Etická výchova: Metodiky, učebnice a pracovní listy pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

pátek 14. srpna 2015 ·

NIDV zveřejnilo na portálu RVP.cz soubor pracovních listů, metodik a učebnic etické výchovy, který je součástí učebnicové řady pro celé základní vzdělávání. Materiály vznikly v rámci projektu „Etická výchova a učebnice“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/26.0114, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Součástí souboru jsou rozpracované osnovy pro 1. – 9. ročník vycházející z RVP pro Etickou výchovu. Komplexní výukový materiál byl pilotně ověřen 84 učiteli na 51 školách v celé ČR v samostatných hodinách EtV i průřezově dle možností výuky na jednotlivých školách.  Učebnice jsou doplněny audiovizuální pomůckou Zprávy agenta Kixe (pro 4. – 9. ročník), která je dostupná na www.etickavychova.cz. Na této webové stránce jsou k dispozici aktuální informace k problematice etické výchovy, informace o vzdělávacích programech a podpůrných seminářích a workshopech k učebnici (informace v programové nabídce krajských pracovišť NIDV na www.nidv.cz) včetně prostoru pro vzájemné kontakty a komunikaci pedagogů. Soubor učebnic, pracovních listů a metodik byl prezentován Evropské komisi jako jeden z nejúspěšnějších výstupů projektů OPVK. Kolektiv autorek a celý tým, který se projektu účastnil, přeje pedagogům úspěšnou a radostnou práci s žáky při aktivitách v rámci etické výchovy a docílení příznivého klimatu ve třídách a školách.

Nabízíme učební podporu pro doplňující vzdělávací obor etická výchova, kterým byl rozšířen Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání opatřením ministryně školství ze dne 16. 12. 2009. Na základě tohoto dokumentu bylo rozpracováno učivo do jednotlivých ročníků (viz přílohy) a tým zkušených pedagogů, pracující s etickou výchovou více než deset let, vypracoval pracovní listy a k nim metodickou příručku. Celá učebnicová řada obsahuje učebnice, metodiky a pracovní listy pro 1. až 3., 4. až 5., 6. až 7. a 8. až 9. ročník byla ověřena při pilotáži na cca 80 školách a po zapracování připomínek je nyní předkládána vám.

Při této práci jsme se neobešli bez pomoci řady odborníků tuzemských (doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D., PhDr. Jana Stará, Ph.D.) i zahraničních (PaedDr. Olga Križová, PaedDr. Eva Ivanová, Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D.), kteří prokázali vysokou míru prosociálnosti a jimž za vše děkujeme. Vážíme si rovněž práce prof. Roberta Roche Olivara a Mgr. Ladislava Lencze, kteří zásadním způsobem inspirovali koncepci doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova.
Přestože je materiál systematicky a velmi podrobně zpracován, jeho pečlivé nastudování nenahradí aprobační vzdělání pro etickou výchovu. Pro svůj rozsah je inspirací a pro svůj obsah doplňkem k etickému vzdělávání.

Je nám známa realita na školách, proto pro jakousi první pomoc dále uvád&iaciacute;me stručný popis tohoto vzdělávacího oboru:

Etickou výchovou chceme žákům zprostředkovat zkušenost se sociálními dovednostmi v mezilidských vztazích a umožnit interiorizaci základních etických hodnot. Klíčovým pojmem je prosociálnost a zastřešující dovedností je prosociální chování, které se stává vizí i cílem.
Obsahem tohoto vzdělávacího oboru jsou proto sociální dovednosti vedoucí k prosociálnosti: komunikace a základní mezilidské dovednosti, uplatňování důstojnosti a pozitivní sebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa v mezilidských vztazích, komunikace citů, empatie, asertivita, imitace a identifikace – úloha vzorů při tvorbě osobnosti, elementární prosociální chování (darování, dělení, spolupráce, přátelství), prosociální chování v širších společenských souvislostech.

Podmínkou jejich úspěšného zprostředkování jsou postoje učitele, definované výchovným stylem: vytvořit z třídy výchovné společenství, stanovit jasná pravidla hry, bezpodmínečné přijetí žáka a vyjádření pozitivních emocí, připisovat pozitivní chování žákům, kázeňské problémy řešit poukázáním na důsledek chování, odměnu a trest používat opatrně, vybízet k prosociálnímu chování, zapojit do výchovného procesu rodiče a vytvářet radostnou atmosféru. Z tohoto výčtu jasně vyplývá, že učitel rovněž musí zvládat základní sociální dovednosti uvedené v obsahu etické výchovy. Bez nich by těžko naplňoval výchovný styl.

Etická výchova nemá svou vlastní metodologickou školu, ale využívá všechny účinné metody, které vedou ke zvnitřnění sociálních dovedností, hodnot a postojů. Tato interiorizace nutně potřebuje účast celé osobnosti, a to její kognitivní, volní i emotivní složky. Nejúčinněji zde působí zážitkové metody, jako např.: didaktické hry, vedení deníku, práce s obrazem a hudbou, práce s příběhem, skupinová spolupráce, dramatizace, projektové vyučování, strukturované drama, záznamy, pozorování, shromažďování novinových článků, interwiew, kooperativní učení, hraní rolí a modelování situací.

Ke zvnitřnění hodnot a získání sociálních dovedností využívá etická výchova moderní poznatky psychologie o tomto procesu, který má podle R. R. Olivara čtyři fáze: kognitivní senzibilizaci, hodnotovou reflexi, nácvik v simulovaném prostředí a přenos do reálné zkušenosti. Největší význam má hodnotová reflexe, která provází všechny fáze a také završuje proces získání sociální dovednosti či interiorizaci předkládané hodnoty. Toto schéma uplatňuje metodika ve všech ročnících a řídí se jím struktura každé hodiny, i když není nezbytně nutné, aby všechny fáze proběhly v rámci jedné vyučovací jednotky.

Dlouholeté zkušenosti s etickou výchovou potvrdily výhody dodržování určitých zásad. Nejtypičtější z nich je sezení v kruhu. Dopřejte žákům tento rituál, který všem usnadní „přeladění“ na specifický způsob práce. Kruh obsahuje spoustu dobře využitelných symbolů: všichni jsme si rovni, každý zde má své místo, vytváří uzavřenou, a tím i bezpečnou skupinu. Kruh je také viditelnou připomínkou učiteli, že jeho role v etické výchově je role moderátora, který oživuje činnosti, podněcuje k přemýšlení, novým formulacím, k reakcím a usměrňuje činnost k dosažení cíle. Další zásadou je úcta k názoru druhého. Každý vyslovený názor ve skupině je dobrý ne pro svůj obsah, ale pro ochotu sdílet se. Proto nehodnoťme, ale vybízejme k dalším názorům. Informace ze skupiny se nevynášejí (ani do sborovny!). Tato diskrétnost buduje prostředí důvěry, které žáci umějí ocenit. Nenuťme žáky k práci při aktivitách, pokud se nechtějí zapojit. Nestává se to často. Spíše je vhodně motivujme a střední intenzitou vybízejme. Etická výchova je pedagogický program, nezaměňujme ji s psychoterapeutickým působením.

Co se týče známkování, jeví se jako nejvhodnější způsob slovní hodnocení. V případě, že tato praxe na škole není praktikována, doporučujeme zavést bodový systém a po důkladném zvážení vhodné činnosti bodovat. Jinou formou může být přímé známkování pečlivě vybraných činností, se kterými je nutné žáky na začátku školního roku seznámit. Upozorňujeme ovšem na to, že podstatou etické výchovy je budování vztahu skrze osvojování sociálních dovedností a tento proces nemůže být degradován na pouhé usilování o co nejvyšší body či nejlepší známku. Nepřijatelné je hodnotit názory žáků nebo jejich osobnostní vývoj.


Nakladatel:
Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25; Praha 1, 110 00; IČO: 45768455; DIČ: CZ45768455

Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-7934/2014 dne 6. června 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova s dobou platnosti šest let.


Převzato z RVP.cz

NIDV. Etická výchova: Metodiky, učebnice a pracovní listy pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. Metodický portál: Články [online]. 04. 08. 2015, [cit. 2015-08-12]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20233/ETICKA-VYCHOVA-METODIKY-UCEBNICE-A-PRACOVNI-LISTY-PRO-ZS-A-NIZSI-ROCNIKY-VICELETYCH-GYMNAZII.html. ISSN 1802-4785.

8 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
14. srpna 2015 v 8:11  

Vypadá to na docela dobrý počin, jen by mne zajímalo, proč se z evropských fondů ve dvou uplynulých programových obdobích nepodpořil vznik kvalitních výukových materiálů i v jiných oblastech. Např. materiály pro dyslektiky do matematiky a dalších předmětů pro 2. stupeň naprosto chybí. Když už tedy chceme mermomocí inkludovat měli bychom k tomu učitelům a žákům vytvořit potřebné podmínky.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. srpna 2015 v 14:40  

Témata jsou vykradena z různých oborů a průřezových témat. Kdysi to zastřešovala občanka. Pak přišlo obodbí OSV (také pod křídly Aisisu). Nové předměty jsou cesta do pekla.

Unknown řekl(a)...
15. srpna 2015 v 8:51  

bože,kam jsme to došli,desatero už nezná nazpaměť nikdo ale metodických a pracovních listů máme xxxxxxxxxxxxxx

jir řekl(a)...
16. srpna 2015 v 15:29  

A už se nějak pozitivně projevilo to zavedení etické výchovy ve společnosti?

Unknown řekl(a)...
16. srpna 2015 v 23:53  

Dříve byla jednou z hlavních složek výchovy mravní výchova. Ta se jako nepotřebná zrušila a místo ní se zavedl vyučovací předmět etická výchova. Také jsme mívali estetickou výchovu, ta byla zrušena - zatím bez náhrady. Možná, že si časem někdo vzpomene, že by mohla být také užitečná...

Unknown řekl(a)...
17. srpna 2015 v 17:57  

naše generace vyrůstající za hluboké a zavrženíhodné totality byla o tyto výchovy ochuzena,byla pouze výchova hudební,kterou si kupodivu docela vybavuji,v podání mladé učitelky,klavírní virtuózky ,vypadal hodina tak,že nám vyprávěla o skladatelích a vlastnoručne hrála ukázy (dodnes si vybavím b-mol či turecký pochod),druhá stará učitelka,napasla na tabuli text písně,my jsme všichni stáli vedle lavice a zpívali,my "bučící hoši" jsme směli pouze otevírati ústa,abychom to dívkami a spolužákovi petříčkovi v první lavici nekazili,na výtvarku si nějak nepamatuji,výchova tělesná to byla rozcvička a pak šílenosti na nářadí(koza,hrazda,lano žabřiny-fuj) dneska by to bylo považováno za týrání dítěte a hrubé porušování jeho lidských práv,no a poslední byla výchova branná,skládající se z nudné teorie typu kolik rtg jest smrtelných ihned a kolik až na druhý den a z praxe,navlékání plynových masek a první pomoci,no a to bylo tak všechno.....

Unknown řekl(a)...
17. srpna 2015 v 18:04  

p.s, za typ výchovy bychom ještě mohli považovati dílny a nejhnusnější předmět-pozemky,které más učil přírodovědec "otrokář joe",na podzim a vlétě hrabání a kopání čehokoliv kdekoliv a v zimě brutální zkoušení u tabule,dodnes si vzpomínám,že jsem nevěděl z čeho se skládá kejda a dostal jsem pětku do žákovšké! byl na to zatížený: kejda,mrva,hnůj....

Unknown řekl(a)...
18. srpna 2015 v 22:29  

Tento způsob výchovy jsem zrovna na mysli neměla.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.