Z výroční zprávy ČŠI: Podíl mladých učitelů se podaří naplnit jen při přijetí nových účinných opatření

sobota 17. prosince 2016 ·

Výroční zpráva České školní inspekce se zabývá mimo jiné naplňováním Strategie vzdělávací politiky do roku 2020. Ta vymezuje tři základní prioritní oblasti: 1) Snižovat nerovnosti ve vzdělávání 2) Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad 3) Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. V rámci druhé priority se zpráva věnuje také věku učitelů.

V roce 2013 činil podíl učitelů veřejných škol regionálního školství ve věku do 35 let 23,1 % z celkového počtu učitelů na těchto školách. Cílem je v roce 2020 dosáhnout vyššího podílu učitelů v této věkové kategorii.

V současné době není k dispozici registr pedagogických pracovníků, údaje o věku jednotlivých učitelů jsou tedy k dispozici pouze z údajů získaných v rámci inspekční činnosti České školní inspekce v navštívených školách a školských zařízeních. Nelze tedy v rámci celého vzdělávacího systému specifkovat, jak se liší věková struktura učitelů dle vzdělávacích oblastí.

V předškolním vzdělávání v nyní hodnoceném školním roce dovršilo 27,3 % hospitovaných učitelek 31–40 let pedagogické praxe a 2,5 % 41–50 let pedagogické praxe. Z tohoto zjištění je zřejmé, že v nedaleké budoucnosti bude potřeba výrazně doplnit pedagogické sbo-ry v mateřských školách novými učiteli. Podíl učitelů v MŠ ve věku do 25 let činil v loňském roce 8,5 %. Celkově spadá do věkové kategorie do 35 let celkem 23,8 % učitelů MŠ a trend je stále mírně stoupající.

Průměrný věk ředitelů v navštívených základních školách byl v loňském školním roce 51 let, u učitelů 44,9 roku. Ve věkové kategorii do 40 let bylo 9,7 % ředitelů a přibližně 35 % učitelů. Podíl učitelů (v základních školách bez škol pro žáky se SVP) ve věku do 35 let byl dle vývojové ročenky školství 18,9 %, přičemž trend je kontinuálně klesající. V tomto uka-zateli tedy hrozí, že se cílovou hodnotu nepodaří naplnit, pokud nebudou přijata účinná opatření, která například zvýší podíl absolventů pedagogických oborů, kteří nastupují do základních škol. Dle zjištění ČŠI v navštívených školách je nejmenší podíl učitelů ve věku do 35 let v předmětech matematika, fyzika, chemie a na 1. stupni.

68,4 % ředitelů navštívených středních škol je starších 50 let, podíl ředitelů ve věku do 40 let je 9 %. Průměrný věk učitelů na navštívených středních školách je 46,5 let. Ve věkové skupině do 40 let se pohybuje 31,4 % učitelů. Dle vývojové ročenky se ve věkové skupině učitelů středních škol (bez škol pro žáky se SVP) do 35 let pohybuje 13,4 % učitelů a klesající trend je strmější než v případě škol základních. Platí tedy, podobně jako u základních škol, že cílovou hodnotu indikátoru nebude bez přijetí účinných opatření reálné naplnit.

Ve školách pro děti a žáky se SVP pracuje 18,1 % učitelů ve věkové kategorii do 35 let a trend je také klesající.

Dalším indikátorem v této prioritě je Míra odchodů učitelů do jiných profesí. Z hlediska dat, která má ČŠI k dispozici, jsme odkázáni pouze na kvalifkační práce a na šetření soukro-mých organizací. Plánovaný registr pedagogických pracovníků se zatím MŠMT nepodařilo připravit.


Celá výroční zpráva je ke stažení zde

15 komentářů:

m vanek řekl(a)...
17. prosince 2016 9:35  

"Dalším indikátorem v této prioritě je Míra odchodů učitelů do jiných profesí. Z hlediska dat, která má ČŠI k dispozici, jsme odkázáni pouze na kvalifkační práce a na šetření soukro-mých organizací. Plánovaný registr pedagogických pracovníků se zatím MŠMT nepodařilo připravit."

Proč? Kdo je za to zodpovědný?

Eva Adamová řekl(a)...
17. prosince 2016 12:31  

Počet ročně narozených dětí klesl mezi lety 1990 a 2000 ze 130 000 na 90 000. Proto mne zaráží překvapení ČŠI nad tím, že nám poněkud zestárly pedagogické sbory. Hodně učitelů sice odešlo do důchodu, ale na jejich místo ředitelé nikoho mladého kvůli poklesu počtu žáků nepřijali. Nás je díky tomu na škole deset přes padesát a šest mezi 38 a 45 lety. Nikdo pod 38 let u nás není, protože poslední důchodci odešli před deseti lety a učitelka, která odchází do důchodu letos rovněž nebude nikým nahrazena, protože odcházejí dvě devítky a přijde jen jedna první třída.

Jenže průšvih na obzoru. Do roku 2008 se počet ročně narozených postupně vyšplhal na 120 000 a tyto děti se nám sunou na základní školy. Kdo je bude učit? Těžko říct, mladým se nyní, kdy jsme zaznamenali ekonomický růst a kdy se dá najít lépe placená práce jinde, nechce. Tento problém se ovšem týká pouze Prahy, Středočeského kraje a okolí Brna.


BP řekl(a)...
17. prosince 2016 14:09  

Navrhuji propustit ze školství všechny učitele nad 50 let, aby mohli být přijímáni na jejich uvolněné pozice noví mladí zdraví a krásní učitelé.
Myslíte si, že je to problém jen ve školství?
Proč je nejvyšší počet lékařů nad 50 let?
Proč i v jiných profesích stárnou a zvyšuje se věkový průměr?
Nebude to náhodou tím, že ve věkových skupinách nad 50 let jsou nás v jednotlivých ročnících vyšší počty (populačně silnější ročníky)? Zabýval se někdo tím, jaký vliv na věkový průměr zaměstnanců všech profesí má prodloužení věku odchodu do důchodu? Proč přesluhují hlavně lidé ve vedoucích pozicích a neuvolňují místa mladším?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
17. prosince 2016 19:22  

Spousta užitečné práce, jak by řekl sir Humphrey Appleby.

tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2016 23:55  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2016 0:02  


Nevíte někdo, jestli se Výroční zpráva ČŠI, včetně vlivu způsobu práce MŠMT v těch třech oblastech na osud žáků a učitelů a na osud ČR, projednává taky ve Vládě a Parlamentu
suverénní České republiky? Není už za pět minut dvanáct?


J.Týřtyrjir řekl(a)...
18. prosince 2016 6:25  


NÁVRH NA DOPLNĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ČŠI

Myslím, že poctivé a služebním i právním předpisům odpovídající by bylo, kdyby naše nezávislá ČŠI doplnila svůj kontrolní nález k problému stárnutí učitelských sborů třeba takto:

Po sešupu části zodpovédnosti za české hrubě podfinancované školství z MŠMT na kraje a obce, po zrušení pedagogických center a metodických kabinetů učitelů, po neúspěšné kurikulární reformě a po zahájení nedostečně připravené inkluze mohou být všichni občané ČR rádi, že ve školách ještě jsou starší zkušení učitelé, kteří umí učit, když absolventi pedagogických fakult do regionálních škol nenastupují v dostatečném počtu a kvalitě. Učitelské sbory v regionálním školství stárnou čím dál víc, ale MŠMT ani jím řízené organizace to zřejmě nezajímá, když se v nich přehled věkového složení učitelstva ani nevede.

Významnou příčinou současného kritického stavu českého hrubě podfinancovaného, zfeminizovaného a podivně řízeného regionálního školství je zřejmě i neúčelné a neefektivní využívání státního rozpočtu a dotací:


Granto i rozpočto žroutsky orientovaní pracovníci resortních organizací včetně MŠMT, vzdělávací aktivisté, zájemci o privatizaci českého veřejného školství, a dnes už bohužel i mnozí učitelé pedagogických fakult, se pokoušejí tento stav neeticky přehlížet a mnohdy také zastírat a mlžit například paušalizujícími demagogickými odsudky pracovních metod starších učitelů a ředitelů škol. Tato nedůvodná paušalizující diskriminace zkušených učitelů je v zásadním rozporu s vědeckými poznatky, s právními předpisy, se závaznými zásadami managementu i s lidskými právy. Jako taková má zásadně negativní vliv na pracovní podmínky (na atmosféru a motivaci) žáků, učitelů i ředitelů škol a tím i na výsledky práce škol. Tento veřejnému zájmu i právním předpisům ČR odporující protiprávní stav by mělo (je povinno) MŠMT urychleně napravit.

J.Týř


Fanda Moudry řekl(a)...
18. prosince 2016 10:57  

"Tato nedůvodná paušalizující diskriminace zkušených učitelů je v zásadním rozporu s vědeckými poznatky, s právními předpisy, se závaznými zásadami managementu i s lidskými právy."

V žádném případě nelze diskriminovat starší kantory z důvodu věku, protože je to to xenofobní názor.

tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2016 15:28  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2016 16:17  


Souhlasím, že v žádném případě NENÍ PŘÍPUSTNÉ diskriminovat starší učitele z důvodu věku. Jaká je ale skutečnost? Jsem názoru, že v České republice věkovou diskriminací starších učitelů LZE bohužel otevřeně praktikovat v některých projevech MŠMT, vzdělávacích aktivistů i učitelů pedagogických fakult, například:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-podporuje-zamer-odboru-na-zvyseni-platu
V této oficiální tiskové zprávě MŠMT se objevuje konstatování, že probíhá tzv, GENERAČNÍ VÝMĚNA (!) UČITELŮ namísto vědecky, odborně, manažersky, právně i eticky správného dosahování VĚKOVÉ VYVÁŽENOSTI učitelských sborů jejich omlazováním.

Diskriminující despekt ke starším učitelům vedoucí až k přímo nebo nepřímo vyslovenému požadavku na generační výměnu učitelů se projevuje i v některých projevech vzdělávacích aktivistů a učitelů pedagogických fakult, například v projevech pana Kartouse a Václavíka.


tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2016 16:47  

Omlouvám se čtenářům i kolegům přispěvazalům České školy za to, že jsem opravu tohoto příspěvku omylem dvakrát vložil jinam, takže z jednoho mazání byly tři.

laimes28 řekl(a)...
18. prosince 2016 17:29  

a co s těmi 55+,ti to nemaj za pár a 10(8) let z učitelských úspor nevydrží

tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2016 18:48  

...přispěvatelům... To dokončování slov v tabletu je docela nešikovná věc...

tyrjir řekl(a)...
18. prosince 2016 20:59  

Kdo chce umět krasobruslit, musí nejdřív umět chodit a bruslit

Již ve starém Řecku ke kariéře vedla postupná cesta od získání znalostí a dovedností v základních věcech k dovednostem vyšším, přičemž k vrcholovým funkcím a politice byly vyžadovány ty dovednosti, ke kterým se musel člověk DOPRACOVAT přes ty dovednosti nižší.

Dějiny nám říkají, že zejména v obdobích revolucí, z nichž vzcházeli budoucí diktátoři je výše uvedená tisíciletími lidské zkušenosti prověřená zásada porušována přijetím jakéhosi kultu mladých, jejichž životní energie a nezkušenosti mnohdy jen populisticky a jindy až protiprávně různí mocní využívají k prosazování mnohdy i velmi pochybných změn (reforem i deforem). Pokud vím, k ničemu výrazně dobrému kult mladých nikdy nevedl. Mýlím se?

Jsou požadavky a činy směřující k tzv. GENERAČNÍ VÝMĚNĚ UČITELŮ v pořádku? Proč pedagogické fakulty nepřipravují učitele schopné a ochotné obstát v regionálním školství postupem od pedagogické chůze, bruslení a krasobruslení? Proč MŠMT připouští populistické řeči o potřebnosti tzv. generační výměny učitelů? Chce snad MŠMT regionální školství položit úplně na lopatky? Pokud ne, mělo by nyní, myslím, MŠMT odpovědět na tyto otázky:

Odpovídá současný návrh modelu tzv. Kariérního řádku učitelů tomu, aby poté, co se učitelé v PedF naučí chodit a v KS1 bruslit, mohli krasobruslit už v KS2? Nebo tu krasobruslařskou dovednost při výuce nepotřebujeme a potřebujeme potřebujeme ji jen u manažersko-mentorsko-lektorskýských týpků z KS3?

Proč musíme i z veřejnoprávních médií poslouchat dogmatické argumenty, které říkají, že z pedagogických fakult vycházejí dobře připravení absolventi, na které se prý ve škole sesypou jejich kolegové a ředitelé a brání jim v dobré práci, jak to ve zkratce řekl třeba pan Štěpáník v Událostech a komentářích v ČT24 14.12.2016? V Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy už neplatí, že základním pravidlem pro posuzování pravdivosti věděckých hypotéz a teorií je praxe?

Proč se MŠMT otevřeně nezastane zkušených učitelů ve výše uvedených věcech?


J.Týř

Fanda Moudry řekl(a)...
19. prosince 2016 8:17  

"kultu mladých"

Je zajímavé, že Česko v tomto vyniká. Třicetiletá sekretářka je už stará berla, čtyřicetiletá učitelka je neschopná stará kr...V ČR to prostě jede.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.