Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“ na rok 2015

pátek 31. října 2014 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání rozvojový program ve vzdělávání.


Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015

ze dne 31. 10. 2014, č. j.: MŠMT-32486/2014
„Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985 (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“):
Čl. 1
Základní vymezení a cíl programu
(1)  Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol zapsaných ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků–cizinců z třetích zemí, která usnadní a umožní rychlejší integraci těchto žáků, poznání legislativních a společenských zákonitostí naší společnosti, zabezpečí rozvoj komunikativní složky, zajistí překonání sociokulturních bariér. Rozvojový program je určen na pomoc žákům–cizincům uvedeným v § 20 odst. 2 písm. a) školského zákona, pokud podle § 36 odst. 1 a 2 školského zákona podléhají povinné školní docházce.
(2) Na základě tohoto programu lze rovněž poskytovat finanční prostředky na částečnou úhradu, popřípadě krytí nákladů souvisejících s poskytováním jazykového vzdělávání v přípravných intenzivních jazykových kurzech pro žáky-cizince. Žáci-cizinci vzdělávaní v přípravných intenzivních jazykových kurzech musí být žáky právnické osoby, která přípravné jazykové intenzivní kurzy zajišťuje, jedná se o aktivitu vykonávanou v rámci činnosti školy.
 (3) Cílem programu je umožnit právnickým osobám:
 a) ve třídách, v nichž se vzdělávají žáci dle odst. 1, přizpůsobit počet žáků náročnosti výuky,
 b) při poskytování platů, osobních příplatků, odměn a příplatků za vedení zohlednit kvalitu 
a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání žákům uvedeným v odstavcích 1 a 2, popřípadě také vyšší nároky na řídící a koncepční práci vedoucích pracovníků.

Čl. 2
Účelové a časové vymezení vynaložení finančních prostředků
(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky na základě souhrnné žádosti příslušného krajského úřadu (Příloha č. 1), kterému své požadavky předají právnické osoby poskytující základní vzdělávání žákům uvedeným v čl. 1 odst. 1. Právnické osoby zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, a právnické osoby zřizované ministerstvem zašlou vyplněnou Přílohu č. 2 přímo na ministerstvo (poštou i elektronicky).

(2) Finanční prostředky podle odst. 1 jsou určeny na:
a) zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám vzniknou v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání žákům uvedeným v čl. 1 odst. 1,
b) zvýšené výdaje na školní potřeby, na učebnice a na učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání žákům uvedeným v čl. 1 odst. 1.
(3) V účelovém určení finančních prostředků se formou závazných ukazatelů stanoví výše prostředků určených na platy, ostatní osobní náklady, pojistné na zákonné sociální 
a zdravotní pojištění, odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady. Závazné ukazatele se stanoví samostatně pro poskytování základního vzdělávání.

(4) Finanční prostředky přidělované podle tohoto programu právnickým osobám jsou určeny na úhradu nákladů podle čl. 2, odst. 2 vzniklých od data podpisu Rozhodnutí o přidělení dotace do 31. 12. 2015. Finanční prostředky přidělené podle tohoto programu, jimiž mají být kryty náklady nebo výdaje podle čl. 2, odst. 2 uhrazené právnickou osobou z prostředků poskytnutých podle § 161 školského zákona, může právnická osoba dále použít pouze na úhradu nákladů nebo výdajů uvedených v § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.
            (5) Další podmínky účelu dotace:
a)  poskytnutí dotace podle tohoto programu nezakládá nárok příjemci na poskytnutí dotace v následujících letech,
b) finanční prostředky poskytnuté na neinvestiční dotaci se budou odvíjet od rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na kalendářní rok 2015,
b) duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, není dovolena.

Čl. 3
Způsob podání žádosti a její formální náležitosti

(1)  Žádost se podává prostřednictvím Krajského úřadu (za požadavky škol zřizovaných obcí, svazkem obcí nebo krajem, nebo škol zřizovaných jinou právnickou nebo fyzickou osobou (tzv. „školy soukromé“). Školy zašlou svou žádost (viz Příloha č. 2) příslušnému krajskému úřadu v termínu stanoveném tímto úřadem. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři žádosti (viz Příloha č. 1). 
(2)  Krajský úřad zašle žádost, ve které uvede požadavky za jednotlivé školy dle   odstavce (1) pro příslušné období kalendářního roku 2015 na formuláři (Příloha č. 1) ministerstvu v jednom písemném vyhotovení a zároveň elektronicky.
(3)  Rozvojový program je vyhlašován jako podpora k normativnímu financování základních škol. Každá škola, která požádá o podporu a její žádost odpovídá podmínkám vyhlášení rozvojového programu, obdrží příspěvek na vzdělávání žáků-cizinců z třetích zemí.  
Adresa pro podání žádosti:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Hana Frýdová
oddělení koncepce vzdělávací soustavy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Elektronická adresa podání žádosti: rp3zem@msmt.cz

Kontaktní osoba:
PhDr. Hana Frýdová
Tel: 234 811 449
 e-mail: frydova@msmt.cz


(4)  Žádost musí být podána nejpozději do 24. 11. 2014 do 15 hod. (za včasné budou považovány žádosti, které byly nejpozději ve stanoveném termínu předány žadatelem přímo podatelně ministerstva nebo byly tento den ministerstvu doručeny držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence).  Nepřijímají se žádosti zaslané faxem.
(5)  Právnické osoby zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a právnické osoby zřizované ministerstvem zašlou vyplněnou Přílohu č. 2 přímo na ministerstvo (poštou i elektronicky) v termínu a za podmínek stanovených v čl. 3, odst. 3, na adresu uvedenou v odst. 2.
(6)  Uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů v žádosti nebo rozpor identifikačních údajů žadatele uvedených v žádosti s jeho identifikačními údaji zapsanými ve veřejných rejstřících může být ministerstvem považován za důvod pro zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace.
(7)  Zmeškání termínu pro podání žádosti může ministerstvo žadateli prominout a žádost posuzovat jako podanou včas, pokud žadatel prokáže, že žádost nebylo možné podat ve stanoveném termínu z objektivních důvodů a bez jeho zavinění.

Čl. 4
Poskytnutí finančních prostředků
(1)  Na poskytnutí finančních prostředků v tomto programu není právní nárok. Ministerstvo nemusí sdělovat žadatelům důvody nevyhovění žádosti.
(2)  Žádost bude posuzována ve vzájemné souvislosti s ostatní činností školy. Z žádosti musí být zřejmé, jak je vzdělávání žáků–cizinců zasazeno do celkového vzdělávacího rámce činnosti školy.
(3)  Zjištění případných nesrovnalostí v údajích o žadateli ve veřejných rejstřících může být důvodem pro neposkytnutí dotace.
(4)  Ministerstvo poskytne finanční prostředky podle programu v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet kraje. Krajský úřad podle § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona přidělí poskytnuté finanční prostředky v souladu s jejich účelovým určením právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, a to v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace adresovaným příslušnému kraji ministerstvem. Současně právnickým osobám uloží v rámci dodržování rozpočtové kázně povinnosti týkající se nakládání s přidělenými finančními prostředky v souladu s tímto vyhlášením programu.
(5)  Školám zřizovaným církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, bude zasláno v souladu s § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona rozhodnutí a finanční prostředky budou zaslány na jejich účet.
(6)  Právnické osoby zřizované ministerstvem obdrží finanční prostředky formou úpravy rozpočtu. 
Čl. 5
Kontrola využití finančních prostředků a vypořádání poskytnutých finančních prostředků
(1) Využití finančních prostředků krajskými úřady a právnickými osobami podléhá kontrole v souladu s platnými právními předpisy.
(2) Krajský úřad vypořádá finanční prostředky poskytnuté ministerstvem podle tohoto programu v termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady 
a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky je krajský úřad povinen vrátit do státního rozpočtu v rámci vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2015.

(3) Krajský úřad převede případné vratky přidělených prostředků a odvody za porušení rozpočtové kázně na zvláštní účet kraje, z něhož byly právnickým osobám finanční prostředky přiděleny.
(4) Krajský úřad při přidělení finančních prostředků podle tohoto programu uloží právnickým osobám, aby finanční prostředky, které byly přiděleny na určitý počet 
žáků-cizinců a které nebyly vyčerpány z důvodů změny počtu žáků-cizinců v průběhu roku 2016, právnická osoba vrátila prostřednictvím krajského úřadu na účet ministerstva.

(5) Školy zřizované církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, vypořádají finanční prostředky poskytnuté ministerstvem podle tohoto programu v termínech stanovených vyhláškou 
č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky jsou tyto školy povinny vrátit do státního rozpočtu v rámci vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2015. Případné vratky přidělených prostředků a odvody za porušení rozpočtové kázně odvedou tyto školy na účet ministerstva určený v rozhodnutí.

(6) Právnické osoby zřizované ministerstvem provedou vypořádání finančních prostředků, včetně vrácení nevyčerpaných finančních prostředků, případných vratek a odvodů za porušení rozpočtové kázně, v souladu s platnými právními předpisy. 
(7) Školy zřizované církvemi nebo náboženskými společnostmi a právnické osoby zřizované ministerstvem vrátí na účet ministerstva finanční prostředky podle tohoto programu, které byly přiděleny na určitý počet žáků-cizinců a které nebyly vyčerpány z důvodů změny počtu žáků-cizinců v průběhu roku 2015.
(8) V případě, že příjemce vrací nevyčerpané prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, na výdajový účet ministerstva, ze kterého byla dotace vyplacena.
(9) V rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem na účet cizích prostředků (depozitní účet) č. 6015-821001/0710.
(10) Příjemci se ukládá povinnost vyrozumět o provedeném vrácení nevyčerpaných finančních prostředků avízem poskytovatele prostředků a zároveň odbor hlavního účetního a svodného výkaznictví.
(11) Příjemce (kraj) je povinen vrátit poskytovateli (ministerstvu) také finanční prostředky, které osoba, jíž poskytl prostředky z dotace, vrátila do rozpočtu kraje jako:
a) sankci za porušení rozpočtové kázně,
b) nepoužité, a to v termínu finančního vypořádání se státním rozpočtem.
(12) Příjemce bude informovat poskytovatele do 30. 11. daného kalendářního roku o předpokládané výši prostředků, které nebudou do 31. 12. vyčerpány, a pokud je výše nevyčerpaných prostředků významná, vrátit je do 20. 12. daného kalendářního roku na výdajový účet ministerstva, ze kterého byly poskytnuty. Za významnou výši nevyčerpaných prostředků se považuje výše od 20 % poskytnuté dotace.
(13) Příjemce vrátí spolu s vyúčtováním dotace nevyčerpané prostředky, a to do 30 dnů od oznámení od odstoupení projektu nebo jeho ukončení.
(14) Příjemce je povinen se podřídit kontrole v souladu s právními předpisy, které se na danou věc vztahují.
(15) Krajský úřad do 15. února 2016 zašle ministerstvu svodné závěrečné zhodnocení využití poskytnutých finančních prostředků právnickými osobami se sídlem na území příslušného kraje.
(16) Právnické osoby a školy zřizované církvemi a náboženskými společnostmi 
do 15. února 2016 zašlou ministerstvu závěrečné zhodnocení využití poskytnutých finančních prostředků.

(17) Příjemce finančních prostředků rozvojového programu zpracuje hodnoticí zprávu o programu a zveřejní ji na svých webových stránkách (krajský úřad doporučí zveřejnit hodnotící zprávy o programu na webových stránkách jednotlivým žadatelům). 
Hodnotící zprávu a finanční vyúčtování příjemce dotace zašle na ministerstvo do 15. února 2016. 


Čl. 6

Tento rozvojový program se vyhlašuje s účinností ke dni 31. 10. 2014.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
náměstek ministra
        


0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.