Markéta Dadková: Se státní maturitou nechci mít nic společného

pondělí 8. února 2010 ·

V konečném důsledku způsobí snížení úrovně českého středního školství.SJEDNOCENÍ MZ ZA CENU KATASTROFÁLNÍHO SNÍŽENÍ ÚROVNĚ MZ (a vzdělání vůbec)

V konečném důsledku způsobí snížení úrovně českého středního školství. Měřítkem nivelizace totiž nejsou studenti gymnázií, ale studenti SOU. Není přece politicky žádoucí, aby příliš velké procento maturantů zkoušku nesložilo. Kvantita válcuje kvalitu. Studenty gymnázií nic nenutí ani nemotivuje, aby si volili vyšší úroveň obtížnosti MZ. Stát navíc svým výrokem, že škola je povinna připravit své studenty minimálně na základní úroveň obtížnosti, signalizuje, že není potřeba usilovat o víc. Proklamované dočasné snížení úrovně státní MZ[1] kvůli rozrůzněnosti škol již nikdy nebude vráceno na původní hodnotu. Samovolnou klesající úroveň vzdělání sledujeme již několik let, a to jí nikdo nemusí uměle pomáhat!

Dokáže někdo vůbec posoudit, jaký je poměr mezi oběma úrovněmi zkoušky? Je lepší jednička z nižší úrovně MZ nebo trojka z vyšší? Nebudou zaměstnavatelé z neznalosti věci posuzovat známky na maturitním vysvědčení absolutně („jednička je jednička a trojka trojka“)?

SJEDNOCENÍ MZ JAKO OHROŽENÍ KVALITNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Zatímco studenti gymnázií se nebudou snažit maximálně využívat svůj potenciál a během studia budou „zahálet“, na odborných školách se tato státní MZ stala strašákem. Známe případ střední zdravotnické školy, kde vedení školy přistoupilo ke zvýšení týdenní hodinové dotace cizím jazykům na úkor odborných předmětů!

OTÁZKA VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MZ PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLY

Zohlednění vyšší úrovně MZ v přijímacím řízení na VŠ je koncept zcela naivní v době, kdy míst na VŠ je více než studentů samotných. Tento argument byl aktuální v době, kdy se o státní maturitě začalo hovořit poprvé, tedy asi před 10 lety, kdy existoval ohromný převis poptávky po místech na VŠ nad nabídkou. Dnes by VŠ přijetím studentů s pouze vyšší úrovní MZ zdaleka nenaplnily své kapacity. A to pro ně není lákavé. Ministryně Kopicová v pořadu ČT Otázky Václava Moravce 18.10.2009[2] uvedla, že rezervy v počtu vysokoškoláků již nelze doplnit ze středoškoláků, ale je nutné se soustředit na střední generaci. Trend je jednoznačný – kvalitu nahrazuje kvantita.

NULOVÁ OBJEKTIVITA A VÝPOVĚDNÍ HODNOTA MZ

Školení hodnotitelů písemných prací CJ (anglický a německý jazyk) jednoznačně ukázala, že proklamovaná objektivita hodnocení není možná. Formulace typu „rozsah mluvnických prostředků je široký / většinou široký / ve větší míře omezený / omezený“ jsou prázdné fráze v situaci, kdy není sestaven žádný výčet mluvnických prostředků, které má žák na základní, popř. vyšší úroveň MZ zvládnout. Totéž lze konstatovat i o lexikální stránce jazyka a celkové propracovanosti textu.

Významné jsou i rozdíly v očekávání a „přísnosti“ hodnocení učitelů různých typů škol. Učitelé gymnázií během školení projevovali mnohem větší nespokojenost s kvalitou vzorových písemných prací, které pak hodnotili často nezanedbatelně nižším počtem bodů než jejich kolegové ze SOŠ nebo SOU. Paradoxně se tedy může stát, že objektivně lepší práce gymnazisty bude hodnocena nižším počtem bodů než horší práce studenta odborné školy. V situaci, kdy studenti mohou do opravených písemných prací nahlížet (což je zcela v pořádku), toto vyjde najevo a jedinými zodpovědnými osobami za tento stav jsou ti dva hodnotitelé, kteří se na konečném ohodnocení práce shodli. Podle slov tutorů ze školení jsou certifikovaní hodnotitelé trestně-právně zodpovědní za kvalitu oprav písemných prací!

Obdobné vnesení subjektivního prvku zcela jistě nastane i v případě ústní zkoušky státní MZ.

Z praxe při opravách certifikačních testů budoucích hodnotitelů ČJL znám případ, kdy učitel neopravil v písemné práci 9 hrubých gramatických chyb. To se samozřejmě muselo promítnout na konečném bodovém hodnocení práce. Opět se uzavírá kruh, že pečlivý a náročný učitel „škodí“ svým žákům.

NEMOŽNOST ZAJISTIT PRŮBĚH STÁTNÍ MZ Z DŮVODU PERSONÁLNÍ NEDOSTATEČNOSTI ŠKOLY

Rozpis maturitní generálky MAG ´10 ukazuje, že hodnotitelé budou mít na opravení písemných prací CJ a ČJL 6 dnů. Je potřeba mít na paměti, že každou práci hodnotí nezávisle dva hodnotitelé, kteří se pak na výsledném hodnocení musí shodnout. Podle informací tutorů z prezenčního školení nebude dovoleno odnášet kopie prací, které se budou hodnotit, ze školní budovy. To je pro učitele nezvládnutelná zátěž! Opravovat tak důležité písemné práce (ihned) po konci přímé vyučovací činnosti (nebo o přestávkách?) a zvládnout při tom všechny ostatní (každodenní) úkoly spojené s výukou a chodem školy! Nebo se očekává, že budeme docházet do školy opravovat písemné práce o víkendu?

Tato skutečnost nabádá k nepečlivé práci hodnotitele, ke které nás konec konců opakovaně nabádala i naše tutorka na prezenčních školeních. Kvalita souboj s kvantitou opět prohrává.

Na našem gymnáziu vychází na jednoho angličtináře opravit a zkonzultovat asi 40 písemných prací, přičemž 2 angličtináři mají v aprobaci němčinu, resp. češtinu, čili by se měli angažovat ještě při hodnocení písemných prací těchto předmětů! Nutno poznamenat, že na funkce hodnotitelů se školíme všichni s výjimkou kolegyň, které zastupují za mateřské dovolené a pracují u nás na škole jen na částečný úvazek.

PROBLÉM FINANCOVÁNÍ ŠKOLENÍ

Učitelům nejsou pro školení poskytnuty podmínky a není jim školení hrazeno. Veškeré náklady mají převzít školy, kterým ovšem k tomuto účelu nebyly žádné finanční prostředky poskytnuty. Mám obavu, že za rok nebude ani ona slibovaná stokoruna za každou opravenou práci. Budou opět vydíráni ředitelé škol, aby opravy písemných prací proplatili?

Informace z oficiálního stanoviska MŠMT k Připomínkám ke školením – státní maturita Matičního gymnázia Ostrava ze dne 9. 12. 2009 že, „příprava pro výkon funkcí souvisejících s přípravou a realizací nové maturitní zkoušky je jednorázová a v následných ročnících bude řešeno pouze vzdělávání těchto funkcionářů z důvodu přirozené meziroční fluktuace“[3] vyvolává dojem, že politická reprezentace se dnes již jen snaží spustit a udržet státní MZ po dobu 5 let, aby nemusela vracet dotace z ESF, které již byly všechny spotřebovány. Jednorázovost školení je totiž neslučitelná s dlouhodobým trváním státní MZ.

MŠMT a Cermat se snaží porovnávat neporovnatelné, sjednocovat nesjednotitelné a objektivizovat neobjektivizovatelné. Státní MZ v této obří podobě není realizovatelná (personální a časová náročnost, průběh ostatní výuky na školách, „půjčování“ si hodnotitelů, finanční zátěž – kopie písemných prací, informační technologie, doškolování a přeškolování hodnotitelů) a ani nelze postihnout její přínos.

Účast na školeních je nutno jednoznačně odmítnout, aby nevznikl dojem, že s koncepcí státní MZ souhlasím, o certifikáty se dobrovolně ucházím (školení jsem dosud navštěvovala zadarmo a částečně ve svém volném čase) a jsem připravena odvést všechnu práci, která na mě byla MŠMT a Cermatem v souvislosti se státní MZ uvalena. TO OPRAVDU NE!
[1]ČT, Otázky Václava Moravce 18.10.2009,
[2] Tamtéž.

37 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
8. února 2010 v 7:04  

Nevím jak vás oslovit, paní Dadková, ale slovo kolegyně mi nejde přes rty. Váš článek je cíleně útočný a představuje názory skupiny pohodlných ba až líných učitelů. O její velikosti lze spekulovat ale nelze se z ní nijak těšit. Na hlavu padlá argumentace, že jste se nějakého vzdělávání účastnila zdarma a vystavování t=hož na odiv, jak bezmezně tím trpíte, to je ukázka mdlého rozumu. Nebo snad považujete za normální, že se zúčastníte školení, zvýšíte si kvalifikaci a školitel vám bude platit? že si koupíte u pekaře housky a on vám za to zaplatí? To je zvrácená oranžová logika, ze které se mi -tak jako z vašeho článku - chce zvracet.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 8:38  

To je opravdu zvláštní způsob diskuse, paní CARCY - přečíst si z článku autorky poslední větu, vyložit si ji po svém a ze svého modrého mozečku vyplodit co nejvíce urážlivou odpověď.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 8:43  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 8:49  

Určitě bych našel v článku i určitá úskalí. Určitě bych např. nesmyslnost státní maturity neopíral o finance a práce o nedělích. Ale těžiště je hlavně v tom, že takto pojatá státní maturita je zcela nesmyslná - a s tím nelze než souhlasit.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 8:52  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 9:46  

Není třeba zvracet, paní CARCY, jen proto, že má někdo jiný názor než Vy. Proč taková hysterie? Formulace kolegyně Dadkové je výstižná a myslím, že s takovým názorem souhlasí nejen skupina líných učitelů. Nepochopila jste zřejmě, že v článku zdaleka nejde jenom o neochotu učitelů se vzdělávat!

Luděk Blaha řekl(a)...
8. února 2010 v 10:08  

Nebuďte, prosím, na paní Carcy až tak příkří. Třeba se se svým maturitním traumatem nesrovnává ani po tolika letech a Rožnovské hodiny jí v hlavě stále smutně bijů ...

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 10:09  

Drtivá většina středoškolských pedagogů, vedoucích studenty k maturitě, je osobně přesvědčena, že státní maturita, ať už ji bude realizovat Petr nebo Pavel, je jedním z kroků, který přinese zvýšení kvality vzdělávání v ČR. Jsme jednou z mála zemí Evropy, která nemá žádné státem kontrolované výstupy v určité fázi vzdělání. Systém závěrečného hodnocení absolventů středních škol je u nás extrémně roztříštěný, výsledky jednotlivých škol jsou nesrovnatelné.

Maturitu bychom tedy měli začít chápat nově a dát jí moderní podobu jednotných digitálních testů. Státní maturita by měla poskytovat informace nejen o tom, jak středoškolští učitelé plní to, zač jsou placeni, tj. co nejlépe připravit studenty na další studium, ale měla by zájemcům o studium na vysokých školách výrazně usnadnit rozhodování o studiu i samotné přijímací řízení.

Luděk Blaha řekl(a)...
8. února 2010 v 10:38  

Pro anonymní drtivou většinu osobně přesvědčených pedagogů:
Jsme jednou z mála zemí Evropy, která nemá žádné státem kontrolované výstupy v určité fázi vzdělání.

No tak ať se, propánajána, nějaký ten osvědčený evropský systém kontroly výstupu zavede i u nás. Co tomu pořád brání?

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 12:36  

ad: Simona Carcy:

Rovněž nevím jak vás oslovit, Simono, ale ani mně slovo kolegyně nejde přes rty. Jsem poněkud vyděšen, že na středních školách mohou učit takoví lidé, jako Vy. Jak můžete studenty učit třeba chápat text, když jste teď docela pregnantně předvedla, že sama text vůbec nechápete?

Ad Anonymní, 8. února 2010 10:09:

Nevím, kde jste vzal(a) tu "drtivou většinu". Já osobně znám středoškolských kantorů docela dost a z té "drtivé většiny" není ani jeden.

Proti státní maturitě jako takové nic nemám. Ale ať se probůh aplikuje nějaký fungující zahraniční model (Blaha, 8. února 2010 10:38) a nedělají se takové šílenosti, kterých jsme momentálně svědky. Státní maturita má být vstupenkou na VŠ, Ten svinčík, co je v maturiách dnes, má ale přesně opačný účinek. Naše fakulta (FSI VUT v Brně) prozatím bere bez přijímaček všechny, kteří mají maturitu z matematiky nebo fyziky nejhůř za dvě. Viděl jsem návrh lehčí i těžší varianty státní matematiky. Pokud se bude něco takového realizovat, pak k nám budou dělat přijímačky všichni maturanti bez rozdílu. A věřte, že z toho radost nemáme. Místo tak pěti šeti set písemek jich opět budeme opravovat dva tisíce.

Ale někdo holt ten rozum mít musí...

Dalibor Martišek

martisek@fme.vutbr.cz

poste.restante řekl(a)...
8. února 2010 v 12:53  

že státní maturita, ... je jedním z kroků, který přinese zvýšení kvality vzdělávání v ČR.

Je mi trapné se opakovat, ale jinak to říci nelze:

Proč myslíte, že dělá CERMAT a spol sondy, testy, generálky? Jen aby zjistili, jak nízko musí nastavit laťku. A pro případ, že by to přesto neodhadli má ministr(yně) možnost svým rozhodnutím úroveň snížit.
Copak si vážně může někdo myslet, že je politicky průchozí, aby třeba polovina, anebo jen 20% maturantů v tomto státě neodmaturovalo?

Státní maturita, tak jak je postavena nic nevylepší - jen zakonzervuje mizerný stav.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 13:05  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 13:06  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 13:13  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 13:30  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 13:31  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 16:19  

Dobry den, na uvod bych rad uvedl ze nejsem pedagog a s projektem statni maturity nemam nic spolecneho, ale presto mam zajem se k tomuto tematu vyjadrit.
Statni maturita mi prijde jako spravny krok dobrym smerem. Smerem ke standardizaci a hlavne k nezavislosti (popripade objektivite).
Vlatnim firmu, zamestnavam radu lidi, a musim rict, ze nabirani novych zamestnancu na zaklade vzdelani je v soucasne dobe problem.
Chapu ze je statni maturita trnem v oku rade skupin:
1) casti studentu, kteri vzdy budou proti jakekoliv forme zkouseni
2) casti pedagogu, pro ktere je to trochu krok do neznama a mozna jim prinese i praci navic (ale pokud vim tak zaplacenou)
3)malo kavlitnim strednim skolam - zjisti se jejich nekvalitni uroven a budou mit problem s zaky
4)nejkvalitnejsim skolam - boji se ze statni maturita ohrozi jejich mimoradnost

Co ale vubec nechapu jsou argumenty typu:
a) Jak statni maturita prispeje ke zlepseni urovne vzdelani v CR ? - no uprimne myslim ze prispivat k urovni vzdelani neni ukolem statni maturity, jejim ukolem je zajistit to aby existovala garance ze student ktery bude mit statni maturitu bude mit minimalne garantovanou skupinu znalosti. Tedy pokud budu prijimat do prace nekoho ze statni maturitou z matematiky tak budu vedet ze umi nasobit zlomky a umi alespon rovnice o trech neznamych :-))

Naopak statni maturita umozni srovnani kvality strednich skol a je vyznamnym posunem v boji proti korupci, pripadne kupovani maturit (tedy tomu aby se kauza Plzenske univerzity neopakovala na stredoskolske urovni)

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 19:04  

Je pravda, že si málokdo - a na MŠMT a v Cermatu asi vůbec nikdo - neuvědomuje, jak navrhovaná podoba státních maturit naruší bežnou výuku. Abychom (podle mého názoru pochybně) ověřili znalosti maturantů, dalším třem čtvrtinám žáků prakticky zrušíme vyýuku...

Reeve řekl(a)...
8. února 2010 v 20:12  

Vážený "8. února 2010 16:19":
Je správné (bez ironie) že jako zaměstnavatel byste ocenil jakýsi "státní certifikát jakosti" přijímaného uchazeče. Státní maturita vám však bohužel nic takového nepřinese, protože:
1. Studenti si mohou libovolně volit lehčí nebo těžší úroveň maturitní zkoušky a vy z vysvědčení naprosto nepoznáte, kterou úroveň si zvolili. Je to podobné, jako kdyby uchazeč o práci u aerolinií přinesl nějaký pilotní průkaz, aniž by z něj bylo patrné, zda absolvoval jeden písemný test po dvouhodinovém školení na rogalu nebo náročné zkoušky po několikaletém výcviku na obřím Boeingu. Zdá se vám to absurdní? Mně také.
2. Část z těchto "státem garantovaných zkoušek" vytváří a především hodnotí učitelé samotné školy. Vzhledem k tomu, že škola je silně motivována, aby její absolventi uspěli co nejlépe, je veškerá objektivita ta tam. Učitel by se choval vůči sobě i vůči svému zaměstnavateli vrcholně nezodpovědně, kdyby se nesnažil všemi možnými prostředky maturantům ze své školy pomoci. V takových tržních podmínkách, kdy jde doslova o existenci školy, není - jak jistě uznáte - pro nějaké poctivé a nezávislé Mirky Dušíny místo. Zdá se vám absurdní, že se o části "státní" maturity bude rozhodovat přímo na samotných školách? Mně také.
Ano, z původní myšlenky jednotných, státem garantovaných a na škole nezávislých zkoušek se stal nepoužitelný paskvil. Mimo jiné i proto, že autoři na státní maturitu naložili dva zcela protichůdné cíle - posouzení kvalit studenta a současně srovnání kvality škol. Je to úplně stejný nesmysl, jako by autoškoly byly celostátně hodnoceny podle podílu úspěšných absolventů řidičských zkoušek. Domníváte se, že po zavedení takového absurdního pravidla by se kvalita držitelů řidičských průkazů zlepšila?
Jako učiteli gymnázia je mi maturita trnem v oku především proto, že požadovaná základní úroveň je pro naše studenty tak nízká, že zkoušky z češtiny i matematiky by většina z nich zvládla levou zadní už po prvním ročníku. Pro nás všechny, studenty i učitele, je to velmi demotivující: Buď budeme donekonečna celé čtyři roky pilovat onen požadovaný základ až k stoprocentní dokonalosti, anebo se budu snažit studenty naučit i něco navíc, ovšem pak se budu chovat neracionálně, neboť díky onomu "nadbytečnému" učivu budu studenty zahlcovat něčím, co u státních maturit nevyužijí.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 20:47  

Je pravda, že si málokdo - a na MŠMT a v Cermatu asi vůbec nikdo - neuvědomuje, jak navrhovaná podoba státních maturit naruší bežnou výuku. Abychom (podle mého názoru pochybně) ověřili znalosti maturantů, dalším třem čtvrtinám žáků prakticky zrušíme vyýuku...

To je snad věcí řwditele školy, ne?

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 21:02  

Carcy alias Parabellum - školství rozumíte jako koza petrželi. Jinak nejsem schopen to napsat.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 21:13  

To podnikatel z 8. února 2010 16:19:
(díky kretenismu provozovatele blogu musím takto definovat)

Nemate zcela presne informace. Statni maturita zcela jiste nebude:

1) trnem v oku tem studentum, kteri mají kvalitni ucitele, ti se jiste nebudou proti nove forme zkouseni branit

2) schopny pedagog nikdy nevstupuje do neznama ani se neboji práce navic (byt zaplacenou)

3)malo kvalitnim strednim skolam –ano tyto skoly je trba zlikvidovat
4)nejkvalitnejsim skolam - neboji se ze statni maturita ohrozi jejich mimoradnost

K vasim dalším poznámkám jenom jedine: garantovanou skupinu znalosti, kterou budete mit zajem prijimat do prace jsou studenti ze statnich skol. Tam zatím Plzen stredoskolske urovni nehrozi.

poste.restante řekl(a)...
8. února 2010 v 21:46  

Anonymní 8. 2. 2010 16:19:
Sdílím Vaše názory, stran nároků na státní maturity. Nikoliv však Vaše přesvědčení, že budou takto uspokojeny.

K příspěvku kolegy Reeva bych dodal jen jednu poznámku. Je obecně rozšířeným omylem, že státní maturity umožní objektivní srovnání škol, ba přímo označení těch nekvalitních.
Jednak nelze rozhodně spoléhat na čestnost zkoušejících. Byli by sami proti sobě, jak již bylo popsáno.

Kromě toho se zeptám.
Je lepší školou gymnázium, které přijme ze základních škol jedničkáře, anebo střední škola, na kterou "zbudou" trojkaři, čtyřkaři a ona je také připraví ke stejné maturitě?
Jak budeme určovat "skóre školy" - jako procento úspěšných maturantů?
A bude se to počítat ze všech žáků čtvrtých ročníků, anebo jen z těch, kteří budou k maturitě v řádném termínu připuštěni?
A jak myslíte, že tato kritéria ovlivní rozhodování učitelů při závěrečné klasifikaci?

Jsem trvalým zastáncem myšlenky státních maturit.
A stále přesvědčenějším odpůrcem TOHOTO připraveného návrhu.

Kromě toho k Vašim čtyřem bodům:
Ad 1. Výhrady studentů jsou akceptovatelné jen v tom smyslu, že je tristní pokud začali hrát fotbalový zápas, v průběhu kterého se několikrát změnila pravidla výkladu toho, co je ofsajd, kdy platí gól a navíc došlo dvakrát k přemalování hřiště. Ani jejich trenéři vlastně neví, která pravidla a jak dlouho ještě budou platit.

Ad 2. Kroků do temnot zažili učitelé již mnoho, většina si zvykla. Nevím, zda máte představu, kolik času zabere ohodnocení jedné maturitní písemné práce. Takže k práci navíc jen srovnání. Dnes opraví češtinář svých cca 30 písemných prací, které ohodnotí. Podle nových pravidel musí mít každá práce dva hodnotitele, kteří se musí na hodnocení shodnout. Takže poctivci budou muset poctivě přečíst při třech maturitních třídách cca 90 prací. Opravdu si myslíte, že dojde k odpovídajícímu navýšení odměn? V našem školství?
Nepoctivci si jednoduše rozdělí práci a pak se "jakože dohodnou."

Ad 3. Jak sporné je srovnávání škol podle výsledků jejich žáků jsem již naznačil. Jedno Vám ale mohu garantovat spolehlivě. Ty opravdu nekvalitní školy udělají VŠECHNO pro to, aby jejich absolventi uspěli.

Ad 4. Jak může státní maturita ohrozit mimořádnost nejkvalitnějších škol, to nevím. Mimořádnost spočívá nejspíš v něčem zcela odlišném a nesouvisejícím s tím, jak absolventi zvládnou státní maturitu. Obavu bych měl leda o to, zda si studenti i učitelé takové školy nebudou připadat jako blbci.

Nejlíp to asi vystihl Jan Kraus - volně parafrázuji:
"Naše země, naši politici ještě nevyspěli natolik, aby zvládli státní maturitu:

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 22:53  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 v 23:16  

Ano, Jan Kraus má ve státních maturitách jasno, tak jako ostatně ve všem, co mu vyslepičí blondýna.

což takhle jmenovat jej příštím ministrem školství?

Luděk Blaha řekl(a)...
8. února 2010 v 23:20  

Hele, tak mne napadá, nepletou se náhodou dohromady pojmy "státem garantované" a "centrální"?
Jestli mne paměť neklame, kdysi dávno jsem prodělal jakési zkoušky, říkalo se jim státnice. Mám za to, že ti dobří, bodří pánové, co mi to nakonec dali, z nějakého titulu garantovali kvalitu onoho aktu. Nevšiml jsem si, že by mi z dálnopisu předčítali jednodné otázky a že by děrovali moje odpovědi do štítků a házeli mne do stroje.
Vrátím se ke kořenu. Copak je centrálnost jediným způsobem naplnění státní garance?

Tomáš Houška řekl(a)...
9. února 2010 v 10:24  

Pane Blaho, centrálnost je mnohem podstatnější než nějaká garance. Centrální, to znamená, že se zadávají centrální zakázky generálním dodavatelům. Rozumějme, že ze zakázky 300-600 milionů může 50-100 upadnout pod stůl a jenom hlupák by to tříštil, nebo nedejbůh odebral rozhodování o této zakázce vyvolenému úředníkovi.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2010 v 12:46  

To Reeve:
Vaše argumentace má jednu naprosto šílenou slabinu, která z vás dělá škůdce školství non plus ultra.
Z vašeho výroku: "Buď budeme donekonečna celé čtyři roky pilovat onen požadovaný základ až k stoprocentní dokonalosti, anebo se budu snažit studenty naučit i něco navíc, ovšem pak se budu chovat neracionálně, neboť díky onomu "nadbytečnému" učivu budu studenty zahlcovat něčím, co u státních maturit nevyužijí." vyplývá, že své studenty připravujete k maturitě. Nejde Vám o jejich rozhled, dovednosti, znalosti, vědomosti (či dnes módně kompetence), ale o instrumentální zvládnutí maturity. Kdyby tomu tak doopravdy bylo, byl byste zralý na pár pořádných po papuli za prznění svých žáků, leč předpokládám, že pouze účelově argumentujete a ventilujete svou nechuť k nové maturitě. Ani to Vám nedává dobrou vizitku.

poste.restante řekl(a)...
9. února 2010 v 14:25  

Anonymní 9. února 2010 12:46:
Tak fajn. Kolega Reeve a my všichni ostatní, kteří si dovolíme mít na připravované státní maturity vlastní názor jsme "škůdci českého školství non plus ultra". S vědomím, že by mě takto někdo označkoval z výše uvedených důvodů, dokážu žít vcelku bez problémů.

Pochopil jsem, že jiné odpovědi na argumenty kolegy Reeva nemáte. To také o něčem svědčí.

K inkriminované větě.
Cílem středních škol opravdu je, kromě jiného, připravit studenty k maturitě.
Kolega Reeve však pouze naznačil, že v podmínkách zadání takto postavených státních maturit se skrývá vnitřní rozpor. Nikde v jeho textu nenajdete ani slovo o tom, jak on konkrétně hodlá tento rozpor řešit.

To, že mu nejde u studentů
"o jejich rozhled, dovednosti, znalosti, vědomosti (či dnes módně kompetence), ale o instrumentální zvládnutí maturity
jste si dovodil pouze Vy sám.
Já bych totiž z jeho příspěvku vyvodil přesně opačný závěr.

Poslyšte, vytáhnout z uceleného a souvislého textu jednu větu, interpretovat ji podle svého, označit tuto interpretaci za špatnou až zločinnou a následně za to autora původního příspěvku vypeskovat a označit za lumpa ...
Nejste vy náhodou povoláním novinář nebo politik?

Luděk Blaha řekl(a)...
9. února 2010 v 15:14  

Kdyby tomu tak doopravdy bylo, byl byste zralý na pár pořádných po papuli

Ono tomu doopravdy tak bude. Vystihl jste, pane, největší problém státních maturitních zkoušek. Jdou proti duchu kulikurální reformy.

Proto si tak úporně přeji, aby už konečně byly spuštěny. A do dvou let se zase začne na školách normálně učit. Hezky po našem, po herbartovsku.

Ygrain řekl(a)...
9. února 2010 v 16:23  

ad "škůdce školství non plus ultra"
Ještě jste zapomněl na nepřítele státu a rozvraceče republiky. Jinak musím říci, že zařazením do této kategorie mi značně stouplo sebevědomí, opravdu jsem netušila, že za špatný stav školství zodpovídám až do takové míry právě já. Doufám jen, že následující proces i poprava budou rychlé a že nebudeme uškoleni k smrti.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2010 v 17:35  

Poste restante:
To, co mi vyčítáte, děláte mírou vrchovatě natřesenou, pane kolego. Z mého příspěvku nelze - při zachování zdravého rozumu - vyextrahovat tvrzení, které jste vtělil do svého prvního souvětí. Také veřejně proklamuji, že nemám nic proti těm, kdo novou maturitu odmítají, vadí mi jen jejich místy nepromyšlené argumenty. Škůdcem je imho ten, kdo vidí jako cíl svého pedagogického působení pouze složení maturity. Máme přece osnovy a dnes je nahrazující ŠVP, kde je určeno, co vše mají žáci ovládat. To je alfa a omega mého odborného pedagogického působení, ne to, jaká forma maturity žáky čeká. Jestliže je připravím po odborné stránce, může jim být vcelku jedno,jakou podobu má zkouška, která to ověřuje. Jistě, musím žáky připravit tak, aby zvládli její nástrahy, v našem případě třeba ovládnout úskalí testů, ale rozhodně tato zkouška nesmí být cílem výuky. Ať se vám to líbí nebo ne, dané souvětí (nikoliv věta - jste-li češtinář, měl byste to rozlišovat, jestliže nejste, pak jen velmi těžko můžete zasvěceně diskutovat o dezintepretacích textu) říká, že jeho autor vidí nějaké dvě možnosti, které jsou pro něj a jedho studenty demotivující. Obě směřují k jednomu - žáky připravujeme pro maturitu, a to je zvěrstvo. Podobné argumenty lze číst a slyšet často - my přece ty naše studenty musíme připravit k maturitě, nová maturita tím pádem povede k unifikaci (ona současná podoba k unifikaci nevede? Ono máme několik maturit např. z češtiny atp., několik vyhlášek???????). Nezlobte se na mě, ale to je spíš pseudoargument hodný žáka pomocné školy z důvodů popsaných výše.
Možná Vám uniklo, že konec mého příspěvku se nese v kondicionálu a objasňuji v něm, že závěru o prioritě přípravy na maturitní zkoušku nevěřím a že v něm vidím účelovost pramenící z nechuti k nové maturitě.
Závěrem - nikoho jsem za lumpa neoznačil, buď nerozumíte přečtenému, nebo lžete. Obojí není pro debatu dobré. A nejsem novinář ani politik, tím jsem si naprosto jist.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2010 v 18:04  

Ygrain:
Jste další člověk, který má podstatné problémy s pochopením napsaného textu. Napsal jsem v příspěvku určeném Reevovi (ne vám, ne poste.restante, ne nikomu jinému, ale jen a pouze Reevovi): "Vaše argumentace má jednu naprosto šílenou slabinu, která z vás dělá škůdce školství non plus ultra." Z hlediska syntaktického jde o souvětí, v němž první věta je hlavní, druhá vedlejší přívlastková. Ta,jak známo, rozvíjí zpravidla substantivum, k němuž je připojena - v našm případě vztažným zájmenem "která". Tato věta tedy rozvíjí podstatné jméno "slabinu". Průměrně bystrý maturant by měl postřehnout, že ona slabina je tím, co z Reeva dělá škůdce. Celý další text pak vysvětluje, v čem slabinu vidím. Jestli jste to nepochopila, zkuste zpytovat svědomí. Stejně tak jsem nikde nepsal o špatném stavu školství, to je vaše opět ničím z textu nepodložená dedukce.
I kdybyste jako smysl výuky češtiny chápala přípravu k maturitě, pořád vás nic v textu neopravňuje k jeho vztažení na sebe, to už jdete za hranice napsaného. Jedině že byste byla zároveň Reeve, o čemž si troufnu pochybovat.

Reeve řekl(a)...
9. února 2010 v 19:49  

"9. února 2010 12:46":
Zkusme se místo invektiv a papulí bavit racionálně o jednom konkrétním bodu - jaká je vlastně moje hlavní profesní odpovědnost vůči studentovi? Mám v něm podle svého nejlepšího vědomí kultivovat vzdělanost, nebo ho mám co nejlépe připravit na výstupní zkoušky, jejichž výsledek může být rozhodující pro jeho další osud? Co byste řekl například takovému učiteli autoškoly, který vás sice perfektně naučí pohybovat se v nejhustším silničním provozu a bravurně zvládat auto na náledí, zato vám ve výstupním testu bude chybět jeden bod kvůli jedné naprosto nepodstatné otázce na číslo nějakého okrajového paragrafu o jezdci na koni, který stejně nikdy nebudete potřebovat?
Jednoznačně prioritním zájmem studentů je co nejlépe zvládnout maturitu. Skutečně jim mám říci "na váš zájem zvysoka kašlu", protože si myslím, že rozbor Boolových algeber je pro vás důležitější? Skutečně mám říci mému zaměstnavateli "na váš zájem vám kašlu", protože pocit, že jsem svým studentům dal to nejlepší, je pro mě důležitější než výsledky školy v celostátním srovnání?
Jak již řekli kolegové přede mnou: Hlavní problém je v rozporu mezi zájmy státních maturit a skutečnými zájmy studentů (a také pedagogů). Kdyby zájmy byly totožné, neřeknu ani popel. Takhle jsem musel vypustit nejen popel, ale i krapet toho nasířeného magmatu, který se ve mně za poslední dobu nahromadil. A vězte, že mi ho ještě hodně zbylo...

poste.restante řekl(a)...
9. února 2010 v 22:38  

Anonymní 9. února 2010 17:35:
Ale no tak, pane kolego.
Napsal jsem:
Kolega Reeve a my všichni ostatní, kteří si dovolíme mít na připravované státní maturity vlastní názor jsme "škůdci českého školství non plus ultra". S vědomím, že by mě takto někdo označkoval z výše uvedených důvodů, dokážu žít vcelku bez problémů.

Předpokládám, že použití kondicionálu ve druhém souvětí jste nepřehlédl.
Mnou napsaný text lze totiž v kontextu předchozí diskuse pochopit i tak, že jsem to já, kdo mne, i jiné mně podobné, hází do stejného pytle s kolegou Reevem. Tak to koneckonců i bylo myšleno.

Teď už mohu i přiznat, že jsem svou reakci na Váš atak záměrně napsal tak, aby umožňovala obojí výklad a to se záměrem provést Vám totéž, čeho jste se předtím dopustil Vy. Jsem rád, že jste mne nezklamal a dokázal tak, že když chcete, rozumíte velmi dobře. :-)

Ať se vám to líbí nebo ne, dané souvětí (nikoliv věta - jste-li češtinář, měl byste to rozlišovat, jestliže nejste, pak jen velmi těžko můžete zasvěceně diskutovat o dezintepretacích textu) říká, že jeho autor vidí nějaké dvě možnosti, které jsou pro něj a jedho studenty demotivující.
Díky za poučení. Učili mne, že věty jsou vyslovené myšlenky a že je dělíme na věty jednoduché a souvětí. Zřejmě mne to tedy učili špatně - to myslím bez ironie.
Každopádně často stavím rovnítko mezi větu a myšlenku, přičemž současně většinou myslím v souvětích. Budu si tedy muset dávat pozor na přesné vyjadřování. ;-)

Až dodnes jsem ovšem netušil, že abych mohl
"zasvěceně diskutovat o dezintepretacích textu",
musím být češtinářem, zřejmě nejlépe aprobovaným. To tedy opravdu nejsem. Dostal jste mne.

Podmiňovací způsob na konci Vašeho předchozího příspěvku jsem nepřehlédl.
Jde o častý řečnický trik. Například řeknu, že někdo něco dělá špatně ze zlé vůle. Pak řeknu, že to sice nedělá špatně ze zlé vůle, i když nejspíš ano, ale pouze proto, že dotyčný je hlupák. V obou případech nemá na svém místě co dělat. Q.E.D.
Mimochodem stejný trik jste použil i na mne.

Myslím, že uvažujete o textech příspěvků příliš rigidně.
Například když jsem napsal
"... a následně za to autora původního příspěvku vypeskovat a označit za lumpa ...",
myslel jsem to jako příměr. Přesto, kvůli Vám, zdůrazňuji: Vy jste nikoho za lumpa neoznačil. Pouze za škůdce.

Lhát znamená vědomě říkat nepravdu. Myslím, že v současnosti je toto slovo poněkud nadužíváno.

Ale opravdu dosti invektiv.
Nechcete se raději soustředit na věcnou argumentaci bez zbytečného nálepkování a dehonestování ostatních diskutujících?

Podívejte, kolega Reeve má pravdu v jedné věci. Nejde ani tak o to, co považujeme za správné my, ani o to jak a co hodláme své žáky učit. Budeme to dělat podle svého nejlepšího svědomí (většinou), tak jak jsme to činili doposud.

Mnohem důležitější a v tomto případě i horší je to, co od nás očekává naše společnost, reprezentovaná MŠMT a především, co očekávají naši žáci a jejich rodiče. Za současného stavu poklesu úrovně vzdělání a souběžné masifikace VŠ vzdělání jsou prostě střední školy degradovány na přípravku pro VŠ studium.
Nelíbí se mi to, považuji to za vývoj špatným směrem. Ovšem tím, že budu popírat realitu, budu v pozici muže močícího proti větru.

Vy prostě předpokládáte, že dobře připravený student nebude mít problém zvládnout jakoukoliv formu maturity. To dozajista platí - pro gymnázia a školy, řekněme, vyššího standardu. Jenomže dnes končí s maturitou i švadleny a řezníci.
Opravdu jste přesvědčen, že Vám přijdou jejich rodiče poděkovat, že jste je sice dobře připravil pro praxi, ale tu státní maturitu nakonec nezvládli?
A opravdu jste přesvědčen, že tak jako Vy budou uvažovat i učitelé na ostatních školách?
Anebo se soustředí v klíčových předmětech na "nácvik nutného minima" a zbytek půjde stranou?

Unknown řekl(a)...
10. února 2010 v 20:04  

Když si prohlížím, jak jdou příspěvky v téhle diskusi za sebou, a jak naprosto nevěcně na sebe navazují (tedy jak navazují osobně, emočně, a také bez snahy pochopit,jak to ten druhý asi myslel), upevňuje mé přesvědčení, že v českém školství je mnoho shnilého už dlouhá desetiletí, ne jen od doby, co se myšlenka na státní maturitu vyklubala.
Mám pocit - snad se nepletu, že mnozí diskutéři jsou učitelé, možná i středoškolští, a že nestudovali až v posledním desetiletí, ale spíše století (věkový průměr u nás je velice vysoký, že). A za celou dobu vzdělávání, a asi ani za dobu profesní praxe, se nenaučili solidně diskutovat.
Kdyby aspoň ten, kdo tvrdí, že maturita zlepší úroveň vzdělávání, poskytl nějaké důvody, proč mu to máme věřit! Uměl by popsat, jak testy a příprava na ně vede učitele k tomu, aby lépe pochopil cíle svého oboru, psychologii učení u svých žáků, aby moudřeji rozvrhoval aktivity, ve kterých se už ve škole žáci učí důležité dovednosti a vědomosti, a přitom v nich roste důvěra ve význam a potřebnost vzdělání?
Možná by stálo za to pospat i opačný proces - pokud státní maturita škodí (podle zahraničních sporů o testování soudím, že více škodí než pomáhá), mělo by se popsat, co přesně nutí učitele dělat, jak brání žákům v učení, jak je zavádí k nepodstatným znalostem nebo postupům vhodným právě jen pro testování, ale nikoli pro vědění.
Myslím, že už jsem o tom mnozí psali mockrát, ale taky si myslím, že většina diskutérů na České škole neprahne po chápání a asi ani po řešení. Provádějí si tu spíše nějakou psychoterapii vyléváním traumat.
Že se na internetu diskutovává zběsileji než tváří v tvář? To ale platí o národech s nízkou kulturou. Podívejte se na diskuse při Timesech nebo nějaké slušné tiskovině v civilizovaných zemích. Nejen že se neurážejí navzájem, ale taky se snaží dobrat meritu věci a pochopit druhý názor předtím, než ho budou vyvracet. To je jiné kafe...
Naučíme své žáky, že prvním znakem slušnosti a občanské poctivosti je psát pod svým vlastním jménem?
Už řadu let se k státní maturitě nevyjadřuji, protože pojetí té zkoušky je pořád nevyjasněné (já myslím, že to není náhodou, ale neschopností), názory kolem ní jsou pořád stejně roztržené do několika směrů - ale téměř nikdo mezi diskutujícími nehledá nějakou spolupráci, dohodu, společnou akci: vlastně jediní aktivní byli ti studenti, co demonstrovali před pár lety.

Luděk Blaha řekl(a)...
10. února 2010 v 22:57  

prvním znakem slušnosti a občanské poctivosti je, pane standarde, psát pod svým vlastním jménem

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.