v něm porochní. Je jim v bahně dobře. Tohle přeci není úděl Čechů!

VM

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 11:36  

To není síla...Neděje se to nikde ve světě

To jako že plošným výskytem přestává být sílá sílou?
No, nevím, pane Kostečko, co by tomu řekl třeba takový sílový mistr Yoda.
A platí to i o blbosti?

Umí si někdo představit, jak by se dala taková akce zorganizovat?

Já si kupříkladu ještě před dvaceti lety nedovadl představit ani to, co se děje teď.
Nejvyšší čas promyslet si nějakou svěží atgumentaci na výtku, že s žáky nerozebírám hodnocení jejich prací. Třeba, že je to průvodní jev zvyšování konkurenceschopnosi pro třetí tisíciletí nebo nějakou podobnou pitomost.
Já nevím, ale pokud chci někomu něco doručit, tak mu to pošlu, prostěě.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 12:48  

Pane P.B., nechci se raději pouštět do polemik s Vašimi vytříbenými šlehy, ale výrok "Já nevím, ale pokud chci někomu něco doručit, tak mu to pošlu, prostě" snad nemůžete myslet vážně. Těch prací bylo průměrně kolem 200 na 1 hodnotitele. Fajn, pošleme je, a kdo těch cca 600 stran asi tak naskenuje? A jak bude probíhat následná debata s tolika pisateli? Jinak Vás ujišťuji, že každý příčetný češtinář se svými studenty ŠKOLNÍ slohy i testy poctivě rozebírá. Udělat to s 200 lidmi z různých škol, když drtivá většina hodnotitelů jsou zaměstnaní učitelé, toť věru návrh rozpínající křídla olbřímí. Protože za ty roky už Váš styl trochu znám, ptám se upřímně: opravdu si neděláte legraci?
Jiří Kostečka

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 12:59  

Učitelé i maturanti byli zvyklí, že dostanou své slohové práce opravené s vyznačenými chybami a slovním hodnocením. Navíc měli možnost se svého učitele na cokoliv zeptat, pokud hodnocení nerozuměli. I to přispělo k tomu, že hodnocení akceptovali. Že se to jinde ve světě dělá jinak? Ano, ale nelze tak snadno zpřetrhat všechny tradice! Tohle byla navíc tradice dobrá...

A i v tom světě vypadá maturita hodně jinak než u nás! Např. se nezadává u maturit 10 různých slohových útvarů. U IB to je jasně definovaný útvar s přesnými pravidly, která se dlouhodobě nacvičují, kdežto u nás se ukázalo, že se zadávají útvary, které se ani neučí! Navíc někdy tak vágně, že jde o "recept na palačinky, který má vyjít v časopise o vaření, jenž neexistuje". V časopisech o vaření vycházejí recepty formou rozhovoru, dopisu od čtenářky, básničky, PR článku atd. A teď někdo zhodnoťte, zda maturant dodržel slohový útvar!

Netvářil bych se, že existuje jen jedno řešení - tedy externí hodnocení slohů jako letos. Mně přijde daleko lepší ta myšlenka zveřejnit všechny slohy včetně hodnocení. Stejně tak bych zveřejňoval bakalářské práce, diplomky, disertační práce atd. (a to včetně posudků). Pokud by mě jejich autoři někam hnali, rád se s nimi proběhnu. Všichni alespoň uděláme něco pro své zdraví... ;-)

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 13:54  

Pan R. S., jak většinou bývá jeho velmi nehezkým až odpudivým zvykem, přispěchá s polopravdou či rovnou lží. Inkriminované zadání znělo: "popis pracovního postupu na základě výchozího textu určený do časopisu o vaření Velký gurmán s cílem zaujmout čtenáře".
Ono by se ale těžko obhajovalo tvrzení, že se útvar, který mají zvládnout již žácí školy základní, na školách středních neučí. Tak se zalže - školácky hloupě. Bohužel je však pravda taková, že mnoho SŠ opravdu kašle na výuku slohu a na funkční stylistiku a nebylo proto nutno lhát (nebo že by to byl nedostatek kritického myšlení - to by mě u jeho zastánce velmi, velmi zklamalo) - taková V. Valíková, hlásná to trouba odpíračů nové maturity, se nechala slyšet, že sice mají v ŠVP systém funkčních stylů ukotven, ale ona ŠVP nepsala (zřejmě se tedy necítí být povinnována podle něj učit). Obdobně je na tom další hodnotitelka s "citem a pokorou", L. Dohnalová, která s funkční stylistikou "bojuje". Inu, k čemu zákonné normy a jejich závaznost - to je jen veteš bránící rozletu...

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 14:12  

U Cambridgeských zkoušek se nikdy nedostanete zpět ke svému testu. Nebude Vám umožněno nahlédnout do žádné části zkušební dokumentace. A to se jedná o poměrně drahé zkoušky... Můžete se pouze odvolat a váš případ bude prověřen jinými hodnotiteli.
Martin Mikuláš

Kdo se hlásí? řekl(a)...
24. září 2012 v 14:12  

Pan R.S. by byl jistě výborným sportovcem,neboť prohánění autorů významných písemných (studentských) dokumentů by nemělo konce...

Proč si nepřiznat, že celá kauza kolem hodnocení PP ČJL - je kauzou mediální, snad ne objednávkou mocných?

Úroveň maturitních textů šla dolů. Kdo a jak ji zvedne?

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 14:18  

opravdu si neděláte legraci?

V paralele s hláškou Petra Máchala "já nejsem čert, já jen tak vypadám" konstatuji, že si legraci nedělám, že to asi jen tak vypadá. Spíš mám pocit, že si občas dělá legraci mšmt.
Za posledních šestapadesát let jsem byl vážnější jen v tu chvíli, kdy mi o narozeninách řekli, že za týden nastupuji do první třídy.
Pokud maturanti nedostávají informace, které prostě dostat mají, je to špatně. A nářky, že se to nedá organizačně zvládnout, jdou mimo. Jestli stát něco nezvládá, nechť se do toho ne-mon-tu-je. Jsem ještě mírný, čeština zná daleko výstižnější slovo.
Těchto maturitních drobností jsem už zažil poměrně dost.
To se vymyslí zkušební otázky takové náročnosti, že u maturanta musejí sedět čtyři inženýři a střídat se na něm podle toho, co si vytáhne, a argumentuje se tím, že vyhláška nestanovuje počet přísedících. Nebo se maturity zorganizují tak, že se střídají dva ubožáci - příprava, zkouška, příprava, zkouška, příprava ... a pedagogicky zkušeně se to zdůvodní tím, že vyhláška o žádné přestávce mezi jednotlivými zkouškami nic neříká.
Pak se tak jedná i s učiteli, zaměstnanci, občany. A cítí se ublíženě, když se někdo ozve.
A jak je to, pane Kostečko, s těmi našimi pitomci ve vztahu k jejich celosvětovému výskytu. Přeji Vám, abyste se s nimi, byť neexistují, setkával co možná nejméně. Určitě ne na silnici a ve stáčírnách etanolu.

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 14:30  

U Cambridgeských zkoušek se nikdy nedostanete zpět...

Na našich středních školách se zase, pane Mikuláši, nikdy nedostanete ke Cambridgeským zkouškám.
Ale jinak pěkný pokus o zajímavou informaci.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 14:33  

Ale dostanete se ke Cambridgeským zkouškám na našich školách, jen chtít. Syn zkoušku zvládl již ve 3. ročníku na gymnáziu. Chdyž se chce, cesta se najde...

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 15:30  

A na které naší střední škole, prosím, takové zkoušky probíhají?
A což třeba zkoušky Oxfordské?
A proč se nedělají celostátně?
A mohl bych taky?
Promiňte, tolik otázek, ale je to silnější než já.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 15:36  

Já k mezinárodním zkouškám připravuju.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 16:16  

No a?

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 16:20  

A což třeba ty Brity hezky poprosit, (tuším, že jsme nedávno s nimi drželi nějakou basu evropského rozměru) aby by nám půjčili jejich otázky, metodiku i organizaci. Nemuseli bychom se tu tím mořít a ještě bychom byli světoví!!!
Na oplátku bychom jim tu mohli ohlídat ty jejich kaliče. Tedy až po prohibici.

Unknown řekl(a)...
24. září 2012 v 17:30  

Zajímalo by mne, kde autoři některých příspěvků berou přesvědčení, že dříve se maturitní písemné práce se žáky plošně rozebíraly. Praxe byla zcela odvislá od zvyklosti dané školy. Přesně v duchu platné vyhlášky - žák má znát výsledek před konáním ústní zkoušky (extrém: tedy i v pondělí ráno maturitního týdne - a i takové školy byly).
Je zoufalé, jak argumentují lidé, kteří vůbec neznají praxi středních škol.

Soňa Havlíčková

Josef řekl(a)...
24. září 2012 v 18:47  

Prosím pěkně, nekažme takový pěkný text invektivní diskusí na úrovni EduInu.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 18:49  

K panu P.B.:
"A jak je to, pane Kostečko, s těmi našimi pitomci ve vztahu k jejich celosvětovému výskytu. Přeji Vám, abyste se s nimi, byť neexistují, setkával co možná nejméně."

Ale já se už setkal! Zažil jsem při mezinárodních výměnách Holanďany, kteří zavile
podporovali humanitární bombardování Jugoslávie, a když jsem jim pověsil na tabuli mapu Evropy s tím, aby mně tu zemi ukázali, začali v Bělorusku(Východ, že...) a přes Ukrajinu to vzali na Krym. Jiná skupina, ze SRN, se po odhalení, že nikdo z ní není s to identifikovat na mapě Berlín, dotčeně ohradila slovy "Wir sind aus Bayern". Podobnými příklady, pro změnu z USA, by mohli posloužit snad všichni naši stipendisté jejich High Schools.

K takovým "standardům" či "výstupům" opravdu naše středoškoláky směrovat nechci.

Ceterum autem censeo: Centrální hodnocení slohů mohlo - když nic jiného - rozhýbat stojaté vody výuky slohu na našich středních školách. Místo toho ukázalo, že vody jsou nejen stojaté, ale i příslušně smrduté.

Jiří Kostečka

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 18:56  

Jak mohlo externí hodnocení slohových prací pomoci českým studentům zlepšit znalosti geografie Evropy, pane Kostečko?

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 19:01  

Mně ten článek vůbec nepřijde jako přínosný. Jen opakuje obsah a formu nedávných článků pana Kostečky. Přijde mi tudíž zbytečný...

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 19:17  

Pane Sárközi, tuším, že jste si chtěl přečíst také něco od hodnotitelů. Stalo se - a hlavní pozornost soustřeďuji na to, že úroveň psaného projevu u velké části našich maturantů je opravdu katastrofální.

Rozhodně nemám potřebu někým manipulovat (to ráda přenechám jiným); motivací pro vznik tohoto textu nebylo moje vlastní ego, ale na základě zmiňované "zkušenosti z terénu" upozornit na vážnost situace.

Je škoda, že někteří diskutující rozmělňují téma natolik, že jsme se dostali k oblíbené prohibici.

Myslela jsem si, že aspoň učitele - či učitele bývalé - by mohlo více zajímat školství a jeho klesající úroveň (která se ukazuje mj. na tom, že mnozí maturanti nejsou schopni napsat 1 A4 souvislého textu k danému zadání na alespoň trochu slušné jazykové úrovni), když už naše politiky zajímá mnohem více ten alkohol.


Helena Průžová

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 19:40  

Mám pocit, že někteří žáci umí líp anglicky než česky.
Z.Sítař

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 19:44  

Kdyby studenti (a jejich učitelé) věděli, že jejich práce budou vystaveny na webu školy, možná by se více snažili...

Kdyby studenti měli více času na výběr tématu i samotné psaní, byly by jejich slohy lepší.

Jestliže někteří učitelé vůbec nevyučují své žáky sloh, nevyčítejme nekvalitní slohovky žákům!

Kdyby byla zadání jednoznačnější a hodnoticí kritéria by byla spojena s konkrétními zadáními, nedocházelo by tak často k nižšímu bodovému ohodnocení, než měl žák správně dostat.

Kdyby to všechno nestálo víc než miliardu, nebyl by takový tlak na odpovídající kvalitu výstupů a procesů na straně CERMAT.

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 19:46  

Ad 24. září 2012 18:56
Vy jste si nevšiml(a), anonyme (anonymko??), že jsem komentoval konkrétní poznámku pana P.B.?

Paní kolegyně Průžová, na pana R.S. opravdu nestojí za to reagovat. Už na to přicházejí diskutující nejen na tomto webu, ale i na EDUinu - a to je vskutku co říci.

J. Kostečka

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 20:26  

Dobrý den,
ráda bych jen podotkla k těm hlasům, které zde vyjádřily přání zveřejnit obsah celých prací, ze kterých autorka v článku citovala, v naději, že citace samoúčelně vytržené z celku autory účelově poškozují: měla jsem tu čest tyto práce přečíst a opravdu se domnívám, že je velká škoda, že zde nevisí celé, klidně s hodnocením. Zasazení do kontextu obsahové a myšlenkové úrovně celé práce čtenářský a umělecký zážitek teprve patřičně umocňuje.

Zde zanech veškerých nadějí, kdož vstupuješ v tato místa.

Lenka M.

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 21:03  

kde autoři některých příspěvků berou přesvědčení, že dříve se maturitní písemné práce se žáky plošně rozebíraly

I kdyby; dnes jsme ale, paní Havlíčková, v jiné době. Na prahu nových tisíciletí, vybaveni moderními technologiemi a Bloomovou taxonomií, vybavujeme žactvo kompetencemi a gramotnostmi, o kterých se nám tenkját ani nesnilo.
Pokud mne paměť předsedy mnohých zkušebních komisí neklame, maturitní práce, i z praktických maturit, byly v průběhu zkoušek k dispozici.
A nakonec, proč za všemi těmi legislativami nevidět toho ... jak tomu říká ... jo! člověka.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 21:08  

Takže se všichni shodneme, že se mají maturitní slohy povinně zveřejňovat? Pokud ano, pojďme všichni společně napsat Klausovi. :-D

(Radek Sárközi)

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 21:20  

někteří diskutující rozmělňují téma natolik, že jsme se dostali k oblíbené prohibici

Taková prohibice může mít, paní Průžová, pro žáky a zdárný průběh jejich studia nedozírné následky. Ztráta soustředěnosti, abstinenční příznaky, třes až výpadky vědomí. Teď už je tak akorát dorazit hackerským atakem fejzbůku.

Kdyby se ta hovada pitomá, jejichž vinou zemřelo tolik lidí a další jsou trvale poškozeni, lépe učila, nejspíš by si byla vědoma následků svého kreténsky zištného jednání, totiž.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 21:32  

Zaplaťbůh,
že existuje možnost odrolovat se přes tuny komentářů zase zpátky ke článku. Kdyby ty komentáře byly korespondenční lístky, vypadalo by to tu jako v televizních pořadech již dávno minulých, kdy se z kopy dopisů četly vzkazy diváků a člověk brzy zapomněl, o čem pořad vlastně je.

Článku rozumím,kvituji a podepisuji se pod něj.

Ale taky pošlu lístek na hromadu:
Malý dotaz, pane Sarközi, vy aktivně vyučujete? To, že žák něco neumí, může, ale nemusí být chyba učitele, tak prosté a černobíle jednoduché, jak to popisujete, vzdělávání není. A kolik času na rozmyšlení byste chtěl na napsání jedné A4?

Pletete si vyučovací proces a kontrolní mechanismy - žák je plně zodpovědný za svůj výsledek, je to 50:50 (já tvrdím dokonce 1:1:1:1 rodič-žák-učitel-systém) a jsou na to čtyři roky, pane Sarközi, a to je sakra dlouhá doba. A někteří tři roky spí (myslím žáky a rodiče), věřte mi, hibernují. A to do nich pravidelně šťoucháme, aby přerušili spánek. A neučíme jako stroje, myslíme u toho, bavíme se s nimi, ptáme se jich, ale někteří stále spí.
A probudí je až realita. A pak je plný pytel matek synů a otců dcer. Jako na Eduinu.

A co na to pan Šteffl? Scio testy mají zase monopol - gratuluji! Tak dle hesla devátých tříd základních škol: "Vstávat a cvičit Scio testy" a střední škola je v kapse...

GIO

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 21:34  

Pane Sarközi, vy burcujete davy?
Neburcujte, budeme plakat a blinkat, jako studenti paní Valíkové, až některé ty slohy budeme číst, a to přece nikdo z nás nechce...
GIO

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 21:57  

existuje možnost odrolovat se přes tuny komentářů zase zpátky ke článku

Existuje také možnost kliknout rovnou na článek.
Ale Vašemu příspěvku, pane GIO, rozumím, kvituji a podepisuji se pod něj.

Nevydržel jsem to psychicky a článek jsem si také přečetl. Ty úsměvně bolné citace z prací žáků jsou působivé.
Neměli bychom se ovšem ptát, jak je možné, že to takhle napsali, ale měli bychom se ptát, jak je možné, že se k tomu psaní vůbec dostali.
Možná než státní přezkušování žáčků by bylo vhodnější přezkoušení jejich učitelů a vyžádání stanoviska od ředitelů dotčených škol.

Simona CARCY řekl(a)...
24. září 2012 v 21:58  

Pane Feřteku, najděte tam na eduinu Sárkozimu nějaký teplý místo. Věci rozumí zhruba stejně, do školy chodil jako dítě a teď se mu hodí delší dovolená. To je aprobace jak stehno, no ne?

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 22:19  

Pane Blaho,

děkuji, že jste si přečetl také článek a že se Vaše reflexe posunuly od prohibice ke slohovkám, maturantům, učitelům, ředitelům - zkrátka k naší radostné školní realitě.

Co se týče důležitosti otázek, máte pravdu. Neznamená to však, že když se takoví studenti dostanou do čtvrtého ročníku, mají vedle rozvrhu hodin automaticky nafasovat také maturitu.

Helena Průžová

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 22:44  

mají vedle rozvrhu hodin automaticky nafasovat také maturitu

No to právě automaticky určitě ne.
Jen bych, paní Průžová, připomněl, že po nástupu do čtvrtého ročníku následuje ještě jeho nezbytné ukončení a pak teprve maturitní fasace.

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 22:50  

To byste měl připomenout právě těm ředitelům a učitelům v ústavech, jejichž maturanti na Vás zapůsobili svými úsměvně bolnými citacemi.

HP

Pytlik Blaha řekl(a)...
24. září 2012 v 23:11  

To byste měl připomenout...

a) Které ústavy to, pane Packarde, jsou?
b) JÁ???

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 23:13  

Teď to všichni konečně vidíme - kam vede výuka "funkční stylistiky" - maturanti nerozumí ani jednomu z těch dvou slov a pak píšou hlouposti s pravopisnými chybami (někdy i interpunkčními - toto slovo také asi neznají...). :-)

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 23:27  

No vidíte, pane Sárközi, už jste si konečně všiml, že maturanti píšou, jak sám uvádíte, hlouposti s pravopisnými chybami.

A může za to funkční stylistika. Tím jste opravdu pobavil nejen mě, ale věřím, že i řadu češtinářů - pokud ovšem funkční styly nepovažují za ideologii, či dokonce s----y, jak se kdesi objevilo. Hezké, když má češtinář tak vřelý vztah k tomu, co učí, resp. podle vlastního ŠVP učit má.

Víte, stále nechápu, že když se Vám ten můj text tak nelíbí, proč věnujete jemu i diskusi pod ním takovou pozornost. Snad jsem Vás nezmanipulovala, to bych si skutečně vyčítala...

Anonymní řekl(a)...
24. září 2012 v 23:53  

Text se mi líbí, ale je třeba ho uvést na pravou míru. Tedy zdůraznit, že jsou mnohem lepší a levnější a efektivnější řešení. A že existují i dobře napsané slohy, nejen ty citované...

Funkční stylistika má sloužit k tomu, k čemu byla vytvořena - k analýze textů. Pro psaní slohovek bychom se měli inspirovat jinde - v metodách tvůrčího psaní!

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 0:02  

Omlouvám se za slova "Text se mi líbí" - to není pravda - už jsem unavený - beru je zpět... Článek je v podstatě plagiát článků pana Kostečky, a to strukturou i obsahem.
(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 0:53  

A tak to shrnu. Pokusně! Pytlík Blaha, poste.restante, Radek Sárközi a někteří další nejsou názorovými reprezentanty učitelské obce. Ta totiž mlčí, zřejmě se zděšením a následným rozčarováním, přičemž jenom někteří čtou zdejší web za přiměřeného pití mátového čaje popř. C2H5OH. Zatímco Pytlík jde z extrému do extrému a činí tak zadost svému vyfasovanému a akceptovanému přízvisku, poste.restante intenzivně rozšiřuje svoji zadnici tak, aby obsáhla alespoň nejméně čtyři, lépe však všechny židle, tak Radek Sárközi udatně bojuje za sebe, ale myslí tím patrně školství, kupředu levá a že také může, když máme tu svobodu. Pravda je to, co osvobozuje! Podle některých studií, je ji třeba opakovat až 250x než se uhnízdí v mozku některých. Pro někoho ovšem není počet opakování relevantní!

Děkuji paní Heleně Průžové a panu Jiřímu Kostečkovi za nastavení zrcadla. Je načase se probrat! Tož tak.

VM

Pytlik Blaha řekl(a)...
25. září 2012 v 1:40  

tak to shrnu

Shrnování neboli činění závěrů vyloženě miluju. Například u indiánského kmene Lakotů se jej ujímá stařešina rodu, mající dostatečný nadhled, mnohaleté zkušenosti a tedy oprávněně titul "Ten, jenž na skalisku sedí".
Přiznávám, že si tu vesměs krátím dlouhou chvíli v přestávkách mezi DUMáním o kompetencích žáků bez jakýchkoli ambicí něčeho dosáhnout nebo nedejbože dokonce něco změnit, poučen osudy toho důmyslného pána se smutnou postavou. Natož pak, abych při tom reprezentoval tu naši pedagogickou vesnici hezkou.

Zařazení do tak pestré a neotřelé společnosti si ale přece jen cením a děkuji za něj.
Jen bych rád poukázal na skutečnost, že při nastavování zrcadla je třeba míti se na pozoru, aby jeden nedopadl jako Staník, když dělal Čulibrka referentu Kubrtovi skrzevá ty gumičky. Nakonec nepomohl ani Šotek, ani Donald, a tak milý Staník skončil jako Vozembouch, pane.

Pytlik Blaha řekl(a)...
25. září 2012 v 1:59  

když máme tu svobodu

Někde jsem četl, že to co osvobozuje, je práce. Ale možná jsem to jen špatně přeložil, madurytu maje z ruštiny.
Ono je to asi jako s tím dobráním se k pravdě soustavným opakováním. Stačívávalo to zopakovat stokrát.

poste.restante řekl(a)...
25. září 2012 v 9:15  

Děkuji panu VM za "shrnutí".
Být citován ve společnosti kolegy Blahy je pro mne čest a ačkoliv s panem Sárközim v mnohém nesouhlasím, rozhodně jej nepovažuji za hlupáka, který "bojuje jen za sebe".

Osobně si ale myslím, že když pan VM z celé diskuse s 50 příspěvky a učinil právě tento závěr, pak spíše nežli o shrnutí, mu šlo o privátní kompenzaci jeho čistě soukromé obsese.

Debata samotná už dávno překročila hranice věcné diskuse a spíše se nese v duchu osobních invektiv. Ani vtipné glosy kolegy Blahy nezměnily červený hadr alespoň na růžový.
Protože jsem také maturoval z ruštiny, pomohu si jednou z leninských zásad: "Kritika má být vždy konstruktivní."

Mám tedy ke všem kritikům obsahu článku věcný návrh. Pokud brojíte proti centrálnímu hodnocení písemných prací, popište tedy svůj vlastní návrh, jak je věcně a objektivně hodnotit.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 10:22  

Když to celé shrnu - tábor obhájců státních maturit v letošní podobě se zakopal a nechce se hnout ani o píď zpět či vpřed. Jeho hlavním nepřítelem je web EDUIN - až takovým, že zde odmítají publikovat své názory. Dalšími nepřáteli jsou všichni, kdo s nimi částečně nesouhlasí. Rodí se tu sekta...

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 10:26  

Což navrhnout ředitelům, každý ve své škole, aby už konečně nepřijímali žáky, jejich netečnost k učení rovná se maximu? Nebo je po prvním ročníku definitivně vyhodili?
Což kdybychom se k tomu spojili, matikáři, informatici, češtináři, jazykáři? Případně i další?
Oni zase odmítnou a pošlou nás někam, případně pohrozí vyhazovem. Ale teď už můžeme aspoň argumentovat tím, že s takovým materiálem k maturitě nejdu. Nebo jo?

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 11:50  

Pan R. S. opět demagogický - obhájci centrálního hodnocení se nikde nezakopali - zde hrubě zkreslujete jasná fakta, stačí vzít v potaz současné aktivity pánů Kostečky a Soukala. Za sektáře by s jistou mírou nadsázky bylo lze označit odpírače funkční stylistiky, tedy i R. S. - co na tom, že takřka ve všech stylistických učebnicích od ZŠ po VŠ se učí právě podle ní a o ní. Nejlepší obrana je zřejmě útok. "ze vůbec vést smysluplnou debatu o meritu věci s takovými lidmi???

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 16:11  

Vážený pane poste.restante,
děkuji za oba Vaše příspěvky a postřehy.

Uvádíte správný postřeh o tom, že diskusi s 50 reakcemi nelze shrnout způsobem, jakým to udělal pan VM. Dodávám, že ani jakýmkoli jiným naznačeným způsobem, protože málokterý příspěvek se zabývá věcnou rovinou mého textu, natož pak „shrnování“ samé. Nemám prakticky na co reagovat – ledaže by se mi chtělo vtipkovat o věcech, které vůbec vtipné nejsou, nebo reagovat na příspěvky, jejichž jediným cílem je seriózní diskusi zcela znemožnit a zabývat se osobní rovinou, popř. dokazovat, že nejsem sektářka a nevykrádám články pana Kostečky…

Co se týče Vašich poznámek, nevím, zda jste mi úplně porozuměl: Nikde jsem nezmínila, že by se práce žáků měly vystavovat PODEPSANÉ. To by rozhodně nebylo správné.

S Vaším návrhem z posledního příspěvku se plně ztotožňuji.

Helena Průžová

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 16:25  

V loňském roce jsem oslovil CERMAT, protože jsem si lámal hlavu nad jednou z testových otázek.

DOTAZ:
Dobrý den,
probírám se didaktickým testem vyšší úrovně z českého jazyka, který jste zveřejnili na internetových stránkách, a zajímalo by mě zdůvodnění správné odpovědi na otázku číslo 11. Domnívám se, že "vypravěčem zprostředkovaná promluva postavy" se ve výchozím textu VYSKYTUJE.
Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den
LF

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,

na Váš dotaz jsem se ptal metodiků pro český jazyk a bylo mis sděleno, že logicky lze odpovědět jen na otázku ke konkrétnímu tvrzení, tedy kde by se vypravěčem zprostředkovaná promluva v textu objevila. Takto lze pouze ujistit, že se v textu opravdu nevyskytuje.

Děkuji a přeji hezký den,
XY

Proč by nám mělo vadit, jak se vyjadřují maturanti, když písemný projev mnohých reprezentantů Cermatu není o nic lepší?

Lukáš Foldyna

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 16:38  

Nebudu polemizovat s tím, zda je, či není tento konkrétní projev lepší nebo horší než projevy maturantů, ale rozhodně si nemyslím, by jeho existence (a existence jakéhokoli dalšího e-mailu, který kdo kdy dostal) ospravedlňovala úroveň současných (nejen) maturantů, tak jak jsem ji nastínila výše.
A neospravedlňuje ani jazykovou úroveň některých učitelů (nemyslím tím Vás, abyste mě špatně nepochopil).
Zdraví
Helena Průžová

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 17:06  

Mým úmyslem bylo jednak trochu postrčit jinam tuto již dosti iritující diskuzi, jednak ilustrovat skutečnost, že podle mě Cermat prostě není schopen maturity zorganizovat, aniž by přitom soustavně dělal hrubky (doslovně i v přeneseném významu), ze kterých se nedokáže poučit.
Já hlavně nechápu, proč nebylo možné naplánovat vše tak, aby se vždy daný model maturity aspoň jednou zopakoval. Stalo by se něco, kdybychom letos ještě jednou otočili loňskou maturitu? A teprve příští rok by se zčásti připravilo centrální hodnocení? Proč se musí podle původního plánu (zaplaťpánbůh snad zastaveného ministrem) už příští rok státně maturovat ze tří předmětů, když se ještě pořádně nezaběhly předměty dva? Atd. atd. O jazykové úrovni maturantů nemám iluze, ale když zítra zavedeme centrální hodnocení, tak pozítří přece nebudeme mít před sebou statisíce Karlů Čapků.
Mějte se hezky, toto fórum opouštím, ale rád budu případně k dispozici na e-mailu (lukas.foldyna@post.cz).

Lukáš Foldyna

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 17:10  

Pane Kostečko, proč je podle Vás nemožné zaslat opravené slohovky zpět do škol? Copak si je hodnotitelé nechávají doma ve sklepě na památku?
Já bych řekla, že je zřejmě předávají Cermatu, Cermat by je pak mohl snadno rozeslat do škol, ať již fyzicky (poštovní zásilkou) či elektronicky (předpokládám, že víte, co je skener).
Holt, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody :-(.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 17:59  

"Stalo by se něco, kdybychom letos ještě jednou otočili loňskou maturitu? A teprve příští rok by se zčásti připravilo centrální hodnocení?" - to je slovo do pranice. Stalo by se zřejmě to, že Lukáš Foldyna, Radek Sárközi, Ondřej Hausenblas, Ondřej Šteffl, Oldřich Botlík, Tomáš Feřtek a jiní EDUinští kádři by spustili bandurskou o tom, jak je CERMAT neschopný, jak již připravuje více než 10 let maturitu a stále nedospěl k výsledku, jak je to všechno drahé a neefektivní - mám za to, že pokračovat dále není nutno.
Je zkrátka třeba ty jazykové Talibance z CERMATu bít, bít a bít, co se do nich vejde, jak to chtějí matky a sestry maturantů, Davidové žákové a jiní přispěvatelé do diskusí EDUinských.
Panu Foldynovi jistě není třeba objasňovat, že cílem zavedení centrálního hodnocení slohů nebyla "tvorba" statisíců Karlů Čapků - takováto zkratka či nadsázka je poněkud mentálně isuficientní a učitele (češtiny k tomu) nehodná, ale plně odpovídá již uvedené "bijecké" mentalitě odpůrců NM... Cílem bylo toliko objektivizovat hodnocení. Nic víc.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 18:23  

Co vlastně státní maturita nabídla? Pro gymnazisty je nová maturita snížením laťky o několik řádů dolů. Mnozí žáci z učilišť zase propadli, protože se u ní zkoušelo něco, co je nikdo neučil... Pár lidí, co si zvolilo vyšší matematiku, bylo CERMAT neskutečně vystresováno, protože ji nejprve neudělali. Následně se nedostali na VŠ, kam se hlásili. Nová maturita ničí životy i kvalitu vzdělávání!

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 18:27  

Mílý pane anonyme, původně jsem již nechtěl do této diskuze přispívat, ale musím Vám poděkovat. Strašně moc si vážím toho, že jste mě zařadil po bok tolika moudrých lidí. Kéž bych měl skutečně cosi společného s tzv. EDUinskými kádry... (Ještě bych se rád ocitl na oficiálním seznamu pravdoláskařů, ale to se mi asi jen tak nepodaří.)
Nicméně vězte, že jsem byl až do května 2011 velmi vřelým příznivcem státní maturity a sklízel jsem za to posměch širého okolí.
Za mentálně isuficientní zkratku se Vám velmi omlouvám. Zde je oprava: chtěl jsem původně napsat "statisíců Karlů Havlíčků Borovských".
Přeji příjemný večer a krásný podzim.
Lukáš Foldyna

Pytlik Blaha řekl(a)...
25. září 2012 v 19:05  

Cílem bylo toliko objektivizovat hodnocení. Nic víc.

A to je asi na celé té taškařici vůbec nejhorší.

Některé příspěvky mohou vykazovat známky mentální insuficience, jiné zase fekální inkontinence.
Zpravidla záleží na míře namachrovanosti.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 20:02  

Pane Blaho, nebuďte k sobě tak přísný...

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 20:05  

"Panu Foldynovi jistě není třeba objasňovat, že cílem zavedení centrálního hodnocení slohů nebyla "tvorba" statisíců Karlů Čapků - takováto zkratka či nadsázka je poněkud mentálně isuficientní a učitele (češtiny k tomu) nehodná, ale plně odpovídá již uvedené "bijecké" mentalitě odpůrců NM..."

Miluji, když se někdo vytahuje znalostí cizích slov, a přitom v nich dělá chyby - INSUFICIENTNÍ, prosím :-).

Pytlik Blaha řekl(a)...
25. září 2012 v 20:06  

nebuďte k sobě tak přísný

Sebereflexe patří mezi moje silné stránky. Skoro bych řekl, že jsem tím pověstný.
Dokonce si poslední dobou na noc radší beru plínu.
Na hlavu.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 20:58  

Ad 25. září 2012 17:06
Anonymní, to byste nevěřila, ale vím, co je skener. Zato Vy neumíte číst – postačí ocitovat z tohoto mého textu o pár příspěvků výše: „…kdo těch cca 600 stran asi tak naskenuje?“ – To myslíte vážně, že by jednotlivý hodnotitel skenoval a posílal mailem stovky stran textů, popř. že by Cermat skenoval a rozesílal kolem 280 000 stran (přes 93 000 prací x průměrně 3 strany na jednu)?

A umíte si představit, co by Vám na takový požadavek odpověděli z kterékoli organizace pořádající mezinárodní jazykové zkoušky nebo z IB centra?

Jiří Kostečka

Pytlik Blaha řekl(a)...
25. září 2012 v 21:40  

co by Vám na takový požadavek odpověděli z kterékoli organizace

Jen bych ve vší tichosti šeptnul, že na kteroukoli takovou organizaci se mohu obracet třeba i z pouhého rozmaru, pokud nabízí něco zajímavého. Ale také nemusím.
Jednotné maturity si vymyslel stát, předpokládám že proto, a tak to snad i prezentuje, aby zvýšil úroveň obecné vzdělanosti.
Měl by se tedy snažit, aby také pedagogicky působil a nějaké ty pedagoggické zásady sám dodržoval.
A také se choval tak, aby si sebereflexně nemusel na noc na hlavu natahovat plínku.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 21:53  

Vážně, pane Kostečko? Tak když to kvantum prací umí naskenovat na škole maturitní komisaři, hodnotitelé (případně tým pracovníků Cermatu) by to jistě zvládli rovněž.
A pokud ne, pořád tady zbývá stará dobrá poštovní služba :-).
Zkrátka výmluvy, výmluvy, výmluvy - pravda je taková, že se děsíte toho, že by někdo mohl přímo do hodnocení nahlédnout, ostatně, stačily nám některé perličky z "komentářů", sama jsem viděla na vlastní oči jeden, kde v jednom řádku byly dva překlepy a jedna hrubka.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 22:11  

Ten byl asi od pana Zemka ;-)

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 22:14  

CERMAT se bojí jakékoliv kontroly zvenčí. Zatajuje informace, mlží, porušuje zákony, nerespektuje rozhodnutí soudu, neposlouchá zřizovatele... Pročpak asi? Možná budeme překvapeni, kam zmizela ta miliarda!

(Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 22:29  

Jo jo, milardy jenom letí. Já tuhle slyšel, že tvůrci pracovních listů CERMATu museli za tímto účelem používat materiály z webu eucebnice.cz. Jejímu majiteli tedy za prsty určitě uvízlo pár set tisíc, možná i milijón!

Janek Wagner řekl(a)...
25. září 2012 v 22:45  

Naskenovat 280 000 stran a rozeslat je mailem na školy není snad pro CERMAT žádný problém. V cenících bývá cena za scan stránky A4 pod 2 Kč, skutečné náklady by byly určitě výrazně nižší: stránka se scanuje cca 2 s.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 23:11  

S prominutím a při vší úctě by bylo vhodnější pro příště (samozřejmě pokud nějaké bude - i ve formě druhého hodnocení apod.) vhodnější zakreslovat opravy a značky přímo do formátu pdf než skenovat a skenovat.
Zhruba 300.000 stran by bylo opravdu síla, možná i sýla.

Nechápu, proč se všichni "slétli" na pana Kostečku - poukázal na zkušenosti s centrálním hodnocením u státních maturit v jiných zemích. U nás jsme tuto formu znali zatím v souvislosti s mezinárodními zkouškami z cizích jazyků, příp. IB maturity: neznáte ani hodnotitele ani nevidíte opravenou práci.

Já bych samozřejmě neměla nic proti tomu, kdyby se mnou opravené práce, často zcela počárané červenou a s 20-30 hrubými chybami na stránku, dostaly zpět do školy (samozřejmě ne přímo ode mě, protože nevím, koho jsem hodnotila, ale přes CERMAT). Jak jsem naznačila, možné řešení označovat chyby přímo do počítače by bylo podstatně elegantnější.
U podzimních maturit byl již též povinný komentář ke všem pracím.

Tolik možná na vysvětlenou k systému oprav a skenování.

H. (Packard) Průžová

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 23:20  

Pan Kostečka píše zásadně jen a pouze o IB, což není maturita nějakého státu. Nepíše tedy o státních maturitách v jiných zemích. Osvětu, jak se maturuje v jednotlivých zemích, si měl vzít na starosti CERMAT. Jedna z dalších věcí, které zanedbal... Pokud hodnotitelé dostali novou instrukci psát slovní hodnocení u všech slohovek, kritika nebyla marná. Je to ale málo a pozdě... CERMAT už si externí hodnocení sám pohřbil.

(Radek Sárközi)

Pytlik Blaha řekl(a)...
25. září 2012 v 23:37  

za scan stránky A4 pod 2 Kč

To asi uvádíte, pane Wagnere, i s následným tiskem, který známe pod názvem kopírování nebo chlupoježící humanitní ofocení.
Nechci zabíhat do nějakých technických podrobností, abychom zůstali v té věcné rovině, když už se tu lámou dějiny vývoje české vzdělanosti, ale nač plýtvat papírem. Stačí práce prohnat skenem, uchovat je v elektronické podobě, ušetří se za sklady, a orginály normálně poslat školám v balíčku nejspíš i s jinými materiály.
Studentíci si je rozeberou. Nebo tak nějak.

Ještě mi vrtá hlavou jedna taková zapeklitá věc. Jaká je vůbec přidaná hodnota všeho toho kvasu. Jak výrazné zlepšení a čeho se zcela vážně předpokládá.
Když maturanti napíší slohovou práci správně podle zadání, zlepší to třeba jejich přístup ke studiu fyziky ve druhém ročníku?
Po světě běhá tolik atraktivních vyšinutců z vazby kontaminovaných zeugmatem, že z toho jde hlava kolem.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 23:47  

Pro R.S. - informace o maturitě v zemi snů - Číně.
viz http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/v-cine-zacala-zkouska-stredoskolaku-kazdorocne-rozpouta-v-zemi-silenstvi--1069939

Kao-kchao každoročně rozpoutá v zemi učiněné šílenství. Rodiče několik týdnu dopředu dopují děti vitaminovými a podpůrnými prostředky. Známé jsou případy, kdy studentům pronajmou i vlastní byt nebo pokoj v hotelu, aby se mohli na učení plně soustředit. Řada čínských mladých totiž běžně věnuje před tímto testem studiu 16 až 20 hodin denně.

Testy ‘žije‘ i veřejnost. Dnes například kvůli snížení hluku úřady uzavřely velké stavby, řidiči po celé Číně nesmí používat klaksony a ráno byly údajně odkloněny i některé lety v okolí středních škol.

Konkurence je opravdu vysoká a tak se bohužel někteří uchýlí i k nelegálním způsobům, jak u testů uspět. Kopie testů se prý dají sehnat za zhruba tisíc amerických dolarů, tedy zhruba 20 tisíc korun.

Kvůli opisování a podvádění jsou ale ve většině z učeben, kde testy studenti píšou, instalovány kamery a rušičky mobilů. I přesto jde ale i na ně různě vyzrát. Minulý měsíc čínští policisté zatkli asi tisíc lidí, kteří prodávali speciální vysílačky a neviditelná sluchátka, kterými se studenti mohli spojit s poradci, mimo třídu a radit se.

Docela veselé čtení, že? Ještě že se od Číňanů Cermat neinspiroval. Ani by nemohl, vzhledem k poměrům u nás.

Pytlik Blaha řekl(a)...
25. září 2012 v 23:51  

H. (Packard) Průžová

Omlouvám se Vám, paní Průžová, za nechtěné přeřazení do nižšího vývojového stadia druhu homo sapiens recens.
Jestli dovolíte, klikněte dole pod komentářovou "areou" na formulářové "radio" volby identity "Název/Adresa URL" a do pole Název (jak nevhodné!) napište svoje jméno a příjmení.
Což doporučuji pro větší přehlednost a orientaci v těch příspěvkových maglajsech všem, nejen češtinářům.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 23:54  

Pro pana Blahu:

Úspěšně zvládnutá maturitní slohová práce - velmi překvapivě - přístup ke studiu fyziky ve druhém ročníku nezlepší.

Nevím, jestli se lámou dějiny vývoje české vzdělanosti - ona se spíš rok od roku vytrácí. Ale zase jsou tady kompetence a gramotnosti - a o těch byste si mohl nejlépe pokecat s panem Sárközim (nic proti ani jednomu - samozřejmě).

Dobrou noc!
Hewlett P.

Anonymní řekl(a)...
25. září 2012 v 23:58  

No vidíte, byl jste rychlejší, pane Blaho!

Zcela Váš
Hewlett Packard

Anonymní řekl(a)...
26. září 2012 v 0:02  

Vážený pane Sárközi,
možná už byste si měl od podobných diskuzí odpočinout, ať zas neřeknete něco, co budete muset odvolávat… Ve svých projevech se zde i na Eduinu tváříte se velice zasvěceně, ale leccos naznačuje pravý opak. Máte pocit, že když použijete silná slova jako manipulace, tradice, plagiát, miliarda, sekta, ničení životů, zatajování informací, mlžení, porušování zákonů apd., budete pravdivější?

Nemohu s Vámi zcela souhlasit ani v tom, že „CERMAT už si externí hodnocení sám pohřbil“ – myslím, že to nebyl CERMAT (i když ani ten pochopitelně není bez viny, osvěta bezesporu měla být větší), ale banda řvounů podobných Vám, paní Valíkové (opírající se o svou zničenost a - světe div se! – 17 přehodnocených prací) a pak lidem, kteří z toho mají svůj osobní prospěch.

Nikdo nepopírá, že chyby nastaly, leč daly se příště „vychytat.“ - ovšem díky této uměle vyvolané KAUZE z velkým K přijde stát o možnost dělat něco více s příšernou jazykovou úrovní mnoha maturantů, na což se článek paní Průžové především zaměřuje (podstata článku ovšem asi není pro diskutující podstatná, že?. Externí hodnocení se svými kritérii by jistě zasloužilo v některých ohledech vypilovat, ovšem nedostane k tomu šanci. Studenti, kteří mohli být jazykově zdatnější, nebudou mít motivaci, učitelé, kteří flákali výuku slohu, ji budou flákat dál, hodnocení slohů zůstane v mnoha případech nadále ryze subjektivní, lidi, kteří maturitu prostě mít nemají, ji mít budou…takový je výsledek. Gratuluji!

Anonymní řekl(a)...
26. září 2012 v 0:04  

Pane Wagnere, já opravdu nevím, jestli má Cermat kapacitu naskenovat skoro tři sta tisíc stran a poslat je na školy. Aby to mělo smysl, musela by se nejprve stanovit jednotná metodika "zaškrtávaní", "kroužkování", "značkování". To by bylo - s prominutím - na palici.
Normální, opakuji: normální češtinář si při opravě slohu označí jakýmkoli rozumným způsobem problematické místo na dané textové pozici a pak se rozhodne, jak s takovou chybou naloží při hodnocení. Je-li k dispozici přijatá metodika hodnocení, měli by hodnotitelé ze všech koutů daného evaluačního prostoru hodnotit relativně stejně (relativně proto, že jisté nuance skutečně mohou bohemisté, na rozdíl od matematiků, posoudit MÍRNĚ odchylně).

Já jen můžu zopakovat, že všem svým studentům VŽDY opravené školní slohy i testy rozdám a následně řeším eventuální protesty. Zároveň jim též navrhuji, aby v případě vážné námitky proti mé klasifikaci konzultovali svou práci s češtinářem, kterému věří (většinou jde o učitele z jejich ZŠ). Má-li vskutku odlišný názor, poctivě své hodnocení znovu zvážím.

Něco hodně jiného je ale centrální hodnocení několika desítek či set tisíc esejů. Tam prostě buď hodnotitelům v zásadě věříme, nebo ne. V cizině se jim věří – přestože i tam se občas někdo z nich utrhne z řetězu. V naší zdivočelé zemi, kde je zásadou kritizovat kdykoli cokoli, se kvůli neschopnosti nebo lajdáckosti několika málo hodnotitelů naplivalo na systém, který mohl postupně zvedat vyjadřovací i myšlenkovou kapacitu dospívajících generací. Hodnotitelům se vyhrožovalo trestními oznámeními, tvůrci témat maturitních slohových prací měli být "věšeni za koule do průvanu". (Veškeré příslušné odkazy mám ve svém archivu.)
Tak o co tady jde? O ty skeny, nebo o něco zcela jiného?

Mimochodem: všiml jste si, jak se diskusní manýry nejmenovaného "edukativního" webu bleskurychle přenesly ve věci maturit na bezesporu seriózní Českou školu?

Jiří Kostečka

Pytlik Blaha řekl(a)...
26. září 2012 v 0:28  

Studenti ... nebudou mít motivaci,
učitelé ... ji budou flákat dál


Sárközi, Sárközi, vy ste nám to tu, boha jeho, dojebau.

A což takhle, že by se na těch školách učila výhradně a jen čeština.

Anonymní řekl(a)...
26. září 2012 v 7:51  

Milí přátelé,

všechny příspěvky svědčí o vaší odpovědnost a zájmu o zlepšení statu quo. Jenomže z ..... bič neupleteš. Já myslím a napsal jsem to již vícekrát, že chyba je v našem škol. systému: je zaměřen na kvantitu nikoliv na kvalitu. Chceme mít 80% maturantů a x % absolventů VŠ. Proto musí být značná část tak, jak je to jinde na nižší úrovni. Jde víc o papír než o vědomosti. Nedávno jsem četl na internetu nabídku získej MBA za 95 000Kč. Pokud prodáváme diplomy jako zboží, nemůžeme se divit situaci, v níž se nacházíme. Vzpomínám, jak před 20 lety jsme skuhrali, že máme méněmaturantů než v Nepálu. A tak došlo k akci hrrr. Různí rychle vykvašení pedagogičtí liberálové nás poučovali, jak se dá získat vzdělání bez námahy, propagovali svobodnou a nevímjakou školu. Již tehdy jsme upozorňovali na nebezpečí poklesu úrovně znalostí. A stalo se. Žel radost z toho nikdo z nás "proroků" nemá, naopak. Nezdá se vám, že i vzdělání je odraz společenské atmosféry. Proto veškeré naše výšeuvedené myšlenky /i mé/ jsou jen hlasem volající na poušti. Již slyším řeči o znovuzavedení totality, dělání z dětí pouhé otroku, kteří nic nemohou a musí jenom poslouchat příkazy a zákazy učitele, jehož slovo je zákon, přesto musím říci svůj názor: vraťte do školy řád, systém a motivaci ke studiu. Jinak je jakákoliv reforma bezzubá.

Radek Sárközi řekl(a)...
26. září 2012 v 9:45  

Tak to se moc panu Bláhovi i všem ostatním včetně nemluvňat omlouvám, že jsem několika příspěvky do diskuzních fór na České škole a Eduinu pohřbil celou státní maturitu. Očistím se citátem "Já to nebyl!" (Bárt Simpson)

Zen řekl(a)...
26. září 2012 v 23:52  

Pane Wagnere, navrhuji sazku, ze 1 mnutu nenaskenujete 30 listu do pdf.

Co Vy NATO?

Anonymní řekl(a)...
26. září 2012 v 23:56  

Naše multifunkční kopírka skenuje automaticky - hodíte tam balík papírů a jdete na oběd...

Pytlik Blaha řekl(a)...
27. září 2012 v 0:23  

To naše kopírka má i mikrovlnku, takže nemusíte ani nikam chodit.

Anonymní řekl(a)...
27. září 2012 v 1:58  

A nevymýšlíte si tak trochu?

Anonymní řekl(a)...
27. září 2012 v 15:06  

Žel, už jenom na jednom jediném na světě se patrně ještě shodnou čeští učitelé. Na nízké úrovni odměňování v českém školství.

VM

Josef řekl(a)...
27. září 2012 v 22:49  

Ano, když se skenují materiály do Cermatu na DDT,

Anonymní řekl(a)...
27. září 2012 v 23:47  

DDT je něco proti mravencům, ne?

Anonymní řekl(a)...
28. září 2012 v 13:27  

Děkuji za Váš článek. Nad úryvky z prací maturantů (!!!) zůstává rozum stát.
Myslím, že pro žádného češtináře, který se zodpovědně věnuje výuce slohu, nebyl problém žáky na novou maturitu připravit (i na to, že jejich práce budou anonymně hodnoceny). Většinu útvarů nebo komunikačních situací znají ze základní školy. A pokud se u maturity objevuje motivační dopis nebo stížnost, je to jedině dobře a pro učitele je to signál, že by měli své žáky připravovat na reálné komunikační situace.

Josef řekl(a)...
28. září 2012 v 22:21  

Jako chemický přípravek je to už dávno v ČR zakázáno, ale je to oficiální zkratka pro vybavení (pokud vím, je to počítač a velmi slušný skener, snad dokonce s duplexem), které dostala každá střední škola od Cermatu, aby mohla zapisovat studenta, nominovat hodnotitele, skenovat testy a slohové práce a tisknout protokoly a maturitní vysvědčení.

poste.restante řekl(a)...
28. září 2012 v 23:51  

Helena Průžová

Omlouvám se za opožděnou reakci, ale tuto diskusi jsem přestal sledovat právě z důvodů, které jsem naznačil a které nejspíš vnímáme stejně.

Pokud se mého příspěvku k zveřejňování písemných prací týče, nikdy jsem Vás nepodezříval, že chcete zveřejňovat písemné práce včetně jména autora i bez jeho souhlasu. To naznačovali spíše jiní diskutující.
Podle mne jde ale o nápad dosti nešťastný. Podobně bychom mohli chtít zveřejňovat písemné práce z cizích jazyků, posléze z matematiky a nakonec bychom mohli rovnout dávat na školní weby audiovizuální záznamy ústních zkoušek. Maturita je sice zkouška veřejná, ale je velký rozdíl mezi přečtením ukázky práce a zveřejněním plného textu. Není až tak důležité, zda bude práce označená plným jménem autora, či nikoliv. Žijeme v době internetu a pokud práci identifikují něčí spolužáci, ještě téhož odpoledne mohou mít tutéž informaci řádově tisíce "přátel" prostřednictvím facebooku. Rozhodně netoužím číst si na titulní stránce webového portálu třeba o žákyni, která se dopustila ve své práci mnoha hrubých chyb a na své věřejné ztrapnění reagovala nějak přehnaně ...

Chtěl jsem zkrátka absurdní zkratkou ukázat, že když někdo uvažuje o podobném "biči" na žáky, pak by bylo jen spravedlivé požadovat od učitelů minimálně totéž.

Pytlik Blaha řekl(a)...
29. září 2012 v 0:28  

by bylo jen spravedlivé

Vzpomínám si, jak jednou padl nápad zhotovit žákovské tabule cti a hamby na vylepšení studijních výsledků a kázně žáků školy. Ta myšlenka se mi natolik zalíbila, že jsem se okamžitě připojil s návrhem, aby se to nejdřív pilotně ověřilo na pedagogickém sboru.
Bohužel, z toho nějak sešlo.

Anonymní řekl(a)...
29. září 2012 v 9:24  

Ad posterestante 28. září 2012 23:51:

Souhlasím, že podle některých reálií v práci obsažených by autorství spolužáci identifikovat mohli; proto jsem vždy uváděl jen z kontextu vytržené zlomky textu.

Bohužel se ukazuje, že nic jiného než tyto ukázky z reálných maturitních prací národ neprobere. Bez nich by hodnotitelé zůstali po eduinské kampani v povědomí jako banda lumpů, kteří bezdůvodně odstřelovali práce jako na běžícím páse. Ve skutečnosti i těch opravdu sporných nul v 1A, 1B bylo minimum; a naprostá většina prací pod cut-off score vypadala tak, jak se ukazuje v tomto článku a jak jsem demonstroval ve svých dosavadních příspěvcích i já.

Pokud jde o nahrávání ústní zkoušky, všimněte si prosím, že jsem NIKDY nehovořil o médiu audiovizuálním, nýbrž VŽDY jen o audio-. A jeho průsak by nebyl možný, pokud by ředitel školy učinil příslušná opatření. Alespoň nevím nic o tom, že by audionahrávky z ústních zkoušek mezinárodní maturity IB putovaly po webu - a tam se jich každý rok dělá několik set tisíc.

Jakže to napsal Karel Havlíček již v r. 1845? "Osmělujeme se míti přesvědčení, že se máme napřed ve světě mnohému naučiti..."

Jiří Kostečka

poste.restante řekl(a)...
29. září 2012 v 12:08  

Jiří Kostečka
Z Vámi citovaných ukázek prací jsem nabyl dojmu, že postupujte při citacích korektně. Do budoucna bych ale nepředpokládal profesionální přístup u všech účastníků maturitního procesu.
Já si zase posloužím citací komisaře Ledviny z filmu Adéla ještě nevečeřela. Když po cestě z nádraží malý kolportér nabízí noviny s titulkou o "pečlivě utajeném" příjezdu "neslavnějšího detektiva Ameriky do Prahy", komisř jen suše odtuší: "To věděj, u nás se hned všechno rozkecá." :-)

Pytlik Blaha řekl(a)...
29. září 2012 v 22:02  

Bohužel se ukazuje, že nic jiného než tyto ukázky z reálných maturitních prací národ neprobere.

Tedy, pane Kostečko, nechce se mi věřit, že byste se mohl bezprostředně po uvolnění prohibice takhle zrubat.
Váš výrok nelze příjmout ani jako básnický trop charakteru hodně strmé hyperboly.
Nezdá se mi, že by se národ obdobně jako existencionalista Jaspers probouzel v mezních situacích. Jednak taková nenastává a i kdyby, národu je jeho vzdělání poměrně dost ukradené. Asi jako je mu ukraden roční počet mrtvých na silnicích nebo uchlastaných. Národu můžete v televizních novinách podávat denní hlášení i s názornými ukázkami a jeho příslušníci budou dál jezdit a kalit jako hovada.
Národ by si něčeho všimnul, snad jen kdyby průměrnému prospěchu byla přímo úměrná spotřební daň.

Anonymní řekl(a)...
29. září 2012 v 22:53  

ad "bič" na studenty vs. na učitele

Z několika příspěvků v úvodu i závěru diskuse vyplývá požadavek v duchu „když student – tak i učitel“ (příp. doplněn o hodnotitele – možnost sankcí v případě nekvalitně odvedené práce). S tím rozhodně souhlasím a kvůli klesající úrovni školství je jakýsi pomyslný bič určitě na místě.

Pokud situaci vztáhneme pouze na maturity, o kterých se zde a na dalších místech vede diskuse, pak by právě ony měly být bičem na (slabšího/nezainteresovaného / lejstro automaticky vyžadujícího) studenta a učitele (slabšího/nezainteresovaného / vyžadujícího automaticky svůj plat bez jakékoli kontroly apod.). Ukázalo se ale politicky výhodnější oba biče stáhnout a omluvit žáky tím, že oni nemohou za to, že na střední škole nemají co dělat, ale učitelé je přesto nechali dojít až k závěru a že příští rok nemůžou všichni maturovat z cizího jazyka: jak by to pak asi mohlo dopadnout – netroufala si odhadnout nejmenovaná politička. No a učitele lze omluvit tím, že žáky k té maturitě pustit museli, a v případě češtiny bylo argumentováno tím, že mají „jiný“ přístup k výuce svého vlastního oboru, a tudíž nemusejí žáky na státní maturitu připravovat, případně je pro jejich žáky nespravedlivé, že se jí musí vůbec účastnit. Je s podivem, že u výuky matematiky či cizího jazyka se „jiným“ přístupem neargumentovalo a neospravedlňovali se například „poslecháři a textaři“, kteří se nevěnují mluvenému projevu, nemluvě o „gramatikářích“, kteří nejlépe celou hodinu „sjíždí“ cvičení z oblíbené učebnice.

Mediální bičování hodnotitelů již nemá smysl rozebírat, bylo toho o něm napsáno dost (a mnozí ještě bičují a bičují, jen ministr Fiala už mluví „o objektivních hodnotitelích“).

A pokud tady někomu chyběla samostatná zmínka o „biči“ na vedení a zřizovatele neúspěšných škol, tak v tomto případě bych byla skeptická. Ani 70% neúspěšnost u státní maturity nemusí nic znamenat – a jede se dál...

Helena Průžová

Anonymní řekl(a)...
30. září 2012 v 9:26  

Pane PB, nezrubal jsem se. Jak otevřeně píši ve svém CV, mám rád jiskřivé tokajské (=13 jednotek na 1/2l lahev) v množství menším než malém, a dodám, že ne víc a jen tehdy, je-li důvod.

Jinak naprostý souhlas se vším, co, píšete. Tenhle národ zřejmě neprobere už nic.

A teď bez legrace a pro ty, kterým jde skutečně o věc: prosím přečtěte si pozorně text paní Průžové z 29. září 2012 22:53. Okecat lze leccos, v naší zemi vlastně všechno, ale co je moc, to je moc.

Nějaký další bonmot, pane PB?

Jiří Kostečka

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. září 2012 v 13:05  

Nějaký další bonmot ?

S bonmoty je to, pane Kostečko, taková štrapáce. Berme moje výlevy jako poměrně křečovité výrony beznaděje jinak docela suchopárného učitelského týpka.

Věřím, že Vás metanolové aféra nikterak nevyvedla z rovnováhy. Což nemohu uvěřit mnohým zodpovědným činovníkům, kteří jakoby usrkávají už drahně let. A tak buď nevidí, nebo alespoň oči z nějakého důvodu mhouří.
Závěrečné zkoušky v té či oné podobě jsou, zdá se, přinejmenším vhodné, ovšem rozhodně ne všespasující.

Vyprávěl mi nedávno na nádraží v Kaprounu jeden mně úplně neznámý učitel drobnou příhodu.
Po příchodu do třídy zaregistroval, že jinak hodní žáci jsou takoví neklidní až roztěkaní. Zajímalo jej, co že se to děje. Po chvíli otálení, z dětí vypadlo, že se jim po dvou letech změnil učitel. A co jako, ptal jsem se. No a ten nový, lépe staronový, protože ve škole už před lety učil, po nich pořád chce nějaké činnosti, pořád zkoušení a testy a dětičky toho mnoho neznají, protože s tím předchozím to byla taková pohoděnka. Povídání o životě, partnerských vztazích, problematice vstupu do manželství a dalších volnočasových aktivitách. A na zkompetentňování už nějak nezbylo času.
Pak se ten, opakuji mně neznámý, vypravěč plaše rozhlédl a rychle zmizel v porostu.
Nevím už tedy, jak to všechno dopadlo. Dohadujme se už jen, na kterého z pedagogů si budou žáci stěžovat a který to nakonec šeredně odskáče.

Anonymní řekl(a)...
30. září 2012 v 15:27  

Hm... a přesto mě a mně podobné pořád baví učit, pane P.B.

I když kolegu či kolegyni, který/která musel/musela nařízením ředitele/ředitelky ústavu pustit k maturitě autora/autorku tohohle madurytního textu, upřímně lituji:

"Každý rok případů alkoholiku, ty mladé lidi na policii, řízení auta pod vlivem alkoholu apod pořád stoupá. Volný přístup alkoholu dětem je neuvěřitelný, i přesto všechny ty zákony, kontroly ale proč tato droga se zachytila a pohltila naši mládež."

A mi, chrosny a necytlyvy chotnotytele, jsme se odvážili mu/jí tohle dát za pět a následně to schytali dokonce i od dam a pánů poslanců formou novely zákona za údajnou přísnost.
No nic, příští rok takové maturitní práce v pohodě projdou a eduinské "matky synů" budou v klidu.

Ať žijí a vzkvétají "cit a pokora", s jakými je podle nejmenované kolegyně nutno opravovat slohové práce!

Ať žije a vzkvétá džendrová korektnost!

Jiří Kostečka

poste.restante řekl(a)...
30. září 2012 v 16:13  

Jiří Kostečka
Pane kolego, proč ta odevzdanost? Odvedli jste kus dobré práce a nevzdali jste to.
Inteligentní student přežije i srážku s neschopným učitelem, i s hloupým systémem. A hlupákovi stejně nepomůžete. Rozdíl je jen v tom, že díky objektivní zkoušce má hlupák šanci si své omezené schopnosti a znalosti uvědomit a zapracovat na sobě.

Místo aby se Titanik začal stáčet mimo, rozhodli se poslanci ještě přiložit pod kotly. Prozatím se všem zdá, že je vše v pořádku a hudba hezky hraje...
Třeba potřebujeme ve školství nějakou opravdovou "metylalkoholovou aféru", aby se někdo začal zabývat skutečnými příčinami problémů.

Anonymní řekl(a)...
30. září 2012 v 18:41  

I tohle příští rok bez problémů projde, pokud tak opravujícímu češtináři / opravující češtinářce nařídí ředitel(-ka) školy:

"Dříve pomáhaly různé rituály ktomu, aby pochopily a samy si vysvětlily to, proč to všechno je, například Homo sapiens rituális."

"Tento dovolena bylo to nejhorší co se nám mohlo stat. Po několika hodin stravení v letadlu a na letište na nas mělo čekat někdo z hotelovy služby samozřejmě že někdo pro nas nepřišel dopravily jsme si sami do hotelu."

Budu dávkovat po kapkách a vždy v kopii pro ministerskou komisi a Poslaneckou sněmovnu. Jinou cestu pro záchranu řádné středoškolské výuky stylistiky a pro vrácení zdravého rozumu do středních škol už nevidím.

Jiří Kostečka

Anonymní řekl(a)...
1. října 2012 v 0:31  

Učitelé nikdy nic nedokázali, protože se nikdy nespojili, nesjednotili. Diskuze, viz výše, je důkazem. Každý je zakopán ve své pozici a nepohne se ani napravo, ani nalevo, ať je pravda jakákoliv.

Až do dneška, nejen česká společnost, ale lidstvo vůbec, naprosto spolehlivě prošustrovali všechny příležitosti na pozitivní celospolečenské změny. Jedna z největších příležitostí poslední doby pro Čechy, Evropu a potažmo celý svět byl rok 1989.

Dnes ještě můžeme veřejně říkat své názory, beztrestně urážet hlavu státu a zastřílet si po něm libovolně zatím jenom z plastové pistole. Máme „skvělé“ profesionály nejen v ochrance presidenta republiky, ale i ve vládě, parlamentu, v justici, policii, armádě, ve státní správě, v politických stranách i v ostatních profesích. Máme fungující spolehlivou oporu pro lhaní, krádeže a podvody ve zkorumpované policii, justici, státní správě, v politicích a v nic nevidící, nic neslyšící a nic nehasící mlčící většině. Máme za to klídek. I ten náš blbec je dnes inženýr! Za trochu lhaní a podvodů jsem byl 3 týdny v Jihoafrické republice. Malíř mi bez faktury vymaloval kvartýr za cenu bez DPH. To je dle mínění Čechů to, oč tu jde. A tak nic nejde normálně, máme strach a obavy! To je mzda za toleranci ke zlu, za lenost, nezodpovědnost, neochotu bojovat za pravdu a spravedlnost. Svobodu, kterou jsme v r 1989 získali, postupnou federalizací EU ztrácíme, zrovna tak jako státní suverenitu.

Vážím si lidí, kteří společnost statečně a vytrvale seznamují s pravdou, se skutečností, ať se týká jakékoliv oblasti našeho života. Konají tak bez potlesku a společenského uznání, proti proudu oficielní politiky a se všemi s tím spojenými důsledky. Dělají tu práci i přesto, že vědí, že bez hlubokých celospolečenských změn, které se dotýkají samé podstaty existence lidské společnosti, pád dolů nezastavíme. O to víc jsou tito lidé potřební! Jejich práce je maximálně důležitá! Přeji jim upřímně hodně sil a radosti ve všech oblastech života a hodně následovníků. Dobrý život je dobrý boj!

VM

Pytlik Blaha řekl(a)...
1. října 2012 v 1:29  

pro vrácení zdravého rozumu

Aby to, pane Kostečko, nevypadalo, že do Vás pořád peru, ale tak trochu mi to příjde, jako kdybyste se poprvé v životě setkal s produkty reálných žáků a s lidskou hloupostí obecně.
Mohu Vás ubezpečit, že obdobné to může být i v jiných předmětech a že plno hlupáků se najde i mezi učiteli, řediteli, inspektory, úředníky, zastupiteli, hejtmany, poslanci i senátory.

Pytliking Blaha řekl(a)...
1. října 2012 v 1:36  

ten náš blbec je dnes inženýr

Jakýpak váš, pane VM. To bych si vyprosil!
A jaképak dnes? Inženierom som bol včera a, boha jeho, budem aj zajtra.

Anonymní řekl(a)...
12. listopadu 2012 v 6:50  

Přiznávám, že jsem názoru " veřejnosti" také fandila, protože Cermatu apod. institucím nevěřím a státem garantovaným aktivitám už vůbec ne.Ale nevěřila jsem zároveň, že by mohlo dojít k tak absurdním výsledkům bez hlubší příčiny. Bohužel mám konktrétní zkušenost s vlastními třemi dětmi, podotýkám, že na třech různých školách, že úroveň češtiny je mizerná už v samotné výuce.To, co jsem já podstoupila během celého vzdělávání, o tom se mým dětem ani nezdá, a to prochází gymnaziálním vzděláváním!!!Nejhorší je vliv mluvené češtiny, kterou slyšíme okolo, z médií apod.Když dostanu v práci na stůl veřejný doklad s hrubkami, je mi do pláče...Maturita je jen důsledek, jak hluboko jsme ve své nepoctivosti sami k sobě klesli.Tak nám budu držet palce,ať se naši jazykotvorci neobrací v hrobě.
S pozdravem Nováková

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.