Nejčastější dotazy k přijímacím zkouškám na střední školy

úterý 15. února 2011 ·

Souhrnný materiál MŠMT ČR z 17. dubna 2009, aktualizovaný 25. ledna 2011.


Co dělat, když se termíny přijímacích zkoušek (pokud o jejich konání rozhodnou ředitelé SŠ) kryjí?


Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací zkoušku v prvním kole přijímacího řízení 2 termíny jejího konání (viz § 60 odst. 2 školského zákona). Žák tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí označit do přihlášky). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví (viz § 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky).

V dalších kolech přijímacího řízení je pro přijímací zkoušku vypisován jen jeden termín.

Co musí žák udělat nastanou-li skutečnosti, pro které se nemůže zúčastnit přijímacích zkoušek v daném termínu (např. onemocní)?


Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se může konat nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60 odst. 11 školského zákona).

Co když bude uchazeč přijat na dvě nebo tři školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?


Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení.

Kdo vydává tzv. zápisový lístek?


Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek v základní škole, na níž je žákem. Ta mu ho vydá na základě § 60a odst. 2 školského zákona (a to i v případě, že jde o cizince, vzdělávajícího se na této ZŠ).

Všichni ostatní uchazeči dostanou zápisový lístek na krajském úřadu na základě žádosti  (včetně žáků víceletých středních škol, cizinců, kteří ukončili povinnou školní docházku v zahraničí apod.).

Krajský úřad tedy vydává na základě žádosti příslušným uchazečům zápisové lístky, potvrzuje je a o vydaných zápisových lístcích vede přesnou evidenci. Každému uchazeči vydává jeden zápisový lístek na následující školní rok.

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?


Druhá a další kola byla organizována již v předchozím modelu přijímacího řízení a lze očekávat, že budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu. Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, které bude moci přijmout. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy uchazečům nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém kole přijímacího řízení? (Dosud to byl neomezený počet.)


Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně jako tomu bylo i v předcházejícím období.

Pokud již uchazeč odevzdal zápisový lístek na vybranou střední školu, může změnit své rozhodnutí? V jaké lhůtě?


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle ředitel školy bezodkladně po ukončení hodnocení uchazečů, které musí proběhnout nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů (7 kalendářních dnů), pak je považováno za doručené. Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se práva být přijat za žáka dané střední školy.

Zápisový lístek může uchazeč vzít zpět pro potvrzení svého zájmu o vzdělávání na jiné SŠ, pokud písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání. Zároveň tím bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. (Je ale možné o něj požádat za libovolně dlouhou dobu, zde není stanovena žádná lhůta. Po 31. srpnu se však uchazeč stane žákem SŠ a nemůže mu být proto zápisový lístek vydán). Střední škola na základě žádosti vydává zpět zápisové lístky bez zbytečného odkladu.

Co může udělat (jaké možnosti má) žák, který obdrží ze všech tří škol rozhodnutí, že nebyl přijat?


Uchazeč, který obdržel rozhodnutí o nepřijetí, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. To je možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V případě škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, se odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje (Magistrátu Hlavního města Prahy). Rozhodnutí může být změněno v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu) ředitelem školy, nebo je příslušný spis předán se stanoviskem odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. V případě ostatních škol se postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy.

Uchazeč se může rovněž hlásit na střední školy v rámci dalších kol přijímacího řízení. Informace o dalších vyhlášených kolech i volných místech lze zjistit na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů. Krajské úřady zveřejňují, i způsobem umožňujícím dálkový přístup, přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení.
Uchazeč podá přihlášku/-y ke vzdělání na SŠ obdobným způsobem jako v prvním kole přijímacího řízení. Počet přihlášek v dalších kolech není omezen. Termíny pro podání přihlášky stanoví ředitel SŠ. Přihlášku si může uchazeč vyzvednout u ředitele střední školy (vedle zakoupení formuláře nebo jeho stažení z www.msmt.cz) a podat ji přímo řediteli SŠ. Zájem o vzdělávání se opět potvrzuje zápisovým lístkem.

Bude se přijímací řízení v roce 2011 nějak lišit od předchozího roku?


Nebude. Právní úprava přijímacího řízení nebyla od loňského roku změněna. Další změny souvisí s předkládanou novelou školského zákona, kde se navrhuje účinnost dnem 1. září 2011.

Existuje skutečná šance, že žák bude moci dělat přijímačky na tři školy? Vždyť, pokud vím, tak termíny na přijímací zkoušky jsou jen dva.


Možnost stanovit třetí termín je v kompetenci ředitele školy, školský zákon stanovuje povinnost vypsat nejméně dva termíny přijímacích zkoušek.

Možnost konat přijímačky ve třech termínech školský zákon ani jeho prováděcí předpis neomezuje.

Někteří zřizovatelé, tedy kraje, už daly vědět, že budou vyžadovat, aby přijímací zkoušky dělaly i školy, které to neměly v úmyslu, tj. ty, které berou jen na základě vysvědčení. Víte, které to jsou?


MŠMT nemá v tuto chvíli souhrnné informace za jednotlivé kraje. Podle školského zákona rozhoduje o konání přijímací zkoušce ředitel školy. Informaci o podmínkách přijímacího řízení poskytují školy způsobem umožňujícím i dálkový přístup na základě vyhlášky č. 671/2004 Sb. zejména uchazečům o přijetí.

Chystá se novela zákona, od níž se očekává změna pravidel při přijímání na SŠ. Co by se mělo měnit?


V rámci připravované novely školského zákona, který byl v těchto dnech v meziresortním připomínkovém řízení (vyjadřovaly se i školské asociace), byly navrženy dílčí změny v procesu přijímacího řízení, kde se zejména navrhuje (ale až od školního roku 2011/12):

  • Zrušení předkládání zápisových lístků pro večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání, a pro nástavbové a zkrácené studium.
  • Zrušení možnosti vzít zpět zápisový lístek, kterým uchazeč vyjadřuje, na kterou školu nastoupí.
  • Zjednodušení postupu správního řízení apod.
Plus cokoliv, co by kdo ještě chtěl ke SŠ nebo k přijímačkám říct.

I když nedochází v přijímacím řízení, které bude konáno ve školním roce 2010/2011 ke změnám, je třeba se počítat při výběru školy a oboru vzdělání se situací na trhu práce v příslušném území. K získání informací o uplatnění absolventů mohou napomoci studie zpracované v působnosti Národního ústavu odborného vzdělávání, viz http://www.nuov.cz/.

Dále i nadále platí, že informace o přijímacím řízení a jeho změny jsou zveřejňována na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, o termínech přijímacích zkoušek v materiálu uveřejněném na http://www.msmt.cz/vzdelavani/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2010-2011 a informace o oborech vzdělání a školách, které jsou zařazeny ve školském rejstříku (byla povolena výuka v konkrétním oboru vzdělání) na http://www.msmt.cz/vzdelavani/rejstrik-skol-a-skolskych-zarizeni-5.

MŠMT ČR, 17. 4. 2009 - aktualizováno 25. 1. 2011, další informace lze získat na: www.msmt.cz.

Vzor odvolání proti nepřijetí najdete např. na stránkách: http://www.pvskoly.cz/

Přihlášku na SŠ najdete na: http://www.icm.cz/vzory-prihlasek-na-skoly

Zdroj: NICM

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.