Rešerše publikací, článků a bibliografií, které se vztahují k tématu extremismu z pohledu potřeb pedagogické praxe, výchovy a vzdělávání

středa 16. června 2010 ·

Národní pedagogická knihovna zpracovala rešerši publikací, článků a bibliografií, které se vztahují k tématu extremismu.

Rešerše (formát DOC)
Rešerše (formát PDF)

Vybrané publikace z fondů Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze lze v této knihovně vypůjčit prezenčně i absenčně, časopisy půjčuje knihovna pouze prezenčně (podrobnější informace naleznete na webových stránkách knihovny: http://www.npkk.cz/, kontaktní e-mailová adresa: library@npkk.cz).
Kopie článků vybraných z Pedagogické bibliografické databáze lze získat přímo v Národní pedagogické knihovně Komenského. Pro vzdálené uživatele nabízejí služby elektronické pedagogické knihovny e-PK, kopie v elektronické nebo papírové podobě (bližší informace na webových stránkách: http://www.epk.cz ). Kopie článků jsou placené.
Publikace a články vybrané z České národní bibliografie lze získat v nejbližší veřejné knihovně, případně prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, jejich seznam včetně rešerší viz Příloha.

1. Články v českých časopisech (charakteristika extremismu, jeho projevy v České republice a možnosti prevence)


Extremismus a jeho vývoj na území ČR [Extremism and its development on Czech territory] / -- čeština
In: Prevence sociálně patologických jevů -- [CZ] -- Roč. 2, č.4 (2003), s.19-23.

Extremismus je vžitým pojmem pro krajně vyhrocené, nepřátelské postoje k demokratickému systému. Obvykle se rozlišuje extremismus levicový a pravicový, dále náboženský, ekologický a národnostní. Vývoj a působení extremismu v České republice. Charakteristika extremistických organizací a skupin v ČR: Národní odpor, Vlastenecká fronta, Národní aliance, Republikánská mládež, Neobolševické a tzv. všeslovanské skupiny, nebezpečné sekty a pseudonáboženské organizace atd.

sekta ; organizace mládeže ; hostilita ; nenávist ; extremismus ; společnost ; demokracie ; působení ; Česká republika
ABA012

Extremistické skupiny a kriminalita. Hajlování, fetování, kočičí krev a hořící kožichy /  Josef Dřízhal – čeština
In: Svobodné slovo -- [CZ] -- Roč. 50, č.30 (1994), příl. s.4.

Charakteristika nejtypičtějších extremistických skupin v ČR. Skinhead - holé lebky. Anarchisté. Punk. Satanisté.

mládež ; anarchismus ; sekta ; hnutí ; sociální skupina ; punk ; skinheads
ABA012

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2007. [Information on the issue of extremism on the territory of the Czech Republic in 2007] /  Část 1 / Ministerstvo vnitra ČR – čeština
In: Závislosti a my : odborný časopis pro sociálně patologické jevy -- ISSN 1213-8584 -- Roč. 2009, č. 1 (únor) (2009), s. 13-15, 18-25.

Vymezení pojmu extremismus. Stručná charakteristika extremistické scény v ČR (jak pravicové, tak levicové). Trestná činnost mládeže s extremistickým podtextem, nejzávažnější případy z hlediska Policie ČR (statistické údaje), legislativa vztahující se k extremismu, prevence.

extremismus ; mládež ; kriminalita ; delikvence mládeže ; hostilita ; pojem ; terminologie ; legislativa ; statistická data ; prevence ; informace ; Česká republika ; 2007
ABA012

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2007 / [Information on the problem of extremism on Czech Republic's territory in 2007] /  Část 2 / Ministerstvo vnitra ČR. – čeština
In: Závislosti a my : odborný časopis pro sociálně patologické jevy -- ISSN 1213-8584 -- Roč. 2009, č. 5 (květen) (2009), s. 9-15, 18-21.

Druhá část článku se zabývá druhy a typy extremismu v České republice, trestnými činy mládeže s extremistickým podtextem, prevencí extremismu, legislativou vztahující se k extremismu a mezinárodní spoluprací v boji proti extremismu.

extremismus ; delikvence mládeže ; nesnášenlivost ; kriminalita ; mládež ; hostilita ; prevence ; mezinárodní spolupráce ; informace ; 2007
ABA012

Interetnický konflikt v České republice / [] /  Jitka Gjuričová – čeština
In: Profesní příprava -- [CZ] -- Roč. 5, č.1 (1995/96), s.20-25.

Extremismus mladistvých. Charakteristika extremistických skupin: punk, skinheads, anarchisté.

mládež ; nepokoje mládeže ; parta mladistvých ; rasismus ; Česká republika
ABC060

Krvavá pohádka o neskutečném snu / [The bloody fairy tale about an unreal dream] /  Jakub Hučín -- čeština -- Lit.3
In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Roč. 6, č.6 (2000), s.8-11.

Rozbor společenského a politického extremismu. Společenské příčiny extremismu, reakce na neutěšenou situaci ve společnosti. Extremismus je nejen příslušnost k určité skupině, ale především pojetí života, postoj k člověku a ke společnosti. Integrativní funkce vůdce.

společnost ; sociologie ; skupina ; chování skupiny ; politické chování ; sociální psychologie ; extremismus
ABA012

Levicově extremistická scéna a zvláštní subkultury s projevem extremismu / [Subcultures of extremism] /  Jitka Pokorná – čeština
In: Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání -- [CZ] -- , č.2 (2003), s.19-22.

Levicový extremismus v ČR: Československá anarchistická federace, Federace sociálních anarchistů, Antifašistická akce, neobolševické a tzv. všeslovanské skupiny či organizace. Extremismus v projevu některých subkultur: squatting, graffiti, fotbalový hooliganismus.

mládež ; organizace mládeže ; nepokoje mládeže ; delikvence mládeže ; politické chování ; extremismus ; Česká republika
ABC060

Začíná třetí kolo projektu Svět očima dětí / Marie Masaříková
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 109, č. 4 (2006), s. 22

Preventivní projekt Svět očima dětí, který organizuje Ministerstvo vnitra ČR, se tentokrát zaměřilo na oblast - trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Věková hranice trestní odpovědnosti dětí se snížila na 14 let, ale mnohé děti nevědí, co z toho vyplývá. Projekt probíhá od ledna do května 2006 ve formě soutěže. Soutěžní téma je pro všechny základní školy stejné: Trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Okruhy soutěžního tématu: Extrémismus, Divácké násilí, Gamblérství, Návykové látky, Týrání, sexuální zneužívání, Přestupek, trestný čin

Česko. Ministerstvo vnitra; Svět očima dětí; extremismus; násilí; gamblérství; drogy; sexuální zneužívání; trestné činy; dítě; mládež; kriminalita mládeže;  prevence; soutěžení; základní škola; výchovný program; trestní odpovědnost

2. Příklady dobré praxe ze zahraničí


Alternativen schaffen! / [Vytvořit alternativy!] /  Lutz van Dick -- němčina
In: Pädagogik -- [DE] -- Roč. 42, č.2 (1990), s.6-8.

Autor předkládá několik tezí pro pedagogickou práci proti pravicovému extremismu, které by měly provokovat myšlení učitelů.

mládež ; politika ; extremismus ; politická výchova ; učitel ; politické přesvědčení ; úloha
HKD002

Bildung, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt bei Jugendlichen / [Vzdělání, nepřátelství vůči cizincům a násilí u mládeže] /  Werner Helsper -- němčina -- Lit.45
In: Zeitschrift für Pädagogik -- [DE] -- Roč. 49, č.6 (2003), s.790-796.

Od začátku 90.let se zabývají veřejné i vědecké diskuse tematikou pravicově extremistických tendencí, nenávistí vůči cizincům a projevům násilí u německé mládeže. Celé číslo časopisu je věnováno těmto otázkám a jednotlivé příspěvky se zaměřují na postoj školy a pedagogů k těmto tendencím.

postoj ; mládež ; nesnášenlivost ; postoj mládeže ; násilí ; agrese ; hostilita ; cizinec ; postoj učitele ; SRN
ABA012

Eindrücke aus Maaleh Hachamisha. [Dojmy z Maaleh Hachamisha.] /  Dirgit Rothstein -- němčina
In: Erziehung und Wissenschaft -- [DE] -- Roč. 42, č.1 (1990), s.19-20.

14.izraelsko-německý seminář učitelů. Projednání aktuální politické situace v souvislosti se sílícím pravicovým extremismem v německých školách. Aktuální školské otázky a perspektivy jejich řešení. Výňatky z diskusních příspěvků účastníků semináře.

student ; rasismus ; výchovné působení ; extremismus ; SRN ; politické přesvědčení
ABA012

Erfolg durch disziplin! Erfolg durch Gemeinschaft / [Úspěch pomocí disciplíny, úspěch pomocí kolektivu] /  Wolfgang Hammer -- němčina
In: Pädagogik -- [DE] -- Roč. 42, č.2 (1990), s.24-27.

Seznámení se školním projektem Lawine, zaměřeným proti pravicovému extremismu. Vychází ze základní otázky jaký je rozdíl mezi životem v třetí říši a dnešním v SRN.

politická výchova ; politika ; demokratizace ; extremismus
HKD002

Konzepte der Jugend-, Sozial- und politischen Bildungsarbeit gegen den Rechtsextremismus / [Koncepce sociální a politické výchovné práce s mládeží proti pravicovému extremismu] /  Christoph Butterwegge – němčina
In: Neue Sammlung -- [DE] -- Roč. 41, č.4 (2001), s.535-554.

Pravicový extremismus jako problém mládeže v Německu v 90.letech byl dosud řešen pouze pedagogickými metodami. Jiné možnosti prevence byly dosud zanedbávány. V současnosti - modelové projekty práce s mládeží zaměřené proti pravicovému extremismu. Úzce spjata s prevencí proti tomuto nebezpečí je i pedagogika dobrodružství, resp. zážitku - tělesné aktivity nabízející dobrodružství, sport a skupinové zážitky. Základní myšlenky - odvaha, síla, disciplína, národní hrdost. Nová orientace politické výchovy - globální učení vycházející z globálních celosvětových problémů.

neofašismus ; extremismus ; nesnášenlivost ; agresivita ; skupina mládeže ; násilí ; prevence ; pedagogika zážitku ; výchova ; SRN
ABA012

3. Publikace k tématu extremismus ve fondu Národní pedagogické knihovny v Praze


Demokracie ve stínu : extremismus, terorismus, fašismus, komunismus / Pavel Kotlán -- 1. vyd.
Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2003 -- 173 s. -- čeština.
ISBN 80-86572-07-2
Sign.: II 103438
extremismus; terorismus; fašismus; komunismus; totalitarismus;, totalitní režimy; studie

Extremismus : řešení krizových situací / Štefan Danics -- 1. vyd.
Praha: Triton, 2003 -- 62 s. -- čeština.
ISBN 80-7254-454-3
Sign.: IV 4825
extremismus;, krizové situace; řešení; příručka

Nová náboženství a sekty : Extremismus : Informativní materiál pro učitele. Pro potřeby základního a středního školství / [zpracoval Dušan Lužný ... et al. - titul: Nová náboženství a sekty [zpracoval kolektiv autorů z Ministerstva vnitra, Policejního prezidia ČR, MŠMT ČR
Praha: Česko. 1999 -- 32 s. :. -- čeština.
Sign.: VI 9795V1
náboženství;  sekta;  církev;  společnost;  mládež;  extremismus

Pravicový extremismus a radikalismus v ČR / Miroslav Mareš -- 1. vyd.
Brno: Barrister & Principal (nakladatelství), 2003 -- 655 s. -- čeština.
ISBN 80-86598-45-4
Sign.: II 102989
pravicový extremismus; Česko; studie

Současný politický extremismus a radikalismus / Jan Charvát -- Vyd. 1.
Praha: Portál (vydavatelství), 2007 -- 183 s. -- čeština.
ISBN 978-80-7367-098-6 (brož.)
Sign.: II 105787V1
politika; extremismus; radikalismus; subkultura

4 Záznamy publikací k tématu extremismus vybrané ze Souborného katalogu ČR a České národní bibliografie


Dovedu to pochopit? : hrozby neonacismu : [metodická příručka pro učitele základních a středních škol o práci s tématem pravicový extremismus ... / editor Dana Gabaľová ; autoři textů Ondřej Cakl ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- [Praha] : Člověk v tísni, 2008. -- 152 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 30 cm + 1 CD-ROM
ISBN 978-80-86961-54-5 (brož.)
Terminologický slovník -- Varianty - projekt společnosti Člověk v tísni. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Obsahuje též: Zákon o právu shromažďovacím
pravicový extremismus; neonacismus; studium a výuka; metodické příručky

Extremismus / Štefan Danics. -- Vyd. 1.. -- Praha : Triton ; Praha : Existencialia, 2004. -- 62 s.
ISBN 80-7254-454-3
boj proti kriminalitě; informační publikace; extremismus; radikalismus; organizovaná kriminalita; darking; asociální chování; Česko

Extremismus : hrozba demokracie / Štefan Danics. -- Vyd. 1.. -- Praha : Police history, 2002. -- 128 s. ; 21 cm
ISBN 80-86477-07-X (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
extremismus; radikalismus; terorismus; politická hnutí; boj proti terorismu; přehledy

Extremismus mládeže v České republice -- 1. vyd.. -- Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997. -- 123 s.. -- (Studie)
ISBN 80-86008-31-2
mládež; extremismus; Česko

Extremismus, rasismus a antisemitismus / Štefan Danics, Tomáš Kamín. -- 2., rozš. vyd.. -- Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. -- 151 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
ISBN 978-80-7251-286-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii
extremismus; rasismus; rasismus; antisemitismus; bezpečnostní politika; Česko; učebnice vysokých škol

Symbolika extremistických hnutí / Jan Chmelík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Armex : Trivis, 2000. -- 114 s. : il. (některé barev.)
ISBN 80-86244-14-8 (Armex : brož.)
Obsahuje bibliografii
politická symbolika; skinheads (hnutí); extremismus; neofašismus; přehledy

Trestní odpovědnost dětí a mladistvých : informační materiál preventivního projektu. I. díl -- Praha: Ministerstvo vnitra ČR 2006. -- 234 s
Obsahuje bibliografické záznamy
dítě; mládež; kriminalita; kriminalita mládeže; extremismus; násilí; gamblerství;  drogy; drogová závislost; trestní odpovědnost

Vzdělání a extremismus / Nikolaj Demjančuk, Lucia Drotárová. -- 1. vyd.. -- Praha : Epocha, 2005. -- 133 s.
ISBN 80-86328-83-X (váz.) : Kč 120,-
Obsahuje bibliografické odkazy
extremismus; didaktika občanské výchovy; intolerance; studie; vzdělávání; občanské postoje; didaktika

5. Články z České národní bibliografie

(Charakteristika extremismu, přehled extremistických hnutí v ČR a v Evropě, mládež a extremismus)

Analýza současného pravicového extremismu / Jan Charvát. -- Anglické resumé. -- Obsahuje bibliografii
In: Politologická revue. -- ISSN 1211-0353. -- Roč. 10, č. 2 (2004), s. 59-79
Národní aliance; Národní odpor; Nacionálně sociální blok; pravicový extremismus; Česko

Anatomie radikálních a krajně pravicových stran / Vladimíra Dvořáková. -- Rubrika: Svět v pohybu
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, č. 2 (2006), s. 43-46
pravicový extremismus; krajní pravice

Čas extremistů / Erik Tabery
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, [č.] 48 (2008124), s. 1
extremismus; neonacismus; Česko; 2008; komentáře

Evropou obchází strašidlo / Anna Durnová
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, č. 33 (20090810), s. 2
pravicový extremismus; Evropa

Extremismus a matení pojmů / Jiří Pehe. -- Rubrika: Názory
In: Mladá fronta Dnes. -- [Praha]. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, č. 109 (20020511), s. A/6
Debata o životnosti klasické demokratické levice a pravice, vyvolaná relativními úspěchy extrémně pravicových stran v různých evropských zemích, je značně zmatená
extremismus; pravice; levice; Evropa; století 21; názory

Extremismus a nová náboženská hnutí / Zdeněk Vojtíšek
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 73, č. 5 (říjen 2006), s. 6-11
sekty; duchovní hnutí; náboženský terorismus; fundamentalismus; extremismus; náboženská tolerance; století 20-21;

Extremismus a radikalismus / Jakub S. Trojan
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 73, č. 5 (říjen 2006), s. 18-20
extremismus; radikalismus

Extremismus jako výzva demokracii / Harald Bergsdorf ; přeložil Ivan Štern. -- Přeloženo z: Die politische Meinung, 442/2006
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 21, č. 128 (2007), s. 87-98
extremismus;, demokracie; překlady

Extremismus na univerzitách a v médiích / Vladimíra Dvořáková
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 31, č. 3 (2001), s. 3-5
noviny; politologie; výuka; extremismus; politologický seminář; diskuse; Česko

Extremistické spektrum v České republice / Miroslav Mareš
In: Politologická revue. -- ISSN 1211-0353. -- Roč. 6, č. 2 (2000), s. 123-126
extremismus; politický extremismus; Česko; 1989-

Extrémní řešení plodí extremisty / Jiří Kopal. -- Rubrika: Názory
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, č. 87 (20090506), s. 9
Aktivizace extremistů, rasistické zločiny a česká společnost, plán boje proti extremistům, vládní návrhy, strategie vlády.
rasismus; extremismus;neonacismus; Česko; 2009; názory

Hrozba, s níž si zatím nevíme rady ...: Pravicový extremismus - mnoho otázek a málo jasných odpovědí / Miroslav Mareš. --  1 il.
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 20, č. 25 (20090616)
In: Perspektivy. -- Č. 13, s. [i]
Dělnická strana; Národní odpor (organizace); Autonomní nacionalisté Plzeňsko (hnutí); pravicový extremismus; definice; charakteristika; neonacismus; pravicový extremismus; společenské poměry; Česko; století 21

Jak se z extrémů rodí mladí extremisté : Lidé po ideologiích touží. Jakmile jedna velká začne slábnout, objeví se na trhu několik nových / Jeroným Klimeš. --  1 il.. -- Rubrika: Civilizace
In: Mladá fronta Dnes. -- [Praha]. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, č. 279 (20021130)
In: Kultura. -- s. B/4
Průvodním jevem adolescentní ideologické fáze je kromě konverzí k různým hnutím i jistý schematismus, pokus vzít tato učení doslova a do puntíku je dodržovat.
extremismus; kořeny; extremisté; pravicový extremismus; levicový extremismus; analýzy; století 20/21

Jaká je dnešní extrémní pravice / Jan Rovný
In: Přítomnost. -- ISSN 1213-0133. -- Léto (2009), s. 36-37
pravicový extremismus; pravice; Evropa; století 20/21

Nástrahy extremismu / Petr Šafařík. -- Rubrika: Lidové Právo Dnes
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, č. 18 (20090427), s. 2
extremismus; Česko; 2009; masmédia a politika; komentáře

Nesnášenlivosti se nesmí přihlížet / Ivo T. Budil, Věra Tydlitátová ; [zapsala Markéta Sanalla]. --  1 il.. -- 1 fot.
In: Mladá fronta Dnes. -- Praha : MaFra. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 263 (20081108)
In: Kraj Plzeňský Dnes. -- S. B/4
Mezinárodní konference o antisemitismu (1. : 2008 : Plzeň, Česko); antisemitismus; boj proti rasismu; extremismus; politické strany; Dělnická strana; Česko; rozhovory

Proč jsou tak úspěšní / Kateřina Čopjaková. --  1 il.
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, [č.] 18 (20090427), s. 20-21
pravicový extremismus; neonacismus; Česko; 2008-2009; analýzy

Skinhedi, bonehedi a ti ostatní / Alena Polášková
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 31, č. 4 (2001), s. 73-76
Vlastenecká fronta; Národně sociální aliance; skinheads (hnutí); pravicový extremismus; naciskinové; sharpové; Česko

Současný skrytý extremismus je nebezpečnější / Jan Chmelík ; Jakub Pokorný. --  il.
In: Mladá fronta Dnes. -- Praha. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, č. 265 (20061114), s. A/12
neonacismus; internetový extremismus; Česko; 2006; rozhovory

Školáci se dozvěděli, jak zhoubný je rasismus / red. --  il.. -- 1 fot.
In: Sokolovský deník. -- Sokolov. -- ISSN 1210-9207. -- Roč. 18, č. 290 (20091214), s. 0
Komise prevence kriminality Městského úřadu v Habartově připravila ve spolupráci s Policií přednášku pro žáky místní základní školy.
Základní škola, Karla Čapka 119 (Habartov, Česko); policie; základní škola;  prevence kriminality; extremismus; rasismus; přednášky

Většina mladistvých a mladých lidí sdílí nenávist k menšinám, nevyhýbají se přitom ani násilí. Dokončení / Jaroslav Šícho
In: Deník Chomutovska. -- ISSN 1210-6291. -- Roč. 7, č. 302 (19991229), s. 8
národnostní otázky; extremismus; rasismus; anarchisté; postoj mládeže; násilí

Většina mladistvých a mladých lidí sdílí nenávist vůči menšinám, nevyhýbají se přitom násilí : Český extremismus. II. část / Jaroslav Šícho
In: Deník Chomutovska. -- ISSN 1210-6291. -- Roč. 7, č. 294 (19991217), s. 9
národnostní hnutí; rasismus; skinheads; menšina; nenávist;, násilí; postoj mládeže

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.