Komentář k analýze vzdělávání pro konferenci „Česko: Jak jsme na tom?“. Dobré pojetí „inkluze“, překvapení pro kritiky „neziskovek“, trocha sci-fi i obecně známých tezí

neděle 13. listopadu 2016 ·

„Česká vzdělávací strategie však připomíná způsob, jakým negramotní lidé plánují svou budoucnost, tedy pouze ze dne na den,“ píšou autoři analýzy vzdělávání pro konferenci „Česko: jak jsme na tom?“ Je to provokativní teze, ale analýza kromě očekávatelného množství podobných tezí a věcí obecně známých, přináší také zajímavé, důležité a ne zcela běžně pojaté myšlenky. Například o inkluzi. Nebo soukromých školách. Myšlenky, které mohou být překvapující pro kritiky „odborníků“ a „neziskovek“.

Hrozba „vyprázdnění“ vzdělávacího systému. Útěk elit nesmí překročit kritickou mez

Autoři upozorňují na obecně známý problém – českému vzdělávacímu systému chybí dlouhodobá vize. „Vzdělávat s výhledem na 3 nebo 5 let dopředu se jeví s ohledem na tuto skutečnost jako naprosto krátkozraké a nezodpovědné,“ píšou.

A upozorňují na jednu podstatnou věc: „Hrozí, že se vzdělávací systém postupně vyprázdní, zejména aktivitou společenských elit, které v reakci na prohlubující se ztrátu volí neúčast a vytvářejí paralelní struktury. To není samo o sobě špatně, pokud toto vystoupení ze systému nepřekročí kritickou mez.“

Neboli: Autoři analýzy nepodporují bezbřehý atak na veřejné školství. Naopak: Varují před tím, že vzhledem k jeho nehybnosti elity vytvoří paralelní svět. Autoři sice neříkají, kde je ta „kritická mez“, nicméně varují před tím, aby k ní české veřejné školství směřovalo.

Pro někoho je to možná překvapení. Někteří učitelé, i v diskusích na České škole mají zato, že odborníci jako Bohumil Kartous nebo Ondřej Šteffl, kteří patří mezi autory analýzy, chtějí naopak veřejné školství rozvrátit.

Učitelé jako klíčový element vzdělávání a jejich nová role v budoucnosti

Autoři upozorňují na to, že nebude dlouho trvat a „..osobní asistnetni na bázi umělé inteligence vysoce předčí běžné učitele.“ Tedy v některých oblastech. „Role učitele se pak „promění mnohem více v motivátora, animátora a podporovatele sociální interakce mezi dětmi. Dnešní absolventi pedagogických fakult by měli být na tuto proměnu připraveni. Nedostali jsme se však ještě ani k diskusi o této proměně, což představuje další riziko spojené s učiteli.“

To je trochu sci-fi pasáž. I když může být inspirativní.

Řešením, která autoři pro tuto oblast navrhují lze ztěží co vytknout. Nepřinášejí ale nic moc nového a hlavně neříkají, jak ty věci uskutečnit, nastartovat. O nutnosti proměnit pedagogické fakulty se mluví dlouhá léta... Ale jak je tedy změnit? A o platech učitelů?

Navrhovaná řešení:

- Významně zvýšit platové hodnocení učitelů a zároveň začít přísně kultivovat úroveň. Průměrný plat učitele čtyřicet tisíc korun měsíčně by radikálně změnil strukturu uchazečů a umožnil vytvořit tlak na ty učitele, kteří ve školách odvádějí špatnou práci.

- Umožnit vstup do škol absolventům VŠ bez pedagogického vzdělání.

- Současně s tím zahájit program na podporu talentovaných mladých lidí ochotných učit ve školách, jako jsou např. Teach for America nebo Teach for Slovakia

- Tlak na hlubokou proměnu pedagogických fakult, obsahu a formy přípravy učitelů shora. Očekávat, že se fakulty odhodlají k samovolné reformě, je iluzorní.

Obsah vzdělávání

Inspirativní řešení a dobře položené otázky jsou v pasáži týkající se obsahu vzdělávání:

- Přehodnotit „pozitivistický“ přístup ke vzdělávání, postavený na dominanci přírodních věd; přehodnotit značně zastaralou metodu učení se velkému množství faktů (dostupných z lehce dosažitelných externích zdrojů) bez kontextu. Více obsahu o člověku a společnosti (nejen formálně).

- Analyzovat kurikulární dokumenty vzdělávacích systémů, které jsou lídry v oblasti vzdělávání a poučit se o tom, jaké změny v obsahu vzdělávání provedli a z jakých důvodů. Aplikovat to, co je pro českou společnost vhodné.

- Stanovit priority: mezi nimi by měla být zcela jednoznačně výuka cizích jazyků, zejména angličtiny. Tristní stav znalosti cizího jazyka v české společnosti ji omezuje.

- U dosavadních klíčových předmětů (český jazyk a matematika) výrazně přehodnotit cíle a formu vzdělávání směrem k funkčnímu využití. Skutečně potřebujeme vyučovat rodný jazyk jako souhrn strukturalistických jazykovědných pouček? Skutečně potřebujeme vyučovat matematiku jako souhrn pojmů a vzorců využitelných pouze pro zlomek populace? V době počítačů?

„Inkluze“ - podpora vzdělávání se musí propojit se sociální podporou

Autoři připomínají, že: „OECD v posledním vydání souhrnné zprávy Education at a Glance výslovně upozorňuje na palčivý problém vzdělávání v ČR: mezi srovnávanými zeměmi má ČR nejnižší vzdělávací mobilitu. 71 % mladých lidí v ČR dosahuje podobné úrovně vzdělání jako jejich rodiče (v průměru sledovaných zemí OECD je to pouze 52 %). Pouze 17 % lidí ve věkové kohortě 25 až 34 let dosáhlo v ČR vyššího vzdělání než jejich rodiče (průměr OECD je 32 %). Jinými slovy, v ČR je otázka výšky vzdělání do značné míry předurčena rodinným zázemím“

A mezi návrhy řešení zdůrazňují zásadní myšlenku: „Inkluzi“ nelze řešit jen ve škole, musí tu být provázán vzdělávací a sociální systém, musí fungovat raná péče o děti z „nepodnětného prostředí“.

Opět možná trochu překvapení pro ktitiky „inkluzivistů“, kteří někdy autory studie považují za zaslepené obhájce „inkluze po Česku“.

Návrhy řešení:

- Nejen ministerstvo školství by mělo zejména účinnou komunikační kampaní a podporou učitelů zajistit, aby se z legislativní reformy podporující inkluzi nestal pomyslný hřbitov snah o dodržování základních lidských práv v ČR.

- Ministerstvo školství, v součinnosti s Českou školní inspekcí, by mělo vytipovat školy ohrožené ghettoizací a do těchto míst směrovat zvýšenou podporu.

- Ve vyspělých zemích je běžné, že programy na podporu vzdělávání jsou provázány s programy na sociální podporu, zejména u ohrožených rodin. Proč tomu tak není v ČR?

- Je prokázáno, že handicap ve vzdělávání způsobený nepodnětným rodinným prostředím lze nejlépe snížit důslednou podporou co nejranějšího předškolního vzdělávání těchto dětí. Právě sem by se měla soustředit spojená podpora školského a sociálního resortu.


Text studie je ke stažení zde


Michal Komárek

14 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
13. listopadu 2016 9:36  

"Neboli: Autoři analýzy nepodporují bezbřehý atak na veřejné školství. Naopak: Varují před tím, že vzhledem k jeho nehybnosti elity vytvoří paralelní svět."

Renomovaní autoři analýzy - Kartouz a Šteffl - by měli vědět, že onen paralelní svět už dávno existuje, a to v rámci veřejného školství. Nebo ona jsou snad osmiletá gymnázia něco jiného? Základní školství ve velkých městech už je dávno rozvráceno, bo onu pomyslnou kritickou hranici překročilo. Ony se ty elity ani nemusely moc snažit.

A na ty osobní asistenty na bázi umělé inteligence se už vyloženě těším.

Dál už jsem ty fantasmagorie nečetla.

Fanda Moudry řekl(a)...
13. listopadu 2016 9:45  

"Přehodnotit „pozitivistický“ přístup ke vzdělávání, postavený na dominanci přírodních věd;
Skutečně potřebujeme vyučovat matematiku jako souhrn pojmů a vzorců využitelných pouze pro zlomek populace? V době počítačů?
v ČR je otázka výšky vzdělání do značné míry předurčena rodinným zázemím“
Ministerstvo školství, v součinnosti s Českou školní inspekcí, by mělo vytipovat školy ohrožené ghettoizací a do těchto míst směrovat zvýšenou podporu".

Zvlášť ta "dominance přírodních věd" mě zaujala. A nechápu dále. Nejlépe bude, když zrušíme matematiku jako takovou a necháme pouze počty na úrovni 1. stupně. Ty samozřejmě posuneme až na úroveň 2. stupně. Matematika dělá problémy a proto ji vymažeme z osnov? A současně zrušíme fyziku (je plná nějakých pitomých vzorců a značek, převodů jednotek), chemii, protože se matematika jako červená niť těmito předměty prolíná? Má někdo z těch "odborníků" vůbec povědomí o tom, že s PC nelze stále pracovat jen jako uživatel. Společnost potřebuje také programátory a další nezbytné profese.

O rodinném zázemí toho bylo napsáno již mnoho. To nezmění škola. Rodiče musí jít především pracovat, protože nemůžou žít věčně ze sociálních dávek. Tady je zakopán pes, nikde jinde. A v současnosti je obrovské množství nabídek práce. Chce to jen chtít a nehledat záminku proč nemůžu pracovat. Ohánět se nějakou segregací není na místě, protože je to lež jako věž. Jak dlouho se tento problém řeší? 27 let? 50 let? 200 let?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. listopadu 2016 10:01  

Proboha vždyť pan Šteffl jeden takový paralelní svět vzdělávání právě vytváří a EDUin paralelnímu světu rodičovských škol nadšeně haleká.

Josef Soukal řekl(a)...
13. listopadu 2016 10:01  

Nevím, proč bych měl být např. B. Kartousovi vděčen za to, že kromě útoků na učitele spojených s manipulacemi a demagogií, viz čerstvě komentář k diskusi o zapojení hodnocení žáků do kariérního řádu, občas napíše něco, co vidí kdekdo a čeho si konečně všimnul i tak ideologicky zaslepený jedinec jako BK. Když je inkluze záležitost především sociální, proč BK tolik horoval pro koncept MŠMT, který se snaží deficity v sociální politice hodit na krk škole? Atd.
Celkově analýza přes zvučná jména a propagaci za mnoho nestojí, právě kvůli své obecnosti, neobjevnosti a občasným velmi sporným pasážím. To, že navíc BK je osobou nanejvýš nedůvěryhodnou a v řadě věcí málo kompetentní, snad ani nemusím dodávat.

m vanek řekl(a)...
13. listopadu 2016 10:15  

Renomovaní podborníci? To mají být EduIn a Scio?

Shrnuly výsledky diskuzí na české škole a upravili si to k obrazu svému.

"Autoři upozorňují na to, že nebude dlouho trvat a „..osobní asistnetni na bázi umělé inteligence vysoce předčí běžné učitele.“ Tedy v některých oblastech. „Role učitele se pak „promění mnohem více v motivátora, animátora a podporovatele sociální interakce mezi dětmi."

Jestli si tohle stále mysklí, tak neznají normálního žáka. A už vůbec ne postiženého. O umělé inteligenci ani nemluvě. Možná myslí chytrý mobil, který bude brzy chytřejší než průměrný žák.

Jiri Janecek řekl(a)...
13. listopadu 2016 12:19  

- Významně zvýšit platové hodnocení učitelů a zároveň začít přísně kultivovat úroveň. Průměrný plat učitele čtyřicet tisíc korun měsíčně by radikálně změnil strukturu uchazečů a umožnil vytvořit tlak na ty učitele, kteří ve školách odvádějí špatnou práci.
- Umožnit vstup do škol absolventům VŠ bez pedagogického vzdělání.
- Současně s tím zahájit program na podporu talentovaných mladých lidí ochotných učit ve školách, jako jsou např. Teach for America nebo Teach for Slovakia
- Tlak na hlubokou proměnu pedagogických fakult, obsahu a formy přípravy učitelů shora. Očekávat, že se fakulty odhodlají k samovolné reformě, je iluzorní.
----
K čemu tlačit na PdF, když bude moci učit kdokoli bez pedagogického vzdělání?
Jak poznat talentovaného mladého člověka (není to tak trochu agerismus, jemuž jsou už tak lidé 45+ vystavováni na pracovním trhu dnes a denně) mezi těmi ochotnými učit na školách?
Proč si takový člověk neudělá s vidinou těch 40 hadrů měsíčně rovnou PdF nebo aspoň minimum?
...
---
Žvásty...Stejně jako celých těch devět stran...

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. listopadu 2016 14:43  

Ve chvili, kdy je na skolach pridelovy system papiru do kopirky, na zacatku roku dostanete 1 propisovacku a dalsi si kupujte sami, ucitele za sve kupuji pomucka zni slova o robotech ne jak sci- fi, ale jako blabol dusevne choreho

Pavel Doležel řekl(a)...
13. listopadu 2016 16:24  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Fanda Moudry řekl(a)...
13. listopadu 2016 16:25  

13. listopadu 2016 14:43

Zřejmě někteří hodně sledují STAR TREK. Zdroje nekonečné, rovnostářská multikulturní společnost, neexistence peněz. Hotový komunismus.

Pavel Doležel řekl(a)...
13. listopadu 2016 16:26  

To není žádná analýza, ale marketingová brožurka. Nejen vizuálně, ale i obsahově. Pár nakopírovaných grafíků z marketingové brožurky studii opravdu neučiní. Je mi líto, že pár důvěřivců se nechalo zapsat mezi "odborníky s nimiž byl materiál konzultován", což není opět nic jiného, než marketingová floskule. Není tam uvedeno, že s ní jako celkem souhlasí, není uvedeno, jak se podíleli na její tvorbě, čili je to jen jakési logo. Prázdné. Úplně prázdné.

Ta moudra v té marketingové brožurce jsou ženiální, jak praví kolega tajný. Škoda, že se pánové nezaměřují na medicínu. Už by nebylo nemocných, natož pak mrtvých.

Prázdné floskule o plánování. Aniž by kdokoliv řekl, co to to plánování je. Centrální pseudoideou (Cimrmanovým krokem stranou) je idea nadřazenosti humanitních věd, nad těmi přírodními, neboť je údajně třeba nepřipravovat krátkozrace studenty na pár let dopředu, jak si přeje průmyslová lobby, ale tak nějak po soudružsku dlouhodobě - humanitně. Aby studenti neuměli škatulkovat a papouškovat ale aby uměli myslet a učit se. Divné. Prapodivné. U nás ve firmě dělají humanitní vzdělanci s filosofickými fakultami a vystudovanými humanitními obory asistentky a asistenty. O koho ale nemůžeme zavadit a když zavadíme, tak se ho snažíme držet jako hovno košile, jsou lidé s exaktním vzděláním, kteří jsou kreativní, mají pozitivní vztah k práci za všech okolností a pálí jim to. Jen snad když si chci nechat zarezervovat hotel, tak mi ho rezervuje slečna s vystudovanou sociologií, nebo něco vytisknout, tak mi to tiskne slečna s vystudovanou psychologií, či kulturologií. Nechápu. Asi žiju v jiném světě. I bývalá manželka měla vystudovánu jednu z královen humanitní vzdělanosti moderního člověka - dějiny umění na FF UK. A pak tak nějak začala pracovat v bance a najednou pic kozu do vazu. Najednou nestačila svými intelektovými schopnostmi podpořenými moderním humanitním vzděláním, na blbou účetní se střední ekonomkou. I tak se jala spolu se mnou studovat finance a ono se ukázalo, že co stačí na historii umění a ikonografii, případně pak na latinu, či starořečtinu, nestačí najednou na elementární středoškolskou matematiku. Divné. Jestli soudruhům v tom třeskutém mudrování marketingového typu něco neušlo...

Fanda Moudry řekl(a)...
13. listopadu 2016 17:00  

"13. listopadu 2016 16:26"

Ironická poznámka. Potlačením přírodních věd zřejmě podle "odborníků" ve školství posuneme společnost o level výše. Naprosto zdrcující představa hlupáků. Nesmysl na entou.

Pavel Doležel řekl(a)...
13. listopadu 2016 17:17  

No, to je právě ta potíž, kterou ti velikáni lidského ducha nechápou. O level výš se nelze dostat bez ovládnutí levelů nižších. Oni mají představu, že ty přízemní, mechanické, pozitivistické levely přeskočí a vrhnou se šmahem na to povznášející, duchovní, hluboké a trvalé. Jinými slovy, že idiot, který po několika letech studia SŠ matematiky není schopen pochopit přirozený logaritmus a není schopen jej aplikovat na elementární úlohy, může stále ještě být intelektuálním velikánem hlubokomyslného havloidního, či kartousoidního střihu. No a ono to soudruhům pak nějak nefunguje a začnou se v tom plácat. Stále melou dokola totéž a stále z toho nic není. A ani nebude. I když si do loga dají jména pár bývalých CEO. Ano, možná, že polovina z těch slavných CEO ten logaritmus také nezná a nepoužívá. Je to stejné, jako balamutit děti tím, že když budou používat stejnou figuru jako Bolt, tak budou běhat stovku taky za 9 a půl vteřiny. Chápu. Funguje to. Na masy to funguje. Kupte si raketu se stejným logem, jako používá Djokovič, nebo Murray a budete hrát jako oni. Co s takovým detailem, že rakety pro špičkové sportovce se vyrábějí rakety v malých sériích na míru a s těmi běžně prodávanými mají společné snad jen to logo? Detail. Žijeme v době logové.

Miloslav Novotný řekl(a)...
13. listopadu 2016 22:51  

Jak napsal pan Doležel, vylučovací metodou každý nakonec dojde poznání, že to není analýza, není to studie ani přehledový článek. Formálně je to karikatura, obsahově nepovedený programový manifest. Pokud je tam něco konkrétního, pak právě návody, jak neminout cestu do pekel nevzdělanosti. Tou tříští postřehů a nedomyšleností nemá smysl se zabývat.
Diskutovat není o čem. Svým způsobem je to dobrá zpráva o dosažené míře zoufalství obou „expertů“. Přesto musím varovat.
Šteffl není neškodný trouba jako Kartous. Jeho teze jsou nebezpečné a mělo by se o nich křičet tak hlasitě, aby to slyšel každý: Škůdce školství Šteffl, kromě neustálého špinění českého národního školství, otevřeně propaguje kurikulum, z něhož v patnácti nebo osmnácti letech vyjdou žáci, kteří se teprve budou „umět učit“. Možná. Pokud to dovolí jejich schopnosti. To je zločin. Ukradené, vypreparované mládí, prodané rodičům, mystifikovaným vidinou prodlouženého dětství jejich potomků.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. listopadu 2016 14:54  
Tento komentář byl odstraněn autorem.


Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.