MŠMT: Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

sobota 28. června 2014 ·

V rámci diskuze o přípravě databáze výstupů OP VK připomínáme Metodický dopis č. 28. z poloviny prosince minulého roku.


 4. Specifická ustanovení pro projekty EU peníze školám, EU peníze středním školám


U projektů oblasti podpory 1.4 EU peníze školám a 1.5 EU peníze středním školám je povinnost předat poskytovateli dotace licenci na vytvořené/inovované produkty vždy uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce je tedy povinen licenci poskytovateli dotace zajistit. Licence je příjemcem poskytována pouze v případě realizace klíčových aktivit I/2, II/2, III/2, IV/2, V/2 a VI/2. Pokud příjemce ze zvlášť závažných důvodů nemůže licenci poskytovateli poskytnout, má možnost tyto důvody uvést v žádosti o podstatnou změnu projektu a požádat o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za zvlášť závažné důvody lze považovat pouze takové důvody, které vznikly při realizaci projektu a jsou v souladu s cíli projektu a OP VK. Např. příjemce je vázán jinou licenční smlouvou, která mu znemožňuje poskytovateli dotace licenci poskytnout a uzavření této smlouvy bylo nezbytné pro dokončení realizace projektu. V tomto případě příjemce uvede, komu licenci poskytl a kde je výstup projektu veřejně dostupný. Nezajistí-li příjemce veřejnou dostupnost výstupu, nelze podstatnou změnu schválit. Formulář licenční smlouvy je součástí závěrečné monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Závěrečná monitorovací zpráva bude schválena až na základě odsouhlasení licenční smlouvy příslušným projektovým manažerem Odboru CERA.

5. Typy výstupů projektů a forma jejich předání poskytovateli


Díla slovesná

- výukové materiály, analýzy, studie, pracovní listy, zkušební testy, učebnice ( manuály, příručky)

- výzkumné zprávy (odborné studie)

- souborná – sborníky např. sborník dobré praxe, sborníky konferencí

Výstup praxí a stáží – v případě jedinečného výstupu, který byl na základě realizované praxe/stáže zpracován účastníkem

Forma předání: elektronicky na CD/ DVD

Licence: příjemce/partner postupuje poskytovateli dotace licence k autorským právům k předaným materiálům.

Inovace vzdělávacího programu, inovace studijního programu/oboru

V případě těchto produktů bude licenční smlouva zahrnovat vytvořené pracovní listy, učebnice, skripta, výukové opory, testy, prezentace apod., nikoliv samotný obsah vzdělávacího/studijního programu/oboru.

Forma předání: elektronicky na CD/ DVD

Licence: příjemce/partner postupuje poskytovateli dotace licence k autorským právům k předaným materiálům.

Díla audiovizuální

- prezentace

- video, audio nahrávky, film, animace

- hra,

- fotografie a jiné materiály umístěné v databázích

Forma předání: elektronicky na CD/ DVD/HDD

Licence: příjemce/partner předává poskytovateli licence k autorským právům na věcný obsah materiálů.

Díla audiovizuální (filmová) a hudební (zvukové nahrávky) v sobě obsahují tři druhy práv, které je třeba vždy všechny současně vypořádat. Jsou to práva autorů, práva výkonných umělců a práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

U děl audiovizuálních je obecně autorem díla jako celku jeho režisér. Dalšími autory jsou autoři děl, tzv. audiovizuálně užitých, tedy jednotlivých složek filmu jako celku. Sem patří zejména autoři scénářů, kameramani, výtvarníci, animátoři, autoři scénické hudby apod.

U hudebních děl se jedná o autora hudby, autora hudebních textů, případně překladatele textu.

Výkonnými umělci jsou ty osoby, které vlastní dílo provádějí, interpretují. Zejména to jsou tedy herci, hudebníci, zpěváci, tanečníci apod.

Výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů pak jsou filmoví a televizní producenti a hudební vydavatelství, tedy osoby (právnické), které se na vzniku díla – tedy filmu či hudební nahrávky - nezastupitelným způsobem podíleli při pořízení, výrobě a vydání záznamů s dílem.

Doba ochrany u těchto kategorií je zpravidla 50 let od zveřejnění nahrávky (vydání CD, premiéry filmu apod.). V nejbližší době však dojde pravděpodobně k prodloužení této doby na 70 let.

Výstupy projektů vytvořené v prostředí internetu/intranetu

- Web

Webové stránky, resp. jejich vzhled, mohou být chráněny jakožto dílo výtvarné. Proto ovšem musí mít nějaký jedinečný výtvarný vzhled, nikoliv běžnou nebo zaměnitelnou stavbu vzhledem ke svému obsahu. Dále je možnost ochrany např. zvláštního počítačového programu, který byl pro jejich fungování vytvořen, pokud nebyl použit nějaký již dostupný vytvořený program přímo pro jejich tvorbu. Počítačový program je autorským dílem pokud je původním autorovým výtvorem, požadavek jedinečnosti se zde tedy neuplatňuje. Na rozdíl od jiných autorských děl zákon neumožňuje u počítačových programů zhotovování rozmnoženin pro vlastní vnitřní potřebu jak fyzických, tak právnických osob.

Předmětem licenční smlouvy je pouze konkrétní literární podoba (ojedinělé zpracování) nebo výtvarná podoba webu, nikoliv technické řešení, bez ohledu na fakt, zda i technické řešení (např. počítačový program – původní autorovo dílo, s jehož pomocí byly webové stránky vytvořeny) bylo financováno ze schválené podpory (technické řešení není v tomto případě výstupem projektu, je to pouze prostředek k jeho dosažení). Technické řešení (např. počítačový program – původní autorovo dílo, s jehož pomocí byly webové stránky vytvořeny) bude předmětem licenční smlouvy pouze v případech, kdy je výstupem projektu (tento výstup byl definován v projektové žádosti).

- e-learningový modul

- evaluační portál, evaluační systém

Forma předání: link na webovou, případně e-learningovou aplikaci, včetně případného přístupového jména a hesla. Texty a soubory umístěné na webu nebo v e-learningové aplikaci na CD/ DVD nosiči.

Příjemce poskytovateli zajistí neomezený přístup do těchto aplikací, tzn. přístup v maximálním rozsahu práv, mimo práva zápisu či změny údajů.

Licence:

Předmětem licenční smlouvy jsou vždy jednotlivé materiály (texty, prezentace, soubory apod.), jejichž vytvoření bylo financováno z finanční podpory OP VK, nikoliv technické řešení, bez ohledu na fakt, zda i technické řešení (např. počítačový program – původní autorovo dílo, s jehož pomocí byly moduly, portály, databáze vytvořeny) bylo financováno ze schválené podpory (technické řešení není v tomto případě výstupem projektu, je to pouze prostředek k jeho dosažení). Technické řešení (např. počítačový program – původní autorovo dílo, s jehož pomocí byly moduly, portály, databáze vytvořeny) bude předmětem licenční smlouvy pouze v případech, kdy je výstupem projektu (tento výstup byl definován v projektové žádosti).

Stolní, počítačové a obdobné hry

Ohledně tzv. stolních, počítačových nebo obdobných her lze konstatovat, že samotný herní princip není předmětem ochrany podle autorského zákona. Chránit je možné literární scénář hry, pokud by byl originální a pochopitelně také originální výtvarné ztvárnění takových her.

U počítačových her může být předmětem ochrany počítačový program, pokud je původním autorovým výtvorem.

Forma předání: literární scénář v elektronické podobě na CD/DVD, v případě počítačových her je třeba předat instalační CD včetně přístupového jména a hesla.

Licence: příjemce postupuje poskytovateli dotace licence k autorským právům k předaným hrám.

Hypertextová/multimediální učebnice

U multimediálních výstupů je třeba ze strany příjemce vždy dbát na vypořádání všech autorských práv a to i k jednotlivým segmentům takových děl.

Forma předání: link na hypertextovou učebnici, texty a videosoubory k hypertextové učebnici na CD, příp. DVD nosiči. Zároveň je třeba předat instalační CD včetně přístupového jména a hesla.

Licence: příjemce postupuje poskytovateli dotace licence k autorským právům k předaným materiálům, nikoliv technické řešení, bez ohledu na fakt, zda i technické řešení (např. počítačový program – původní autorovo dílo, s jehož pomocí byly učebnice vytvořeny) bylo financováno ze schválené podpory (technické řešení není v tomto případě výstupem projektu, je to pouze prostředek k jeho dosažení). Technické řešení (např. počítačový program

– původní autorovo dílo, s jehož pomocí byly učebnice vytvořeny) bude předmětem licenční smlouvy pouze v případech, kdy je výstupem projektu (tento výstup byl definován v projektové žádosti).

Jiné typy hmotných výstupů (např. didaktické pomůcky)

Není-li z povahy věci možné předat samotný předmět, je třeba předat fotodokumentaci na CD, DVD.

Forma předání: Fotodokumentace na CD/DVD

Licence: příjemce postupuje poskytovateli dotace licence k autorským právům k předaným fotografiím a/nebo didaktickým pomůckám, pokud tyto splňují znaky autorského díla (např. výtvarného apod.)

Veřejně dostupné výstupy

Odborné články zveřejněné na webu, články zveřejněné na portále, videa dostupná na Youtube, atd.

Předmětem licenční smlouvy budou tyto materiály v případě, pokud nejsou zveřejněny tak, že je možné jejich další užití bez omezení.

Forma předání: elektronicky na CD/ DVD

Licence: příjemce/partner převádí poskytovateli dotace licence k autorským právům k předaným materiálům.

Výstupy podléhající „transfer of copyright agreement“ (smlouva o vydání článku)

Copyright Transfer Agreement je smlouva uzavíraná mezi autorem/autory odborného článku a vydavatelem vědeckého časopisu, v němž má být článek publikován, kdy předmětem smlouvy je přenechání autorských práv vydavateli, což znamená, že autor se vzdává např. možnosti reprodukce či šíření svého díla.

Pokud by článek v zahraničním tisku byl výstupem projektu a výhradní práva musela být předána vydavateli, aby článek v impaktovaném periodiku vůbec mohl vyjít, pak je nezbytné podat žádost o výjimku z Příručky pro příjemce, aby se na příjemce povinnost předat licenci na tento výstup nevztahovala. Důležité tedy především je, aby příjemce takovou situaci řešil s poskytovatelem dotace včas.

6. Závěr


Uvedené postupy při předání produktů a licencí k autorským právům jsou orientační a je nezbytné je přiměřeně aplikovat i na jiné druhy vytvořených výstupů projektů.

Příjemce musí u všech typů výstupů vždy nejdříve určit, zda vyžadují ochranu dle autorského zákona (web, e-learningový modul, evaluační systém, evaluační portál atd.) a tato díla pak zahrnout do licenční smlouvy. V případech, kdy výstup projektu nebude zahrnut do licenční smlouvy nebo na daný produkt nebude uplatněna výjimka z Příručky pro příjemce, nebude poskytovatel dotace považovat takový výstup za autorské dílo.

Tento metodický dopis je závazný pro příjemce, kteří jej mají uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP, pro ostatní příjemce má doporučující charakter a je výkladem pravidel uvedených v PpP.

Část týkající se předání autorských práv poskytovateli dotace se pro příjemce v oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání a u výstupů projektů v prioritní ose 2, kdy je podpora poskytnuta v režimu veřejné podpory nebo v režimu de minimis, použije v souladu s pravidly uvedenými v řízené dokumentaci OP VK a v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP.

Metodický dopis je platný dnem podpisu náměstkem ministra pro řízení operačních programů a účinný vydáním 1. 1. 2014.

11 komentářů:

Unknown řekl(a)...
29. června 2014 v 0:33  

Možná to nějak špatně chápu, projekt trval 30 měsíců. Začali jsme v září 2010. Předali jsme 5 monitorovacích zpráv, včetně výstupů jednotlivých DUM v PDF. Vše bylo v pořádku a to včetně licenční smlouvy. Otázka zní PROČ musíme znovu do Karmelitské tyto výstupy dodat? A to v podobě Word, Excel,..Mimochodem mě zaujala nezvykle dlouhá doba udržitelnosti projektu. To ještě po 20 letech budu něco a v nějaké formě přeposílat? Vytvořené materiály samozřejmě znovu přepošleme, ale vskutku nechápu cíl této akce.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. června 2014 v 0:56  

materiály samozřejmě znovu přepošleme

Nepodílel jsem se, nepodílím se a podílet se nebudu na tvorbě švp, na státních maturitách, na obdobně štěpně čerpacích projektech a dalších taškařicích reformy českého školství pro všechna následující staletí.
Úplně mi stačí moje vlastní problémy. Ani si nedovedete představit, jak hezky se mi s nimi žije.
Vždycky je to jen otázka volby.

Eva Adamová řekl(a)...
29. června 2014 v 12:27  

Těch 20 let pravděpodobně není doba udržitelnosti projektu, ale doba, po kterou je potřeba vše archivovat.

Protože jsem se na rozdíl od Pytlíka na projektech podílela (fakt nevím zda bohužel či bohudík), přijde mi humbuk kolem odevzdání materiálů v původním formátu vcelku zcestný. Každý rozumný manažer projektu si všechny vytvořené materiály někam archivoval v původním formátu i v pdf a nyní věnuje jen pár minut vypálení DVD.

A pokud existují školy, které mají teď vše jen v pdf formátu, čemuž snad ani nelze uvěřit, pak je to jen a jen jejich chyba.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. června 2014 v 13:06  

Důsledná archivace původních souborů je jedním ze základních předpokladů práce s daty v elektronické podobě.
Na tom stojí proces zkompetentňování nejen ve vzdělávací oblasti informační a komunikační techgnologie. Že je informační gramotnost populace stále ne nedostačné úrovni, je zjevné. Doporučuji důsledné proškolení pedagogických sborů a ředitelství škol.
Stále mám na věčnou památku archivovánu tu povedenou brožurku základní úrovně školení sipvz, byť v listinné podobě. Jak údajně stála necelé dva miliony, a další necelé dva na její propagaci.
To bylo ostatně to poslední, v čem jsem se angažoval. Poučen potrestáním za dodržování stanovených pravidel. Běžný jev. Ve školství...

Unknown řekl(a)...
29. června 2014 v 13:57  

29. června 2014 12:27

No, nemáte úplně pravdu. V podstatě "někdo" ve svém volném čase musí nejdříve napsat "souhrnnou " anotaci k 20 ,..DUM. To v původním zadání samozřejmě nebylo. U nás je to tedy třicet desítek nově vytvořených půlstránek a jako správný tvůrce jsem si samozřejmě vše uložil v původním formátu, ale opět "nějaký" pitomec ve svém volném čase a zadarmo musí od původních DUM odstranit jednotlivé anotace. V dokumentu to máte jako vzor dokladování jednotlivých sad. Sama nyní vidíte proč tak křičím, při počtu nad 700 DUM je to vskutku práce nekonečná. Práce pro "pitomce" a ....

Eva Adamová řekl(a)...
29. června 2014 v 14:52  

V dopise ministerstva stojí:
"výukové materiály musí být zaslány v původním formátu (Word, Excel, PowerPoint, Smart Notebook, ActivInspire, aj.);

· na CD vložte vytvořené sady v jednotlivých složkách, kdy 1 složka se rovná 1 vytvořené sadě vzdělávacích materiálů;

· složku označte názvem předmětu, pro který byla daná sada vytvořena. Každá složka pak bude obsahovat vytvořené materiály dané sady + jeden dokument (formát Word), ve kterém uvedete klíčová slova sady a anotaci pro celou sadu;"

O nějakém odstraňovaní původních anotací z jednotlivých materiálů zde není ani slovo. Radím, klidně je tam nechte.

A třicet desítek nově vytvořených půlstránek = 300 sad = 700 DUM? Vypadá to spíš na 20 sad po 36 materiálech, tedy na 20 nově vytvořených půlstránek. Radím, zachovejte klid a pořádně si pokyny ještě jednou přečtěte.

Unknown řekl(a)...
29. června 2014 v 15:05  

29. června 2014 14:52

Tedy jednodušeji - vytvořili jsme 720 DUM, k nim přináleželo 720 anotací. Vše v PDF. Nyní po nás chtějí 720 DUM v původní podobě WORD, Excel,.. a to bez 720 anotací, ale 36 nových anotací k jednotlivým sadám. Již si rozumíme. Chtějí to očištěné od těch původních anotací. A to není práce na pět minut. My jsme vytvořili složku ve které byl DUM+anotace. Dle nového dokladování tak vskutku musím z oné složky použít jen DUM ve WORD, EXCEL... A to je ta "práce" navíc a zadara.

Eva Adamová řekl(a)...
29. června 2014 v 15:23  

Kde máte uvedeno, že tam ty původní anotace nemají být? Já dopis MŠMT naštěstí nevlastním, ale v tom, který je publikován v jednom z předcházejících članků, žádný takový požadavek nevidím.

Unknown řekl(a)...
29. června 2014 v 16:18  

29. června 2014 14:52

Onen požadavek je specifikován o trochu níže s názvem EU peníze školám Na straně 4 v příloze je vzor, který je nazván Vzor dokladování jednotlivých sad na CD,DVD nebo přes úložiště. Je tam evidentně vyobrazeno 20 DUM (sada) ve Wordu + jedna souhrnná anotace k celé sadě. Fakticky se v tom piplám a nadávám, pač navíc ještě každý jednotlivý DUM v sadě musí mít na konci -01,02,....20. To znamená několik dalších kliknutí. My jsme totiž jednotlivé dumy nazývali obsahovým nadpisem. Název DUM 01 nesla složka.

Unknown řekl(a)...
29. června 2014 v 19:16  

Tak to dopadá, když učitelé jsou nuceni inovovat výuku.
Takhle vypadají evropské projekty v praxi. A pak se někdo diví, že ČR není schpoopna vyčerpat evropské peníze.
Kdo někdy dělal projekt je navždy vyléčen. Výjimku tvoří ministerští úředníci, kteří své chyby mají zaplaceny a napravovat je nemusí.

D.T. řekl(a)...
2. července 2014 v 10:48  

Nejvíce mě na tom baví doložit počet stran. Máme pouze 700 materiálů.... Po zkušenostech s projekty, které paralelně vytváříme, to bude jediný kontrolovatelný údaj. V budoucnu nás požádají ještě o statistiku počtu mezer, překlepů, rozdělit vše podle pohlaví, délky praxe ve školství, počtu pracovních smluv na dobu neurčitou, neproplacených přesčasových hodin, počtu vlasů na hlavách žáků ve škole. Excel to zvládne, pitomec kantor také... s chutí do toho, je čas plýtvat dovolenou.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.