NIDV: Další vzdělávání pedagogických pracovníků ke společnému vzdělávání (z Infobalíčku ke společnému vzdělávání)

pondělí 16. května 2016 ·

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V souladu se vzdělávací politikou státu a v kontextu se zahraničními trendy ve vzdělávání zabezpečuje již řadu let profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání a dále pracovníků nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v celé České republice.


Dokument ke stažení ve formátu DOC

Infobalíček ke stažení ve formátu ZIPGarantujeme kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit ve vzdělávání a z rezortních úkolů MŠMT.
Širokou a komplexní nabídkou vzdělávacích služeb, konzultační, metodickou a odbornou podporou dokážeme bezprostředně a efektivně reagovat na aktuální požadavky a potřeby pedagogů a pracovníků v oblasti formálního a neformálního vzdělávání ve všech krajích České republiky.
NIDV webové stránky: http://www.nidv.cz/cs/
Přehled základních oblastí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ke společnému vzdělávání   
 • Průběžné další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ke společnému vzdělávání – 5 nově akreditovaných vzdělávacích programů (VP) a další VP akreditované již v minulém období
(zajišťuje NIDV → Programová nabídka NIDV:
 • DVPP k upravenému RVP ZV (bez přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením)
(zajišťuje NIDV ve spolupráci s NÚV)
 • Praktické semináře k úpravám ŠVP ZŠ po úpravě RVP ZV pomocí elektronického systému InspIS ŠVP (zajišťuje NIDV ve spolupráci s ČŠI)
 • Konzultační centra NIDV – ŠVP PV a ŠVP ZV a podpora pedagogických pracovníků při práci s dětmi, žáky/cizinci ve školách a školských zařízeních  
(zajišťuje NIDV)
 • Individuální projekt systémový – Inkluze
(zajišťuje NIDV, aktivita je zatím v přípravné etapě)
 • Lektoři – implementátoři společného vzdělávání (aktuálně je 29 certifikovaných lektorů)   
(zajišťuje NIDV ve spolupráci s NÚV)
 • Podpůrné balíčky vzdělávacích programů k šablonám – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
(zajišťuje NIDV, aktivita je zatím v přípravné etapě)
 • Informační zdroje NIDV k oblasti společného vzdělávání
(nový produkt NIDV – Rozcestník pro pedagogické pracovníky)    
Podrobnější charakteristika činností a akcí v rámci základních oblastí DVPP
 1. Průběžné DVPP ke společnému vzdělávání – 5 nově akreditovaných a nabízených VP:
 • Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§ 16) a prováděcí vyhlášce  
Informační seminář je realizován v přímé návaznosti na novelu zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Prezentovány jsou základní pojmy, obsahové úpravy a jejich odborný výklad. Základní informace o dopadu novely pro školy a školská zařízení. Seminář reaguje na potřebu seznámit management škol a školských zařízení a odbornou veřejnost s procesy souvisejícími s § 16 ŠZ a
s některými dotčenými prováděcími vyhláškami.

 • Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ
 • Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ
Programy určené pro MŠ a ZŠ jsou zaměřeny zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v MŠ a ZŠ ovládat k zajištění vhodných podmínek pro rozvoj dětí nebo žáků se zdravotním postižením v rámci společného vzdělávání.
 • Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci  1. stupně podpůrného opatření
Program zaměřený na podpůrná opatření 1. stupně, která budou v praxi nejčastěji využívána, specifikuje vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou uplatnit ve výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických postupů. Jedná se především o úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení žáka, případně o změny ve strategiích učení žáka.
 • Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace
Seminář k hodnocení žáků je zaměřen na problematiku klasifikace a slovního hodnocení, tvorbu školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi v souvislosti se společným – inkluzivním vzděláváním.
Další akreditované VP k dílčím tématům SV nabízí každé KP NIDV v programové nabídce www.nidv.cz
 1. DVPP k upravenému RVP ZV
 • Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci – společné vzdělávání (semináře)
Od dubna 2016 jsou nabízeny semináře „Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci – společné vzdělávání“, kde jsou cílovou skupinou koordinátoři ŠVP běžných ZŠ. Lektory jsou vyškolení koordinátoři ŠVP NIDV pro oblast RVP ZV.  
 1. Úpravy ŠVP po změně RVP ZV
 • Elektronický systém InspIS ŠVP (ČŠI) pro úpravy školních vzdělávacích programů ZŠ (semináře)
Vzdělávací program je určen vedoucím a pedagogickým pracovníkům základních škol. Je zaměřen na upravený RVP ZV po zrušení přílohy pro vzdělávání žáků s LMP a na možnosti využití elektronického systému InspIS ŠVP pro úpravy Vašeho školního vzdělávacího programu. Systém InspIS ŠVP slouží k vytváření, editaci a úpravám ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí. Umožňuje zakládání ŠVP a jeho úpravy ve vazbách na odpovídající kapitoly RVP, dále automatizovanou kontrolu učebních plánů a vnitřních vazeb ŠVP s využitím interaktivních nápověd. Vzdělávací program umožní Vám i Vašim pedagogům využívat tento systém pro potřeby školy. Využívání systému InspIS ŠVP je pro školy zdarma. Systém reaguje na změny RVP a umožní školám změny RVP spolehlivě promítnout do vlastního ŠVP (například upozorněním uživatele ze školy na části (oblasti), ve kterých je nezbytné změny realizovat, případně jim umožní snadno změny zapracovat aj.). Systém umožňuje školám soustředit se více na obsahovou a koncepční práci se ŠVP a věnovat méně energie jeho formální stránce. Po vstupním zadání vlastního ŠVP do systému dojde k významnému snížení administrativní zátěže školy při dalších revizích RVP a nutných úpravách ŠVP.
Vzdělávací programy NIDV jsou připraveny jako praktická instruktáž, kdy každý účastník pracuje na zapůjčeném PC přímo v systému InspIS ŠVP. V případě zájmu si může každý přinést vlastní ŠVP (na flash disku) a pracovat tak během semináře v systému InspIS ŠVP již přímo s ním.
Na každém KP NIDV je určený krajský garant – metodik NIDV. Lektoři jsou připraveni Českou školní inspekcí.  
 1. Konzultační centra NIDV  
Konzultační centra (KC) ve všech  regionech ČR – 3 základní formy činnosti:
 1. Konzultace k realizaci a úpravám ŠVP PV a ŠVP ZV – pro MŠ, ZŠ, nižší ročníky G, případně k realizaci kurikulární reformy ve školách. Konzultace jsou školám a školským zařízením poskytovány buď prostřednictvím osobní návštěvy konzultantů ve školách, nebo formou hromadných setkání s konzultanty na krajských pracovištích NIDV.
 • Nově se budou poskytovat konzultace v rámci společného vzdělávání k problematice upraveného RVP ZV (bez přílohy pro žáky s LMP).
 • Konzultanti k upravenému RVP ZV: jsou aktuálně proškoleni pracovníky NÚV.  
 1. Supervizní podpora pedagogům i celým pedagogickým sborům – MŠ, ZŠ, SŠ. NIDV rozšířilo nabídku o supervizní podporu pedagogům formou nabídky cyklu vzdělávacích programů (36 hodin), které si může objednat vedení pro celý pedagogický sbor nebo v případě zájmu může být supervizní podpora nabídnuta v krajských pracovištích NIDV pro skupinu pedagogů z různých škol. Supervizní podpora je zaměřena na posílení kompetencí pedagoga, osobnostní rozvoj, spolupráci v týmu a přispívá k vytváření zdravého klimatu školy.
 2. Individuální mentorská podpora pedagogů – MŠ, ZŠ, SŠ. Mentorské vedení jednotlivých pedagogů (individuální mentorská podpora). Mentor působí jako průvodce konkrétního učitele v určité oblasti či tématu a pomáhá mu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá přímo ve škole mentorovaného učitele.
KC NIDV rovněž poskytují konzultace a aktivity k problematice vzdělávání dětí/žáků – cizinců prostřednictvím odborných pracovníků NIDV (http://cizinci.nidv.cz/) a k problematice nadaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů http://www.talentovani.cz/.
 1. Individuální projekt systémový (IPs) Inkluze (aktivita je zatím v přípravné etapě)  
Cílem bude vytvořit a realizovat koncept metodicko-koordinační sítě při NIDV s jednotlivými částmi:
 • Krajská centra podpory pro společné (inkluzivní) vzdělávání při krajských pracovištích NIDV (KCP)
 • Krajští koordinátoři podpory při KCP a systém jejich přípravy      
 • Krajské sítě škol a školských zařízení (KCP, MŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ) vytvořené na dobrovolné bázi
 • Krajské sítě externích odborníků pro společné (inkluzivní) vzdělávání (KCP, ŠPZ, VŠ, NNO aj.)  
 • Vytvořit a realizovat v rámci KCP systém informační, vzdělávací a komunikační kampaně směrem k pedagogické, odborné a široké veřejnosti s jednotlivými dílčími prvky
 • Systematicky začlenit do připravovaného konceptu Národní tým kvalitních lektorů a konzultantů pro společné (inkluzivní) vzdělávání
 • NIDV ve spolupráci s NÚV

 1. Lektoři – implementátoři SV
Nově vznikající národní tým lektorů – implementátorů pro DVPP v oblasti společného vzdělávání (akreditované vzdělávací programy NIDV a Národního ústavu pro vzdělávání a certifikovaní lektoři NIDV a NÚV jsou zárukou kvalitních a jednotných informací o společném vzdělávání).  
Postupné budování národního týmu – cykly a  formy přípravy budoucích lektorů:
 • cykly přípravy: 1. a 2. – ZŠ, 3. – MŠ, 4. – SŠ a VOŠ, 5. – umělecké a zájmové a neformální vzdělávání    
 • distanční samostudium – nastudování připravených materiálů z doporučených informačních zdrojů
 • prezenční semináře – lektoři MŠMT, NÚV a NIDV     
 • skupinové konzultace – společné pracovní setkání lektorů (výměna zkušeností a společné řešení témat)  
 • závěrečné přezkoušení z hlavních témat dané oblasti (písemný test a ústní pohovor) – udělení certifikátu Lektor – implementátor pro společné vzdělávání  
 • NIDV ve spolupráci s NÚV, pro zájemce příprava zdarma    
Předpoklad:
Cyklus lektorů pro MŠ: zahájení v červnu nebo v září 2016 (zájemci ať kontaktují paní Mgr. Šárku Doškovou z CP NIDV nebo vedoucího KP NIDV ve svém kraji).  
Cyklus lektorů pro SŠ a VOŠ a pro umělecké a zájmové a neformální vzdělávání: zahájení v září 2016 (zájemci ať kontaktují paní Mgr. Šárku Doškovou z CP NIDV nebo vedoucího KP NIDV ve svém kraji).  
Aktuálně je 29 certifikovaných lektorů – implementátorů (stav k 1. 4. 2016).   

 1. Podpůrné balíčky VP k šablonám
NIDV připravuje vzdělávací programy pro mateřské a základní školy zejména v oblastech:
 • osobnostně profesionální rozvoj pedagogů
 • usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • spolupráce školy a pedagogických pracovníků s rodiči dětí a žáků
 • vzdělávací programy v rámci společného vzdělávání pro MŠ a ZŠ jsou zaměřeny zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v mateřských a základních školách ovládat
  k zajištění vhodných podmínek pro rozvoj dětí nebo žáků se zdravotním postižením v běžné škole

 1. Informační zdroje
NIDV – přehled vzdělávací nabídky a přihlašování na jednotlivé akce:
Rozcestník pro pedagogické pracovníky:
Nový elektronický interaktivní materiál NIDV je zdarma k dispozici managementu a pedagogickým pracovníkům všech škol a školských zařízení a dalším zájemcům. Součástí Rozcestníku jsou odkazy na všechny prvky (školská legislativa; DVPP; strategické a koncepční materiály; asociace, unie, spolky a sdružení ve vzdělávání; nakladatelství, časopisy a portály o vzdělávání; výzkumy, šetření a data z oblasti vzdělávání aj.), které souvisí se vzdělávací soustavou a se vzděláváním http://rozcestnik.nidv.cz/.
Odkaz na společné vzdělávání → odkazy na další materiály MŠMT, NÚV a NIDV:

Praha, 1. dubna 2016  0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.