Pavel Laskavec: Předmětový okruh Euroobčanství

pondělí 8. března 2010 ·

V každé době, ve které máme pocit, že směřujeme do temnoty, se nakonec objeví světýlko. Nevím, čím to je. Ale vždycky, když už mám pocit, že tohle je opravdový konec, objeví se naděje.

Tou nadějí je EURO.

Téměř 500 miliónů lidí bude platit jednou měnou. Půlmiliarda lidí bude mít stejný směnný kurz EURO/chleba. Vyrazíte za hranice, vlastně už jen za její zbytky, a tam vytáhnete z kapsy drobné a koupíte si třeba párek v rohlíku. Stačí to na to, abychom po EURU toužili. Alespoň tak to slýchávám od studentů managerské a podnikatelské školy. A protože jsem starší a vím víc, a můj věk a můj pevný názor mě opravňuje být přesvědčen, že mám mladým co předat, doplňuju jejich výčet výhod hned na cvičení:

"Víte co, to není jen o párku v rohlíku."

Ve třídě to zašumí, náš učitel zas umí, co? Usmějí se studenti, zavrtí, opřou na mě své důvěřivé oči a poslouchají.

"Víte, ten život není jen o tom, že je potřeba něco sníst. V evropské unii existují velmi zajímavé instituce. Představte si, že evropská centrální banka může vydávat peněz, kolik chce. Ví někdo, co to znamená?“

Neví.

Pokračuji: „mít možnost vydat tolik bankovek, kolik chci, znamená, že budeme mít všichni dostatek peněz!"

"A to není všechno. Díky tomu, že budeme mít EURO, budeme plněprávoplatným členem EU. Což znamená, že už nebudeme muset řešit spoustu problémů s vlastním vládnutím. Však vidíte, jací hlupáci vám vládnou. V EU budou zákony, podle kterých budete žít. A udělají je odborníci na slovo vzatí. Lidi, kteří to s námi doopravdy myslí dobře. Ostatně - co říkáte na Našeho europrezidenta? Milý pán, co?".

A vzadu pořád ten Václav. Ruku urputně nahoře a čeká, že bude moci mluvit. ..

Každý jistě máte, vážení kolegové, nějakého takového studenta, který pořád ruší. Nebo ruší a k tomu se ještě ptá. Vždycky vymyslí otázku, která vás postaví na okraj samotného vzdělávacího procesu. (J.P.Miškinov: Není-li vyhnutí, vyhni se, MOCKBA 2005).

Mám toho dost

Jsem z těch studentů Václavů unavený. Myslím, že je potřeba udělat něco pro všechny školy a učitele. Něco, co jim napoví, jak se mají proti takovým lidem bránit. Napadlo mě - vždyť my máme RVP! A k eunvironmentální výchově a finanční gramotnosti bychom mohli přidat vzdělávací oblast Euroobčanství. Navrhuji následující znění a doufám, že jej budete připomínkovat a pomůžete mi v prosazení následujícího předmětového okruhu. Určitě není úplný, takže – pomozte, kolegové. Jsem přesvědčen, že je potřeba sjednotit pohled na sjednocenou Evropu.

Euroobčanství

Obecným cílem Euroobčanství je připravit žáky na proaktivní a proodpovědný život v Evropské unii. Vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými evropany a odpovědnými občany svého evropského superstátu, aby jednali uvážlivě ne pro vlastní prospěch, ale hlavně pro evropský zájem. Kultivuje jejich evropské vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět evropské současnosti, i světlé budoucnosti, učí je neuvědomovat si vlastní identitu, zapomenout na národní zájmy a specifika, nemyslet, a co nejvíce porozumět krásné evropě, ve které žijí.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:

 • využívat svých společenskovědněevropských vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými evropany a evropskými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-evropského rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru;
 • získávat informace z předepsaných zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy …) a kombinovaných textů (např. film);
 • formulovat formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit naučenými argumenty.
Euroobčanství usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí a hodnot:
 • jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za rozhodnutí evropských institucí; žít evropsky;
 • cítit potřebu euroobčanské aktivity, vážit si svobody, kterou nám evropské instituce vymezí, usilovat o její zachování a zdokonalování;
 • preferovat evropské hodnoty a přístupy před prvodemokratickými, vystupovat zejména proti individuálnímu názoru druhých, terorismu, jednat v souladu s eurohumanitou a eurovlastenectvím, repektovat výnosy evropských institucí, chápat je přesně tak, jak jsou podány, nepochybovat o nich;
 • posuzovat skutečnost kolem sebe podle pravidel evropských práv a svobod;
 • uznávat, že lidský život je celkem vysokou hodnotou;
 • ctít identitu svého europoslance – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti, pokud se jedná o správného Evropana;
 • cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje a nadále věřit v globální oteplování;
 • vážit si hodnot práce eurokomise, jednat hospodárně, neničit hodnoty, snažit se;
 • vyhnout se otázkám filozofického a etického charakteru a vyhnout se diskusi s jinými lidmi nad těmito pratématy.
V oblasti vzdělávání je kladen důraz na sumu teoretických poznatků, na přípravu pro praktický život a celoživotní eurovzdělávání. K této dobré přípravě je samozřejmě třeba vybraných vědomostí, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí (především v dějinách druhé poloviny 20. století), dále také ke kultivaci politického, sociálního, právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální a finanční a kreditní gramotnosti.

Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:

− přeříká smysl poznávání evropských dějin a chápe jejich nespornost;
− uvede příklady nebezpečí přínosu národních kultur;
− na příkladu významných občanských revolucí vysvětlí marný boj za individuální i národní práva a vznik evropské společnosti;
− objasní vznik novodobého evropského národa a jeho sebeurčení;
− charakterizuje proces europizace společnosti a její klady;
− popíše evropskou expanzi (přesah do společenskovědního vzdělávání);
− správně vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální expanze a rozpory mezi velmocemi;
− správně popíše světové války a zafixuje si, že díky neexistence unie bylo zavražděno 100 miliónů lidí;
− vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize a popíše, jak se unie zasloužila o její úspěšné vyřešení;
− charakterizuje fašismus a nacismus; srovná nacistický a komunistický totalitarismus;
jasně vidí štěstí v účastenství na věcech evropských
− objasní uspořádání světa po druhé světové válce a důsledky pro integraci Česka do EU (ostudné Benešovy dekrety);
popíše projevy a důsledky otálení s podpisem mezinárodních smluv;
− popíše vývoj v rozvojových demokraciích a vývoj evropské integrace;
− orientuje se v historii EU – uvede její významné mezníky a osobnosti, vysvětlí přínos unie pro život lidí;
− charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho vývoji a v souvislostech se změnami v celém komunistickém bloku a najde paralely s EU;
− chápe oxymoron "evropský jedinec" neboli modernizovaná společnost a jedinec jako nechtěný prvek
− vyjmenuje čtyři konflikty a osm problémů, se kterými se potýká soudobá evropa, a euročinovníky, jejichž činy evropu posílily;
− objasní postavení České republiky v Evropě a v soudobém světě a chápe malost národních zájmů;
− odříká soudobé cíle EU a bezvýhradně přijme její politiku;
− vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní odpovědnost;
− vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede příklady právní ochrany odpovědnosti evropských struktur;
− popíše funkci a činnost OSN a NATO;
− vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a chápe úbytek podílu ČR na jejich aktivitách;
− je vděčný evropskému parlamentu, že se zavázal, že den daňové svobody nikdy nepřekročí helloween;
− uvede příklady projevů globalizace a debatuje o jejích důsledcích;
− vysvětlí, proč má mizivý význam péče o kulturní hodnoty, vědy a umění na národní úrovni;
popíše, kam se může obrátit, když zjistí, že někdo nesouhlasí s politikou EU nebo považuje globální oteplování za podvod;
− rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy podle toho, jak pravidelně přijímá;
vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, a to tak, aby evropská centrální banka mohla vyrobit co nejvíce nových peněz;
− zdůvodní své rozhodnutí a je připraven přijmou trest;
− neposuzuje služby nabízené jinými peněžními ústavy a jinými subjekty a jejich možná rizika;
− objasní způsoby ovlivňování veřejnosti a vyjmenuje odstrašující příklady odporu;
současná evropská společnost, společenské vrstvy, elity a jejich úloha, ti nejlepší a nejmoudřejší, počínaje preuzidentem a konče ministrem zahraničí
− ví, že sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti neexistuje;
− vysvětlí, čím jsou nebezpečné náboženské sekty a náboženský fundamentalismus mimo rámec povolení komise a rady;
− charakterizuje prvodemokracii a objasní, jak fungovala a jaký měla pohon (korupce, kriminalita, ČSSD…);
− dovede velmi kriticky přistupovat k mediálním obsahům necenzurovaným radou a nesouhlasícím s politikou EU;
− charakterizuje historický český politický systém, objasní funkci politických stran a svobodných voleb a chápe zánik těchto nebezpečných mechanismů;
− uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy, řízené Bruselem;
− vyjmenuje, jaké projevy pojmenovala komise politickým radikalismem, nebo politickým extremismem;
− vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí obhajující práva a svobody jiných lidí, než evropanů;
− uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou spolehlivostí; nedebatuje o vlastnostech, které by měl mít občan evropského státu státu - má je;
Evropan v dějinách

− první zmínky o evropě
− první stavební kameny unie
− občanské revoluce a marný boj za individuální takzvanou „svobodu“
− společnost a národy
− zastavení národního hnutí v Evropě, postavení minorit mimo dění (nationofsajd)
− modernizace společnosti
− technická, průmyslová, komunikační revoluce, urbanizace, demografický vývoj; evropská 21 (přesah do společenskovědního vzdělávání)
− demokracie a diktatura – Československo v meziválečném období a jeho cesta k evropské prosperitě;
− autoritativní a totalitní režimy, nacismus v Německu a komunismus v Rusku a SSSR, chyby, které vedly k zániku;
− svět v blocích – poválečné uspořádání v Evropě a ve světě
− lidská práva, jejich obhajování, veřejný ochránce práv, práva dětí a jiná negativa zrodu unie;

Evropan dnes

− majetek a jeho nabývání, rozhodování o finančních záležitostech jedince a rodiny, rozpočtu domácnosti, zodpovědné hospodaření, volba výše daně podle společenského postavení
− rasy, etnika, národy a národnosti; majorita a minority ve společnosti, multikulturní soužití; migrace, migranti, azylanti a další pakáž;
− základní hodnoty a principy eurokracie
− evropský radikalismus a extremismus, současná evropská extremistická scéna a její symbolika, mládež a extremismus
− determinovaný přístup k informacím, masová média a jejich funkce;
− teror, terorismus
− evropská participace, evropská společnost;
− občanské ctnosti potřebné pro eurokracii a multikulturní soužití;
Evropan a jeho práva

− popíše soustavu soudů EU a činnost eropolicie, eurosoudů, advokacie a notářství;
− právní řád, právní ochrana unie, právní vztahy
− právo a spravedlnost, právní superstát;
− sdílené vlastnictví, minimalizace duševního vlastnictví;
− soustava soudů v EU
− zánik rodinného práva;
− správní řízení na půdě evropského soudního dvora;
− trestní právo – trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, orgány činné v trestním řízení

Česko

− Doba temna
− stát, státy na počátku 21. století, český stát;
− česká ústava, politický systém v ČR,
− struktura veřejné správy, obecní a krajská samospráva;
− vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni eropské komisi;
Eutika

− eutika a její předmět, základní pojmy eutiky; morálka, mravní hodnoty a normy, správné rozhodování a odpovědnost;

2 komentářů:

BoBr řekl(a)...
8. března 2010 v 7:50  

Nedávno jsem vás vyzýval, abyste se přejmenoval. Tentokrát to udělám za vás. Pro mě jste od teďka jedině Podlec!

krtek řekl(a)...
8. března 2010 v 9:02  

Proč? Vždyť je to hezké. Jen to mělo vyjít až za měsíc - 1. dubna. Vždyť co je úlohou učitele - říkat jednoduše složité věci. Ale navrhoval bych ještě předmětové okruhy Národo-občan, Světo-občan, případně Ne-občan. A bylo by v pravomoci ředitele/ky školy, resp. ještě lépe v pravomoci učitele/ky rozhodnout se pro nějaký z těch okruhů.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.