Radek Sárközi: Právě probíhající revize RVP ZV je tragickým dědictvím vlády Josefa Dobeše

pondělí 14. května 2012 ·

MŠMT a jím zřizované organizace selhávají v řízení kurikulární reformy českého školství. Dokonce se zdá, že ani nechápou podstatu procesů, které mají řídit! Nic horšího se českému školství za vlády ministra Dobeše nemohlo stát. Bude nový ministr postupovat lépe?

Podivný proces revize RVP ZV


Na České škole vyšel v dubnu článek O čem mají učitelé na seminářích k revizi RVP ZV diskutovat?, který obsahuje několik interních materiálů z MŠMT, díky nimž můžeme nahlédnout do způsobu práce za vlády ministra Dobeše. Zatímco ostatní ministři školství se vymlouvali, že to či ono nejde udělat hned, a příprava změn většinou trvala tak dlouho, že k jejich faktické realizaci nikdy nedošlo (ministra totiž začal dělat někdo jiný, který vše staré většinou shodil se stolu…), ministr Dobeš dokázal, že změny lze udělat velmi rychle! Bohužel šlo o změny k horšímu, jejichž náprava nebude snadná a potrvá dlouho (pokud se vůbec podaří)…

Tuto „akční“ rychlost dobře ukazuje zveřejněný materiál „Návrh harmonogramu prací v rámci připravované revize RVP ZV“. Podle něj by měl celý proces úprav tohoto zásadního dokumentu proběhnout během pouhých tří měsíců! Už víme, že na diskuzi s učiteli z praxe byl vymezen jen týden (ve skutečnosti to bylo jen pár hodin pro daný vzdělávací obor). Diskuze probíhaly ve všední dny dopoledne a těsně po obědě, kdy samozřejmě všichni učitelé pracují. Není divu, že se některých diskuzí zúčastnila třeba jen jedna učitelka ZŠ! (Možná, že byly i diskuze, kam nepřišel nikdo – oficiální data o počtu účastníků jednotlivých diskuzí bohužel nemám k dispozici. Vím jen, že občas na diskuzi nebyl vpuštěn odborník na daný vyučovací předmět se zdůvodněním, že není učitelem ZŠ…) Popravdě řečeno bylo zbytečné na takovou diskuzi chodit, protože materiály nebyly účastníkům rozesílány předem. Dostali je až a místě. Je těžké se k nim pak nějak kvalifikovaně vyjadřovat, když na to máte jen pár minut…

Zdá se, že diskuze nebyla takto podivně organizovaná kvůli neschopným pracovníkům NÚV, ale že šlo o záměr, jak opravdovou diskuzi znemožnit a jen si odškrtnout políčko ve výše zmíněném harmonogramu. Učitelé ovšem dostanou ještě jednu příležitost se ke změnám v RVP ZV vyjádřit, a to během týdenní diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ v době od 11. 6. do 22. 6. 2012. Proces, který v zahraničí probíhá několik let, se u nás smrsknul do několika vteřin! Výsledná kvalita tomu bude odpovídat. Bohužel…

RVP ZV versus kurikulární reforma

Tato rychlost změn je ovšem jen průvodním jevem daleko hlubšího problému. Tím je celkové nepochopení procesu změn v českém školství, tedy kurikulární reformy. Je opravdu podivné, když obě klíčové instituce – MŠMT, které má reformu řídit, a NÚV, který má (po zrušení VÚP) reformu realizovat – nepochopily, o co v tomto procesu jde. Zaměňují totiž prostředek za cíl. Nic horšího naše školství nemohlo potkat!

Rámcový vzdělávací program, který se má do konce tohoto školního roku „zrevidovat“, byl totiž pouhým prostředkem neboli nástrojem kurikulární reformy. Stejně tak i školní vzdělávací programy jednotlivých škol na něm postavené. Skutečným cílem bylo zreformovat české školství!

Jak měl tedy tento proces správně probíhat?

Především se mělo začít vyhodnocením dosavadních výsledků kurikulární reformy. Máme k dispozici nějaké analýzy, co se v českých základních školách po zavedení RVP zlepšilo? Respektive, co se zhoršilo... Tedy k jakým změnám došlo a čím jsou tyto změny ovlivněny? (Textem RVP či texty ŠVP? Projekty OP VK? Kvalitou učebnic? Dalším vzděláváním pedagogů? Působením různých občanských sdružení? Financováním škol? Prací školských rad? Podobou výběrových řízení na ředitele škol? Kvalitou vzdělávání budoucích učitelů na VŠ? Platy učitelek (jejich strukturou a výší)? Apod.) Nemáme…

Bez těchto analýz nevíme, na co se máme zaměřit, aby proměna českého školství k lepšímu probíhala co nejefektivněji. Vybrat náhodně zrovna text RVP ZV a udělat v něm změny (navíc změny spíše stylistické, kdy se mění třeba jen pořadí slov v očekávaném výstupu) se jeví jako střelba naslepo! A kdo bude těmito zbloudilým střelami postřelen? Učitelé na všech základních školách, po kterých se bude požadovat, aby změny ve slovosledu zapracovaly do svých školních vzdělávacích programů… Tato zbytečná práce jim jen vezme energii a k žádnému zlepšení výuky nepovede.

Kdybychom měli k dispozici kvalitní analýzy změn v českém školství, možná bychom zjistili, že problém nebude ani tak v konkrétních formulacích textu RVP ZV, ale v nepochopení celého procesu kurikulární reformy řediteli a učiteli škol. Toto neporozumění může vést až k odmítání celé reformy! K pocitu, že psát ŠVP je zbytečné. A tato nízká motivace až demotivace ve školách může být i konečnou příčinou nekvality některých ŠVP…

V počátcích kurikulární reformy MŠMT i VÚP podcenily osvětu mezi učiteli. Této práce se tedy ujala některá občanská sdružení. Jejich kapacity a finance ovšem ani zdaleka nestačily na to, aby dostal každý jednotlivý učitel příležitost pochopit podstatu připravovaných změn. Podle mých zkušeností je k tomu zapotřebí intenzivní školení, které trvá více než rok. Tímto školením měli projít všichni učitelé před začátkem tvorby ŠVP. Vidíme, že tato podmínka není splněna ani v současnosti, kdy už reforma běží řadu let! Místo, aby se MŠMT postaralo o tento zásadní krok, zabývá se zcela jinými projekty – přípravou testování žáků v 5. a 9. ročnících, revizí textu RVP ZV (a jeho neustálým doplňováním o nepovinné, tedy zbytečné, doplňující vzdělávací obory) apod.

Netvrdím, že je text RVP ZV výtečný a nezasloužil by si změny. Naopak! Ale ve chvíli, kdy učitelé nechápou, k jakému cíli nás MŠMT vede (zřejmě to ale neví ani MŠMT…), jde spíše okrajový problém. Rozhodně není cestou pilovat jednotlivé formulace. Kdybychom chtěli k revizi RVP ZV přistoupit poctivě, museli bychom nejdříve udělat analýzu zahraničních kurikulárních dokumentů a výsledků výuky podle nich. To by nám umožnilo rozpoznat ta skutečná problematická místa v RVP ZV. Např. příliš složitě formulované klíčové kompetence, nebo zcela chybné pojetí vzdělávacího oboru Dějepis, či naprostou absenci podoby vzdělávání založeném na výuce funkční gramotnosti… Měnit text RVP ZV má totiž smysl jen, když půjde o změny opravdu zásadní, tedy koncepční – změny, které nasměrují učitele k podstatným činnostem, jež dosud ve výuce chybí, nebo se jim věnují málo.

A zase se vracíme k rychlosti a časovému harmonogramu. Takové změny je třeba důkladně připravit. Prodiskutovat s učiteli. Získat je pro změny, ne je pouze shora nařídit. Jen tak bude šance, že je učitelé přijmou za své a že se je podaří realizovat v praxi.

Ministru Dobešovi bylo takovéto myšlení o procesu zkvalitňování českého školství cizí. Můžeme jen doufat, že nový ministr školství bude moudřejší. Co by měl udělat jako první? Zastavit současný proces revize RVP ZV a dát NÚV nové zadání – vyhodnotit dosavadní proces změn v českém školství a připravit plán činností, které povedou k zlepšení jeho kvality!

19 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 6:54  

To je pravda, současní "revolucionáři" a nejen ve školství jsou rychlejší než "revoluce" sama. Rychlost není vždy tou předností, kterou očekáváme. Jde o kvalitu, ale Dobešovi šlo o úspory. Školství je podfinancované a celý systém je díky tomu na pokraji kolapsu. Zatím to vše ještě nějak funguje setrvačností, ale jak dlouho ? Nesystémové kroky za Dobeše byly na denním pořádku. Je zajímavé, že to nikomu za dva roky z vlády nevadilo. Dokonce byly tyto činnosti označeny pojmem "Nejlepší ministr školství od roku 1989". Důvěra se získává pomalu a rychle se ztrácí.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 11:38  

Zas na druhou stranu by RVP revizi potřebovalo jako sůl.

Např. povinně volitelné předměty byly do RVP zařazeny zřejmě v dobré víře, že žáci se budou věnovat svému zájmu. Realita na školách, zejména těch malých, je však diametrálně odlišná. Počet otevřených předmětů je velmi omezený počtem žáků, školy totiž nemají peníze na to, aby do jednotlivých předmětů docházelo např. 7 žáků. A tak jsou žáci naháněni a přeřazováni do předmětů, o které vlastně ani nemají zájem.

Povinně volitelné předměty typu technických prací (ve kterém žáci suplují technické pracovníky obce a zametají nepořádek kolem školy), výtvarného semináře (kam chodí žáci, kteří zbudou a ne ti výtvarně nadaní, protože ti už stejně chodí do ZUŠ), dramatická výchova (opět s žáky bez talentu) apod. skutečně nemají smysl.

Povinně volitelné předměty by bylo dobré zrušit a nahradit je hodinou matematiky, českého jazyka či anglické konverzace navíc povinně.

Pytlik Blaha řekl(a)...
14. května 2012 12:03  

Povinně volitelné předměty by bylo dobré zrušit

Hlavně už zrušme tu informatiku nebo jak se to jmenuje. Každý se s počítačem naučí stejně dobře jako s mobilem a ušetří se nemálo peněz.
Že jsme na chvostu Evropy? No a co! V chlastu a hulení jsme zase na čele.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 12:38  

Jenže informatika jako povinně volitelný předmět také nic neřeší. Jestliže se mi tam v 9. ročníku nahromadí žáci, kteří nechodí do německého jazyka nebo do cvičení z matiky a navíc jsiu leví i do sportovek, tak tam mám opravdu výkvět, se kterým se náročnější věci, které by se měly v tomto volitelném předmětu provádět, prostě dělat nedají. Přitom by to měla být jakási nadstavba na povinnou informatiku, která je v nižších ročnících.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 12:55  

Jenže informatika jako povinně volitelný předmět také nic neřeší.
Také už dlouho marně navrhuji, aby se do povinně volitelných předmětů zanesl řád. Někdo se zašívá před tělocvikem, ale když zjistí, že to nebude zadarmo, tak jde na vaření. Slušně psát všemi deseti se mírně talentovaný naučí za rok. Za dva každý, ale ten třetí rok už zjistí, že se učitel musí věnovat i těm, kteří přišli poprvé. Ale dokud se žáci rozdělí samovolně a není třeba je přeřazovat, pak je koncepce sprosté slovo. Jirka

Pytlik Blaha řekl(a)...
14. května 2012 13:08  

Já myslel zrušit informatiku jako takovou.
A místo toho zařadit třeba
výchovu ke kompetenční gramotnosti.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 19:38  

RVP ZV povinně volitelné předměty nedefinuje. Jejich nabídku tvoří každá škola sama. Může tedy klidně disponibilní časovou dotaci využít na posílení stávajících předmětů. Nemusí vymýšlet "pseudopředměty", o kterých se zde píše výše.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2012 20:03  

výchovu ke kompetenční gramotnosti ?

a nebo gramotné kopetenčnosti?

prosím nevymýšlejme nové pitomosti

Maggie řekl(a)...
14. května 2012 21:06  

Panu Sárkozimu nějak chybí historická paměť. Zpackané RVP je snad dědictvím madame Buzkové a spol. A kdoví, jestli celý portál rvp.cz, včetně pana autora, se na propagaci dokumentu taky mohutně nepodílel.

poste.restante řekl(a)...
14. května 2012 22:53  

Náhodou kompetenční gramotnost není žádná pitomost.
Já bych ještě zavedl výchovu k autoevaluaci
(Minimálně by se to žáci alespoň naučili vyslovovat.)
a volitelný seminář tvorba koncepčních materiálů a projektů. - bude se hodit.

Informatiku bych taky zrušil.
Poslední dobou si lidi instalují programy a operační systémy sami a je pak míň práce pro profesionály.
;-)

poste.restante řekl(a)...
14. května 2012 22:55  

K tématu:
Revizi nepotřebuje RVP.
Revizi potřebuje celá koncepce RVP.

Unknown řekl(a)...
14. května 2012 23:15  

Dobeš už je pryč, někteří úředníci MŠMT si jako vždy vzali dovolenou nebo se hodili marod, aby počkali, co bude a "kdo zvítězí". Nezbývá než doufat, že rozvážný styl, jímž pan ministr hovoří, povede také k rozvážení toho, s čím za ním různí lidé z útrob Zámku v Karmelitské budou přicházet.
Ministr se z prvních vystoupení jeví jako člověk velice poučený (...) a chodu centrálních institucí, s výplody MŠMT v posledních dvou letech přicházel do styku on stejně jako celý Úřad vlády - právníci sekce lidských práv potrvzují, že takový úpadek veřejné správy, jaký se projevil v komunikaci MŠMT v rámci mezirezortu, ještě nezažili!
Ale zpět k tématu: co s revizemi, které se řítí jak Titanic severním Atlantikem? Je třeba, aby někdo z expertů (Straková, Spilková...)našel kanál, jak hovořit s konzervativci. Nemyslím si, že by pan ministr automaticky přebral názory pana Jocha i na vzdělávání (RJ je velmi sečtělý člověk s kvalitně podloženou argumentací, ale radikalismus jaho paní fakt ničemu nepomáhá!). Dostat se přes skupiny kolem Nečase a poradců a DPČ a dalších bezprostředních lidí ministra bude klíč, který prostě musí lidé jako J. Straková nebo P. Zieleniecová, O. Hausenblas, O. Steffl, B. Brdička (O. Neumajer) nalézt. Přejme (jim) si to!

Unknown řekl(a)...
14. května 2012 23:30  

Komentář k panu "Poste Restante" - vysvětlete v čem je podle Vás problematická koncepce RVP? Ať se máme o čem bavit. Výkřiky jsou dobré na exprexívním plátně, ale na České škole jsou spíš - diskvalifikace.

Zkusím Vám poradit, kam obrátit Vaši pozornost - v Bílé knize (2001) se hovoří o informační společnosti, stanovují se kroky, jimiž by škola měla reagovat na to, že děti netrpí nedostatkem informací, ale jejich složitostí, kontextualitou a pro ně (bez dostatečné životní zkušenosti a praxe) neproniknutelnými záměry.

Cestou je pracovat ve škole více s obecnými cíli. Hodiny, které ve třídě učitel přednáší jsou v tomto kontextu jen ztrátou času. Obraťme gard, ať se žáci připraví na hodiny podobné kolokviu, vybaví se informacemi a argumenty, ať jsou hodnocení za způsob vystupování, za způsob obhajoby svých postojů a zdrojů. Ať jim prostě nejsou předávány vědomosti k naučení se nazpaměť.
Ať jsou jim ale odhalovány tipy na chyby v jejich vlastním přemýšlení, předávejme jim tipy na další a spolehlivější zdroje informací, zajímavé weby, fóra, kvalitní výukový materiál na Youtube. Upozorňujme je na úskalí komunikace komplexní společnosti...

Když někdo spojuje koncepci RVP s klesajícími výsledky žáků v gramotnostních testech (to jste asi chtěl říci??), je na slepé stopě; na kterou školství zavedli ti, kdo pochopili, že bývalému ministrovi se jednoduché diagnózy a snadná, rychlá léčba (pouštění žilou) líbí, že k takovým "manažerským" postupům tíhne a svá rychlá rozhodnutí bude tvrdě prosazovat. Že lidi, kteří budou poučeně argumentovat a vyžadovat zdůvodnění jeho rozhodnutí a detailní analýzy (třeba nedostatečnosti školního vzdělávání směrem k pragmatické stránce práce s informacemi - ke gramotnostem), vykáže na "odbojné servery nebo je prostě vyrazí...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. května 2012 0:03  

"Obraťme gard, ať se žáci připraví na hodiny podobné kolokviu, vybaví se informacemi a argumenty, ať jsou hodnocení za způsob vystupování, za způsob obhajoby svých postojů a zdrojů. "

???
???
???
???

???

poste.restante řekl(a)...
15. května 2012 0:57  

Petr Koubek
Na téma RVP-ŠVP jsem už v diskusích na České škole napsal tolik textu, že mám spíše obavy, abych čtenáře neunavoval. Takže pokud chcete znát více, nežli jen "diskvalifikující expresivní výkřiky", použijte, prosím, vyhledávač.

Ale jedno téma pro inspiraci. Proč je koncept RVP-ŠVP povinný pro všechny školy?
Když je tak skvělý a lepší, proč neobhájí svou existenci v konkurenci se standardními programy jako byla Základní a Obecná škola?

Cituji:"Cestou je pracovat ve škole více s obecnými cíli. Hodiny, které ve třídě učitel přednáší jsou v tomto kontextu jen ztrátou času. Obraťme gard, ať se žáci připraví na hodiny podobné kolokviu, vybaví se informacemi a argumenty, ať jsou hodnocení za způsob vystupování, za způsob obhajoby svých postojů a zdrojů. Ať jim prostě nejsou předávány vědomosti k naučení se nazpaměť.
Ať jsou jim ale odhalovány tipy na chyby v jejich vlastním přemýšlení, předávejme jim tipy na další a spolehlivější zdroje informací, zajímavé weby, fóra, kvalitní výukový materiál na Youtube. Upozorňujme je na úskalí komunikace komplexní společnosti...

Promiňte, na jaké škole učíte?

Pokud mne považujete za obhájce exministra Dobeše a jeho snah, pak ... použijte vyhledávač. :-)

A pokud se týče zhoršujících se výsledků žáků a koncepce RVP, pak:
1) Nemyslím, že podíl RVP-ŠVP je tím rozhodujícím vlivem
2) Časový souběh není pouze záležitostí náhody. Jinak řečeno RVP se spolupodílí.
3) Tvorba "koncepčních materiálů" stála učitele mnoho času a energie, který měly být věnovány žákům. Když teď bude vyžadována "hromadná revize" ŠVP, bude to opět spousta času a energie, které nebudou věnovány žákům.

Anonymní řekl(a)...
15. května 2012 11:04  

Petr Koubek je pracovník Národního ústavu pro vzdělávání: http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/sekce-pro-kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-1 (Oddělení pro analýzy a koncepce vzdělávacích programů).

Anonymní řekl(a)...
15. května 2012 13:04  

"RVP ZV povinně volitelné předměty nedefinuje. Jejich nabídku tvoří každá škola sama. Může tedy klidně disponibilní časovou dotaci využít na posílení stávajících předmětů. Nemusí vymýšlet "pseudopředměty", o kterých se zde píše výše."

Tvzení obsažené ve druhé větě není pravdivé. Motáte disponibilní časovou dotaci a povinně volitelné předměty. Povinně volitelným předmětům musí být věnovány povinně podle RVP od 7. ročníku výše každý rok minimálně dvě hodiny. Bohužel monohé školy měly velké oči a nasázely si povinně volitelných předmětů do ŠVP po 4 hodinách ročně a teď si s tím veví rady. Nejsou na to peníze a organizačně je to pěkný maglajz, který obnáší pro mnohé žáky odpolední vyučování každý den.

Anonymní řekl(a)...
15. května 2012 19:40  

Nic nepletu. To je chyba těch škol. Jestli s tím mají problém, mohou to od září udělat jinak. Stačí, když žákům nabídnou druhý cizí jazyk (to musejí) a oproti tomu třeba Seminář z češtiny nebo Sportovky... Jejich nerozum.

Anonymní řekl(a)...
15. května 2012 20:48  

Obraťme gard, ať se žáci připraví na hodiny podobné kolokviu, vybaví se informacemi a argumenty, ať jsou hodnocení za způsob vystupování, za způsob obhajoby svých postojů a zdrojů. Ať jim prostě nejsou předávány vědomosti k naučení se nazpaměť.

Ideální stav, který se při obrovské snaze mé i mých kolegů na gymnáziu daří maximálně u 20% studentů, na běžné ZŠ to bude kolem desetin procenta. Ostatně, seřaďme 100 náhodně procházejících dospělých přes náměstí, dostaneme se přes 10%?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.