Avízo pro žadatele o parametrech výzvy pro individuální projekty systémové – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

pondělí 20. dubna 2015 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Avízo o parametrech výzvy pro žadatele k přípravě projektových žádostí do Prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Jedná se o avízo výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v rámci které mohou být realizovány individuální projekty systémové ve všech regionech České republiky. Výzva bude řádně vyhlášena v informačním systému MS2014+ po schválení OP VVV ze strany Evropské komise.


Vyzva_c._1_IPs.docx (83kB DOCX)

Priloha_c._1_Indikatory_specifikace_PO3_IPs.docx (66kB DOCX)

Priloha_c._2_Specificke_podminky_pro_zadatele_a_prijemce_IPs.docx (142kB DOCX)

Priloha_c._3_Hodnotici_kriteria_IPs.docx (69kB DOCX)

Priloha_c._4_Metodicky_vyklad_vyzvy_IPs.docx (121kB DOCX)
Č.j: MSMT – 6741/2015


ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ


vyhlašuje
Avízo pro žadatele o parametrech výzvy


pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum, vývoj a vzděláváníMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy  (dále jen ministerstvo) připravilo pro žadatele o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) Avízo o parametrech výzvy. Řádně bude výzva prostřednictvím informačního systému MS2014+ (dále MS2014+) vyhlášena po schválení Operačního programu Evropskou komisí (dále EK) a po zasedání 1. Monitorovacího výboru (dále MV) OP VVV, který schvaluje finální znění hodnotících kritérií na danou výzvu. Zveřejněné avízo o parametrech výzvy má informační charakter a na základě jednání 1. MV OP VVV může dojít ke změnám.


 1. Identifikace výzvy – Individuální projekty systémové
 • Prioritní osa (dále PO): PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 • Tematický cíl (dále TC), Investiční priorita (dále IP) a specifický cíl (dále SC):
TC 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
IP 1: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i) nařízení o ESF).
SC 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance    pro trh práce
TC 9: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci
IP 2: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí (čl 3. bod 1 b) iii) nařízení o ESF).
SC 1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
TC 9: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci
IP 3: Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové (čl 3. bod 1 b) ii) nařízení o ESF).
SC 1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání


 • Číslo výzvy: 1
 • Druh výzvy: průběžná, komplementární
 • Model hodnocení: jednokolový


 1. Časové nastavení  
 • Datum vyhlášení avíza o parametrech výzvy: 20. dubna 2015
 • Datum řádného vyhlášení výzvy: bude stanoveno po schválení programu EK a po zasedání 1. MV OP VVV
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+:
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: bude stanoveno po schválení programu EK a po zasedání 1. MV OP VVV
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 12. 2017
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022 (délka realizace projektu nesmí přesáhnout 70 měsíců).


 1. Forma podpory
 • Fond: Evropský sociální fond
 • Způsob financování: Ex-post nebo Ex-ante. V případě financování ex – ante bude výše první zálohové platby 20% celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Alokace výzvy: 2 000 000 000 Kč
 • Typ podporovaných operací/projektů: Individuální projekt systémový (dále IPs)
 • Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřízené MŠMT, Organizační složky státu (OSS)
 • Míra podpory: V rámci této výzvy budou projekty financované z obou kategorií regionů, z toho důvodu se při určení míry spolufinancování aplikuje poměr pro rata: podíl EU – 80,8% a podíl SR – 19,2 %
 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 510 mil. Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 40 mil. Kč
 • Informace o podmínkách veřejné podpory: Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 SFEU (Smlouvy o fungování Evropské unie).
 1. Věcné zaměření
Aktivity v projektech předkládaných ve výzvě mohou být realizovány průřezově napříč všemi specifickými cíli prioritní osy 3 OP VVV. Projekty musí mít systémový dopad na území ČR.
Projekty musí řešit téma v souladu s dále uvedeným zdůvodněním výzvy a metodickým výkladem (Příloha č. 4).


4.1 Zdůvodnění věcného zaměření:
Výzva je vyhlašována v souladu s následujícími strategickými dokumenty:
 • Národní program reforem 2014.
Priority Národního programu reforem 2014:
 • V základním vzdělávání zatraktivnit učitelské povolání
 • Zavést komplexní hodnotící rámec
 • Podpořit školy a žáky se slabšími výsledky
 • Zvýšit inkluzivnost vzdělávání, především podporou sociálně znevýhodněných a romských dětí. Zvýšit jejich účast v předškolním vzdělávání


 • Strategické priority vzdělávací politiky ČR do roku 2020:
 • Snižovat nerovnosti ve vzdělávání
 • Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad
 • Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém


 • Záměr koncepce řízení a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zřizovaných MŠMT na období 2014 – 2020


4.2 Na základě výše uvedených strategických dokumentů a priorit MŠMT byla pro věcné zaměření IPs zvolena následující témata:
A. Podpora vytváření komplexního systému hodnocení
B. Podpora kvality v systému poradenství
C. Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe
D. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
E. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností
F. Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území
G. Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání   
H. Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy
Podrobnější informace o zdůvodnění zaměření výzvy a specifických požadavcích výzvy, povinných i očekávaných aktivitách jsou obsaženy v Metodickém výkladu výzvy, příloha č. 4.


4.3 Pro všechna výše uvedená témata (podporované aktivity) jsou povinné následující aktivity:
 • Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce
 • Evaluace: vnitřní evaluační aktivity realizované v rámci projektu příjemcem jako součást činnosti realizačního týmu projektu, a to včetně nezbytných výdajů na získávání potřebných dat vč. dílčích externích zpracování.
 • Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností. Tabulka témat pro spolupráci je součástí metodického výkladu.
Operační program nebude podporovat opatření/projekty/aktivity, které vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).
To znamená, že nebudou financované aktivity na udržení a zařazování těchto dětí a žáků:
 • do mateřských nebo základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd a do základních škol praktických,
 • do škol a/nebo do tříd pro žáky vzdělávající se podle RVP ZV s přílohou LMP u více než 40 % dětí
 • do škol a/nebo do tříd vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí a žáků, případně vzdělávajících v jedné třídě více jak 40% žáků s individuálním vzdělávacím plánem upraveným podle potřeb podpůrných opatření
 • do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro děti/žáky se zdravotním postižením v běžné škole.


 • Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách (pouze v případech, kdy půjde o synergii) : nerelevantní


 • Indikátory: viz příloha výzvy č. 1
4. 4 Rozdělení témat dle tematických cílů (TC), IP a SC:


TC 10, IP 1, SC 2, SC 3, SC 5
 • Výběr témat:
A. Podpora vytváření komplexního systému hodnocení.
C. Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe.
E. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností.
F. Podpora ředitelů škol jako pedagogických lídrů.
G. Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání.
 • Cílové skupiny:
 • Děti a žáci vyjma IPs pro téma G.
 • Studenti vyšších odborných škol vyjma IPs pro téma G.
 • Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci) vyjma IPs pro téma G.
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Rodiče dětí a žáků
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
 • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • Pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Veřejnost


TC 9, IP 2, SC 1
 • Výběr témat:
B. Podpora kvality v systému poradenství
 • Cílové skupiny:
 • Děti a žáci
 • Studenti vyšších odborných škol
 • Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Rodiče dětí a žáků
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
 • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • Pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Veřejnost


TC 9, IP 3, SC 1:
 • Výběr témat:
D. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
H. Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy
Nebudou podpořeny projekty, které vedou k dalšímu rozvoji institucionální péče a nevedou k její transformaci.
 • Cílová skupina:
 • Děti a žáci
 • Studenti vyšších odborných škol
 • Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Rodiče dětí a žáků
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
 • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • Pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Veřejnost


 1. Územní zaměření:
V aktivitách zaměřených na inkluzivní a kvalitní vzdělávání primárně v územích se sociálně vyloučenými lokalitami se jedná o sociálně vyloučené lokality vybrané Monitorovacím výborem pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
V ostatních podporovaných aktivitách se jedná o území celé ČR, včetně hlavního města Prahy.
 1. Způsobilost výdajů
 • Věcná způsobilost výdaje je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v dokumentaci k této výzvě.
 • Časová způsobilost: Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v  dokumentaci k této výzvě. Současně však platí, že z hlediska časové způsobilosti jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje, které vznikly po ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (tzn. změně stavu žádosti o podporu).


Náležitosti žádosti o podporu
 • Povinné přílohy žádosti o podporu:
 1. Charta projektu – plné znění - viz Příloha č. 2 výzvy Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IPs  PO 3
 2. CV experta  mezinárodním renomé v oblasti řešení projektu
 3. CV hlavního projektového manažera (musí se jednat o osobu s aktivní znalostí a zkušenosti v projektovém řízení podle PRINCE2 nebo jiné metodiky projektového řízení
 4. CV - návrh odborných oponentů
 5. Potvrzení od příslušných skupin MŠMT, že navrhované řešení vývoje/inovace IS je v souladu s resortní informační strategií, projednanou poradou vedení MŠMT schválenou  ministrem školství, mládeže a tělovýchovy (platí pouze pro resortní organizace MŠMT).
 • Nepovinné přílohy žádosti o podporu:
 1. Doložení zkušenosti žadatele s projektovým řízením, v případě, že není součástí Charty projektu
 2. Doložení zkušeností žadatele s odbornou problematikou, kterou projekt řeší v případě, že není součástí Charty projektu
Podání žádosti o podporu bude možné po oficiálním vyhlášení výzvy v monitorovacím systému MS2014+. Podání žádosti o podporu bude probíhat prostřednictvím Monitorovacího systému MS2014+, odkaz:  https://mseu.mssf.cz/index.aspx
Žádost o podporu bude muset být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce subjektu nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření.
 • Konzultace k přípravě žádosti o podporu:
Kontakt pro dobu před vyhlášením výzvy:
E-mail: dana.prazakova@msmt.cz
Telefon: 234 814 461
Doporučenou formou komunikace mezi ŘO a žadatelem/příjemcem je forma interních depeší prostřednictvím MS2014+.
Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v MS2014+:
E-mail: bude doplněno při řádném vyhlášení výzvy
Telefon: bude doplněno při řádném vyhlášení výzvy


Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare
 • Možnost změny výzvy:
U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.
Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes Monitorovací systém MS2014+.
 1. Další dokumentace k výzvě
 1. Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vzor je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vzory-dokumentu-op-vvv
 2. Pravidla pro žadatele a příjemce – pravidla naleznete na odkaze:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
 3. Příloha č. 1 Monitorovací indikátory
Příloha č. 2 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IPs výzvy č. 1
Příloha č. 3 Hodnotící kritéria IPs
Příloha č. 4  Metodický výklad k výzvě

1 komentářů:

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2015 v 12:31  

Přeji dobrý den. Na tomto avízu pro příspěvkovky ministerstva mě mrzí, že tím MŠMT v určitém slova smyslu popírá svou investici do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK), kterou buduje v rámci systémových projektů ESF. Tu investici odhaduji na 1 miliardu, včetně prostředků z Evropy. Jde o to, že v NSK (www.narodnikvalifikace.cz) máme už několik let profesní kvalifikace Manažer projektu a Administrátor projektu, které mohou prostřednictvím zkoušky získat ti, kteří vystudovali něco jiného a řízení projektů se naučili neformálně. Takových lidí na manažerských místech je v příspěvkovkách MŠMT většina. Nyní se chystají projekty pro další čerpatelské období a stamilionové projekty budou opět řízeny desítkami manažerů a stovkami administrátorů. MŠMT ale paradoxně pro prokázání jejich kvalifikace k řízení projektů nevyužívá výstupů svých vlastních projektů (NSK1 a NSK2) - nevyužívá profesní kvalifikace Manažer projektu a Administrátor projetu. Jak pak může chtít po jiných dobrou udržitelnost, když investici ve výši 1 miliardy samo neudržuje? Riziko je veliké: neodborní manažeři mohou udělat chyby již do samotných projektů, které se pak musejí řešit sérií mnoha podstatných a nepodstatných změn. Mohou pak dělat i chyby v samotném řízení, chyby, které se projevují nezpůsobilými náklady. Vzniká tak podle mě neúnosná situace, kdy občané platí projekt, jehož výstupů pak stát nevyužívá a v důsledku musí být uvolněny další veřejné prostředky na sanaci škod. Problematické je také preferování metodiky PRINCE. Řešení je jednoduché: dát do výzev podmínku, že projekty smí řídit a administrovat pouze kvalifikovaní pracovníci, přičemž kvalifikací myslím držení certifikátu o prokázání kompetencí. Jednou z hlavních možností je získání kvalifikace v režimu zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. v režimu Národní soustavy kvalifikací. Tento princip by měl být platný i pro další operační programy - tj. všude tam, kde je potřeba profesionální řízení a administrace projektů. Čerpání EU peněz by se tak automaticky zlepšilo.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.