MŠMT: Odpovědi na otázky rodičů ke společnému vzdělávání

pátek 29. ledna 2016 ·

A. Otázky rodičů s běžným dítětem

1. Jak je možné, že s námi do školy mají chodit i jiné děti než do školky?

Důvodů, proč se může dítě setkat ve škole i s jinými dětmi než v mateřské škole je více:
a) Zatím je účast na předškolním vzdělávání volbou rodiče, některé děti se tak připravují na školu doma, protože je rodiče nepřihlásí k předškolnímu vzdělávání, nebo v dětské skupině.
b) Může se stát, že mateřská škola v místě bydliště žáka je obsazena a tak, pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
c) Může se stát, že dítě-žák navštěvovalo nestátní předškolní zařízení a
následně nastoupilo do státní základní školy.
d) Může se stát, že dítě-žák navštěvovalo mateřskou školu pro žáky se zdravotním postižením a jeho zdravotní stav mu od 1. 9. 2016 s využitím podpůrných opatření (např. asistent pedagoga, speciální pedagog, předměty speciálně pedagogické péče, speciální učebnice a pomůcky) umožní, aby se účastnil výuky v běžné škole. Souhlas se zařazením takového žáka do běžné školy musí dát rodič žáka, jeho možnosti vzdělávat se v běžné škole posoudí školské poradenské zařízení ve spolupráci s ošetřujícím lékařem (lékaři) a pokud se dohodnou, že je to možné, může žák docházet do běžné základní školy.
e) Může se také stát, že ve škole se bude vzdělávat žák-cizinec, který v té době
nedocházel na předškolní vzdělávání.
f) Dítě mohlo mít odklad školní docházky z důvodů aktuálního zdravotního stavu, nepřipravenosti na školu a tak chodilo ještě do přípravného ročníku, nedocházelo proto do mateřské školy, protože v té době již vzhledem ke svému věku by mělo být ve škole.
(dotaz na spádovost)

2. Budou s námi do školy chodit i děti, které ve školce nechtěli nebo tam nechodili, protože jsou jiné? (dotaz na znevýhodněné děti, které jsou zpravidla ze školek vytlačovány)

Důvodů, proč děti nechodily společně do mateřské školy je mnoho (viz výše). A může se tak stát, že ve škole se potkáme ještě s dalšími dětmi, které při nástupu do školy nebyly na školu ještě připravené a potřebovaly se připravovat intenzivněji než v mateřské škole, např. v přípravné třídě. Některé děti navštěvovaly mateřskou školu speciální (a proto byly „jiné“) a od 1. 9. 2016 bude na základě výše popsaného možné, že budou zařazeny i do běžné školy (s doporučeném podpůrných opatření a souhlasem rodiče a ředitele školy). Již dnes jsou v běžných základních školách vzdělávány (bez nároku na podpůrná opatření) takové děti se speciálními vzdělávacími potřebami a je jich zhruba 3 500.

3. Dítě od soused mělo ve školce asistenta. Doufám, že ho bude mít i ve škole, bez něj to nejde. (znalost sousedských poměrů)

Potřebu přítomnosti asistenta pedagoga u vzdělávání žáka vždy pečlivě posuzuje školské poradenské zařízení, které vychází z informací o žákovi od rodičů, lékařů a zde i od mateřské školy. Může se stát, že se situace žáka v průběhu docházky do mateřské školy zlepšila a asistenta nebude potřebovat; současně ale je možné, že asistenta bude potřebovat i nadále. Nyní bude mít rodič jistotu, že pokud tomu tak bude, dostane asistenta pedagoga, protože má na něho nárok ze zákona.

4. Mohou s námi do školy nastoupit i cizinci, kteří vůbec neumějí česky a budou proto celou třídu zdržovat? (dotaz na jazykovou bariéru).

Ano, je možné, že do třídy žáci-cizinci nastoupí. Není ale jisté, že budou ostatní žáky zdržovat, protože pokud chodili do mateřské školy, tak již tam se mohli zdokonalovat v českém jazyce, stát jim umožnil výuku českého jazyka až v rozsahu 120 hodin výuky. Pokud půjde o nové žáky nebo i výše uvedení žáci budou vyžadovat ještě další vzdělávací podporu, budou vzděláváni právě v českém jazyce s podporou alespoň zpočátku odděleně, aby si rozdíl ve znalosti jazyka vyrovnali. Děti jsou velmi učenlivé, takže je možné, že brzy svůj handicap vyrovnají a mohou dokonce některé české žáky předstihnout. Navíc české žáky obohacují tím, že přináší informace o tom, jak si děti hrají a žijí v jiných kulturách.

B. Otázky rodičů s lišícím se dítětem

1. Ze školky jsme museli odejít, protože školka nedostala na asistenta pedagoga peníze. Co mám udělat, až se to stane ve škole? (SVP dítě)

Pokud bude dítě - žák asistenta pedagoga podle doporučení ŠPZ pro svoje vzdělávání potřebovat, má na něho od 1. 9. 2016 zákonný nárok. Může se stát, že škola bude muset asistenta pedagoga pro žáka najít a tak bude třeba, aby si škola, respektive pedagog zpočátku vypomohla jinak, podporou jiným pedagogickým pracovníkem, dočasnou podporou například osobním asistentem atd. Škola má podle legislativy čtyři měsíce na řešení situace.

2. Do jaké školy mám jít k zápisu, když mám jiné dítě? Do spádové nebo do speciální? (dotaz na „spádovost“ ZŠSp ...)

Pokud Vám lékař sdělí, že Vaše dítě je jiné a jeho vzdělávání bude vyžadovat vzdělávání ve škole, která dokáže s vašim dítětem pracovat, tak musíte navštívit školské poradenské zařízení (PPP - pedagogicko-psychologickou poradnu nebo SPC - speciálně pedagogické centrum), kde Vám vysvětlí na základě posouzení vzdělávacích potřeb Vašeho dítěte, kde je možné ho vzdělávat. Pokud Vám bude postižení Vašeho dítěte závažnější, doporučí základní školu speciální, tak ta nemusí být ve Vašem obvodu, není tzv. spádová. Školské poradenské zařízení i škola sama Vám musí před nástupem Vašeho dítěte vysvětlit, jaké jsou podmínky vzdělávání v této škole, se zařazením žáka do takové školy musíte souhlasit a následně s pomocí školského poradenského zařízení o zařazení do školy požádat.

3. Škola, do které patříme, nás informovala, že máme jít k zápisu do školy na druhé straně města, protože v ní umějí pracovat s odlišností našeho dítěte. Je to pro nás velmi daleko, musíme jen do této školy? (dotaz na praxi, kdy některé školy poměrně úspěšně integrují a ostatní školy na ně odkazují s tím, že je to u nich lepší)

Máte právo na zařazení do školy, kam spádově patříte. Od 1. 9. 2016 se upraví podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro všechny žáky ve všech školách, takže všechny školy budou mít možnost získat podpůrná opatření (asistenty, další pedagogy, speciální pedagogy, podporu ŠPZ – školských poradenských zařízení, upravit organizaci výuky, doplnit předměty, které napomáhají napravovat některé speciální vzdělávací potřeby – jde o tzv. předměty speciálně pedagogické péče, upravit počet hodin výuky u některých předmětů, využívat a získat speciální učebnice a pomůcky, včetně kompenzačních atd.). Pedagogové škol budou ještě více seznamováni s možnostmi úprav průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby se skutečně postupně vyrovnaly podmínky škol – jak škol už dnes na vzdělávání těchto žáků připravených, tak těch, které budou s podporou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami teprve na startovní čáře.

C. Otázky rodičů s podezřením na odlišnost dítěte

1. Kvůli tomu, že je dítě bacilonosič, jsme přestali chodit do školky. Máme jít vůbec k zápisu, když se dítěte všichni bojí, a do jaké školu máme v takovém případě jít? (dotaz na zdravotní komplikace dítěte – velmi populární)

Pokud zdravotní stav dítěte znemožňuje docházku do mateřské školy, například z důvodů bacilonosičství, tak se obvykle jedná o přechodný stav, který lze řešit společně s lékařem, podáváním léků, očkováním, prodloužením rehabilitace po prodělaném onemocnění.

Chráníme tak především dítě, ale v případě docházky do mateřské školy samozřejmě i ostatní děti.
Pokud zdravotní stav žáka může způsobovat trvalé problémy v docházce do školy nebo mateřské školy je opět třeba podle charakteru obtíží konzultovat s lékařem a následně se školským poradenským zařízením, které případně doporučí úpravy v organizaci vzdělávání nebo v krajním případě navrhne zařazení žáka do jiné formy vzdělávání.

Může se tak jednat po určitou dobu o možnost individuálního vzdělávání žáka nebo pokud jsou obtíže jiného druhu, například dítě má zdravotní postižení nebo duševní nemoc, opět se posoudí, zda bude zařazeno do běžné školy s využitím podpůrných opatření nebo bude zařazeno do třídy, oddělení, skupiny nebo školy, kde se mohou vzdělávat žáci se zdravotním postižením.

2. Ve školce si učitelky stěžují, že je dítě jiné, ve škole si toho asi také všimnou. Co mám dělat? (MŠ nepůsobí konstruktivně, jen si stěžuje)

Děti mohou být „jiné“ z různého důvodu. Pokud neznáte důvod „jinakosti“ svého dítě, navštivte rozhodně školské poradenské zařízení a společně najděte možnosti jak dále vzdělávat a připravovat vaše dítě na školu. Školská poradenská zařízení máte jistě v blízkosti svého bydliště, můžete navštívit kterékoliv zařízení v ČR, ale snažte se volit to nejbližší pro Vás, protože je pravděpodobné, že alespoň po určitý čas budete využívat jejich služby.

3. Dítě se od těch ostatních trochu liší. Paní učitelka ve školce mi asi dvakrát říkala, že nás mám objednat do nějaké poradny. Proč, když máme jít k zápisu/do školy a ne do poradny. (rodič, který není ani schopen pochopit, že dítě potřebuje i jinou pomoc, než jen lékařskou).

Příčin odlišnosti našich dětí je celá řada, může se jednat o povahový rys dítěte, může se ale jednat i o takovou odlišnost, která vyžaduje podporu pro Vás i pro Vaše dítě v době, kdy začne chodit do školy. Pokud Vás mateřská škola upozorní, že má „pocit“, že vzhledem k věku dítěte není něco tak, jak by mohlo a mělo být, nečekejte na zápis ve škole a zajděte se poradit do školského poradenského zařízení. Může se jednat třeba o maličkost, která může být způsobená nesnadným zapojením dítěte do života v mateřské škole, v komunikaci s ostatními žáky a učitelkou, která je dána odlišným modelem komunikace s dítětem doma a v mateřské škole - třeba protože je dítě samo a není zvyklé na další děti apod. Problém však může být hlubší a bude třeba vyžadovat i úpravu ve vzdělávání žáka a jeho podporu. Včasná konzultace tak může zabránit zbytečným problémům a pomoci celé rodině.

Samotný zápis totiž není hlubším odborným vyšetřením zvláštností a potíží dítěte, představuje hlavně posouzení základní připravenosti dítěte na školní docházku.

1 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. ledna 2016 14:57  

Na otázky učitelů nikdo moc neodpovídá. Na mé tři dotazy jsem nedostala dodnes žádnou odpověď. Ani na osobní meil, který jsem na MŠMT posílal přesně 30.října 2015 dosud žádná odpověď. Styl - odpovídáme jen na to,co se nám hodí.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.