Jiřina Janáčková: Platí zákony pro všechny, nebo je Česká školní inspekce výjimkou?

čtvrtek 2. července 2015 ·

V souvislosti s přípravou nové integrační vyhlášky, ale i se státními maturitami bylo koncem června 2015 Českou školní inspekcí podle mnoha zdrojů z poradenského systému zahájeno z podnětu CERMAT ve všech pedagogicko-psychologických poradnách tematické šetření podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona, jehož předmětem je mimo jiné i zjišťování informací o udělování odborných posudků žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015. Obdobný zájem byl o kvalifikaci psychologů a speciálních pedagogů, jejich diplomy, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a výpisy z rejstříku trestů. Nad postupem inspekčních týmů ČŠI, které koncem školního roku navštěvují vyděšené psychology a speciální pedagogy v pedagogicko-psychologických poradnách, se ovšem vznáší řada otazníků, které jsou řešeny spíše poradnami, nikoli orgány České školní inspekce.


V rámci uvedené inspekční činnosti je orgány ČŠI mimo jiné požadováno i zpřístupnění spisů žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, zejména pak dokumentace o vyšetření a jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, kterým bylo přiznáno uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015.

Část poraden bohužel umožnila inspekčním týmům v poradnách nezákonný přístup do spisů klientů, které byly školními inspektory nejen čteny, ale i kopírovány. Zbývající část poraden je však toho názoru, že požadavek orgánů ĆŠI na zpřístupnění kompletní spisové dokumentace žáků, zejména pak dokumentace o vyšetření a jeho výsledcích u žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním a informace o rodičích žáků, je v příkrém rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v účinném znění, neboť podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka pak písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Při komplexním, ale i kontrolním vyšetření dětí, žáků či studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou v dispenzární péči často od předškolního či mladšího školního věku, školské poradenské zařízení získává a dlouhodobě spravuje některé citlivé osobní údaje o klientovi a jeho rodičích (otec pije Jacka Danielse nebo vodku značky Amundsen, matka trpí psychickou poruchou, žák užívá pervitin, rodina má v anamnéze genetické vady, dohled OSPOD apod.).

Podle zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů pak poradna vyžaduje od klientů písemné vyjádření souhlasu s jejich poskytnutím, a to s poukazem, že uvedené citlivé osobní údaje získané v průběhu pedagogicko-psychologického vyšetření dítěte, žáka a studenta poradna neposkytne dalším osobám a bude dbát práva rodičů a práva dítěte, žáka studenta na ochranu soukromí. Právnická osoba se pak ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 zákona 101/2000 Sb. dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený výše uvedeným zákonem.

Ve znění ustanovení § 4 zákona 101/2000 Sb. písm. b) je dokumentace o vyšetření a jeho výsledcích u žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním souborem citlivých osobních údajů vypovídajících mimo jiné nejen o zdravotním stavu kontrolovaných subjektů údajů, ale i jejich rodičů.

V souladu s ustanovením § 4 pak pedagogicko-psychologická poradna jako školské poradenské zařízení zpracovává citlivé údaje v rámci posuzování zdravotního stavu dítěte, žáka a studenta se speciálními vzdělávacími potřebami na základě povinností vyplývajících ze školského zákona a vyhlášky č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Ve smyslu ustanovení § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v účinném znění je možné tyto citlivé údaje zpracovávat a zpřístupnit, jen jestliže subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Obdobně i v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zmíněného zákona je naše organizace jako správce při shromažďování osobních údajů povinna subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny.

Není pochyb o tom, že kontrolující orgán České školní inspekce má právo seznamovat se s osobními údaji a dalšími údaji chráněnými zvláštními zákony za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ale současně je nepochybné, že orgány ČŠI mají současně i povinnost šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolovaných osob stejně jako i dodržovat právní předpisy a poskytovat kontrolovaným subjektům informace výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

Protože mezi práva inspektorů České školní inspekce náleží mj. i právo pořizovat při inspekční činnosti u vyžadované dokumentace obrazové záznamy a kopie, vyvstává ve zmiňované tematické inspekci nesporné riziko neodůvodněného přenosu citlivých dat klientů školského poradenského zařízení a porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 téhož zákona v rámci opatření podle odstavce 1 většina školských poradenských zařízení jako správce a zpracovatel citlivých osobních dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičů posoudilo vysoká rizika týkající se nutnosti zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování (písm. b) a zabránění neoprávněnému čtení, kopírování a přenosu záznamů obsahujících citlivé osobní údaje klientů (písm. c).

V průběhu několika předchozích inspekčních šetření, které se uskutečnily koncem června v řadě pedagogicko-psychologických poraden, došlo ze strany členů inspekčních týmů i přes námitky ředitelů a ředitelek PPP k neoprávněnému přístupu k celé spisové dokumentaci žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015, čímž byla naplněna skutková podstata porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v účinném znění. Řada poraden ovšem včas a ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 téhož zákona přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k obdobnému neoprávněnému přístupu k citlivým osobním údajům, neoprávněným přenosům a k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů klientů.

V souvislosti s postupem orgánu ČŠI v předchozí době je výše zmíněný postup orgánu České školní inspekce nejen ve flagrantním rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., ale současně i řadu pedagogicko-psychologických poraden vystavuje vysokému riziku správního deliktu pro porušení zákona č. 10182000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nemělo by být v tomto smyslu zajištěn jednorázový správní dozor ÚOOÚ nad výkonem inspekční činnosti ve školských poradenských zařízeních? Není pochyb o tom, že ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v účinném znění mnohá školská poradenská zařízení jako právnické osoby za správní delikt neodpovídají, jestliže jsou schopna prokázat, že vynaložily veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Kolik ovšem takových poraden je, to je otázkou. Neměla by Česká školní inspekce na toto téma vypsat nové tematické šetření? A neměl by CERMAT alespoň jednou za desetiletí zveřejnit výstupy ze státních maturit, které by dokumentovaly, kolik maturantů se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšně odmaturovalo a kolik nebylo schopno státní či školní maturitní zkoušku úspěšně vykonat? Informace by to byla nesporně velmi cenná nejen pro střední školy a školská poradenská zařízení, ale zejména pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním a jejich rodiče.

Rada žákům s jakýmikoli problémy a jejich rodičům je naprosto jednoznačná. Máte-li problémy, navštivte nejbližší pedagogicko-psychologickou poradnu nebo jiné poradenské zařízení (SPC), kde jsou všechny vaše citlivé osobní údaje v dokonalém bezpečí jako v trezoru České národní banky.

13 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. července 2015 v 7:31  

Zdá se, že se okolo žáků se zdravotním znevýhodněním zvedla obrovská vlna hysterie ze strany různých orgánů, včetně ČŠI. Co je příčinou si můžeme pouze domýšlet. Zda je to snaha narušit )nabourat) péči o tyto žáky. Zpochybnit celou péči speciálně pedagogickou, především speciálně pedagogická zařízení (spec. školy)? Získat ,za každou cenu i cenu výše uvedenou, dotace z EU? Které jednoho dne vyschnou a co bude dál? Vrší se tu otázky jedna za druhou. nebývalá aktivita ČŠI navazuje na průzkumy o žácích romských a neromských (už to mi přijde velmi na hraně).
Když se proti podobné akci, kterou vedla kancelář ombudsmana ve spolupráci právě s ČŠI v praktických školách, ohradila učitelská veřejnost, byla smetena docela pomatenými argumenty. Šlo o sčítání romských žáků v praktických školách a kontrolu správnosti zařazení žáků do praktických škol. Zde se např. na naší škole hrabala v dokumentaci současná ombudsmanka ,paní Šabatová, a sekundovaly jí pracovnice ČŠI. Vyloženě jim šlo právě o citlivé údaje z vyšetření žáků poradenským zařízením. Navíc, od stolu a bez příslušné kvalifikace, rozhodovaly o tom, zda formulace závěrů poradenských zařízení jsou či nejsou správná!!! Na základě těchto "šetření" byly poté vydávány závěry, které neměly naprosto žádnou oporu v kvalifikovaném prošetření. Navíc byly závěry těchto "průzkumů" šířeny i tiskem a zneužity různými proinkluzivistickými aktivisty k šíření hysterických výlevů na adresu praktických škol. Jsem přesvědčena, že to byl začátek systematické kampaně, která má za úkol pozvolně likvidovat speciální školství pod pláštíkem humanistických ideí s myšlenkou tzv. rovného přístupu ke vzdělání. Názory odborníků ( pracovníků poraden, speciálně pedagogických center a speciálních pedagogů) jsou bagatelizovány a ostrakizovány. Tato v článku popsaná akce je dokladem toho, že se stále jede v téže linii .

Unknown řekl(a)...
2. července 2015 v 9:25  

"Jsem přesvědčena, že to byl začátek systematické kampaně, která má za úkol pozvolně likvidovat speciální školství pod pláštíkem humanistických ideí s myšlenkou tzv. rovného přístupu ke vzdělání."

Jsem o tom rovněž přesvědčená, a to už dlouho. Nejvíc mi na tom vadí ta nepoctivost, kdy se pod pláštíkem humanizace školství postiženým dětem ubližuje a škodí. Připomíná mi to "humanitární bombardování" speciálního školství.
Propůjčují se k tomu i někteří lidé ze řad speciálních pedagogů, kteří musí dobře vědět o co jde. Dalo by se říct, že minorita válcuje majoritu, kterou je asi 80 % poctivých učitelů, kteří jsou vydáváni za pomýlené. Když se zlikvidují speciální školy, postupně se zlikviduje i speciální pedagogika a přijdeme o mnoho odborníků na různé druhy postižení, které už pak nebude kým nahradit. Jsem z toho smutná.

Simona CARCY řekl(a)...
2. července 2015 v 10:38  

Nechci být nějak ostře v rozporu s tím, že rušení praktických škol, k němuž inkluzisté směřují, je hloupost. O tom žádná. Nicméně si dovolím malý předpoklad, že bohulibá činnost PEPSY poraden nemusí být až tak křišťálově čistá, když se krátce před maturitou v maturitních ročnících rojí roje žáků, jimž je jako na potvoru v posledním roce přiznáváno nějaké omezení směřující k zvýhodnění podmínek konání zkoušky. Prostě někdo drancuje zákon, co mu to společnost dovolí. A tak stejně, jako PEPSY pracovnice snadnou ustupují ČŠI, je klidně možné, že ustupují i nátlaku zájmových skupin (třeba rodičů...). Ale třeba se mýlím a je to všechno jen domněnka...

Unknown řekl(a)...
2. července 2015 v 12:14  

V uplynulém týdnu jsem telefonicky hovořila s několika inspektory z Prahy a Středočeského kraje na téma citlivých osobních údajů, které jsou archivovány školským poradenským zařízením. Všichni se okamžitě dušovali závazkem striktního dodržování mlčenlivosti o všech informacích, se kterými přijde inspektor během své práce do styku.

Jak každý ví, podobným závazkem jsou vázáni stejně tak v tomto státu policisté, sociální pracovníci, soudní úředníci a hromada dalších úředníků státní správy. Ti všichni kdysi dávno podepisovali dohodu o mlčenlivosti NDA (Non disclosure agreement), nebo trvalý závazek CA (confidentiality agreement). A přes to každý den před trafikami postávají hloučky natěšených čtenářů, aby si koupili svůj bulvární deník s pikantnostmi všeho druhu, nebo popatřili zrakem na stránky EDUin, Ochránce lidských práv, Člověka v tísni a dalších neziskových organizací.

Tam, kde je povinná mlčenlivost dána zákonem, je odkaz na něj ve smlouvě logický, ze zákona pak zpravidla vyplývá i sankce. Jde např. o zdravotnické pracovníky - ti mají mlčenlivost uloženu zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Mají přístup ke zdravotní dokumentaci pacientů, která vždy obsahuje osobní údaje (jména, bydliště, data narození, rodná čísla) a citlivé osobní údaje (údaje o zdravotním stavu) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podobné je to s každým zaměstnancem v kterémkoli odvětví, kde se zpracovávají osobní údaje. Poruší-li takový zaměstnanec mlčenlivost, má Úřad na ochranu osobních údajů právo zahájit s ním přestupkové řízení a uložit až statisícovou pokutu. (§ 44 zákona č. 101/2000 Sb.). Jaká je teorie, to víme. Jaká je ovšem praxe v terénu, je patrné zpravidla z večerních krimi zpráv televize Prima.

Podle posledních informací, poskytnutých samotnými inspektory, plánuje Česká školní inspekce v souvislosti s plánovanou integrační vyhláškou v následujícím školním roce hloubkovou inspekci ve všech PPP a SPC. Cílem připravované akce je nepochybně „umravnění“ školských poradenských zařízení, které údajně brání celoplošné integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.
JJ

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. července 2015 v 14:07  

Možná máte pravdu,paní Carsy.Ten tlak, který je vyvíjen na pedagogy a pracovníky poraden začíná být velký. Ne každý dokáže být Janem Husem.Rodiče začínají být sortou, která má(dle současných trendů) pravdu absolutní. podle toho se i mnozí chovají. Vzpomínám na rodiče, který mi odvedl kluka z vyučování s tím, že mi je houby po tom, kam jdou a jak dlouho tam budou. Omluvenka zněla - rodinné důvody.Nejspíš rodinné nákupy )dle slov dítěte). A rodič byl údajně v právu.Pokud dítě neprospívá, žádají rodiče úlevy v podobě papírů na různé dys-poruchy.I na pedagogických fakultách se studenti učí, že rodič má vždy pravdu a musí jim ve všem vycházet vstříc, i kdyby to byly blbosti.
Příklad z praxe,bohužel šíleně pravdivý: jedna spec. pedagožka, současnosti působící v poradně( velmi dobrý praktik,bývalá ředitelka praktické školy) najednou otočila,jakoby po vymytí mozku. Začala nám vykládat, že všechny problémové děti máme nechat prolézt se čtyřkami.Že si tím máme chránit své duševní zdraví a nemáme nic řešit(propadáky, opakování, přeřazení do praktické školy...).když jí pár učitelek slušně poslalo do někam, řekla, že to je trend,že se tomu stejně nevyhneme a když,tak budeme "nějak" donuceni se tomu přizpůsobit všichni. To se stalo tak před 2 roky. Další události dávají jí za pravdu - nový zákon, tajemná prováděcí vyhláška atd. Další speciální pedagožka tu u nás inkluduje děti, které by už dávno měly být u nás v praktické škole.Když jsem se jí ptala, zda s tím souhlasí , řekla mi asi toto: " já se k tomu nebudu vyjadřovat. Byla jsem najata na tuto práci, abych splnila úkol a já ho hodlám splnit. o dalším něpřemýšlím". Bác!

Unknown řekl(a)...
2. července 2015 v 15:28  

Krásný příspěvek a ještě pravdivější komentáře. toto se děje ve školství několik let a nejen v souvislostí s inkluzivním vzděláváním. Před lety byli umlčováni ti, kteří upozorňovali na nedostatky reformy ŠVP. Teď titíž lidé reformují znovu za peníze státu a EU. Uvědomme si, že politika a peníze vítězí nad pravdou a poctivostí. Místo odborníků a seriózních výzkumů rozhodují školští novináři, podnikatelé, politici a vhodně vybrané zahraniční studie. Paní ministrině sama, i kdyby chtěla, to nezmění.
K ČŠI se vyjadřovat nebudu. Stačí si přečíst pár inspekčních zpráv a hned je vidět odborná erudovanost autora. Stejně musí poslouchat, co jim shora přikážou.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
2. července 2015 v 16:09  

MŠMT a její dceřiné a synovské organizace si dělají ze zákona na ochranu osobních údajů prdelcicinečku už dávno. Například takové školní matriky, kdy se dvakrát ročně posílají, neznámo kam, údaje o dětech, bez souhlasu jejich rodičů. Že prý je to anonymní. Aspoň mě na to tak osobně odepsali už 4 ministři. Přitom se to posílá včetně rodných čísel. No to mě podrž. Vlastním i odpověď od ÚOOÚ, ve které se píše že s tím nesouhlasí. Jenže někomu ta správa toho obrovského množství dat, která se někde musí provádět, někomu hezkinki pěkně sype, žejo..

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
2. července 2015 v 16:12  

Jo ještě jsem si vzpomněl, že hromadné velkoplošné, dnes poloplošné, že prý výběrové testování žáků 5 a 9 je také až tak anonymní, že musíte do systému zadat školu, třídu a celé jméno a příjmení. tak jen tolik...

Petr řekl(a)...
2. července 2015 v 16:20  

"Stejně musí poslouchat, co jim shora přikážou."

To bylo, je a bude!!!

A wo tom to jeééé :-)

Petr
PS.
možná tak trochu jsou výjimkou důchodci a bezdomovci :-)

Jan řekl(a)...
3. července 2015 v 8:06  

"Stejně musí poslouchat, co jim shora přikážou."

To jistě ano, ne-li to v rozporu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Unknown řekl(a)...
3. července 2015 v 11:37  

Prvním předstupněm tzv. falešné multikultury je vytvořit ve společnosti dojem, že musíme pomáhat za každou cenu. Kdo má jiný názor je označen za "rasistu" a ostatní členové společnosti ho fakticky vyloučí z komunity. Něco jako veřejné prohlášení za kacíře. Taková novodobá klatba. Postupně jsou politiky, médii,..."veřejným míněním" likvidovány jednotlivá ohniska odporu. Z toho tedy plyne, že inkluzi protlačí ČSSD třeba buldozerem. To, že poškodí především děti a celé speciální školství je vůbec nezajímá.

Unknown řekl(a)...
3. července 2015 v 15:46  

Já pochybuji, že inkluzi protlačuje zrovna ČSSD, spíš mám pocit, že proti ní neúspěšně bojuje.

Unknown řekl(a)...
3. července 2015 v 23:46  

Protlačují vše, včetně "kariérního řádu" a to hlava nehlava. V pořadí již druhý ministr - Kateřina Valachová v tom má praxi. pravdou je, že je to pod stálým tlakem Bruselu a různých nevládních organizací. Nechme se tedy překvapit.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.