Ondřej Neumajer: Otevřené vzdělávání a aktivity kolem něj

úterý 15. září 2015 ·

Druhá část článku informujícího o současném vývoji otevřeného vzdělávání u nás.


S pojmem otevřeného vzdělávání se můžeme setkávat již delší dobu. Málokdo si však uvědomuje, o co přesně se jedná a jak široký tento pojem vzdělávací politiky vlastně je. Článek navazuje na otevřené licence popisované v prvním díle.

Minule jsme se zabývali souborem licencí Creative Commons. Přiblížili jsme si šest licencí, ze kterých si autor – například učitel, který vytvořil nějaký digitální učební materiál (DUM) – vybírá, která práva nabídne na užívání díla veřejnosti a která práva si naopak zachová. Pojem otevřené vzdělávací zdroje, v angličtině Open Educational Resources (OER), se kterými mohou díky licenčnímu modelu Creative Commons učitelé i studující mnohem snáze ve výuce a učení pracovat, byl poprvé použit organizací UNESCO v roce 2002 a od té doby se rychle rozšířil do mnoha vzdělávacích systémů.

Podpora rozvoje dostupnosti otevřených vzdělávacích zdrojů je jednou z priorit moderního vzdělávání a bere si ji za své i Evropská unie. Zatímco mnohé státy s vyspělými ekonomikami, jako např. USA a některé asijské státy řeší reformy vzdělávání investicemi do strategií založených na digitálních technologiích, a zatímco technologie jsou dnes běžné téměř ve všech oborech lidského působení, spolupráce a obchodování, evropské vzdělávací systémy tento fakt zohledňují jen velmi málo a technologie do vzdělávání integrují nedostatečně. To jsou alespoň slova Evropské komise, která otevřenému vzdělávání, otevřeným vzdělávacím zdrojům jakožto prostředkům inovativní výuky a učení pro všechny věnuje od září 2013 iniciativu Otevření systémů vzdělávání, v angličtině známou jako Opening up Education. Pro podporu této iniciativy provozuje na adrese http://www.openeducationeuropa.eu/cs/ portál Open Education Europa, který má poskytovat jednotnou vstupní bránu k evropským otevřeným vzdělávacím zdrojům.

Myšlenka volného a otevřeného sdílení ve vzdělávání není nic nového. Sdílení vždy patřilo k hlavním rysům vzdělávání. Podle Open Education Consortium je vzdělávání sdílení znalostí, poznatků, a informací na jehož základě vznikají nové znalosti, dovednosti, nápady a vzájemné porozumění. Otevřené vzdělávání se snaží využít sílu internetu tím, že využívá jeho rychlost a bezplatnou podstatu šíření informací po internetu. Díky tomu umožňuje lidem na celém světě přístup k nejnovějšímu vědeckému poznání, jejich vzájemné propojení, komunikaci a spolupráci. Možná to někomu může znít jako fráze, ale nikdy nebylo tak jednoduché spolupracovat s kýmkoli, ať už bydlí kdekoli na světě. Klíčem toho všeho je zmíněná otevřenost, která umožňuje nejen samotný přístup k daným materiálům, ale i možnost modifikovat a používat tyto materiály a informace tak, že samotné vzdělávání lze jednotlivým studujícím individuálně přizpůsobovat, tedy personalizovat jej.
Otevřené vzdělávání je zastřešující pojem, který může být v praxi realizován různými způsoby. Především by se mělo týkat odstraňování překážek ve vzdělávání. To může být realizováno například volným zpřístupněním vzdělávacího obsahu a dat pro všechny aktéry ve vzdělávání. Otevřenost se ale nemusí soustřeďovat pouze na otevřená data, ale také na širší změny ve vzdělávání a posuny směrem k rovnosti a spolupráci. Může se jednat i o kulturní změny, jako je přechod na nové výukové metody a postupy, které mění zažitý tradiční vztah učitele a studenta a přinášejí role nové nebo minimálně inovované.

Aktivity otevřené pro všechny

Díky finanční podpoře Open Society Foundations a aktivitě neziskové organizace EDUin byla nedávno do českého jazyka přeložena Příručka otevřeného vzdělávání, která je dostupná na adrese http://otevrenevzdelavani.cz/prirucka/, samozřejmě pod jednou z otevřených licencí Creative Commons. Příručka poměrně detailně přibližuje různé aspekty konceptu otevřeného vzdělávání v praxi.

Dalším příspěvkem byl v rámci celosvětové kampaně v březnu 2015 uskutečněný Týden otevřeného vzdělávání (Open Education Week), díky kterému proběhlo více než 40 vzdělávacích aktivit, zejména prezenčních přednášek, které byly online vysílány a jejichž záznamy jsou volně dostupné na YouTube. Akci podpořili jednotlivci, neziskové organizace, státní instituce, univerzity i soukromé firmy. Mezi nejznámější řečníky patřil asi bývalý ministr školství Jan Sokol, který hovořil o svých začátcích wikipedisty a ukazoval, že právě práce na největší encyklopedii světa může být přínosná i pro seniory. Další přednášky se týkaly filozofie, etiky, psychologie, ale i terénní sociální práce, matematiky pro předškoláky, ekologie či moderních dějin. Některá videa jsou dostupná na adrese http://otevrenevzdelavani.cz/primy-prenos/, kalendář se všemi akcemi pořádanými pod aktivitou týdne otevřeného vzdělávání jsou k dispozici na http://otevrenevzdelavani.cz/tyden2015/.

Českým počinem, který byl iniciován společnosti EDUin, je vznik Aliance pro otevřené vzdělávání. V červnu 2015 se téměř tři desítky podporovatelů otevřeného vzdělávání z různých institucí sešly, aby společně probraly, jak co nejlépe uskutečňovat podporu a propagaci otevřeného vzdělávání jako významné možnosti snižování nerovností v přístupu ke vzdělávacím zdrojům. Jako jeden z prvních cílů aliance má být ovlivnění harmonizace autorského práva v zemích Evropské unie. V průběhu letních prázdnin má ve společné diskuzi vzniknout Charta Aliance pro otevřené vzdělávání, jejíž finální verze bude nabídnuta veřejnosti k podpisu s možností přistoupit do otevřené platformy po skončení prázdnin. Bližší informace nejen k připravované alianci, ale také například k uskutečněnému týdnu otevřeného vzdělávání lze získat na specializovaném webu http://otevrenevzdelavani.cz/.

O otevřeném vzdělávání najdeme zmínky i v  dokumentech české vzdělávací politiky. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 schválená vládou v listopadu 2014 jej popisuje v širších souvislostech jako vizi moderního vzdělávání, které vychází z principu celoživotního učení a směřuje k vybudování otevřeného prostředí, které umožňuje každému jedinci bez rozdílu a bez překážek vzdělávat se po celý život. Takové vzdělávání tím, že využívá dostupné digitální technologie a podporuje jedince v jejich využívání, bude stále více chápáno jako aktivita bez vazby na konkrétní místo a konkrétní čas. Budou se na něm podílet poskytovatelé z veřejného, soukromého i neziskového sektoru – organizace i jedinci, kteří budou nabízet obsah, vzdělávací příležitosti a výuku studujícím v každém věku. Bude v něm zajištěn přístup ke sdílené vzdělávací infrastruktuře (kvalitní, levné, vysokorychlostní připojení z domova, ze školy, zaměstnání, na cestách i ve veřejném prostoru) a ke kvalitním vzdělávacím zdrojům (otevřeným vzdělávacím zdrojům, digitálním učebním materiálům a dalším zdrojům, které lze pro vzdělávání využít). Vzdělávací systém bude prostupný ve všech úrovních tak, aby každému bez ohledu na jeho socioekonomické zázemí umožňoval do něj kdykoli v průběhu života vstoupit a dále se vzdělávat či rozšiřovat si kvalifikaci dle jeho schopností a potřeb.

V tomto moderním vzdělávacím systému bude počáteční vzdělávání realizováno kvalitními učiteli schopnými průběžně se adaptovat na nové podmínky a schopnými využívat dostupné prostředky k podpoře úspěchu svých žáků. Takový systém bude vychovávat motivované a aktivní jedince připravené zdolávat současné i budoucí problémy. Důraz bude kladen na kreativitu, inovativní myšlení a schopnost celoživotního učení.

Otevřené vzdělávání úzce souvisí i s dalšími možnostmi, které digitální technologie do života lidí přinášejí. Příkladem je požadavek na maximální zveřejňování otevřených dat na internetu, který cílí především na státní a veřejné instituce. Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná ve strukturované a strojově čitelné podobě. Na jejich zpracování se zaměřuje například obor datové žurnalistiky zaměstnávající analytiky, kteří mohou přicházet s novými zjištěními, ke kterým by bez zveřejněných dat bylo obtížné nebo nebylo vůbec možné dospět. Tito analytici dávají věci do souvislostí, kterých bychom si bez dat možná vůbec nevšimli, a často přicházejí s nečekanými zjištěními. Této problematice se věnuje například web http://www.otevrenadata.cz/, za kterým stojí Fórum pro otevřená data a Fond Otakara Motejla. Z webu je možné si stáhnout i povedenou příručku Jak otevírat data.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz

10 komentářů:

Unknown řekl(a)...
15. září 2015 v 11:27  

Nahlédl jsem na zde několikrát odkazovaný web otevrenevzdelavani.cz.
Dozvěděl jsem se na něm, že proběhly 2 akce.
První byl "Týden otevřeného vzdělávání", při kterém mj. mělo 9.3. proběhnout "ustanovení činnosti Aliance, její organizace a cíle". Zdali se uskutečnilo a jaký mělo výsledek jsem na tomto webu nikde nenašel, natož zda nějak reálně existuje ta Aliance pro otevřené vzdělávání a případně kdo jsou její členové.
Druhá akce má název "asdf" a v textu o ní je "Re asd, asdf", případně jen "Re", podle toho přes jaký odkaz se na text podíváte. Konat se měla 9.9.
Plánována je akce "Setkání Aliance pro otevřené vzdělávání", má se konat 22.9. a má se při ní "schvalovat Charta otevřeného vzdělávání v ČR, plánovat společné akce, navrhovat plán úkolů do konce roku 2015 apod", uzavírá to výzva komukoli "pokud vás to zajímá, přijďte se podívat a zapojit".
Získal jsem dojem, že základním atributem této aktivity je neprofesionalita a neodpovědnost nikoho za nic. Možná je to tak správně a k otevřenému vzdělávání to neoddělitelně patří...?

Janek Wagner řekl(a)...
15. září 2015 v 14:11  

Popisovaný stav jsem už na webu otevrenevzdelavani.cz nenašel. Zřejmě selhal jeho editor, což se u začínajícího projektu dá tolerovat. Dojem chápu, ale dedukce nikoli.

Unknown řekl(a)...
15. září 2015 v 16:43  

Už si na tom webu alespoň "uklidili" (zmizel i záznam týkající se první již proběhnuvší akce) - pozdě, ale přece...
Nicméně o té Alianci, resp. o splnění deklarovaného cíle té první prezentované akce ("ustanovení..." atd.) se tam i nadále nelze nic konkrétního dozvědět.

Janek Wagner řekl(a)...
15. září 2015 v 17:13  

Souhlasím, tohle opravdu není otevřený přístup ;-) Trochu jim domluvím.

krtek řekl(a)...
15. září 2015 v 20:00  

A co použité fonty, které neumí znaky s diakritikou?
Proč se propaguje projekt, který zjevně ještě nepřekonal batolecí věk?
Zajímavé, že mnoho učitelů má své na koleně dělané weby na větší obsahové úrovni, než je tento dotovaný.
Děkuji Open Society Fund, děkuji EDUIn za tuto potřebnou a dlouho očekávanou pomoc českému školství.

Janek Wagner řekl(a)...
15. září 2015 v 20:29  

Jaký font konkrétně?

krtek řekl(a)...
16. září 2015 v 4:29  

Podívejte se na ten web, na písmeno č, ř, ě. Vždyť to bije do očí!

Janek Wagner řekl(a)...
16. září 2015 v 6:52  

Právě, že žádný chybný font nevidím. Používám Chrome 45.0.2454.85 m (64-bit) ve Windows 8.1, co vy?

krtek řekl(a)...
16. září 2015 v 9:55  

Firefox 40.0.3, Internet Explorer 11 to nezvládnou, Opera 31 i Google Chrome ano. Windows 7.

Janek Wagner řekl(a)...
18. září 2015 v 13:39  

Dobrý den pane Pátku, velmi si vážím toho, že se o Alianci zajímate. Z vašeho posledního emailu jsem byl přesvědčený, že o našich aktivitách naopak nechcete vůbec slyšet. Na můj poslední email s nabídkou zapojení či možností získávat informace jste taktéž nereagoval a email tak zůstal bez odpovědi.

Pokud budete souhlasit, přidám vás do kontakt listu, budete mít informace z první ruky. Pošlu vám návrh Charty i body k setkání v příštím týdnu - obsah setkání budete mít ještě možnost ovlivnit. Jsme přesvědčeni, že bez inovativních a zajímavých firem se vzdělávání jako celek nemůže posunout dál. I přesto, že podporujeme koncept psaní učebnic mezi studenty a žáky, vnímáme zde pro soukromé firmy byznysový potenciál. - Pozvánka i možnost být v kontakt listu platí i pro přispěvatele píšícím pod jménem "krtek".

Web je původně soutěžní - byl vytvořen k Týdnu otevřeného vzdělávání. Web není uzpůsobený na aktuality apod. a je v transformaci na alianční web. Není zde dokonce ani samostatná sekce pro Alianci. Navíc Aliance jako taková ještě neexistuje (jen pro zjednodušení píšeme "setkání Aliance", čímž se myslí podporovatelé a zakladatelé), nemá žádný zakládající dokument, žádné členy, žádnou právní formu. Aliance je ještě v prenatálním období a účelem webu je v tuto chvíli předložit obecné informace o otevřeném učení a kontaktní info. Jak bude Aliance vypadat, jaká bude její činnost apod. se má teprve rozhodnout na další schůzce.

Velmi si vážím vašich připomínek a nápadů. V případě jakéhokoliv dotazu se na mne neváhejte obrátit. S pozdravem, Michal Kaderka (777 879 481).

Poznámka redakce: Pro technické problémy zveřejňujeme tento komentář zaslaný e-mailem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.