České školy zvítězily v evropských on-line projektech eTwinning

středa 27. března 2013 ·

Na 9. evropské konferenci eTwinning v Lisabonu se již tradičně udílely ceny za nejlepší on-line projekty škol. O evropské ceny vzdělávacího programu eTwinning letos soutěžilo více než 300 mezinárodních projektů. Od roku 2005 má Česká republika každoročně zastoupení ve finálovém kole Evropských cen eTwinning. V letošním ročníku však slavily české školy velký úspěch, protože mezi deseti oceněnými byly celkem 4 projekty českých škol.

Aktivita eTwinning zaměřená na online spolupráci škol je iniciativou Evropské komise a významným způsobem podporuje počítačovou gramotnost žáků i učitelů. „Oproti jiným evropským programům eTwinning neposkytuje na realizaci projektů žádné finanční granty. Primární myšlenkou totiž není osobní setkání žáků a učitelů na partnerské škole, ale společná práce na projektových výstupech umístěných na internetu,“ vysvětluje Pavla Šabatková z Národního podpůrného střediska pro eTwinning, které je součástí Domu zahraničních služeb.

eTwinning je největší komunitou učitelů v Evropě, v současnosti ho využívá téměř 200 000 evropských učitelů z více než 100 000 škol. V České republice je do této aktivity zapojeno téměř 5000 učitelů z 2600 škol Důležitost mezinárodní on-line spolupráce již chápe i vedení českých škol. „Úroveň mezinárodní spolupráce je jedním z důležitých aspektů, který zohledňují rodiče při volbě školy pro své dítě. A pochlubit se mezinárodní spoluprací online, případně společnou výukou se zahraniční školou, to přece jen každá škola nenabízí,“ říká Ivo Kurz, ředitel Střední školy umělecké a průmyslové v Hodoníně, který se účastnil slavnostního předávání cen na evropské konferenci eTwinning v Lisabonu.

Oceněné projekty:

„Pek, the Traveller Flea 3 - Evolution“, Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín

„Ústředním motivem našeho projektu je malá blecha Pek, která cestuje po světě a poznává jednotlivé metropole. Její cesty jsou zpracovány do podoby komiksu, naši žáci se během práce na projektu naučili nejen cizí jazyky, ale zlepšili si i své počítačové dovednosti a využili své kreativity,“ říká Ludmila Kosíková ze Střední školy umělecké a průmyslové v Hodoníně, která spolu se svými projektovými partnery zvítězila v kategorii projektů pro žáky ve věku 16 – 19 let.

„B.E.L.L. - Business Economics Language Learning“, OA a VOŠE Tábor

„Tento náš projekt přinesl hodně učitelům i žákům. Učitelé se zdokonalili v komunikaci s kolegy a studenty ostatních partnerských zemí, zlepšili své ICT dovednosti. Projekt jim přinesl nové poznatky v mezikulturním vzdělání, motivoval k vyzkoušení nových věcí a poskytl nové informace o životě v partnerských zemí. Studenti partnerských zemí vytvořili skutečné nebo fiktivní cvičné firmy, aby aktivně využili získané poznatky a dovednosti. Převzali odpovědnost a obchodovali v rámci školní komunity, ale také navzájem mezi sebou a využili znalostí obchodní komunikace.“, říká Alena Jandlová z OA a VOŠE Tábor, která spolu se svými projektovými partnery získala druhé místo v kategorii projektů pro žáky ve věku 16 – 19 let.

„Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art“, ZŠ a MŠ Hranice –Šromotovo

„Nejvýraznějším výstupem projektu je vytvoření e-knihy s 35 evropskými pohádkami v angličtině se 170 ilustracemi žáků a 35 nahrávek pohádek. Dobrým výsledkem je ale i úspěšný a dokonalý partnerský tým s 35 členy z 35 zúčastněných škol. Tento projekt je dobrým příkladem toho, jak pracovat ve velkém mezinárodním týmu a dosáhnout všech cílů a plánovaných výsledků. Tato spolupráce partnerů přinesla každému cennou zkušenost a nová přátelství. Žáci z každé zúčastněné školy měli možnost seznámit se s evropskou kulturou prostřednictvím pohádek, vystoupení, prezentací a přímých rozhovorů se svými novými přáteli.“, říká Marie Šturmová, která se svými projektovými partnery získala Mevlanovu cenu za interkulturní spolupráci.

„eTwinning tourists in 5 star hotels“, ZŠ a MŠ Blansko

„Projekt velmi významně povzbudil tvořivost žáků tím, že kombinuje virtuální svět se světem reálným, se kterým se mohou snadno identifikovat. Žáci se ztělesnili do mnoha rolí např: týmový spoluhráč, personál hotelu, kuchař, tvůrce turistické reklamy, turistický průvodce, zahraniční přítel atd. Přestože činnosti a úkoly byly zadávány učiteli, žáci do nich vkládali své myšlenky, nápady, dělali vlastní výzkumy a rozhodnutí, samostatně koordinovali svoji projektovou činnost ať už na úrovni národní (ve tříčlenných skupinkách), tak na úrovní mezinárodní (v desetičlenných skupinách). Díky týmové spolupráci žáci rozvíjeli pocit zodpovědnosti za svůj podíl činnosti na zadaných úkolech, schopnost koordinace činností a také hodnocení své práce.“, říká Daniela Kašpárková ze ZŠ a MŠ Blansko, Salmova, která se svými projektovými partnery získala druhé místo v kategorii projektů pro žáky ve věku 4-11 let.

www.naep.cz

Dům zahraničních služeb

Dům zahraničních služeb (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je mimo jiné Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naep.cz.

eTwinning:

eTwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita eTwinning je součástí Programu celoživotního učení - programu Comenius a je koordinována Centrálním podpůrným střediskem, jehož činnost zajišťuje EUN a národní podpůrná střediska pro eTwinning (NSS) v každé zapojené zemi. Za implementaci programu Comenius a eTwinning v ČR zodpovídá Dům zahraničních služeb, více informací o programech na www.naep.cz a www.etwinning.net

European Schoolnet:

European Schoolnet (www.eun.org) je síť 30 evropských ministerstev školství a jimi pověřených organizací, která podporují spolupráci škol a výměnu zkušeností v oblasti těchto předmětů: matematika, přírodní vědy a informační technologie. DZS zastupuje Českou republiku v síti EUN a v rámci svého členství realizuje řadu inovativních projektů a aktivit v oblasti ICT, do kterých jsou zapojeny české základní a střední školy. Více informací je k dispozici na www.dzs.cz/eun.


České projekty oceněné Evropskou cenou eTwinning 2013

věková kategorie žáků: 4 – 11 let – 2. místo
„eTwinning tourists in 5 star hotels“

koordinátorka: Daniela Kašpárková, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17, Blansko

partnerské školy:

Základná škola Sitnianska, Banská Bystrica, Slovensko
C.E.I.P. La Rosa- Camino Viejo, El Paso, Španělsko

V průběhu celého školního roku žáci pracovali v mezinárodních týmech a vytvářeli svůj fiktivní hotelový řetězec (jeden hotel v každé partnerské zemi). Týmy zpracovaly vizuální podobu jednotlivých hotelů včetně propagačních brožurek nebo jídelních lístků. Nakonec si každé dítě vytvořilo loutku, která cestovala po jednotlivých hotelích. Tento projekt je výrazně založen na spolupráci žáků jednotlivých zemí, učitelky působily pouze jako zadavatelé úkolů, konzultantky a v neposlední řadě jako hodnotící tým, který jednotlivým mezinárodním týmům přiděloval hvězdičky.

věková kategorie žáků: 16 – 19 let – vítěz kategorie
„Pek, the Traveller Flea 3 - Evolution“

koordinátorka: Ludmila Kosíková, Střední škola průmyslová a umělecká , Hodonín

partnerské školy: celkem 13 partnerů z Francie, Španělska, Itálie, Turecka a Bulharska

Jde již o třetí projekt se stejným tématem – putování blechy Pek po evropských zemích. Její dobrodružství zpracovávají žáci v mezinárodních týmech – vždy jedna skupina žáků je zodpovědná za jednu část příběhu, který musí vymyslet, nakreslit a také graficky zpracovat. Žáci z hodonínské školy si tak mohou prakticky vyzkoušet svou profesní specializaci, zároveň si procvičují cizí jazyk a práci v mezinárodním týmu.

věková kategorie žáků: 16 – 19 let – 2. místo
„B.E.L.L. - Business Economics Language Learning“

koordinátorka: Alena Jandlová, OA a VOŠE Tábor

partnerské školy:

Bundeshandelsschule und Bundeshandelsakademie Linz, Linz, Rakousko
Gymnasium Ohmoor, Hamburg, Německo
IES LEONARDO DA VINCI, Alicante, Španělsko
Ecole Privée Fieldgen, Luxembourg, Lucembursko
Grunnskóli Bolungarvíkur, Bolungarvík, Island

Projekt Comenius/eTwinning B.E.L.L. byl zaměřen na spolupráci mezi 6 evropskými zeměmi v oblasti výuky jazyků, ekonomiky a ICT. První rok spolupráce byl ve znamení dvou hlavních témat FAIR TRADE a cvičných firem. V mezinárodních týmech studenti provedli výzkum FT výrobků prodávaných v místních obchodech, porovnali výsledky a zpracovali výstup formou videa. Ve druhém roce projektu studenti pokračovali v obchodování mezi cvičnými firmami, věnovali se etickým aspektům podnikání a penězům a jejich hodnotě. Vytvořili také stránky svého e-shopu. Závěrečnou událostí dvouleté spolupráce byla módní přehlídka v Historickém muzeu města Lucemburk, která propagovala myšlenku Fair Trade.

Mevlanova cena za porozumění mezi kulturami (sponzorovaná národním podpůrným střediskem pro eTwinning v Turecku)

„Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art“

koordinátorka: Marie Šturmová, Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, Hranice

partnerské školy: celkem 35 partnerů z 33 evropských zemí

Žáci a učitelé z různých zemí Evropy se seznamovali s odlišnou kulturou a zvyky pomocí pohádek a dramatizace. Každá škola si vybrala a přeložila jednu národní pohádku do angličtiny a publikovala na webu. Dále žáci kreslili ilustrace ke zvolené pohádce ve výtvarné výchově a dramatizovali pohádku jednoho z partnerů. Představení byla zaznamenána a postupně umisťována na webové stránky. Všechny pohádky byly zveřejněny v elektronické knize spolu s vytvořenými ilustracemi. Projekt umožnil seznámit se blíže s evropskou kulturou ve 33 evropských zemích netradičním a zábavným způsobem. Projektu se zúčastnilo více než 743 žáků a 52 učitelů z 35 zúčastněných evropských škol.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.