ČOSIV odpovídá na otázky České školy k ročnímu bilancování inkluze

pondělí 13. listopadu 2017 ·

„Ukazuje se, že pro rozvoj inkluzivní školy jsou klíčové především metody a formy práce učitelů. Menší počet žáků ve třídě jistě může usnadnit individualizaci práce, bez znalostí efektivních metod výuky stavějících na odlišných individuálních potřebách žáků při učení však není všespásný. Snažíme se proto ve spolupráci s pedagogickými fakultami postupně měnit obsah vzdělávání, aby budoucí učitelé byli lépe připraveni na práci s různorodou skupinou,“ říká Lenka Felcmanová, která za Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) odpovídá na otázka České školy.

Lenka Felcmanová (cosiv.cz)
Nejprve obecná otázka: Nakolik se po roce fungování novely školského zákona ukazují jako opodstatněné výtky, že věc byla nedostatečně připravena? Nebyla "inkluze počesku" přece jen příliš unáhleným krokem?

Je třeba zdůraznit, že naprostá většina škol (podle výsledků reprezentativního šetření, jehož výsledky budou zveřejněny příští týden 94 % ZŠ) má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozhodně tedy nelze říci, že by školy ve větší míře začaly vzdělávat žáky se SVP až v minulém roce. Tito žáci v běžných školách již mnoho let jsou, co se změnilo, je podpora škol při jejich vzdělávání. Do září 2016 měly školy povinnost těmto žákům zajistit nezbytné podmínky pro vzdělávání, jenomže nikde nebylo jasně řečeno, co tyto podmínky jsou a z čeho je financovat. Situace byla v každém kraji odlišná. V jednom kraji škola dostala na žáka s těžkým sluchovým postižením 104 tisíc, v jiném 44 tisíc a v dalším 16 tisíc. Přestože se jednalo o to samé dítě se stejnou potřebou podpory, školy měly diametrálně odlišné možnosti, jak ji zajistit.

Legislativa platná od září 2016 sjednotila příspěvky školám ve všech krajích tak, že vycházejí ze skutečných nákladů na jednotlivá podpůrná opatření - pomůcky, asistent pedagoga, pedagogická intervence apod. Ředitel školy dopředu ví, jaká konkrétní opatření má zajistit a dostane na ně také finance.  Jedná se tedy spíše o splacení určitého dluhu školám, které tyto žáky dlouhodobě vzdělávají, avšak dříve pro to měly mnohem horší podmínky než nyní.

Ohledně financování inkluze se ale zdá, že  ministerstvo školství nemělo kvalifikovaný dhad nákladů, a nemá ani zajištěn dostatečný rozpočet na příští roky...

ČOSIV se před zavedením nové právní úpravy podílel na tvorbě řady analýz spojených se systémem podpůrných opatření. MŠMT mělo tyto analýzy před zavedením legislativní změny k dispozici. Jednou z nich byl i odhad nákladů na podpůrná opatření. Analýza je od roku 2015 zveřejněná zde: http://inkluze.upol.cz/ebooks/analyza/analyza-06.pdf

Věříme, že MŠMT dostojí svým závazkům vůči dětem se SVP a školám, které je vzdělávají a i v následujícím období bude financování podpůrných opatření zajišťovat v plném rozsahu. Novelou školského zákona zavedl stát právní nárok na bezplatné poskytování podpůrných opatření, jejich financování tedy zajistit musí.

V minulém školním roce docházelo k překryvu původního systému financování prostřednictvím příplatku na žáka se zdravotním postižením a příspěvku na podpůrná opatření, což se mohlo promítnout do vyhodnocování nákladů ze strany MŠMT. Považujeme za vhodné udělat pečlivou analýzu efektivity systému až po skončení přechodného období, kdy bude plně v běhu nový systém financování. Přechodné období skončí v roce 2018.

Jak je to s nedostatkem odborníků, speciálních pedagogů? Často se v diskusích opakuje například výtka, že zatímco v Norsku nebo Finsku jsou ve třídě dva speciální pedagogové, u nás je tam jeden "běžný učitel" a jeden sotva zaškolený asistent pedagoga...

Co se týká dostupnosti speciálních pedagogů, situace se velmi liší podle regionů. Někde s tím ředitelé problém nemají, v odlehlejších regionech či regionech s vysokou koncentrací škol je situace horší. V rámci podpory zavádění nové legislativy do praxe opakovaně doporučujeme navýšení počtu přijímaných uchazečů o studium speciální pedagogiky a rozšíření možností rozšiřujícího studia. Dříve se bohužel stávalo, že řada absolventů tohoto oboru nakonec ve školství nezůstala, protože nenašli uplatnění. Dříve si školy mohly zaplatit speciálního pedagoga pouze z projektů nebo příspěvků zřizovatele, nyní je situace lepší, protože školy na něj mohou dostat finance přes podpůrná opatření. Podle již zmíněného reprezentativního šetření mělo obtíže se zajištěním speciálního pedagoga 27 % oslovených ředitelů, kteří jej v době šetření sháněli.

Jak je to s přetížením poraden, a tedy opět s nedostatkem financí a odborníků v této oblasti?

Pro poradenské pracovníky byl uplynulý školní rok opravdu hodně náročný, protože museli vydávat doporučení podle nové legislativní úpravy i u dětí, kterým ještě platila doporučení vydaná do srpna 2016. K tomu dojít muselo a i z toho důvodu bylo stanoveno dvouleté přechodné období, během kterého musí dojít k rediagnostice všech dětí s původními dopručeními. Je nesporné, že s novým systémem se změnil celý proces poskytování poradenských služeb, byly zavedeny nové povinnosti, které dříve poradenští pracovníci neměli. Nově například musejí poradenští pracovníci komunikovat se školou a dojednávat s ní navrhovaná podpůrná opatření, to dříve dělat nemuseli. Přestože došlo k dílčímu navýšení počtu pracovníků školských poradenských zařízení, bylo by třeba je ještě více personálně posílit. Co poradenští pracovníci velmi postrádají, je jednotná standardizovaná metodika pro přidělování podpůrných opatření. Existují jen velmi obecná doporučení, každý poradenský pracovník tak musí rozhodnout sám, jaká podpůrná opatření konkrétnímu dítěti doporučí. Na absenci této metodiky opakovaně upozorňujeme, poradenský pracovník by měl mít velmi konkrétní vodítka k tomu, jak stanovit míru podpory, kterou žák potřebuje. V jiných systémech (např. sociálním) hodnocení vychází z celosvětově uznávané klasifikace MKF, ve školství to bohužel zatím chybí.

Není ale na opravdu dobré provedení inkluze zapotřebí ještě mnohem víc peněz, které zjevně v rozpočtu nejsou? Není potřeba vytvořit podmínky pro snížení počtu žáků ve třídě, možnost častějšího dělení tříd, získání výrazně většího množství odborníků...?

Jak jsem už zmínila dříve, děti se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním jsou v běžných školách již 13 let, od zavedení školského zákona v roce 2004. V ten samý rok byla pro základní školy zavedena povinnost přijmout všechny děti (tedy i děti s postižením) ze spádové oblasti. Jedinou možností, kdy dítě přijmout nemusejí, je prokazatelně naplněná kapacita školy. Pokud bychom chtěli hovořit o inkluzivní škole, pak hovoříme o škole, která usiluje o maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého svého žáka.

Ukazuje se, že pro rozvoj inkluzivní školy jsou klíčové jsou především metody a formy práce učitelů. Menší počet žáků ve třídě jistě může usnadnit individualizaci práce, bez znalostí efektivních metod výuky stavějících na odlišných individuálních potřebách žáků při učení však není všespásný. Snažíme se proto ve spolupráci s pedagogickými fakultami postupně měnit obsah vzdělávání, aby budoucí učitelé byli lépe připraveni na práci s různorodou skupinou. Neexistuje totiž nic jako průměrný žák, každý žák má svoje individuální potřeby a preference při učení, které dobrý učitel musí znát a podle toho volit metody práce, které potřeby žáků naplní. Bohužel se stále setkáváme u druhostupňových učitelů s názorem, že jsou ve škole proto, aby učili svůj předmět, nikoliv žáky. Učitelé zastávající tento názor jsou méně ochotní měnit svůj styl výuky ve prospěch žáků. Věříme, že se i tento postoj začne postupně měnit. Čím více je učitel kompetentní, tím méně potřebuje podporu odborníků. Tím ale rozhodně nechci říci, že by odborníci ve školách být neměli. Naopak, považuji za nezbytné, aby ve školách byli nejen speciální pedagogové ale i psychologové, kteří mohou dětem pomáhat zvládat různé náročné situace ve škole nebo v rodině a učitele podpořit v psychohygieně a prevenci syndromu vyhoření.

MŠMT chystá změnu systému financování regionálního školství. Nový systém by neměl školám posílat peníze výhradně podle počtu žáků, jako je tomu nyní. Současný systém svým nastavením školy motivuje přijímat co nejvíce žáků, protože čím více žáků škola má, tím více peněz dostává. Nový systém by měl mimo jiné zohledňovat počty pedagogů, kteří ve škole vzdělávání realizují.

Věřím a výzkumy OECD a  Světové banky to ukazují, že investice do vzdělávání je investicí s vysokou mírou návratnosti. Pokud chce česká společnost uspět ve zvládání výzev spojených s globálními změnami, které nás čekají, musí podpořit maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého dítěte. Investice, které se vyspělým vzdělávacím systémům nejvíce vyplácejí, směřují především do kvalitního systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich metodické podpory a také do přípravy budoucích učitelů.

Co si myslíte o množících se názorech poslanců, že inkluzi je třeba zastavit, či pozastavit. Naposledy o "pozastavení" mluvil Jiří Mihola... Dovedete si to představit? Jak by měl podle vás vypadat restart úspěšné inkluze?

Neumím si představit, že by někdo chtěl omezovat právo rodičů na volbu školy a právo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání v jeho spádové škole. Obě tato práva byla zavedena v roce 2004 přijetím školského zákona. Neumím si také představit, že by nějaký politik nařídil 53 tisícům dětí se zdravotním postižením, které se vzdělávají v běžných základních školách, přechod do speciálních škol. Tímto krokem bychom se vrátili do praxe uplatňované komunistickým režimem před rokem 1989.

V souvislosti s legislativní změnou garantující žákům se SVP nárok na bezplatná podpůrná opatření je určitě dobré zabývat se tím, co by mohlo její zavedení v praxi podpořit.

ČOSIV na základě analýzy a výsledků reprezentativního šetření připravil seznam akčních kroků, která mohou napomoci úspěšné implementaci systému podpůrných opatření. Akční kroky budou naší organizaci v blízké době zveřejněny společně s výzkumnou zprávou z reprezentativního šetření zaměřeného na zmapování zavádění nové legislativy.

48 komentářů:

poste.restante řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 10:07  

Fujtajxl.

Janek Wagner řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 10:17  

První odpověď paní Fenclové je plná polopravd. Kritizována je především povinná inkluze dětí s LMP, s poruchami autistického spektra a dalšími. Do 1. ročníků ZŠ přišly už cca 4000 dětí s LMP, které nedostávají potřebnou péči a podporu, protože se čeká nejen dlouho na vyšetření v poradně, ale i na následnou podporu. Omezení svobody volby vzdělávací cesty, které těmto dětem brání v nástupu do speciálních škol je zločinem.

Michal Komárek řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 10:19  

poste.restante

Prosím o více věcnosti a méně expresivnosti. Děkuji! Hezký den!

Janek Wagner řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 10:20  

Odpověď "Neumím si představit, že by někdo chtěl omezovat právo rodičů na volbu školy a právo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání v jeho spádové škole." je vysloveně chucpe. Je přeci především omezeno právo rodiče na volbu speciální školy.

Janek Wagner řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 10:21  

Martine Komárku, především musíte o problému něco vědět a reagovat na polopravdy a lži odpovídající.

krtek řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 11:15  

Vždycky, když mluvím s žákem, ke kterému cítím averzi (jsme jenom lidé), dávám si dobrý pozor na to, co říkám, nic nezamlčuji, mluvím zřetelně a poskytuji plnou informaci. U paní Felcmanové ten pocit nemám. Dokonce ani z její strany necítím potřebu mluvit o problémech, pravděpodobněji proto, že nechce. Ale když se podívám na ty otázky, tak jsou v podstatě nic neříkající.
Proto prosím o více věcnosti. Děkuji! Hezký den!

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 11:29  

Tak jsem si zase precetla hodne vet, ktere vznikly stylem CTRL C- CTRL V. Ja uz je znam skoro nazpamet. Uz se tesim na akcni zpravu, budu ji muset cist s kyblem pobliz ust.

poste.restante řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 11:45  

Pane Komárku, věcně se dá diskutovat k textu, který je alespoň částečně věcný.
Za tu dobu, kterou zde působíte, už jste si snad všimnul, že nepatřím k těm diskutujícím, kteří se omezují v diskusních příspěvcích na krátké a nevěcné výkřiky.
Popravdě bych sám sebe označil spíše za člověka, jehož příspěvky jsou až příliš dlouhé, což je většinou zapříčiněno snahou pojmout problematiku z více úhlů pohledu a v celé šíři.

Pokud jsem se v komentáři omezil jen na jediný, navíc expresívní výraz, pak vězte, že jsem tak učinil zcela záměrně a s cílem vyjádřit to, co si o obsahu článku myslím.
Víc si totiž taková snůška ideologických (doplňte si sám) nezasluhuje.


Kdybych diskutoval k tomuto článku věcně, de facto bych tak jeho obsah legitimizoval.
Svůj čas budu raději věnovat užitečnější činnosti a třeba i nekonečné diskusi k obsahu, u kterého to má smysl.

Michal Komárek řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 12:17  

Paní Karvaiová, poste.restante,

váš styl "diskuse" se velmi podobá tomu, na který si stěžujete v podání odborníků nebo ministerstva - nevnímají naše argumenty, jenom nadávají, ponižují... Tady je rozdíl v tom, že vy jste "majitelé pravdy", zatímco ČOSIV jsou ideologové? Paní Karvaiová v diskusích opakovaně vyzývala ČOSIV k vyjádření, a nebyla sama. Když má vyjádření k dispozici, naznačuje, že se jí z něho chce zvracet. Nestálo by zato být trochu sofistikovanější a ukázat paní Felcmanové, v čem se mýlí, kde případně neříká pravdu? Slíbila, že odpoví na doplňující otázky... Děkuji! Hezký den!

Pavel Doležel řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 12:26  

Komárku, místo do nebe volajících ideologických žvástů, kterými nás prostřednictvím nejrůznějších ideologických uskupení oblažujete, byste možná mohl uvésti ta v článku zmiňovaná reprezentativní šetření a jejich výsledky. Bylo by to možné?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 12:55  

"Nestálo by zato být trochu sofistikovanější a ukázat paní Felcmanové, v čem se mýlí, kde případně neříká pravdu?"

Já myslím, že mnoho lidí a odborníků (bez uvozovek) z praxe VAROVALO před zavedením inkluze a upozorňovalo na problémy, které TEĎ vznikly, protože je NIKDO NECHTĚL slyšet. A Vy jim Komárku budete vyčítat, že už jsou nasraní a nechce se jim po sté opakovat to samé?

poste.restante řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 13:16  

Paní Karvaiová v diskusích opakovaně vyzývala ČOSIV k vyjádření, a nebyla sama. Když má vyjádření k dispozici, naznačuje, že se jí z něho chce zvracet.

Paní Karvaiová nebude zvracet z tohoto vyjádření ČOSIV, ale z akční zprávy, na kterou se "těší".
U článku uvedla jasný důvod své nespokojenosti. Stále stejné věty, Ctrl-C, Ctrl-V.

A mně osobně se nechce také ztrácet čas opakováním stejných výhrad, na které dostanu zase stejně prázdné floskule místo odpovědí.

Ale abyste neřekl. Sahám naprosto namátkou do textu:
ČŠ: Jak je to s nedostatkem odborníků, speciálních pedagogů? .... a jeden sotva zaškolený asistent pedagoga...
LF: ...
V rámci podpory zavádění nové legislativy do praxe opakovaně doporučujeme navýšení počtu přijímaných uchazečů o studium speciální pedagogiky a rozšíření možností rozšiřujícího studia. ...("Omáčku" vynechávám.)


Jenže ty školy a žáci potřebují speciální pedagogy TEĎ. A ne až za 4 - 5 let.
Potřebují SPECIÁLNÍ PEDAGOGY a nikoliv ASISTENTY, bez kvalifikace a speciálního vzdělání.
Podotýkám, že odpovědi na část otázky týkající se asistentů se LF zcela vyhnula.

ČS: Jak je to s přetížením poraden, a tedy opět s nedostatkem financí a odborníků v této oblasti?
LF: ... (blablabla)
Nově například musejí poradenští pracovníci komunikovat se školou a dojednávat s ní navrhovaná podpůrná opatření, to dříve dělat nemuseli. Přestože došlo k dílčímu navýšení počtu pracovníků školských poradenských zařízení, bylo by třeba je ještě více personálně posílit. Co poradenští pracovníci velmi postrádají, je jednotná standardizovaná metodika pro přidělování podpůrných opatření. Existují jen velmi obecná doporučení, každý poradenský pracovník tak musí rozhodnout sám, jaká podpůrná opatření konkrétnímu dítěti doporučí. Na absenci této metodiky opakovaně upozorňujeme, poradenský pracovník by měl mít velmi konkrétní vodítka k tomu, jak stanovit míru podpory, kterou žák potřebuje.


Janek Wagner má naprostou pravdu. Do prvních tříd nastupují žáci a NIKDO, tedy ani rodiče, ani učitelé neví, jaká opatření a prostředky dítě potřebuje. Protože "se" to nestíhá.
Že celá "inkluze po česku" je katastrofálně personálně i metodicky nezajištěná, na to kritici upozorňovali už od samého počátku příprav.
Vyslechli si za to mnoho urážek a nactiutrhačných vět o vlastních písečcích a snaze zajistit lehké živobytí speckařům na speciálních školách.
A LF nám teď zaobaleně sděluje, že vlastně měli pravdu a že to byl (prý) ČOSIV, kdo na to upozorňoval. A hanba ji nefackuje?

Nabízí se otázka:
Když jste to, hergot, věděli, tak proč jste tak tlačili na absolutně nepřipravený start?
Tady přece nejde o zajíždění linky na výrobu jogurtů, kde občas něco ukápne a když nebude dost jahod, tak se začne vyrábět rybízový, nebo se na chvilku zastaví.
Tady jde o děti, kterým není včas věnována náležitá péče a u kterých může zanedbání způsobit i nevratné následky.


Opravdu musím pokračovat?
To si nejste schopen to chucpe dekódovat sám?
Ani v té "odpovědi" na nedostatek peněz?
Víte, rozdíl mezi Vámi a Jankem Wagnerem je v tom, že ten by takovéto "vyjádření" rozcupoval ve svém komentáři sám a ne aby se ho ještě zastával.
Ne proto, že je on nebo já "majitelem pravdy", ale protože dokážeme ještě rozpoznat a pojmenovat výmluvy a lež.

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 14:21  

Zpackaná Inkluze - Jde o pouhou nedbalost, anebo o úmysl?

http://www.ceskaskola.cz/2017/09/jana-bradley-v-cr-inkluze-jeste.html#comment-6451352342270012044

Jsem názoru, že by k výše zmíněnému problému (přenos speciálně pedagogických kompetencí na běžné učitele a nekvalifikované asistenty bez zajištění dostatečného počtu speciálních pedagogů a bez řádného organizačního, materiálního a finančního zajištění inkluze) měla být ustavena meziresortní sněmovní (parlamentní) vyšetřovací komise.

Viz
TORNÁDO KAT ANEB VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH Z PERA MINISTRYNĚ VALACHOVÉ
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html?showComment=1501591494685#comment-6280139516709541290

J.Týř

Simona CARCY řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 14:23  

Pane šéfredaktore, vy kladete otázku:

"Tady je rozdíl v tom, že vy jste "majitelé pravdy", zatímco ČOSIV jsou ideologové?"

odpověď zní ANO, bude hůř. Víte proč to víme? Protože nemáme oči zastřené ideologickou blánou jako vy a syrovou skutečnost vnímáme bez podobných politických blábolů. Vaše soustavné pokusy udělat z ČŠ multikulturně a inkludovaně stravitelné místo vedou jen k tomu, že se dostanete (vy osobně) a s vámi bohužel i ČŠ do absolutní izolace. ČOSIVky nezvládly inkluzi, ale vezly se na vlně právní šikany ze strany ES ve věci rozsudku ČR proti D.H. Měly holky štěstí. Ale pak všechno po....ly. Pokud byste rád ještě nějaká témata pro obhajobu hloupostí, pak doporučuji v současnosti oblíbené "metoo"....

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 14:27  

Tak dobrá, jdeme na to:
LF:... Je třeba zdůraznit, že naprostá většina škol (podle výsledků reprezentativního šetření, jehož výsledky budou zveřejněny příští týden 94 % ZŠ) má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami....
JK: Naprostá většina škol má zkušenosti se vzděláváním především žáků s SPU nebo lehkými VPU. To nám vždy nějak zapomínají sdělit. Není to vyloženě zdravotní postižení, i když se jedná o vady vrozené. Zavedení termínu žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsme udělali mezi laiky hezký gulášek. To tohoto jednoho pytlíčku spadli žáci s dys poruchami, mentálně postižení, s všemi smyslovými vadami, tělesně postižení, ale také cizinci nebo žáci ze sociálně nepodnětného prostředí. Nikdo na to nemusí mít vysokou školu aby pochopil, že každé jednotlivé sortě v rámci toho velkého pytle SVP je třeba se věnovat úplně jinak. Tudíž – ano, 94% škol mělo zkušenosti, ale především s žáky, kteří nemají zase tak velkou potřebu specializované práce nebo ji škola byla schopná velmi dobře zajistit v rámci tzv. reedukační péče.
LF:... . Ředitel školy dopředu ví, jaká konkrétní opatření má zajistit a dostane na ně také finance. ....
JK: Ředitel to samozřejmě vůbec neví. Ledaže by to byl speciální pedagog, to pak ano. Proto by měl mít každý ředitel k ruce odborníka – školního speciálního pedagoga. Což v tak odhaduji 85% ředitelé nemají.

LF: Věříme, že MŠMT dostojí svým závazkům vůči dětem se SVP a školám, které je vzdělávají a i v následujícím období bude financování podpůrných opatření zajišťovat v plném rozsahu
JK: Ale my nejsme v kostele, abychom věřili. My ty peníze dostat musíme a víra nám nepostačuje. A podle vývoje, který je nastíněn (novela, která nebyla technická,ale šetřivá a novela novely, zatím v návrhu) prostě jen seškrtává,co se seškrtat údajně dá. Financování mělo být vyřešeno hned na začátku.Jenže bylo řešeno naprosto diletanstsky, jak jsem již psala v jiném článku.
Redaktor:.. Jak je to s nedostatkem odborníků, speciálních pedagogů? Často se v diskusích opakuje například výtka, že zatímco v Norsku nebo Finsku jsou ve třídě dva speciální pedagogové, u nás je tam jeden "běžný učitel" a jeden sotva zaškolený asistent pedagoga...
JK: na otázku vůbec není odpovězeno. Jen vymlouvavé řeči. Ve skutečnosti je to tak, že speciální pedagogové jsou na minimu škol Školní speciální pedagog působí pouze na malý úvazek. A navíc, se třese, zda mu bude prodloužen, protože o tom rozhoduje ŠPZ a ne ředitel školy. Za takto nastavených podmínek se do této práce nikdo nehrne. A další otázkou je stále horší absolventi tohoto oboru, roztříštěnost oboru, a v poslední době ještě další snaha ztížit studium speciální pedagogiky (proti čemuž protestovaly i univerzity). Než se změní celkové studium pna pedagogických fakultách, může nám zatím „utéct“ jedna ž dvě generace žáků ve školách, kteří nebudou mít dostatečně profesionální péči. Tudíž experiment na dětech.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 14:27  

LF: Co poradenští pracovníci velmi postrádají, je jednotná standardizovaná metodika pro přidělování podpůrných opatření. Existují jen velmi obecná doporučení,.....

JK: Tak přesně tohle poradenští vůbec nepostrádají. Naopak, jsou nazlobení, že se z nich stávají pouze kvalifikované kancelářské síly, které vyplňují přednastavené formuláře, které jim často neumožňují samostatnou práci a vyjádření vlastních myšlenek. Poradenští jsou ti, co klienty znají pracují s nimi, a jsou dostatečně studovaní na to, aby sami, bez nějakých metodik, poznali,co klient potřebuje. Snaha o zavedení „standardů“ je dalším okleštěním jejich práce a je to i diskriminační vůči dětem, neboť děti nelze „napasovat“ do jakýchkoli standardů. Opět se to jeví jako snaha o úsporu. Nic víc. A o hodnocení sociálních systémů ať se snad ani paní nezmiňuje, zažila jsem to „hodnocení“ na vlastní kůži se svou maminkou a už bych to zažít nechtěla (a musela jsem bojovat jak lev).
LF:... Ukazuje se, že pro rozvoj inkluzivní školy jsou klíčové jsou především metody a formy práce učitelů. Menší počet žáků ve třídě jistě může usnadnit individualizaci práce, bez znalostí efektivních metod výuky stavějících na odlišných individuálních potřebách žáků při učení však není všespásný...
JK: Všespásný není, ale hodně podstatný je.A metody a formy práce prostě běžní učitelé nezvládají. Což potvrdila i inspekční zpráva , která se zaměřila na zjištění, jak jsou vzděláváni žáci se sluchovými vadami v běžných školách a ve školách zřízených podle §16,odst. 9. No a můžete hádat, jak to dopadlo. Ve prospěch speciálek. Protože tam pracují lidé, kteří ví,co dělat. Samozřejmě všude je co zlepšovat. Ale učit se na dětech? To mi přijde přes čáru a to ve chvíli, kdy to opravdu není potřeba, protože odborníků máme dost. Jen je neumí využít a zaplatit.

Poslední věty ani netřeba komentovat. Jen si neodpustím, proč zase šermovat komunismem. Právě tento systém pomohl vybudovat naše speciální školství. To nebylo o ideologii, ale o snaze pomoci. Paní Felcmanová se také zapomněla zmínit o našem speciálním školství, jako významném a velice kvalitním fenoménu našeho školství. Nevím proč.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 14:29  

Já jsem nedostala odpověď na jednu klíčovou otázku:
Proč tato organizace tak nesmírně tlačila na zavedení inkluze , přestože i jim muselo být jasné, že připravená není? Možná by stačil rok dva, aby se vše doladilo. Ale oni ne a hrrr na ně, že?

Michal Komárek řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 14:41  

Děkuji, paní Karvaiová! Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 14:59  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 15:02  

Dejme Sněmovně petici s podnětem k řádnému vyšetření Inkluze a Kariérního řádu

Tisickrát tu opakovat tytéž relevantní námitky a rozčilovat se nad tím, že realizátoři té zjevně odborně, personálně, organizačně a materiálně nikoli řádně zajištěné "Inkluze" a na ní navazujícíhi "Kariérního řádu" si nechtějí svou vinu přiznat, nemá, myslím, valný smysl ani výsledek.

Dovoluji si tímto navrhnout Pedagogické komoře, aby zorganizovala petici s podnětem ke zřizení meziresortní sněmovní vyšetřovací komise, která by bez zbytečného odkladu řádně vyšetřila, zda Inkluze a Kariérní řád (systémová opatření MŠMT ČR) svým obsahem, rozsahem a formou odpovídaly právním předpisům a veřejnému zájmu (tj. péči řádného hospodáře s lidskými a materiálními zdroji České republiky v MŠMTČR, to jest v jejím nejvyšším řídicím a správním orgánu pro školství) České republiky a právním předpisům a veřejnému zájmu Evropské umnie.

Viz komentář 13. listopadu 2017 14:21 a v něm uvedené odkazy.

J.Týř

Zpackaná Inkluze - Jde o pouhou nedbalost, anebo o úmysl?
http://www.ceskaskola.cz/2017/09/jana-bradley-v-cr-inkluze-jeste.html#comment-6451352342270012044

TORNÁDO KAT ANEB VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH Z PERA MINISTRYNĚ VALACHOVÉ
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html?showComment=1501591494685#comment-6280139516709541290

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 15:08  

Vlastně ještě jedna, pro mě velice stěžejní otázka, na kterou vyžaduji odpověď.
Proč byla zrušena příloha RVP ZV pro LMP žáky? A jaký to má význam pro tyto žáky.
Upozorňuji dopředu, že jsem v problematice LMP žáků velmi kovaná, tudíž mě neopijí rohlíkem v podobě frází o IVP.

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 15:10  

...navazujícího... ...Evropské unie...

poste.restante řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 15:27  

Ano, také se přimlouvám.
Ta otázka zde visí už několik let.

Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?

Jenom ji v mezičase bylo třeba přeformulovat do minulého času.
Ale smysluplné odpovědi jsme se dodnes nedočkali a pochybuji, že ještě dočkáme.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 18:14  

Zrušení přílohy byla dýmová clona, pod kterou jsme mohli v Bruseli říci, že jsou všichni vzděláváni dle stejného programu. Tím všichni jsou myšleni především Romové. Že zdravý rozum zůstal přikrčen pod tlakem ideologie, je zjevné. Toť vsjo.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 18:31  

MPSV k předložené novele "inkluzivní" novely (díky Janku Wagnerovi): http://www.pedagogicke.info/2017/11/mpsv-pro-zjevny-rozpor-predlozeneho.html

Slávina řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 18:40  

A podle dnešní MF Dnes- máme 42 tisíc negramotných osob . Neumějí číst, psát, počítat..jsou mezi nimi i lidé vzdělávaní po r. 1989..
Tak zbývá dodat - nejspíš bude hůř!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 19:00  

"Tak zbývá dodat - nejspíš bude hůř! "

Jedna z mála jistot.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 19:04  

Jeste mi to neda a vratim se k tomu argumentu s komunismem. Ta prvoplanovost z toho cisi. A mezi nami devcaty, staci si otevrit nejakou knihu s dejinami pedagogiky na jzemi CSR. Specialni skolstvi zacalo vznikat na pocatku dvacateho stoleti. To jeste komuniste chodili po houbach.
Takze doporucuji clenum COSIV si doplnit vzdelani.

komenský řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 21:36  

inkluze- totální likvidace speciálního školství-zavírání těchto škol je zvěrstvo na českém školství

vstek řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 23:01  

Pokud někdo říká, že se speciální školy nezavírají, tak má pravdu. Jen je jim přivřen kyslík. Před 10 lety bylo na naší SpZŠ v každém ročníku praktických tříd 8-12 žáků. Na začátku letošního roku na celé škole jen dvě třídy, 1-5 a 6-9 ročník. To asi o něčem svědčí. Zrušení přílohy je jen poslední kapka. Rozšíření speciálních tříd , případně zřízení Střední praktické třídy sice zachrání školu před zavřením, ale hraničním dětem na ZŠ je to platné jako mrtvému zimník.

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2017 v 23:48  

Připomínky MPSV k Vyhlášce o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (k Inkluzi)

Pro zjevný rozpor předloženého návrhu s právními předpisy vyšší právní síly požadujeme jeho úplné stažení.
Tato připomínka je zásadní...

...Navrhovaná právní úprava je v krátké době již druhou úpravou tohoto právního předpisu, předloženou ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení, přestože se i v tomto případě jedná o změnu vyžadující odbornou diskuzi a pečlivou analýzu situace, neboť má dopad na mimořádně zranitelnou skupinu nezletilých dětí.
Veškeré případné změny právní úpravy je třeba podložit pečlivou analýzou uskutečněnou po skončení přechodného období, které bylo stanoveno do konce školního roku 2017/2018, tedy nejdříve v roce 2019. Případné změně právní úpravy také musí předcházet odborná diskuze se zapojením zástupců osob, kterých se týká. Schválení právní úpravy garantující bezplatné poskytování podpůrných opatření pro žáky se SVP je opatřením, ke kterému se vláda České republiky zavázala v rámci plnění mezinárodních závazků (naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice). Je proto třeba veškeré případné změny pečlivě zvážit i v kontextu těchto závazků.
Bez doložení relevance tohoto tvrzení není možné akceptovat přijetí návrhu novely vyhlášky jako celku.
Tato připomínka je zásadní.


Viz
MPSV: Pro zjevný rozpor předloženého návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., s právními předpisy vyšší právní síly požadujeme jeho úplné stažení
http://www.pedagogicke.info/2017/11/mpsv-pro-zjevny-rozpor-predlozeneho.html

MPSV se, myslím, probudilo trochu pozdě, když příprava a schvalování Inkluze Kariérního řádu vykazovaly podobné znaky jako to, co teď MPSV namítá u návrhu novelizace vyhlášky. Zaplať vláda, parlament a EU alespoň za to.

Jsem zvědav, jestli se Pedagogická komora rovněž odhodlá k činu směřujícímu k prověření a revizi podobně rozporného pokusu MŠMT o tzv. Inkluzi a Kariérní řád (viz komentář 13. listopadu 2017 15:02). Poznamenávám k tomu, že v následujících měsících je pro takový petiční podnět z více hledisek zřejmě vhodná doba, vhodnější než třeba za rok.

J.Týř

Unknown řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 0:41  

Prošel jsem si debatu mezi pedagogy a těmi, kteří si na ně hrají, byť v opravdové praxi byli krátce, nebo vůbec ne, ale povídají o tom zapáleně na Pedagogických fakultách a konferencích. Je to, slovy pana Spejbla, ze strany neziskových ideologů, proliferujících do různých pater školské politiky, neustálé mlčení o téže věci. Jaké je asi pedagogické portfolio paní Felcmanové, Laurenčíkové a dalších vizionářek a vizionářů (přednášecí angažmá na vysoké škole mne nezajímá), co dokázali pro naše školství se svými kamarádkami a kamarády vytvořit, krom zmatku, jenž za výrazné spoluúčasti MŠMT a jeho NÚV, dokázaly spáchat?
I když, pravda, bych měl jejich inkluzivnímu pohledu na svět fandit. Máme ve Středisku výchovné péče již od prázdnin podstatně víc klientů než tomu bývalo dříve. Mnohdy jde o děti, které na běžnou výuku nestačí, učitelé s nimi nedokáží pracovat, a tak do školy raději přestávají chodit (několik stovek neomluvených hodin u jednoho žáka přestalo být výjimkou) a vyšetřený volný čas netráví překvapivě samostudiem, ale účastí v asociálních sídlištních partách (v Praze a dalších velkých městech), kde je, na rozdíl od škol, rádi přijímají a leckdy i obdivují jejich škůdcovskou vynalézavost. Tedy, díky rostoucímu počtu chronicky neúspěšných dětí, většinou z rodin, které si nepřipouštějí, že by měly být postihovány za to, že své děti do škol neposílají a nestarají se o jejich zdárný fyzický a psychický vývoj máme existenci na mnoho let zajištěnou. Kdo z vás to má? Práce máme dost, za což vám, inkluzionistům, děkuji. Jen ta společnost nějak chřadne na duchu i na těle. Ale to nevadí, hlavně že plníme pofidérní lidskoprávní ukazatele, které si ve svém Akčním inkluzivním plánu samo MŠMT před několika lety "bruselskou rektální analýzou" vytvořilo, a které srovnávají možnosti nadaných i nenadaných, snaživých a lemplů.
Pokud bychom nechali průchod integraci v podobě, kterou otevřel školský zákon z roku 2005, byli bychom bez křečí patrně dál. A navíc, integrace probíhala v našem školství již od poloviny devadesátých let. Jen jsme nebyli obklopeni vyčůranými supy, kteří na tom chtějí něco trhnout.

Pavel Doležel řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 0:47  

Já si opět dovolím zopakovat, že můj osobní názor, který nikomu nevnucuji je, že inkluze je zcela chybný koncept ze své podstaty. Je produktem sociálního inženýrství toho nejhrubšího zrna. Nedomnívám se tedy, že i kdyby to bylo dobře připravené, dobře zafinancované a odborně zabezpečené, že by to mělo jakýkoliv reálný pozitivní přínos, který ideologové propagují. Připadá mi to nedůstojné i pro ty děti. Domáhat se práva na to, aby s mým nějak znevýhodněným dítětem "kamarádil" ten, či onen, mi připadá prostě nesmyslné a naprosto hloupé. Je to zase jen řízení lidských vztahů shora, pod pláštíkem ideologie velikého Dobra, které ale nikdo nikdy nezměřil, protože se prostě změřit nedá.

Svůj názor prezentuji proto, aby bylo jasně řečeno, že představa, že inkluze je dobrá tak nějak z podstaty, je pouhou vírou.

Unknown řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 0:53  

Naprostý souhlas.

Michal Komárek řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 8:02  

Váš osobní názor na inkluzi, pane Doležele, je alespoň zatím, naštěstí pro moderní evropskou zemi nepřijatelný. Má sice také nepochybně evropské kořeny, třeba Sparta, a některé vzory by se našly i v relativně nedávné minulosti, nicméně v 21. století je "evropské" pojetí důstojnosti jiné. Hezký den!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 8:02  

Souhlasím s p. Týřem.

Učitelské spolky by měly rychle reagovat a jasně se vůči vyhlášce 27 a jejím podivným novotvarům vymezit. Všechny.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 8:06  

Moderní evropská země? Co to je?

Josef Soukal řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 9:18  

V čem je zatímní česká cesta inkluze důstojná? Fraška a lži od počátku, kampaň vůči těm, na jejichž připomínky se nehledělo, nedostatek financí, jež má chystaná novela ještě prohloubit, v některých případech omezení kvalifikované výuky a péče celkově, omezování dřívějších praktických škol; v důsledku naprosté zdiskreditování pojmu inkluze a společného vzdělávání... Kdo toto hájí kromě ideologických zaslepenců?

Michal Komárek řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 9:29  

Pane Soukale, problém s porozuměním textu? Reagoval jsem na pana Doležela, který považuje inkluzi za "chybný koncept ze své podstaty". Bez ohledu na přípravu, financování, odborné zabezpečení... Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 9:51  

Problém bude na vaší straně, pane Komárku - nebránil jsem názor p. Doležela, ale poukazoval jsem na to, co vy tady hájíte, tedy pokoušíte se hájit. A co ten příměr se Spartou a náznaky - nechcete přidat rovnou konečné řešení židovské otázky? To si nechte někam na pokec s panem Hečkem a jinými demagogy. A mimochodem, co když názor p. Doležela zastávají i sami rodiče postižených dětí (a někteří ho zastávají) - nařídíte jim, co je pro jejich děti lepší?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 10:42  

Nařídí, protože on má lidi rád a pro jejich dobro by nejpíš použil i násilí.

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 16:06  

To je móda dnešní doby. Hovořit hezky, zaklínat se dobrem. Kdo by proti tomu mohl něco mít? A kdo má, je hnusný. Přeci dobro je dobro. Akorát je to někdy tak ,že dobro je pácháno, i kdyby mrtvoly měly lítat vzduchem. A ti páchači to pořád nějak nevidí. Já se jim nedivím, tyhle procesy trvají dlouho a zatím je vidět jen okraj toho čurbesu, který za nimi je. za pár let už to bude větší srpek a jednoho dne nastane úplněk . A to bude ...,no, raději bych se mýlila.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 16:27  

Historicky se to pořád opakuje, upalování ve jménu boha, fašismus, komunismus. Dnes dobroserismus říznutý multikulturalismem a sebemrskačstvím. Navrch abych se omlouval za všechny poplácaný pr..e svým kolegyň (nadsázka) za třicet let pozpátku a prapraprapra dědečka husitu, že se vzbouřil.

Pavel Doležel řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 16:31  

"Váš osobní názor na inkluzi, pane Doležele, je alespoň zatím, naštěstí pro moderní evropskou zemi nepřijatelný. Má sice také nepochybně evropské kořeny, třeba Sparta, a některé vzory by se našly i v relativně nedávné minulosti, nicméně v 21. století je "evropské" pojetí důstojnosti jiné. Hezký den!"

V mém světě si důstojnost nikdo nevynutí. Ani deklarací, ani nařízením. Musíte se s tím smířit. Hezký sluníčkový den i Vám! Buďte dobrý.

Pavel Doležel řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 16:35  

Ono kdybychom šli do hloubky, tak by se ukázalo, že inkluze je postavena na vratkých ideologických základech, ale do hloubky tyhlety nominální mozky jít nedokáží, takže ať si pindaj. Na to my jsme zvyklí.

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 17:41  

A co třeba tohle:
http://www.pedagogicke.info/2017/11/rozstrel-pro-male-deti-neni-inkluze.html

Jirka řekl(a)...
14. listopadu 2017 v 21:20  

Pane Komárku, děkuji. Téhle diskuzi jste pomohl. Začal jsem přemýšlet o tom, zda inkluze není zcela chybný koncept již ze své podstaty.

vstek řekl(a)...
15. listopadu 2017 v 6:19  

Je to tady jako v Hospodě Na mýtince. p. Komárek si postavil Českou školu a chodili mu tam učitelé. Inu, tady vám pšenka nepokvete. Založte si svůj Sluníčkový web a tam nebudete muset cenzurovat pro Vás nepříjemné příspěvky. A nebo rovnou zpět na Romeu.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.