redakce: Internet do škol?<br>Odpovědi na vaše otázky jsou zde

úterý 5. prosince 2000 ·

Přinášíme vám první sadu odpovědí od realizátorů SIPVZ na otázky, které jste k projektu kladli prostřednictvím České školy. Pro začátek jsme se snažili vybírat především takové, jež reprezentují i další, vícekrát položené k jednomu tématu.

Počet dotazů, na které je možné odpovědět v jednom článku, pochopitelně bylo nutné omezit. Pokud jste vaši otázku mezi dnešními nenalezli, jistě ji však objevíte v některém z dalších týdenních pokračování, v nichž se budeme snažit postupně pokrýt všechny diskutované problémy.

Současně bychom rádi poděkovali všem, kteří se této – doufáme užitečné – akce svými dotazy zúčastnili. Dotazník, jehož prostřednictvím můžete pokládat další, naleznete na stálém místě uprostřed titulní strany České školy nebo na něj můžete přejít přímo zde.

A teď již k vašim zodpovězeným otázkám.

Existuje již časový rozvrh realizace projektu Infrastruktura pro příští rok?
Rádi bychom v naší obci při sestavování rozpočtu školy uvedli alespoň základní možnosti, které se nám v příštím roce ze strany státu nabízejí. Pokud chtějí školy zlepšovat své vybavení, mají raději počkat, nebo i nadále jednat na svou pěst?

Jsme si vědomi toho, že školy při tvorbě rozpočtu potřebují mít jasno, kolik prostředků mohou očekávat na ICT ze státního rozpočtu. Časový rozvrh existuje. V současné době ale jak časový rozvrh, tak i celý realizační projekt prochází připomínkovým řízením mnoha úrovní. Vláda rozhodla, že do škol na rozvoj informační gramotnosti peníze uvolní. Školy s nimi mohou tedy počítat. Zatím výhledově. Dokud nedostanou jasný harmonogram realizace projektu. Do té doby doporučujeme budovat vše bez ohledu na SIPVZ. Vložené investice se neztratí. Škola nedostane méně proto, že se o sebe dokázala postarat. V projektu se přihlédne ke stavu rozvoje ICT a v případě vysoké úrovně (v mnoha školách na tom jsou velice dobře už nyní), projekt SIPVZ poskytne nadstandard. Jsme svědky toho, že školy s vidinou peněz ze státního rozpočtu ne že přestaly investovat, ale dokonce stěhují počítače ze škol, apod. To je směšné. Nic tím nezískají.

Pro vedení školy je velmi obtížné realizovat zásadní změny bez podpory zřizovatele školy (obec nebo kraj). Proto zároveň vyzýváme představitele jednotlivých obcí a krajů, aby podpořili ředitele škol ve své působnosti při zkvalitňování všech procesů na školách. Je žádoucí pro každý region, aby měl dostatek kvalifikovaných občanů, a to v takové struktuře, jaká je budoucí poptávka firem a úřadů v dané lokalitě.

Je zároveň žádoucí, aby zřizovatelé podpořili školy při získávání sponzorských příspěvků a sami ze svých rozpočtů umožnili kvalitní podmínky pro zajištění výuky.

Dodávky do škol začnou nejdříve v květnu příštího roku. Pokud má obec nějaké peníze, které by mohla investovat do vybavení škol, doporučujeme je alokovat na 2–3 čtvrtletí.

Pro všechny školy bude vyčleněna konkrétní částka. Je však předem jasné, že každá škola je jedinečná, je umístěna v různých lokalitách, má různé technické vybavení, a proto i vynaložená částka na její infrastrukturu bude rozdílná. Stanoví ji generální dodavatel po proběhnutí projekční fáze. Vyšetřené finanční prostředky škola může investovat do dalšího technického dovybavování atd.

Bude školám dána možnost navrhnout konkrétní technické řešení, vycházející ze současného stavu výpočetní techniky na škole?
Je dobře, že již dnes máme zpracovaný vlastní projekt realizace připojení se všemi technickými podmínkami? Kde ho můžeme uplatnit a bude k němu při řešení přihlédnuto?

Ano, školám bude dána možnost navrhnut technické řešení, které vychází z konkrétního stavu výpočetní techniky na škole. Na projektu budou spolupracovat s generálním dodavatelem, lokálním dodavatelem a výsledný projekt musí podepsat jak ředitel školy, tak i generální dodavatel.

Každá škola má právo si na základě vlastního rozhodnutíi sama zvolit lokálního dodavatele infrastruktury, takže i takového, s nímž v minulosti spolupracovala a jenž jí poskytoval některé služby. To za předpokladu, že tento lokální dodavatel projde atestací generálního dodavatele, tedy bude-li kvalitou služeb a cenově konkurenceschopný.

Takto vybraná firma, která obstála v atestačním řízení u generálního dodavatele, společně s ředitelem školy provede analýzu stavu lokality, na jejíž základě firma uskuteční projekční fázi. Projekt předpokládá aktivní spolupráci škol a dodržování stanovených podmínek.

Realizátoři projektu doporučují vytvořit tzv. poradní sbor, nejčastěji složený z ředitele školy, ICT koordinátora, tedy člověka, který bude schopen dohlížet na realizaci projektu a koordinovat ji, a z externího poradce, jenž by dané problematice rozuměl a poskytoval by škole odborné rady.

Jak bude řešen úvazek ICT koordinátora?
Až dosud jsem nikde pro následující rok 2001 nenašel podklady, které by umožňovaly v přísně normativním systému počtu THP ve škole tuto funkci zřídit (počet žáků na 1 pracovníka). Nikde jsem též nenalezl návrh předpisu pro následující kalendářní rok, který by umožňoval snížit úvazek učiteli informatiky tak, aby mohl tuto funkci vykonávat. Počítá se s takovým opatřením? Pokud ano, od kdy? Pokud ne, pak prosím o návrh, jak celý problém řešit.

Jako klíčovou podmínku pro realizaci projektu na jednotlivých školách lze považovat kromě motivace i kvalifikaci lidí, kteří projekt vedou. Projekt je řízen řediteli škol, ti však budou potřebovat specialisty jako konzultanty nebo manažery svých projektů. V závislosti na velikosti a specializaci školy budou nároky na řízení změn rozdílné. Vedení škol musí hledat vhodné řešení svých potřeb v závislosti na místních podmínkách. Ve většině případů je vhodné zajistit a nechat proškolit odborníka na řízení tohoto projektu na dané škole - ICT koordinátora.

Na ICT koordinátora jsou kladeny velmi různorodé požadavky. Na jedné straně jde o "manažerskou" funkci, v rámci které je třeba připravovat případné dohody s dodavateli výpočetní, kancelářské a prezentační techniky a programů, kontrolovat dodržování zákonných předpisů o ochraně informací a dat apod. Na druhé straně by ICT koordinátor měl mít vlastní názor i zkušenosti se zaváděním ICT do výukového procesu a být schopen pomáhat svým kolegům v jednotlivých předmětech s jejich zaváděním tak, aby bylo dosaženo vyšší kvality výuky nebo zvýšena produktivita práce učitele. Další důležitou rolí, kterou by mohl sehrát je zajištění proškolení učitelského sboru v základních dovednostech ICT a konzultační činnost. Kromě toho spadá do působnosti ICT koordinátora mnoho dalších úkolů mnohdy velmi specifických na té které škole.

Z uvedeného je vidět, že je velmi těžké definovat kvalifikační předpoklady ICT koordinátora. V současné době zřejmě půjde zpravidla o dva typy lidí. První bude učitel informatiky, nebo jiného předmětu, zapálený pro využívání ICT, který se dobře vyzná v problematice výuky, bude však potřebovat velkou podporu v oblasti práva, organizace a vedení jednotlivých agend. Druhým typem bude spíše manažerský typ s organizačními schopnostmi, kterému však mohou chybět jak vlastní dovednosti v práci s ICT, tak především hlubší pochopení možností zavádění ICT do výukového procesu. Z výše uvedeného důvodu bude nutné, aby se na úkolech ICT koordinátora od samého počátku podílelo více lidí, kteří si vhodným způsobem rozdělí zodpovědnosti.

Za zajištění ICT koordinátora a potřebných odborných činností zodpovídá vedení škol a zřizovatelé, kteří se musí podílet na financování rozvoje ICT ve školách. Zajištění potřebných činností a ustanovení zodpovědného pracovníka je podstatnou podmínkou pro poskytnutí podpory škole ze strany MŠMT.

Vládou schválený dokument Statní informační politiky ve vzdělávání předpokládá zřízení tabulkového místa ICT koordinátora na školách jakožto osoby odpovědné za zavádění ICT do výuky a života školy a v hrubých rysech nastiňuje jeho úkoly. Kdyby již bylo toto tabulkové místo vytvořeno, značně by se usnadnilo jak řízení projektu realizace SIP ve vzdělávání, tak především konkrétní práce na jednotlivých školách. Ustavení a pracovně právní konkretizace funkce ICT koordinátora však zabere určitý čas a jeho statut není organizačně ani legislativně vyřešen. Jeho úkoly, které předpokládá koncepce SIPVZ, budou muset jednotlivé školy zapojené do projektu zajistit, i když nemohou tuto funkci formálně ustavit.

Až do doby, než bude vyřešeno zřízení zmíněného tabulkového místa a než bude jiným způsobem zajištěno financování mzdových nákladů ICT koordinátorů, definujeme ICT koordinátora jako člověka technicky zodpovědného za rozvoj ICT na škole. Je na vedení školy a na zřizovateli, kdo bude mít tuto zodpovědnost vůči řediteli školy a bude mít právo na podporu ve formě školení (viz Projekt I) a jakým způsobem budou zajištěny nezbytné činnosti s potřebnou kvalitou a odborností.

Co bude obsahem vzdělávacího portálu, který se v rámci projektu připravuje?
A kdo se na přípravě obsahu podílí nebo bude podílet? Kdo jej bude technicky provozovat? Kdy bude zprovozněn?

Definování funkcionality vzdělávacího portálu (charakteristik, parametrů a služeb) a technická realizace portálu je plánována na rok 2001. O tom, kdo jej bude technicky provozovat a kdy bude zprovozněn, zatím nebylo vedením ministerstva školství rozhodnuto.

Jeho funkce by měla být informační, komunikační a vzdělávací, přičemž největší důraz je kladen na posledně jmenovanou.

Vzdělávací portál by zde měl být pro školy, měl by sloužit školám jako místo, kde si budou moci přečíst, stáhnout či publikovat různé dokumenty, učební podklady, výukový software, testy, získávat informace o literatuře, prezentovat své školy, spolupracovat na školních i mezinárodních projektech, sdělovat si zkušenosti s kolegy z ostatních škol, on-line komunikovat a provozovat mnoho jiných aktivit.

Funkce portálu se budou v průběhu času vyvíjet a obohacovat v souladu s rozvojem technologie, v souladu s odezvou uživatelů portálu a zkušeností jeho redakční rady. Uživateli budou jak učitelé a ředitelé škol, tak i žáci a jejich rodiče. Bude zde široký prostor i proceloživotní vzdělávání a pestrá nabídka různých vzdělávacích programů.

Probíhá nějaký výzkum současného využití ICT ve výuce?
Pokud ano, kde bych se mohla s jeho výsledky seznámit? Pokud ne, plánuje se podobný výzkum?

Výzkum současného využití ICT ve výuce proběhl v roce 1999. Stavem vybavenosti ICT na základních a středních školách se zabýval mezinárodní výzkum SITES (Second Information Technology in Education Study), který za ČR zpracovával Ústav pro informace ve vzdělávání (UIV, viz http://www.uiv.cz/mez_setreni/sites.html ).

Požadované informace můžete najít přímo v Dokumentu Koncepce SIPVZ na stránkách věnovaných Informační gramotnosti (IV. Oddíl – Přílohy) http://www.e-gram.cz/koncepce.asp .

redakce

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.