EDUin pro premiéra Babiše: Návrh potřebných kroků ke zkvalitnění vzdělávání v ČR

úterý 28. srpna 2018 ·

Publikujeme návrh priorit a konkrétních řešení vzdělávací politiky, který EDUin vypracoval na základě žádosti premiéra ČR Andreje Babiše po společné schůzce. Definovanými prioritami je zejména bezpodmínečná nutnost zvýšit investice do vzdělávání, uskutečňovat vzdělávací politiku na základě evidence based zjištění, podpořit učitelství jako klíčové společenské povolání a roli ředitelů zejména jako pedagogických lídrů a manažerů. Návrh, jenž předpokládá vznik Národní rady pro vzdělávání jako apriori expertního tělesa, byl předán předsedovi vlády.Návazné podklady vyžádané na pracovním setkání premiéra Andreje Babiše s EDUin dne 10. 8. 2018:

1. Jasná vize

Vzdělávání by mělo být jednou z nesporných priorit vlády i celé společnosti.

Chybí shoda na základní podobě kam a jak by měl český vzdělávací systém směřovat a co by měl absolventům dát. Místo toho je systém zatěžován častými, kolikrát protichůdnými dílčími změnami. Každá změna ve školství se na výstupu projeví nejdříve za 10 – 15 let, proto je třeba promyšlené, dlouhodobé a neměnné strategie. Potřebujeme celospolečenský i politický konsensus a zároveň takovou podobu vzdělání, jenž se osvědčí i v delší budoucnosti. Velmi nebezpečným jevem jsou narůstající regionální rozdíly ve vzdělávání.

Navrhujeme:

- ustavit Národní radu pro vzdělávání – nezávislé expertní uskupení, poskytující směřování a zpětnou vazbu na změny ve vzdělávacím systému a kontrolu naplňování vzdělávacích strategií, v menšinovém podílu zde mít zastoupeny i politiky napříč politickým spektrem kvůli dosažení konsensu, brát v potaz expertní shodu nad směřováním vzdělávací politiky

- sestavit kvalitní dlouhodobou Strategii rozvoje vzdělávání do roku 2030 prodiskutovanou s odbornou veřejností

- velké regionální rozdíly mezi školami řešit meziresortně, zejména s ohledem na příčiny socioekonomického charakteru

2. Data a informace

Je zarážející, že rozhodování a především investice do vzdělávání se dějí téměř bez dat a zpětného vyhodnocování efektivity. Proces rozhodování o změnách není spojen s analýzou dopadu. Informovanost učitelů a veřejnosti o konkrétních krocích a záměrech MŠMT při realizaci vzdělávací politiky je nedostatečná, opožděná, někdy i nejasná. Při zavádění systémových změn se opakují znovu staré problémy.

Navrhujeme:

- zavést princip evidence based policies jako standardní model rozhodování

- připravované legislativní změny vždy podrobit analýze dopadů na všechny klíčové aktéry (RIA)

- všechna data, která mohou být zveřejněna, jsou zveřejňována jako otevřená data

- vznik samostatné statisticko-analytické instituce podřízené MŠMT

- komunikovat s veřejností, vysvětlovat nezbytné reformy školství v kontextu celospolečenských změn

3. Finance

Chceme-li být konkurenceschopnou znalostní ekonomikou a společností, neobejdeme se bez adekvátních investic do školství. Vyspělé státy investují do vzdělávacích systémů 5 a více procent HDP.

Žádné zásadnější změny českého vzdělávání nedocílíme, dokud nebudeme investovat adekvátní prostředky, vše ostatní jsou dílčí kosmetické změny. Stávající systém je dlouhodobě vyčerpaný a jede bez invence setrvačností.

Navrhujeme:

- celkové navýšení finančních investic do vzdělávání – potřebný nárůst celkového rozpočtu MŠMT o 2 % HDP (cca 100 mld. Kč do 2021)

- fixovat navýšení platů učitelům nikoliv na nominální částku, ale na 150 % průměrného platu (aby se učiteli stávali ti nejlepší, musí jít o nadstandardně odměňovanou profesi s dostatečnou prestiží)

4. Ředitelé

Ředitel školy je nejdůležitějším článkem, od něho se odvíjí výběr pedagogů i směřování a kvalita vzdělávací instituce.

Navrhujeme:

- zlepšení odměňování začít od nich – ředitel je manažerem středně velké firmy, měl by tedy dostávat adekvátní odměnu (zhruba trojnásobek průměrného platu)

- výběr ředitelů musí být založen především na odborných kritériích, nikoliv politicky v rukou zřizovatelů škol – změnit konkurzní vyhlášku, aby hlavní slovo při konkurzu měli odborníci na řízení ve školství

- za dobrou odměnu je třeba vyžadovat kvalitu – definovat Standard kvality ředitele školy, propojit i s výsledky školy v hodnocení od České školní inspekce

- soustředit ředitele na pedagogické a manažerské řízení školy, ulevit jim od administrativy a byrokracie – v rámci reformy financování posílit prostředky na outsourcování některých administrativních činností, případně na vznik funkcí tajemníka na větších školách (tajemníci by se starali o organizační chod a o budovu, ředitel by byl především pedagogickým lídrem)

- vytváření “profesních rezerv” – skupiny kvalifikovaných lidí dlouhodobě se připravujících na funkci ředitele školy

5. Učitelé

O profesi učitele s ohledem na nízký kredit a neodpovídající odměnu není zájem. V kombinaci s nevhodnou novelou zákona o pedagogických pracovnících školství opustilo mnoho zkušených lidí. Již nyní je akutní nedostatek kvalifikovaných pedagogů a do budoucna se bude s ohledem na stáří sboroven situace dosti rapidně zhoršovat odchodem dosluhující generace do důchodu. Zájem mladých o studium pedagogiky je malý a často jde až o třetí volbu vysoké školy v pořadí. Díky tomu v kombinaci s náročností povolání více jak polovina absolventů pedagogických fakult do školství vůbec nenastupuje.

Je proto nezbytné otevřít učitelskou profesi, jinak hrozí, že ve školách bude do deseti let učit navzdory zákonu na výjimku mnoho nekvalifikovaných lidí sotva s maturitou.

Navrhujeme:

-  změnit zákon o pedagogických pracovnících tak, aby se do škol mohli vrátit vysokoškoláci i s jiným než pedagogickým vzděláním, kteří pouze dílčí praktickou zkouškou osvědčí, že učit dovedou (možno spojit s garancí a dobrozdáním konkrétního ředitele školy)

- vytvoření komplexního systému podpůrných pedagogických profesí a jeho adekvátního financování (např. asistent pedagoga, psycholog, etoped, speciální pedagog, lektor češtiny jako cizího jazyka atd.)

- reformu způsobu přípravy budoucích pedagogů – zvýšení podílů praxe, propojení studia s adaptační fází ve škole skrze systém podpůrných pedagogických profesí (viz program Učitel naživo)

- reformu systému dalšího vzdělávání pedagogů do modelu kontinuální přípravy podobně, jako je tomu u lékařů
- školám s nedostatečnou kvalitou a neuspokojivými výsledky namísto sankcí nabízet odbornou pomoc – např. prostřednictvím zavedení regionálních školních superintendantů (konzultantů a mentorů kvality vzdělávání), popřípadě o tuto složku rozšířit kompetence a kapacity České školní inspekce

6. Kvalita pedagogického procesu a výsledky vzdělávání

Doba a společnost se zásadně proměnily, školy na to musí reagovat. Učitelé nemohou donekonečna učit 20 let staré věci 30 let starými metodami.

Navrhujeme:

- podporu vzdělávání na druhém stupni ZŠ. Snížení míry exkluze, zavádění podpůrných profesí, proměna stylu vyučování s důrazem na samostatnost a kooperaci. Zrovnoprávnění manuálních a intelektuálních činností ve škole (možnost zažít úspěch i v jiných než intelektuálních činnostech)

- snížit formální selekci a dvoukolejnost systému (společná škola co nejdéle; snížit procento dětí do 15 let mimo hlavní proud a přiblížit se tak vyspělým zemím), stanovení dlouhodobé strategie v oblasti víceletých gymnázií

- zrušení jednotných přijímacích zkoušek – o podobě přijímacího řízení by měl rozhodovat ředitel školy

- podporu komunitní role školy – posilování propojování formálního a neformálního vzdělávání a veřejných aktivit pro všechny věkové skupiny (když už provozujeme školu, nabízejme ji po celý den až do večera co nejširší paletě lidí)

- proměnu a modernizaci středního školství – důraz na všeobecnou složku vzdělávání ve všech typech středních škol – každý žák by měl mít šanci na všeobecný rozhled nutný pro úspěšný život v dnešní společnosti (jazyky, IT gramotnost, finanční gramotnost, aktivní občanství, mediální gramotnost…)

- zaměřit se zejména na stav a vývoj učilišť – jejich nenaplněné, neekonomické kapacity zredukovat a soustředit do spádových center odborné přípravy, které bude efektivně možné provozovat se špičkovým vybavením a kvalitním personálem

- vedle toho v odborné části zavést duální model – zaměstnavatelé si nesmí jenom klást požadavky, ale měli by se i finančně podílet (podobně, jako je tomu v Německu)

- zavádění formativního hodnocení oproti sumativnímu, snižovat kontrolní funkci hodnocení ve prospěch podpůrné

- podporu neformálního vzdělávání a hledání cest k propojení s formálním vzděláváním

Reforma podoby maturitní zkoušky:

- nejprve je nutné nalézt shodu v úloze maturity odvisle od vzdělávací strategie, zakotvit její místo vůči ostatním podobám získání kvalifikace (např. mistrovské zkoušky)

- zrušení povinné maturity z matematiky, dokud se značně nepromění výuka předmětu, zaměření úloh a výsledky žáků

- společná část v podobě centrálních testů jako nepodkročitelné minimum pro všechny na všech typech škol – ověřovat zde dovednosti, které budou potřebovat všichni maturanti bez ohledu na budoucí uplatnění – cizí jazyky v obdobné podobě jako dosud navázané na SERR (Společný evropský referenční rámec jazyků), v českém jazyce především schopnost porozumět různým druhům textů (odborný, umělecký…) a věcně i pravopisně se správně vyjádřit

- více samostatnosti a odpovědnosti školám – profilovou část maturity svěřit školám, včetně slohu a ústního zkoušení z češtiny i cizích jazyků

- školy mohou postupně v rámci profilové části zavádět progresivní prvky simulující reálné uplatnění – například závěrečný projekt, obhajobu ročníkové práce, maturitu s připojením k internetu podle dánského modelu apod.

- nejlepším žákům umožnit skládat i na českých školách v širší míře mezinárodní maturitu IB (International Baccalaureate)


Zdroj: Zpráva EDUin.cz

17 komentářů:

laimes řekl(a)...
28. srpna 2018 v 8:16  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
laimes řekl(a)...
28. srpna 2018 v 9:09  

copak se nelíbilo pane Komárku?

laimes řekl(a)...
28. srpna 2018 v 9:22  

1/politiku státu a vzdělávání určuje stát= poslanci a senátoři,realizuje vláda
2/mšmt má dostatek dal ale bez školské politiky jsou jim kničemu
3/financí jest ve školství dostatek,stačí pouze zefektivnit
4/nutno obnovit okresní školské úřady a stanovit jednotná pryvidla pro obsazování funkcí
5/učitel na státní škole =státním zaměstnancem,učitelů jest celkově nadbytek
6/"Učitelé nemohou donekonečna učit 20 let staré věci 30 let starými metodami." fakt že husa upálili 1415 se od té doby nezměnil a teorii relativity dosud nikdo nepřekonal,zásady didaktiky jsou 2000let stejné

tyrjir řekl(a)...
28. srpna 2018 v 10:28  

Má-li vzniknout Národní PROGRAM pro vzdělávání, měla by k tomu dát vláda OSNOVU

Jako s celkem se dá s tím návrhem Eduinu vcelku dobře souhlasit. Smutné je, že i Eduinu to tak dlouho trvalo. Základní věci říká ten eduinský návrh vcelku dobře. Smutné je, že takovýto materiál už dávno nevypracovalo MŠMT ČR, kraje, parlamentní výbory, různé poradní orgány vlády atd. Být předsedou vlády, zadal bych asi jim a dále i školským odborům, pedagogickým fakultám a dalším aktérům ve vzdělávání (třeba na základě osnovy tohoto eduinského materiálu) úkol vypracovat něco podobného - tedy několikastránkový materiál s hlavními problémy a návrhy řešení. A pak se s tím ve spolupráci s MŠMT a Parlamentem popasovat.

Na kvalitě vzdělávání do značné míry závisí další osud Česka. Navýšení školského rozpočtu o min. 2 %, zvětšení učitelských platů na min. 150 % průměrné mzdy, vytvoření Národního programu pro vzdělávání, Národní rady pro vzdělávání a zefektivnění práce MŠMT a jeho organizací proto není radno zbytečně odkládat. Souhlasím s panem Komárkem, že toto téma by mohlo a mělo být sjednocujícím tématem v rozvášněné politické scéně.

J. Týř

PS: Investice do kvalitního vzdělávání je "infrastukturní" investice. Možná by to konečně pochopil i pan prezident, za jehož vlády proběhl před téměř dvaceti léty sešup resortní odpovědnosti za školství na obce a kraje. Sešup, který vytvořil základ následného a dosud trvajícího fondočerpačského chaosu v dosud hrubě podfinancovaném školství České republiky. Právě v reakci na tento chaos vznikl po vstupu do EU fondočerpačsky složitý a nefunkční systém RVP/ŠVP, ze kterého se naše školství dosud nevzpamatovalo*, Eduin. Revize tohoto přístupu a účelné investice do vzdělávání bych proto považoval za významnou věc. Možná i významnější než třeba investice do kanálu Dunaj-Odra-Labe.:)

* Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/09/jiri-tyr-s-jsme-spojeni-jde-o-odlozit.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html

tyrjir řekl(a)...
28. srpna 2018 v 10:34  

Na kvalitě vzdělávání do značné míry závisí další osud Česka. Navýšení školského rozpočtu o min. 2 %, zvětšení tarifních učitelských platů na min. 150 % průměrné mzdy, vytvoření Národního programu pro vzdělávání, Národní rady pro vzdělávání a zefektivnění práce MŠMT a jeho organizací proto není radno zbytečně odkládat.

Petr řekl(a)...
28. srpna 2018 v 10:54  

Navýšení školského rozpočtu o 2 % by znamenalo asi tak 3 miliardy, to nějak úplně nepokryje zvýšení tarifů na 150 % průměrné mzdy...

mirek vaněk řekl(a)...
28. srpna 2018 v 11:03  

EduIn si přihřívá polívčičku.

Něco je rozumné a něco jen malá domů.

Ředitelům bylo přidáno už před lety, aby udrželi státní politiku. Bohužel i tak se jim to nedaří, neboť státní chaos je nezvladatelný.
Další navýšení to nezachrání. Nesplnitelné úkoly ani za velké peníze nejdou realizovat.

Děsím se, až nějaký dnešní mladý sociolog, který maturoval z angličtiny bude učit po nějakém rychlokurzu prvňáčky počítat. Chudáci děti.

Státní maturita vadí, protože těžce ztěžuje získání papíru bez práce a za peníze. Kazí byznys podnikatelům ve školství.

tyrjir řekl(a)...
28. srpna 2018 v 11:21  

EduIn si přihřívá polívčičku. Něco je rozumné a něco jen malá domů.

Souhlasím. Právě proto je, myslím, nutné, aby všichni aktéři ve vzdělávání dostali od vlády OSNOVU, k čemu se mají stručně a přehledně vyjádřit. A s těmi vyjádřeními se pak musí vláda, MŠMT a Parlament popasovat. To zvýšení učitelských tarifů na min 150 % průměrného platu je absolutně minimalistický požadavek, bez jehož splnění v co nejbližší době půjde české školství dál prudce ke dnu. Správnější by možná bylo říci a zaručit, že učitelé budou mít plat na úrovni průměrného platu ostatních VŠ kvalifikovaných profesí. Těch Babišových 45 tisíc v roce 2020 je nepřesvědčivé hausnumero, když do té doby i ostatní platy porostou. Dost už bylo, myslím, věšení podobných bulíků na učitelský nos. "Legrace skončila. Teď se vrátíme k náboženství" říkal prý i jeden pan farář. Učitelé říkají vládě, myslím, už dlouho něco podobného a ta to zatím asi patřičně nevnímá.

Petr řekl(a)...
28. srpna 2018 v 11:46  

Přestože přinejmenším některé aprobace jsou významně nedostatkové už teď a v některých regionech poptávka po kvalifikovaných pedagogických pracovnících převyšuje nabídku obecně, nepovažuji za pravděpodobné, že by se tarify kdy dostaly na 150 % průměrného platu. To je prostě absolutně nereálné. Za pár let významně poklesne objem dotací z EU, úměrně čemuž se zvýší tlak na státní rozpočet: školství budou čím dál víc konkurovat nároky v jiných kapitolách. Současná konjunktura taky nebude trvat věčně, dost možná se tyhle dvě věci potkají v podobný čas. Takže mi z toho vychází jako mnohem pravděpodobnější scénář to, co píše EDUIN: spíš než že by lákal na nadprůměrné platy, bude se stát snažit bojovat proti nedostatku učitelů liberalizací přístupu k profesi. V době recese půjdou do školství lidi pracovat rádi i za podprůměrnou mzdu.

Radek Sárközi řekl(a)...
28. srpna 2018 v 12:35  

Eduin jakožto o.p.s. bez členů nemá mandát jednat o školství. Změny ve školství by si měly vyjednat samosprávné organizace pedagogů, nikoliv bývalí novináři z Eduinu...

Petr řekl(a)...
28. srpna 2018 v 12:44  

Ale no tak... školství je veřejné téma a právo se k němu vyjadřovat má každý občan.

poste.restante řekl(a)...
28. srpna 2018 v 13:09  

"Vyjadřovat se" není totéž co být zván do ministerských komisí jako zástupce "odborné veřejnosti". :-(

tyrjir řekl(a)...
28. srpna 2018 v 13:13  

To, co píše nick Petr považuji za zvrácenost: Vzdělavací dotace byly mnohdy velmi neúčelně a neúčinně promrhány. Za situace, kdy Česko má nejhůř placené učitele, jim ty koncepčně pochybné projekty přidělávaly starosti. Učitelé i v důsledku toho ze škol utíkají a noví nenastupují. A tohle vše budeme řešit tím, že učitelům nedáme, co jim patří tj. plat odpovídající významu jejich náročné a pro nás všechny významné práce, a odůvodníme to, že nedostatek kvalitních učitelů vyřeší budoucí recese či krize? Ze na místo učitele může nastoupit třeba nějaký Pepek Vyskoč, kterého schválí nějaký neoliberální pomatenec?

To, co nám Eduin a nick Petr v tomhle směru popsali, je, myslím, ten nejhorší možný scénář vedoucí k další degraradaci kvalitního školního vzdělávání v České republice a k utvrzení neokoloniálního postavení ČR ve světě. Ostatní státy, tedy budou dál své učitele lépe platit, na školství budou dávat více a my v Česku skočíme na neoliberální špeky Eduinu a anonymních nicků v České škole?

Eduin jakožto o.p.s. bez členů nemá mandát jednat o školství. Změny ve školství by si měly vyjednat samosprávné organizace pedagogů, nikoliv bývalí novináři z Eduinu...

Tohle napsal vedoucí činovník podivného spolku s názvem Pedagogická komora, která už a nejen ve svém názvu ukazuje, že nechápe ani rodíl mezi profesemi pedagog (vychovatel) a učitel (vzdělávatel).

Pane Sárközi, je vám známo, že ani ta vaše tzv. Pedagogická komora nemá legitimní mandát něco s vládou vyjednávat? Je Vám známo, že s podnětem ke státním orgánům se může a má obracet každý občan i organizace - osoby, které k němu mají co podstatného říci? Proč by mandát k vyjednávání o strategické koncepci ve vzdělávání (o Národním programu ve vzděkávání atd.) měly mít jen anebo především tzv. samosprávné organizace "pedagogů", jak to píšete? Pořád ještě nechápete a nedošlo vám, že řeč tu je o kvalitním školním VZDĚLÁVÁNÍ. Tedy o vzdělávání ve vzdělávacím zařízení s názvem škola, kde hlavní a nezastupitelnou profesí je kvalifikovaný UČITEL? Nedošlo vám ještě, že Ústava a Listina lidských práv a svobod zaručují lidem právo bezplatné počáteční VZDĚLÁVÁNÍ a nikoli povinnost podrobovat se nějaké převýchově v "pedagogicky zprzněných školách" tj ve školách přeměňovaných postupně na jakési pečovatelské opatrovny*?

J.Týř

*Viz např. Tornádo KAT a Vládní jaderný výbuch

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

Karel Lippmann řekl(a)...
28. srpna 2018 v 19:30  

"- proměnu a modernizaci středního školství – důraz na všeobecnou složku vzdělávání ve všech typech středních škol – každý žák by měl mít šanci na všeobecný rozhled nutný pro úspěšný život v dnešní společnosti (jazyky, IT gramotnost, finanční gramotnost, aktivní občanství, mediální gramotnost…)"

Všechny předchozí body návrhu by na SŠ měly vyústit v podstatné zlepšení kvality vzdělání. Bohužel to, co je v citovaném úryvku konkretizováno v závorce, je velmi nekonkrétní, ničím nové a především nedostačující. Zásadní otázkou vzdělávání jsou totiž jeho metody a s nimi související smysl.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. srpna 2018 v 22:15  

Řadu věcí už navrhovalo Učitelské profesní sdružení. Tenkrát se EDUin nepřidal, ale naopak před UPS pověsil dehonestující tzv. S pokrytectvím nejdál dojdeš.

laimes řekl(a)...
29. srpna 2018 v 12:16  

1/zrušit přebytečné státní škola a poskytnout je soukromám vzděl subjektům za korunu
2/zvýšit úvazky na 25 hod,kromě zamšt poměru používat dohodu o prac činnosti
3/učit pouze aprobovaně

Josef Soukal řekl(a)...
29. srpna 2018 v 21:10  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.