Jan Marintz: Poradny a SPC jako odborníci na všechny problémy inkluze?

pondělí 14. září 2015 ·

Představa autorů dalšího návrhu inkluzivní vyhlášky, poeticky nazvané „k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.“, je zjevně ovlivněna dojmem o všeobjímající úloze školních a poradenských psychologů, kteří jsou první a snad i poslední spásou nového trendu označovaného jako inkluzivní vzdělávání pro všechny v jedné škole. Spásná úloha pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center ve vyhlášce nabývá podoby toho nejchytřejšího z chytrých, který všechno ví, ve všem poradí a ještě pro jistotu to ve škole zkontroluje. V návrhu vyhlášky totiž školská poradenská zařízení vystupují v jakési podivné dvojroli jako „moudrá horákyně“ stejně jako i ochránce čistoty probíhající inkluze.


Jak jinak si vysvětlit dikci návrhu vyhlášky, která má již řadu let dlouho přetrvávající sen, že „školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování podpůrných opatření poskytovaných prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, škole a zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy“.

Uvedený nesmysl se v návrhu vyhlášky ovšem objevuje opakovaně, kdy „školské poradenské zařízení jednou ročně vyhodnocuje, zda vzdělávání formou skupinové integrace ve speciální škole odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáka.“

Školská poradenská zařízení jako externí školská instituce působící mimo rámec dané školy nejsou přece kompetenčně, personálně, ale ani metodicky schopna a oprávněna k vyhodnocování vzdělávací a podpůrné pedagogické péče, která je žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami školou a jejími pedagogickými pracovníky poskytována. Pouze ve velmi omezené míře je školské poradenské zařízení schopno a způsobilé k vyhodnocování efektivity podpůrných opatření, a to na základě kontrolního pedagogicko-psychologického vyšetření žáka.

Kromě speciálních pedagogů SPC jsou ve většině případů pracovníky pedagogicko-psychologických poraden převážně psychologové se specializací jednooborové psychologie bez důkladnější pregraduální, ale postgraduální pedagogické přípravy, tedy v podstatě bez pedagogického vzdělání a pedagogické praxe. Pouze ve velmi omezené míře jsou v pedagogicko-psychologických poradnách zaměstnáni pedagogičtí pracovníci magisterského studia s aprobací pedagogika – psychologie nebo speciální pedagogika – psychologie.

Z tohoto důvodu nejsou pedagogičtí pracovníci zejména pedagogicko-psychologických poraden, ale i speciálně pedagogických center kompetenčně schopni, ani kvalifikačně oprávněni vyhodnocovat efektivitu podpůrných opatření a pedagogických postupů, kterými je v dané škole stanovený individuální vzdělávací plán učiteli v rámci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňován.

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláškou MŠMT ČR, ani jiným právním předpisem zřizovatele není u školských poradenských zařízení (ŠPZ) stanovena jejich spádová působnost školských poradenských zařízení, je klienty ŠPZ využíváno právo žáků, ale i zákonných zástupců žáka na svobodný výběr školského poradenského zařízení. Z tohoto důvodu je v péči většiny školských poradenských zařízení (PPP, SPC) řada dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) s odlišným místem trvalého bydliště, a to v jiném kraji, okrese či obvodu, než je sídlo školského poradenského zařízení, ve kterém tato externí školská instituce působí. Z uvedeného důvodu je povinnost školského poradenského zařízení sledovat a dvakrát ročně vyhodnocovat poskytování a efektivitu podpůrných opatření prakticky nerealizovatelná.

Dle ustanovení § 5 návrhu vyhlášky, které je věnováno individuálnímu vzdělávacímu plánu, je v odst. 5 stanoveno, že za zpracování a realizaci individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. V tomto smyslu je naprosto kontraproduktivní, aby sledováním a vyhodnocováním, které je de facto kontrolní činností dodržování postupů stanovených v individuálním vzdělávacím plánu, bylo pověřeno školské poradenské zařízení, které je externí školskou institucí působící jako servisní školské pracoviště.

Obdobné ustanovení obsahovala i předchozí vyhl. č. 73/2005 Sb., která stanovovala identickou povinnost školského poradenského zařízení, které bylo v praxi formálně naplňováno tím způsobem, že poradenský pracovník jednou či dvakrát ročně při návštěvě školy podpisem signoval a orazítkoval předložené individuální vzdělávací plány individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V reálné praxi nelze v řadě případů nedodržování podpůrných opatření (např. úpravy vzdělávacích podmínek během každodenního vyučování, užívání kompenzačních pomůcek, pravidelnost a kvalitu nápravné péče, která je žákům ve škole poskytována aj.) ani zpětně kontrolovat. V tomto smyslu je zřejmé, že za zpracování a realizaci (tj. dodržování pedagogických postupů a podpůrných a vyrovnávacích opatření) individuálního vzdělávacího plánu plně odpovědný ředitel školy nebo jím pověřený pedagogický pracovník školy (zástupce ředitele) v rámci své kontrolní a hospitační činnosti.

Aby tomuto nesmyslu někdo nasadil korunu, zařadil do návrhu vyhlášky dokonce větu, že „školské poradenské zařízení zjišťuje také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených pro již poskytovaná podpůrná opatření“.

Autory návrhu vyhlášky patrně ani omylem nenapadlo, že tato povinnost ŠPZ jde nad rámec Školského zákona, neboť školské poradenské zařízení není oprávněno zjišťovat možnosti využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených pro podpůrná opatření, neboť tato kontrolní činnost je v souladu se Školským zákonem svěřena do působnosti orgánů České školní inspekce.

V návrhu vyhlášky je řada nejrůznějších jinotajů a matoucích ustanovení, z nichž lze uvést alespoň jedno: „Není-li ze závažných důvodů možné zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po dobu nezbytně nutnou k zajištění doporučeného podpůrného opatření jiné podpůrné opatření stejného stupně, které v nejvyšší možné míře zajistí naplnění vzdělávacích možností žáka vzhledem k jeho speciálním vzdělávacím potřebám.“

Uvedené ustanovení má nepochybně řadu možných výkladů a interpretací, které v tristní podobě mohou mít podobu každodenních situací, kdy například škola, integrující žáka s tělesným postižením, jenž je upoután na invalidní vozík, nebude schopna zajistit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření (tj. odstranění architektonických bariér), ale toto ustanovení návrhu vyhlášky beze zbytku naplní tím, že s pomocí starších žáků či asistenta pedagoga budou žáka-vozíčkáře, jak to bylo obvyklé v předchozích letech, vláčet v průběhu dopoledního vyučování z jednoho patra školní budovy do druhé.

Poslání ŠPZ jako moudré horákyně tím, ovšem nekončí, neboť „shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání, lze žáka zařadit do školy, třídy oddělení, studijní skupiny samostatně zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona (vzdělávání formou skupinové integrace).“

Do gesce školského poradenského zařízení nelze svěřit činnosti, které jsou ve výhradní kompetenci školy. Jedině škola, a nikoli školské poradenské zařízení, je oprávněna rozhodovat ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, zda vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta či v průběhu a s ohledem výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření samotná podpůrná opatření dlouhodobě nepostačují k naplňování vzdělávacích možností žáka a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Pouze v takovém případě lze žáka po dohodě s jeho zákonnými zástupci zařadit do školy, třídy oddělení, studijní skupiny samostatně zřízené pro žáky ve speciální škole. Žáka lze vzdělávat formou skupinové integrace pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení.

Návrh vyhlášky není ovšem vždy smutným čtením. Má i veselé a docela humorné pasáže, jako například, že „žáci, kteří se vzdělávají v základní škole zřízené pro vzdělávání formou skupinové integrace, mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování.“ Podle zmíněného ustanovení je pracovní doba žáků vzdělávaných formou skupinové integrace na prvním stupni nejvýše 10 hodin a na druhém stupni nejvýše 12 hodin. Kdo by se potom mohl divit, že za čas vznikne Dětský odborový svaz (DOS) prosazující jako za Rakouska-Uherska alespoň osmihodinovou pracovní dobu.15 komentářů:

Unknown řekl(a)...
14. září 2015 v 8:47  

„školské poradenské zařízení jednou ročně vyhodnocuje, zda vzdělávání formou skupinové integrace ve speciální škole odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáka.“

Pre Boha živého, jak to psycholog - nepedagog pozná?

Unknown řekl(a)...
14. září 2015 v 9:17  

Co je to "skupinová integrace ve speciální škole? "

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. září 2015 v 11:35  

.......Co je to "skupinová integrace ve speciální škole? ".......

To je představa lidí, co nikdy s podobnými žáky nepracovali, ale byli ve Finsku, že se ve škole utvoří skupinka žáků, která na některé předměty bude samostatně někde v...kabinetě?, kumbále?... a na jiné předměty (spíš jen ty "výchovy") se přidá ke kmenové třídě. Takhle to sice třeba ve Finsku funguje. Jenže s tou skupinkou (6 - 10 dětí) pracuje speciální pedagog a ten má ještě k ruce asistenta (asistenty). Tady je představa, že by do toho kumbálu poslali jen toho asistenta.


Unknown řekl(a)...
14. září 2015 v 11:41  

Předcházející diskutující, kolegyně Karvaiová, se mýlí.
Skupinová integrace je termínus technicus ve školství, který znamená, že žáci se SVP se vzdělávají ve speciální škole či speciální třídě jako skupina (třída).
Viz např. speciální třída pro LMP v ZŠ, nebo třída žáků s LMP ve speciální škole nebo ve škole praktické.

Unknown řekl(a)...
14. září 2015 v 11:43  

Info o speciálních třídách viz vyhl. MŠMT ČR o základních školách

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. září 2015 v 11:43  

-předložení upraveného RVP ZV do porady vedení MŠMT
zaslání Evropské komisi
 -schválení upraveného RVP ZV v poradě vedení
 příprava metodické podpory k tvorbě ŠVP včetně informací na metodickém portálu RVP, návrh upraveného individuálního vzdělávacího plánu (IVP), interaktivní komentovaný RVP ZV (upravený)..........
Tohle je ještě lepší než to schvalování a hlídání školským poradenským zařízením. Je to část Akčního plánu inkluzívního vzdělávání, kdy schválení likvidace vzdělávacího plánu pro lehce mentálně postižené JDE PŘES EVROPSKOU KOMISI!!!!!!!! )Jourová) Evropská komise, zajisté plná pedagogů a speciálních pedagogů, rozhodne, zda se tím má ministerstvo zabývat tak ,jak je to zaslané, případně udělat nějaké změny.

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. září 2015 v 12:01  

.......Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené ve větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo zákonné- ho zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta.........
Mě z toho nevyplývá, že by se to týkalo jen speciálních škol. Tyto třídy, skupiny a oddělení mohou vznikat i na základních školách.
Já např. pracuji na základní škole, kde jsou zřízeny 3 třídy pro děti s LMP.
O integrovaných skupinách ,jak se o nich psala výše, se diskutuje, že by měly být na základkách zaváděny. Takže se tu možná tře navzájem přítomné s budoucím.

Unknown řekl(a)...
14. září 2015 v 14:00  

Co je to skupinová integrace vím, co je speciální třída pro žáky s LMP na ZŠ vím také, jenom mi není jasné, co je třída žáků s LMP ve škole praktické.
V základní škole praktické i v praktické škole se snad vzdělávají žáci s LMP běžně, nikoliv jako speciální třída?

Unknown řekl(a)...
14. září 2015 v 15:16  

Jasně, paní kolegyně,a to je právě ta skupinová integrace. Na rozdíl od individuální, která probíhá v běžné třídě.

Unknown řekl(a)...
15. září 2015 v 8:42  

A proč se tomu říká integrace?

Jana Karvaiová řekl(a)...
15. září 2015 v 9:13  

Protože je to moderní slovo?

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. září 2015 v 9:57  

Někdy mívám problém s integrací slušných a pracovitých dětí. Potřeboval bych školního psychologa. Možná i pro sebe. A pár asistentů by se také šiklo. Časem i pro mne.
Třeba by to zpravila přípravná třída. Ale mám strach, abych nebyl obviněn ze segregace morálně nevyloučených dětí. To bych fakt nerad.

Unknown řekl(a)...
15. září 2015 v 11:21  

Pane kolego, morálně nevyloučené děti jsou segregovány a diskriminovány už teď, jednak svými vyloučenými spolužáky, ale často i učiteli, kteří musí věnovat více péče a pozornosti těm vyloučeným. Obávám se, že se to bude dále ještě stupňovat.

Jana Karvaiová řekl(a)...
15. září 2015 v 11:34  

Oslovuji teď přímo paní Jiřinu Janáčkovou?
Víte něco o současné předkládané vyhlášce k integraci? Po několika mailech a dalších rozhovorech jsme zjistili (UPS), že existují jakési nesrovnalosti. Kolují 2 - 3 (možná )verze. Jeden ředitel, účastník červnové schůzky ohledně této vyhlášky, prohlásil, že pan Fidrmuc předložil nyní k připomínkování verzi, která byla na této schůzce smetena ze stolu. Asociace speciálních pedagogů má k dispozici také jinou verzi. Verze pana Fidrmuce šla do Evropské komise (p. Jourová).
Co je to za politickou hru? Tušíte něco? Proč se tedy schází jakési odborné skupiny?

Slávina řekl(a)...
16. září 2015 v 19:52  

To asi pracovitý učitel nepochopí ! Papírů existuje nejspíš několik verzí a do Bruselu se pošle ta verze, kterou paní Jourová nejlépe jako nepedagog pochopí . A také při dalších jednáních bude schůdná pro EU!!
Vždyť u nás doma si poradíme - učitelé jsou flexibilní . Jak na tom budou děti , nikoho nezajímá. Vždyť 1x za rok v SPC nebo PPP se další papír snadno vytvoří .
Výsledné dílo : absolvent 9. třídy s asistentem v závěsu , neschopný samostatného myšlení , ustrašený a bez sebevědomí , s docela dobrými známkami . I když třeba neumí násobilku . Má kalkulačku, tablet , boty na suchý zip / kličku neumí zavázat/.
Varianta 2: absolvent sebevědomý , agresivní , do všeho se hrne , je sám sobě nebezpečný. Ten se aspoň neztratí .
A když je takových žáků ve tŕídě víc ? To už si paní komisařka neumí představit. Ale to také není jen její chyba....

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.