Oldřich Botlík: Vodí Cermat členy schvalovacích komisí za nos?

pátek 14. června 2019 ·

Letos se hodně diskutovalo o úloze 11 maturitního testu z matematiky (úloha o úhlech alfa, beta). Pan Eduard Fuchs, člen schvalovací komise MŠMT, opakovaně vyjádřil názor, že úloha a řešení 248° jsou naprosto v pořádku a formulace zadání nemohla žáky uvést v pochybnost. Podobně se vyjádřil pan Josef Kubát, člen schvalovací komise Cermatu. Požádal jsem proto MŠMT o informace, s nimiž pracovala schvalovací komise MŠMT: jakou četnost měly jednotlivé odpovědi maturantů, jak byly bodovány a zda Cermat tyto hodnoty později nějak upřesnil. Z odpovědi MŠMT není vůbec jasné, co vlastně zmíněné komise schvalovaly. Zaprvé, Cermat už během vyhodnocování odpovědí žáků de iure jasně uznal, že zadání úlohy nevyloučilo druhý výsledek 112°. Někdo si to ovšem nechal pro sebe: Cermat nebo oba pánové.


Oldřich Botlík (eduin.cz)
Zadruhé, oba schvalovatelé nemohli svůj tak přesvědčivě vyjádřený názor opřít o žádná data: disponovali pouze nepřímo vyjádřenou informací, že samotný výsledek 112° uvedlo nanejvýš 6 189 maturantů. Jejich skutečný počet prý neznají v Cermatu ani na ministerstvu dodnes – alespoň podle sdělení, jehož obsah dále uvádím v plném znění. To ovšem vyvolalo další otázky, o jejichž zodpovězení požádám Cermat v nejbližší době. A odpovědi opět zveřejním.

Odpověď z MŠMT:

Vážený pane doktore,

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byla dne 27. 5. 2019 doručena žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ"), týkající se výsledků úlohy č. 11 maturitního didaktického testu Matematika společné části maturitní zkoušky ve zkušebním období jaro 2019.

K Vaší žádosti uvádíme, že podle Klíče správných řešení bylo správné řešení úlohy č. 11 „β = 248°", přičemž jako správná odpověď byla uznávána nejen hodnota „248°", ale též 248° ve spojení s 112°. Zároveň byly uznány jako správné odpovědi i stejné číselné hodnoty, i když u nich maturant neuvedl jednotku, tedy stupně. Tento postup je v souladu s obecnými pravidly hodnocení otevřených úloh hodnotiteli (posuzovateli otevřených úloh didaktického testu). Obecně platí, že pokyny pro hodnotitele jsou v procesu hodnocení testů průběžně aktualizovány a doplňovány v případě, že se objeví další možný zápis řešení, které je uznáváno jako správná odpověď. V takovém případě se zastavuje hodnocení úlohy, pokyny se rozšiřují a vzniká jejich další verze, která je následně v systému zveřejněna. Teprve potom se znovu spouští hodnocení dané úlohy.

Co se týče části žádosti stran úplného přehledu výsledků úlohy č. 11, které žáci uvedli, ve struktuře tak, jak navrhujete v tabulce v žádosti, ministerstvo uvádí následující:

Ministerstvo v současné době nedisponuje informací, vyplněnou tabulkou, tak, jak ji požadujete, neboť neeviduje přesnou odpověď, kterou žák v záznamovém archu uvedl, nýbrž pouze přidělený počet bodů za odpověď (viz tabulka v příloze). Nutno podotknout, že otevřené úlohy se nevyhodnocují strojově, ale vyhodnocují je školení hodnotitelé (posuzovatelé otevřených úloh didaktického testu). Pro zpracování požadovaných informací by tedy bylo nezbytné ručně projít záznamové archy všech žáků konajících maturitní zkoušku, kteří na úlohu č. 11 odpověděli (celkem 12 617 žáků).

S pozdravem

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.
ředitel oboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy


9 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
14. června 2019 8:01  

Nevím, proč se Cermat - nebo MŠMT, jehož pokyny se při vyjádřeních Cermat musí řídit - jasně k úloze nevyslovil(y), když byly uznávány obě možné správné odpovědi.
Zásadní je, že žádný žák nebyl při hodnocení poškozen.

Oldřich Botlík řekl(a)...
14. června 2019 8:10  

Zásadní je, že žádný žák nebyl při hodnocení poškozen.

OPRAVDU?

Unknown řekl(a)...
14. června 2019 9:54  

Pane Botlíku, nedá mi to, abych v této souvislosti nepoukázal na některé "zvláštnosti", tentokát v případě Cermatem vytvořených zadání slohových prací. Původně jsem se o tom nechtěl zmiňovat, protože by to bylo stejně zbytečné, ale nešť...
Před několika lety vzbudilo rozruch zadání "Jak jsem se stal pověrčivým". Problém měli maturanti, kteří napsali, že navzdory všem okolnostem "tlačícím" je k pověrčivosti, se nakonec přece jen pověrčivými nestali. Tím prý ale nedodrželi téma práce. Takže ti, kteří si toto téma vybrali (upozorňuji na 1. os. j. č. v zadání), měli podle obhájců striktních mezí nakonec raději napsat cosi, co nebyla pravda. Jejich upřímnost je dohnala.
Dalšími pozoruhodnými zadáními byla témata "Zapadlé nádražíčko" jako prostý popis a prostý popis Ladova obrázku. V prvním případě se maturanti nesměli nechat svést lyricky znějící zdrobnělinou v zadání, ve druhém idylickou atmosférou malby. Měli zkrátka napsat strohý popis. Nevím, zda je chtěli češtináři Cermatu a spol."nachytat", nebo to jen nějak nedomysleli.
Letos mě zas zaujala tato úloha: "Může účel světit prostředky?" Maturanti měli napsat úvahu, v níž se měli zabývat otázkou, zda je "akceptovatelné použít pro dosažení určitého cíle jakékoli, třeba i nemorální prostředky". Šlo v tomto případě o úplatky poskytnuté personálu zařízení pro staré a nemocné lidi. Velice by mě zajímalo, jak hodnotitelé vymezili dodržení tématu. Co když se maturant zamýšlel např. nad tím, že kdyby stát nebo kraj, jež mají tuto péči na potřebné úrovni garantovat, vytvořily takové podmínky, aby k posyktování úplatků nebyl důvod, a proto by účel v tomto případě světil prostředky v kladném slova smyslu? Šlo by o nedodržení tématu?

Josef Soukal řekl(a)...
14. června 2019 9:59  

Podle matematiků, které jsem oslovil, žádný důvod pro uznávání nějakého dalšího řešení není. Podotýkám, že to nejsou matematici spolupracující s Cermatem.

tyrjir řekl(a)...
14. června 2019 11:54  

P. Bannert je zřejmě odborník na svém místě, když ani tentokrát na přímý dotaz p. Botlíka nemaskuje zjevné vady v práci MŠMT. Cermat i ti, kteří "kontextologicky" maskovali ten "úhelný kolaps" (včetně respondentů páně Soukalovy ankety:)) mají teď o čem přemýšlet. Trvá má výhrada, že počáteční instrukce maturitních testů jsou nejednoznačné, co se týká počtu možných správných odpovědí u úloh s volbou odpovědi. Když to tak, bohužel, je, je v pořádku, když se u zřetelně vadných/nejednoznačných úloh připustí možnost více správných odpovědí. J.Týř

Oldřich Botlík řekl(a)...
14. června 2019 12:23  

Podívejte, pane Soukale, mně je úplně jedno, zda matematici, které jste oslovil, spolupracují s Cermatem, nebo nespolupracují. V matematice se pravda musí dokázat. Tvrzení, že žádný důvod pro uznávání nějakého dalšího řešení není, je zcela jalové, protože není přezkoumatelné. Neobsahuje žádnou argumentaci.

Já sám jsem zmiňované důvody podrobně rozebral jak v několika článcích, tak v diskusích pod nimi. Pokud chcete do diskuse smysluplně přispět, zopakujte argumenty, které jste od těch "svých" matematiků slyšel. A pokud je neměli, nebo je zopakovat nedokážete, tak snad raději mlčte.

Já sám jsem si přečetl od E. Fuchse, současného předsedy Společnosti učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků, autoritativní tvrzení, že úloha nemá jiné řešení než 248 a její zadání nemohlo žádného žáka uvést v omyl. V tom ho podpořil J. Kubát, který byl dokonce několik let předsedou Jednoty českých matematiků a fyziků.

Nyní se ukazuje, že Cermat uznával také řešení "248 a 112" a oba jmenovaní podepsali, že k tomu nemají žádné výhrady. Přestože později tvrdili, že pro to není žádný důvod. Možná o postupu Cermatu neměli tušení - to samozřejmě nevím, neboť o průběhu jednání schvalovacích komisí (každý z nich v jedné je) nemám informace.

Oba také tvrdili, že zadání nemohlo žádného žáka uvést v omyl, ovšem ukázalo se, že pro to nemají žádný argument podpořený daty. Počty žáků, kteří uvedli 112 buď jako samotnou odpověď, nebo ve spojení s hodnotou 248, nikdo nezná.

Oldřich Botlík řekl(a)...
14. června 2019 12:42  

Pane Lippmanne, na webu Cermatu je dokument, který se zabývá "vašimi" otázkami v souvislosti s maturitními písemnými pracemi na jaře 2018 (stačí kliknout na modrý odkaz níže):

ZADÁNÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ A OČEKÁVÁNÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
MZ 2018: jarní termín


Doporučuji vám, abyste o jeho verzi pro jaro 2019 požádal Cermat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jde-li i letos opravdu o očekávání, už by tam dávno měl být. V případě potřeby vám zde s žádostí rád poradím.

Zvláště u zadání "Může účel světit prostředky?" mohou být "očekávání" docela zajímavým čtením - například v souvislosti s postupem Cermatu při hodnocení odpovědí v úloze 11 matematického testu.

tyrjir řekl(a)...
14. června 2019 13:14  

Obecně platí, že pokyny pro hodnotitele jsou v procesu hodnocení testů průběžně aktualizovány a doplňovány v případě, že se objeví další možný zápis řešení, které je uznáváno jako správná odpověď. V takovém případě se zastavuje hodnocení úlohy, pokyny se rozšiřují a vzniká jejich další verze, která je následně v systému zveřejněna. Teprve potom se znovu spouští hodnocení dané úlohy.*

Co se týče části žádosti stran úplného přehledu výsledků úlohy č. 11, které žáci uvedli, ve struktuře tak, jak navrhujete v tabulce v žádosti, ministerstvo uvádí následující:

Ministerstvo v současné době nedisponuje informací, vyplněnou tabulkou, tak, jak ji požadujete, neboť neeviduje přesnou odpověď, kterou žák v záznamovém archu uvedl, nýbrž pouze přidělený počet bodů za odpověď (viz tabulka v příloze).** Nutno podotknout, že otevřené úlohy se nevyhodnocují strojově, ale vyhodnocují je školení hodnotitelé (posuzovatelé otevřených úloh didaktického testu). Pro zpracování požadovaných informací by tedy bylo nezbytné ručně projít záznamové archy všech žáků konajících maturitní zkoušku, kteří na úlohu č. 11 odpověděli (celkem 12 617 žáků).***
Píše se v odpovédi MŠMT.

AHA! Takže:

* Obecný postup k odstranění nesrovnalostí existuje, ale jeho průběh a výsledek nejsou řádně doložitelné věci, když
** "Ministerstvo v současné době nedisponuje informací, vyplněnou tabulkou, tak, jak ji požadujete, neboť neeviduje přesnou odpověď, kterou žák v záznamovém archu uvedl, nýbrž pouze přidělený počet bodů za odpověď" a když
*** "Pro zpracování požadovaných informací by tedy bylo nezbytné ručně projít záznamové archy všech žáků konajících maturitní zkoušku, kteří na úlohu č. 11 odpověděli (celkem 12 617 žáků)

Tak to tedy udělejte, milé MŠMT. Projděte všechny ty záznamové archy. Ustavte třeba tříčlenný nezávislý pracovní tým ve složení Prohlížeč archu, Zapisovatel, Kontrolor. Excelovskou tabulku pro sečtení a vyhodnocení vám udělá třeba nějaký žák ZŠ či student SŠ (možná i pan Botlík:) třeba zdarma.

Náklady by byly, myslím, zhruba takovéto:

Doba práce týmu: 12000 žák. záznamů : 120 záznamů za hodinu = 100 hodin
Odpracovaných h: 100 hodin práce týmu x 3 členové týmu = 300 hodin
Cena práce čl. týmu: 300 h x 250 Kč/h = 75 000 Kč
Celkové náklady: možná asi tak 100 000 Kč plus mínus autobus za další náklady.

Bude-li pracovištěm některé rekreační zařízení MŠMT nebo jiné příhodné místo (třeba s možností rybaření v místě:), hlásím se jako učitel v důchodu na tuto zajímavou dvou tří týdenní pobytovou brigádu za cca 25 000,- Kč hrubého. :)))

tyrjir řekl(a)...
14. června 2019 13:45  


České školství nebaví děti ani učitele
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/ceske-skolstvi-nebavi-deti-ani-ucitele.html

Ministr MŠMT ČR baví děti i učitele!

Tím, že namísto toho, aby účelněji a účinněji řešil problémy školství v MŠMT (školský rozpočet a platy učitelů, Revizi RVP, státní maturity atd.), jmenuje strategický tým a schází se se vzdělávacími aktivisty, kteří možná ani pořádně nevědí "K čemu ty školy v Česku vlastně máme".

Viz např.

MŠMT "V POZADÍ"?
Máme ministerstvo školství nebo ministerskou zahrádku pro aktivistické kozly?


http://www.ceskaskola.cz/2019/06/ceske-skolstvi-nebavi-deti-ani-ucitele.html#comment-5361103594202411685Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.